Ubnd huyện kim sơNtải về 59.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích59.5 Kb.
#2040

UBND HUYỆN KIM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 03/KH - PGDĐT

Kim Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH

Giao lưu giáo viên Chủ nhiệm lớp cấp Tiểu học

lần thứ nhất, năm học 2011 - 2012
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày 27/12/2011của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Giao lưu giáo viên Chủ nhiệm lớp (GVCNL) cấp Tiểu học lần thứ nhất, năm học 2011-2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Sơn xây xựng kế hoạch yêu cầu các trường tiểu học triển khai thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

1. Góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác Chủ nhiệm lớp đối với giáo viên tiểu học;

2. Tạo điều kiện và cơ hội để GVCNL giữa các đơn vị xã chia sẻ kinh nghiệm về công tác Chủ nhiệm lớp;

3. Khen thưởng những GVCNL đạt thành tích trong Giao lưu.

II. Yêu cầu:

Việc tổ chức giao lưu ở cấp trường, cấp huyện cần nhẹ nhàng, thân thiện, thiết thực; có tác dụng giáo dục.

B. GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CÁC CẤP

I. Cấp trường:

Thời gian, nội dung, hình thức, số lượng GVCNL tham gia Giao lưu do Hiệu trưởng quyết định và báo cáo bằng văn bản (kế hoạch, bộ đề, và kết quả) giao lưu cấp trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. Cấp huyện:

1. Thời gian: Dự kiến tuần 2 tháng 3 năm 2012.

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Đồng Hướng.

3. Đối tượng, thành lập Đoàn tuyển:

- Đối tượng: Giáo viên làm công tác Chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học năm học 2011-2012.

- Thành lập đoàn tuyển: Mỗi trường tiểu học thành lập 01 Đoàn tuyển tham dự Giao lưu cấp huyện, gồm:

+ Trưởng Đoàn: là Hiệu trưởng;

+ Phó trưởng Đoàn: là Phó hiệu trưởng;

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp: 05 giáo viên/trường. (Mỗi khối 01 giáo viên).

4. Nội dung giao lưu:

4.1. Hồ sơ GVCNL, bao gồm: Sổ chủ nhiệm; Sổ theo dõi KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH; Sổ liên lạc Nhà trường - Gia đình học sinh.

4.2. Những hiểu biết về công tác chủ nhiệm lớp. Nội dung tập trung chủ yếu vào các văn bản, tài liệu sau:

- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định và chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ cha mẹ học sinh.

- Điều hành các hoạt động trong trường học (Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông - Dự án SREM)

- Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học (Tài liệu do PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Bùi Thị Thúy Hằng biên soạn).

- Nêu và xử lý tình huống về công tác chủ nhiệm lớp của bản thân hoặc xử lý tình huống về công tác chủ nhiệm lớp do ban tổ chức đề ra.

5. Đánh giá:

- Nội dung 4.2 được thực hiện bằng bài viết. Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Các nội dung 4.1 và 4.2 đươc đánh giá bằng điểm số, thang điểm đánh giá từng nội dung do Ban tổ chức xây dựng.

+ Điểm đạt được của các nội dung là điều kiện để xét giải cá nhân; giải cá nhân được xét theo điểm thi của các cá nhân ở từng khối lớp.

+ Trung bình cộng điểm của các cá nhân để xét giải tập thể;

Căn cứ kết quả thực tế của Giao lưu Trưởng phòng giáo dục:

+ Cấp giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các cá nhân được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

+ Tặng giấy khen, tiền thưởng cho các tập thể đoạt giải.

6. Chương trình Giao lưu:


Ngày

Buổi

Nội dung công việc/hình thức thể hiện

Ngày thứ nhất

14/3/2012Sáng

- Khai mạc

- Thẩm định nội dung 4.1;

- Thực hiện nội dung 4.2 (làm bài viết).


Chiều

- Thẩm định nội dung 4.1 và 4.2.

Ngày thứ hai

15/3/2012Sáng

- Tổng kết.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các trường tiểu học:

1. Chỉ đạo, tổ chức giao lưu cấp trường đúng mục đích, thời gian, chất lượng, tránh hình thức.

2. Chuẩn bị các điều kiện để Đoàn tuyển dự Giao lưu cấp huyện an toàn, chất lượng, hiệu quả.

3. Chuẩn bị 01 bộ đề và đáp án thi hiểu biết về công tác chủ nhiệm lớp. (theo cấu trúc đính kèm).

4. Gửi đăng ký danh sách Đoàn tuyển, 01 cán bộ quản lý trường tiểu học nhiệt tình, trách nhiệm, hiểu biết sâu về công tác chủ nhiệm lớp tham gia Hội đồng giám khảo, theo mẫu:
TT

Họ và tên

Sinh ngày

Chức vụ

Đơn vị

Dạy lớp

Nhiệm vụ


(Nộp danh sách, bộ đề, đáp án, kế hoạch, kết quả về Phòng qua địa chỉ quyen697@gmai.com trước ngày 05/3/2012)

II. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Xây dựng các văn bản về Giao lưu giáo viên Chủ nhiệm lớp;

2. Chuẩn bị kinh phí cho Giao lưu cấp huyện;

3. Dự, tư vấn việc tổ chức Giao lưu cấp trường đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Phòng.

Nhận được kế hoạch này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT ; để

- Ông Trưởng phòng; báo cáo

- Các trường tiểu học (Qua Website);

- Lưu: VT, GDTH. Q/20.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)

Hà Thị Phương


PHÒNG GD & ĐT KIM SƠN

TRƯỜNG TH ……………….
BỘ ĐỀ THI HIỂU BIẾT

(Thời gian làm bài 150 phút)


1. Nội dung về Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. (05 câu)

2. Nội dung về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định và chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. (5 câu).

3. Nội dung về Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

(5 câu).

4. Nội dung về Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. (05 câu).

5. Nội dung về Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ cha mẹ học sinh. (5 câu).

6. Điều hành các hoạt động trong trường học (Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông - Dự án SREM) . (5 câu).

7. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học (Tài liệu do PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Bùi Thị Thúy Hằng biên soạn). (05 câu)

8 . Tính huống về công tác chủ nhiệm lớp. ( 2 câu)
Lưu ý: - Đề soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận- Có đáp án kèm theo.

- Phòng GD & ĐT sẽ không nhận bộ đề của những đơn vị có hệ thống câu hỏi giống nhau.
tải về 59.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương