Ubnd huyện gia viễNtải về 86.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích86.5 Kb.
#2936

BCĐ HKPĐ HUYỆN GIA VIỄN

BTC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

LẦN THỨ VI – NĂM 2015


Số: 01 /QĐ-BTCHKPĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Viễn, ngày 02 tháng 11 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban của Ban Tổ chức

Hội khoẻ Phù Đổng huyện Gia Viễn lần thứ VI - năm 2015
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HUYỆN GIA VIỄN

LẦN THỨ VI - NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-BCĐ ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc thành lập Ban Chỉ đạo HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI, năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 30/10/2015 của Ban chỉ đạo HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI, năm 2015 về việc thành lập Ban tổ chức HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI, năm 2015;

Xét đề nghị của Ban tổ chức HKPĐ huyện Gia viễn lần thứ VI, năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) huyện Gia Viễn lần thứ VI - năm 2015 gồm các ông, bà (Có danh sách và phân công nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Các thành viên khác của các Tiểu ban do Trưởng tiểu ban đề nghị và Trưởng Ban tổ chức ký Quyết định bổ sung.

Điều 3. Các Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Tổ chức giao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Đ/c Lưu Thị Huyền- PCT UBND

Huyện, Trưởng BCĐ; (để b/c)

- Các thành viên Ban chỉ đạo;

- Các thành viên Ban Tổ chức (để thực hiện);

- Lưu: VT.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Lương Thị Hồng Thúy


Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban của Ban Tổ chức

Hội khoẻ Phù Đổng huyện Gia Viễn lần thứ VI - năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTCHKPĐ ngày 02 / 11/2015 của Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Gia Viễn lần thứ VI- năm 2015)A. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

I. Thành phần

Bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Trưởng ban.II. Nhiệm vụ: Phụ trách chung.

B. CÁC TIỂU BAN
I. TIỂU BAN NỘI DUNG KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC

1. Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Ông Đặng Đình Tuấn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT.

- Phó tiểu ban:

+ Ông Bùi Phú Sơn - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện;

+ Ông Nguyễn Đức Vọng – Cán bộ đài truyền thanh huyện;

- Các uỷ viên:

- Ông Lê Văn Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện

- Ông Đinh Văn Tuất - Chuyên viên Phòng GD&ĐT.

- Ông Đinh Gia Khánh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT;

- Ông Vũ Thái Bình - Chuyên viên Phòng GD& ĐT;

- Bà Trần Thị Ngọc Ngoan - Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Me;

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THCS Gia Vượng.

- Bà Nguyễn Thị Liên – Hiệu trưởng trường THCS Gia Thịnh.

- Bà Phạm Thị Mùi - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Me;

- Ông Nguyễn Văn Ba - Cán bộ Trung tâm VH-TDTT huyện;

- Ông Vũ Hồng Hà - Cán bộ Trung tâm VH-TT huyện;

- Ông Trần Khắc Thi - Giáo viên trường THCS Gia Thanh;

- Bà Lê Thị Thúy Hằng - Giáo viên trường THCS Gia Xuân;

- Ông Đinh Văn Tuyên - Giáo viên trường THCS Gia Vân;

- Ông Đinh Trung Kiên - Giáo viên trường THCS Gia Hưng;

- Bà Lê Thị Thả - Giáo viên trường THCS Thị trấn Me.2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình, nội dung, kịch bản cho Lễ Khai mạc và Bế mạc.

- Chỉ đạo, tổ chức luyện tập đồng diễn dưới sân, diễu hành, các nội dung trong Lễ Khai mạc.

- Điều hành Lễ Khai mạc và Bế mạc.2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất:

Chuẩn bị: sân vận động, địa điểm tập kết các đoàn trước khi diễu hành, trang phục, âm thanh, nhạc chào cờ, bục phát biểu, bục châm đuốc, bồn đuốc, ngọn đuốc, cờ Tổ quốc, cờ Phù Đổng, kiệu ảnh Bác, cờ lưu niệm và hoa tặng các đoàn, phướn HKPĐ, biển các đoàn diễu hành, dọn vệ sinh sân vận động khu vực tập kết và trên trục đường diễu hành. Bố trí chỗ để xe cho đại biểu và các lực lượng tham gia.b) Các văn bản:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của tiểu ban;

- Xây dựng kịch bản chi tiết lễ Khai mạc, Bế mạc;

- Huy động lực lượng tham gia các màn đồng diễn trong Lễ Khai mạc;

- Chuẩn bị văn bản: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; văn bản khai mạc của Lãnh đạo huyện; tuyên thệ trọng tài và vận động viên;

- Thứ tự diễu hành, sơ đồ vị trí đứng của khối đồng diễn và các đoàn VĐV;

- Quy định trang phục, khoảng cách diễu hành, đường đi khi diễu hành.

c) Huy động lực lượng:

- Huy động mỗi trường tiểu học, THCS thành lập 01 đoàn gồm 01 trưởng đoàn và 20 học sinh tham gia diễu hành;

- Lực lượng học sinh trong đội rước đuốc, cờ Tổ quốc, cờ Phù Đổng, Kiệu biểu tượng và kiệu ảnh Bác (trường THCS Gia Vượng); đội cờ hồng, đội cầm biển các đoàn (trường THCS Gia Thịnh), lực lượng học sinh đồng diễn dưới sân (trường THCS Thị trấn Me), đồng diễn Vovinam (Trung tâm VH-TT);

- Lực lượng học sinh dọn vệ sinh sân vận động, đường diễu hành (trường THCS Thị trấn Me).d) Công tác tổ chức:

- Mời Lãnh đạo huyện nhận đuốc, trao đuốc. Đoàn VĐV cầm đuốc trao cho Lãnh đạo huyện và nhận từ Lãnh đạo huyện châm vào bồn đuốc;

- Mời Lãnh đạo tỉnh, huyện, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn;

- Lãnh đạo huyện đọc lời khai mạc;

- Trọng tài, VĐV đọc tuyên thệ.

e) Công tác phối hợp:

Phối hợp với tiểu ban khác khớp chương trình kịch bản Lễ Khai mạc, Bế mạc.g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.
II. TIỂU BAN CHUYÊN MÔN
1. Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Ông Bùi Phú Sơn, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện.

- Phó tiểu ban: Ông Đinh Văn Tuất, Chuyên viên Phòng GD&ĐT.

- Các uỷ viên

+ Ông Vũ Tuấn Anh - Giáo viên trường tiểu học Gia Thịnh B.

+ Ông Lê Huy Hưng - Giáo viên trường THCS Gia Trấn;

+ Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giáo viên trường THCS Gia Minh;

+ Ông Đào Văn Sơn - Giáo viên trường THCS Gia Thắng;

+ Ông Lâm Thành Tân - Giáo viên trường THCS Gia Tân;

+ Ông Bùi Thái Sơn - Giáo viên trường THCS Gia Hòa;

+ Ông Vũ Văn Dũng - Giáo viên trường THCS Gia Thịnh;

+ Ông Phạm Minh Tiến Thành – Giáo viên trường THCS Gia Trung;

+ Bà Vũ Thị Lợi, Giáo viên trường THCS Gia Phú;2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Chỉ đạo tổ chức Hội khoẻ từ cụm trường đến cấp huyện. Thành lập đoàn VĐV tham gia HKPĐ tỉnh;

- Tổ chức và điều hành thi đấu các môn trong HKPĐ cấp huyện.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất:

Chuẩn bị cơ sở vật chất, làm kỹ thuật sân bãi các địa điểm thi đấu, dụng cụ thi đấu; bố trí địa điểm, các điều kiện để tổ chức trao huy chương sau khi kết thúc các môn thi.b) Các văn bản:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của tiểu ban;

- Xây dựng Điều lệ HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI- 2015;

- Lên lịch thi đấu, Kế hoạch tập huấn trọng tài.c) Huy động lực lượng:

Huy động lực lượng trọng tài, VĐV thi đấu theo quy mô của HKPĐ; bố trí học sinh của từng đơn vị qua khu vực khán đài và vào khu vực tập kết, thi đấu.d) Công tác tổ chức:

Mời các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức dự trao giải thưởng trong Lễ Bế mạc.e) Công tác phối hợp:

Phối hợp với Trung tâm VHTT đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho thi đấu.g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.

III. TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT, AN NINH, Y TẾ

1. Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Bà Trần Thị Ngát - Phó trưởng phòng GD&ĐT.

- Phó tiểu ban:

+ Ông Bùi Hồng Minh - Phó trưởng Công an huyện;

+ Ông Đỗ Ngọc Cảnh - Giám đốc TT Y tế huyện;

+ Ông Nguyễn Đức Vọng – Cán bộ đài truyền thanh huyện

- Các uỷ viên

+ Ông Nguyễn Công Nghiêm - Cán bộ Trung tâm VH-TT huyện;

+ Ông Mai Văn Hạnh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT;

+ Bà Lê Thị Bằng - Cán bộ Phòng GD&ĐT;

+ Bà Đinh Thị Trà My - Cán bộ Phòng GD&ĐT;

+ Bà Đặng Thị Thu Hiển - Cán bộ Phòng GD&ĐT;

+ Ông Bùi Phú Long - Cán bộ Phòng GD&ĐT;

+ Bà Đỗ Thị Khánh Vân – Giáo viên trường tiểu học Gia Hòa;

+ Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Giáo viên trường tiểu học Gia Trung;

+ Bà Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường tiểu học Gia Phương.2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Thực hiện công tác tuyên truyền HKPĐ các cấp;

- Trang trí Lễ Khai mạc, Bế mạc HKPĐ;

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khoẻ cho các VĐV, HLV, trọng tài trong thời gian diễn ra Hội khoẻ;

- Đảm bảo điện phục vụ cho Lễ khai mạc, Bế mạc và trong suốt thời gian thi đấu; lên phương án đề phòng, phòng chống cháy nổ;

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất:

Chuẩn bị khẩu hiệu trên băng zôn, cờ chuối, cờ phướn khu vực đồng diễn sân vận động, xung quanh sân vận động và khán đài. Chuẩn bị cơ số thuốc, các trang thiết bị sơ cấp cứu trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc.b) Các văn bản:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của tiểu ban.

- Viết bài chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau HKPĐ.

- Thiết kế Lôgô (Biểu tượng), market HKPĐ huyện Gia Viễn.

- Viết lời thuyết minh của Hội khoẻ, diễu hành các đoàn, đồng diễn, chuẩn bị người đọc (nam, nữ);

c) Huy động lực lượng:

- Huy động lực lượng đảm bảo thực hiện tốt công việc của tiểu ban.

- Huy động lực lượng rước đuốc trong Lễ Khai mạc.

d) Công tác phối hợp: Phối hợp với tiểu ban chuyên môn tổng hợp số liệu, thành tích các đơn vị để tuyên truyền kịp thời về HKPĐ, Tiểu ban Khai mạc để tổ chức Lễ Khai mạc.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.
IV. TIỂU BAN TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, LỄ TÂN

1. Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Bà Lương Thị Hồng Thúy - Trưởng phòng GD&ĐT.

- Phó tiểu ban: Ông Đinh Văn Tuất - Chuyên viên phòng GD&ĐT;

- Các uỷ viên

+ Bà Đinh Thị Trà My - Cán bộ phòng GD&ĐT.

+ Ông Vũ Phú Khánh - Cán bộ Phòng GD&ĐT;

+ Bà Lê Thị Kim Huyền – Chuyên viên Phòng GD&ĐT.2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức HKPĐ;

- Đón tiếp khách, đại biểu;

- Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện hoạt động cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.

- Đôn đốc các tiểu ban làm các thủ tục thanh quyết toán kinh phí ngay sau khi kết thúc HKPĐ.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất:

- Lên kế hoạch tổng hợp kinh phí của HKPĐ, phân bổ kinh phí cho các Tiểu ban, đảm bảo kinh phí cho các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các Tiểu ban: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thu hồi tài sản và thanh quyết toán ngay sau khi kết thúc HKPĐ;

- Bố trí người, chuẩn bị giải thưởng cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trao trong Lễ Bế mạc.

- Bố trí nơi họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban trọng tài (theo lịch của Ban tổ chức), nơi đón khách, điều kiện tiếp khách. Bố trí lực lượng đón, tiếp khách.

- Làm phù hiệu cho khách mời, đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban trọng tài, hướng dẫn viên.

- Quy định mức chi cho Trọng tài, HLV, VĐV tham gia tổ chức tập luyện và thi đấu các cấp;

- Quy định chỗ ngồi, số ghế cho các Đại biểu, thành phần triệu tập.

b)Văn bản:

- Làm giấy mời khách: Đại biểu Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Sở TDTT tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đại biểu các xã, thị trấn; đại biểu các huyện bạn: Thành phố Ninh Bình, Hoa Lư, Nho Quan; các nhà tài trợ cho HKPĐ huyện (nếu có).

- Triệu tập các thành phần trong ngành giáo dục: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

c)Huy động lực lượng: Liên hệ với các nhà tài trợ huy động thêm nguồn kinh phí khen thưởng và phục vụ cho thi đấu.

e) Công tác phối hợp:

- Phối hợp chặt chẽ với tất cả các tiểu ban để phân bổ, điều chỉnh nguồn kinh phí một cách hợp lý.g)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức phân công.

V. TIỂU BAN NHÂN SỰ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Ông Đỗ Thắng – Phó trưởng phòng GD&ĐT.

- Phó tiểu ban: Ông Phạm Văn Lệ - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT.

- Các uỷ viên

- Ông Đinh Văn Tuất - Chuyên viên phòng GD&ĐT;

- Bà Đinh Thị Hải Yến - Cán bộ Phòng GD&ĐT.

- Bà Đinh Thị Trà My - Cán bộ phòng GD&ĐT2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Thực hiện công tác kiểm tra: hồ sơ, nhân sự các đơn vị;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);

- Chuẩn bị phần thưởng và tổ chức phát thưởng cho các tập thể tại lễ Bế mạc.2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất:

- Chuẩn bị cờ thưởng, tiền thưởng, giấy chứng nhận cho các đơn vị, cá nhân đạt giải.

- Thu nhận hồ sơ, lập danh sách các VĐV, làm thẻ trưởng đoàn, VĐV, HLV, SSV, các loại biên bản thi đấu, biên bản tổng hợp, đánh giá xếp loại cá nhân và đơn vị.

b) Văn bản:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho tiểu ban.

- Chuẩn bị các quyết định khen thưởng, kỷ luật (nếu có) cho tập thể và cá nhân;

- Xử lý các đơn thư khiếu nại về hồ sơ, nhân sự các đoàn VĐV, phúc đáp kết quả kiểm tra đối với đương sự khiếu nại ở HKPĐ. Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm Điều lệ HKPĐ; đề xuất mức kỷ luật đối với VĐV các đơn vị, HLV, Ban trọng tài, Ban tổ chức... vi phạm kỷ luật trình Ban chỉ đạo quyết định.c) Huy động lực lượng:

Bố trí, kiểm tra nhân sự tham gia các cuộc thi từ cụm trường, cấp huyện và tập huấn tham dự cấp tỉnh.d) Công tác phối hợp:

Phối hợp với tiểu ban Chuyên môn để kiểm tra hồ sơ và theo dõi kết quả thi đấu của các đơn vị.e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức phân công.

VI. TỔ THƯ KÝ BAN TỔ CHỨC

1. Thành phần

- Tổ trưởng: Ông Lê Văn Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện.

- Tổ phó: Ông Đinh Văn Tuất – Chuyên viên Phòng GD&ĐT

- Các ủy viên

+ Ông Mai Văn Hạnh – Chuyên viên phòng GD&ĐT.

+ Ông Trần Khắc Thi – Giáo viên trường THCS Gia Thanh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

- Tổng hợp, nắm bắt tình hình toàn bộ việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Hội khoẻ của các tiểu ban, của từng đơn vị cơ sở;

- Phối hợp điều phối hoạt động các tiểu ban;

- Chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.2.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ sở vật chất: Hướng dẫn các tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất một cách tốt nhất phục vụ cho HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI- 2015 đạt kết quả cao.

b) Văn bản: Rà soát tất cả các loại văn bản của từng Tiểu ban. In ấn các biểu mẫu cần thiết phục vụ cho Hội khoẻ.

c) Huy động lực lượng: Phát huy sức mạnh của cá nhân và tập thể, tổ chức thành công HKPĐ huyện Gia Viễn lần thứ VI năm 2015.

d) Công tác phối hợp: Phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện. Học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn nhằm chỉ đạo và tổ chức thành công HKPĐ Gia Viễn lần thứ VI năm 2015.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức phân công.

- Trong trường hợp cần thiết và Trưởng các Tiểu ban đề nghị, Trưởng Ban Tổ chức sẽ xem xét và triệu tập bổ sung các đồng chí cán bộ, chuyên viên thuộc các phòng, ban, ngành có liên quan, các đồng chí cán bộ, giáo viên thuộc ngành GD&ĐT.

- Các tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các đề xuất, kiến nghị về Ban tổ chức ./.

tải về 86.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương