Ubnd huyện cẩm xuyên trưỜng tiểu học cẩm thăNGtải về 75.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích75.54 Kb.

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THĂNG

Số: 77/KH-THCTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Thăng, ngày 5 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2018- 2019

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ;

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Thực hiện kế hoach số 521/PGD - ĐT ngày 01/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Xuyên về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, năm học 2018 -2019;

Căn cứ kế hoạch năm học và tình hình thực tế nhà trường, Trường Tiểu học Cẩm Thăng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX) cho cán bộ, giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đội ngũ:

* Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV,NV): 18

Trong đó: CBQL: 2 (Trình độ ĐH: 2)

Giáo viên: 14 (Văn hóa: 10 - ĐH: 7, CĐ: 3; Chức năng: 4 - ĐH: 4)

Nhân viên: 2 ( CĐ:2)

TPT Đội :1 (GV âm nhạc kiêm nhiệm)

Đảng viên: 15

2. Tổ chuyên môn:

a. Số lượng: 2

b. Cơ cấu: 2 tổ chuyên môn : Tổ 1,2,3. Tổ 4+5.

3. Thuận lợi, khó khăn:

3.1. Thuận lợi:

Đội ngũ khá trẻ, trình trên chuẩn 100%, nhiều đồng chí có năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy, tâm huyết với nghề, hết lòng chăm lo học sinh.

  3.2. Khó khăn:

Một số giáo viên vẫn chưa xem công tác BDTX là yêu cầu, là nhu cầu cần thiết.II. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

Giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghệp giáo viên tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao giáo dục toàn ngành.

Thông qua các buổi học tập giáo viên được phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẻ với việc triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục qua từng năm.

Làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

Tất cả giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại đơn vị.IV. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

  1. Nội dung 1: (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, trách nhiệm của ngành GD& ĐT trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

- Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành GD&ĐT.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên.

- Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Bồi dưỡng chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ GD&ĐT, khung kế hoạch, thời gian năm học 2018 -2019 áp dụng cho GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục, thực hiện chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT ( theo tinh thần nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2033 của BCH TW) và tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị 05- CT/TW của bộ chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình SGK giáo dục phổ thông.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ (30 tiết/ năm học/ giáo viên).

- Bồi dưỡng Kiến thức cho GV dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột”

- Bồi dưỡng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

- Bồi dưỡng dạy học ngôn ngữ lập trình Scratch, kỹ năng sử dụng phần mềm đối với Gv dạy môn Tin học.

- Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh Tiểu học đối với GV dạy môn Tiếng Anh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2.3. Nội dung 3: Bồi dưỡng theo Modun (60 tiết /năm học/giáo viên)

Căn cứ vào nhu cầu của cán bộ, giáo viên, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học từ Modun TH1 đến Modun TH45, nhà trường thực hiện các Modun bồi dưỡng như sau:

Modul TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học.

Modul TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

Modul TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học.

Modul TH 31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngàyV. KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung bồi dưỡng

Thời lượng và hình thức học

Thời gian thực hiện

Nội dung 1 (30 tiết)

1. Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, trách nhiệm của ngành GD& ĐT trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

2. Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành GD&ĐT.
- Học tập trung: 5tiết.

-Tự học 5 tiếtTháng 8,9/2018


3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên.

4. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Học tập trung 4 tiết

- Tự học 6 tiết5. Bồi dưỡng chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ GD&ĐT, khung kế hoạch, thời gian năm học 2018 - 2019 áp dụng cho GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên.

6. Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục, thực hiện chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT ( theo tinh thần nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2033 của BCH TW) và tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị 05- CT/TW của bộ chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình SGK giáo dục phổ thông.
- Tự học 10 tiết

Nội dung 2


1. Bồi dưỡng Kiến thức cho GV dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” ( GV dạy văn hóa)


-Học tập trung 5 tiết.

- Tự học 5 tiết.
Tháng 8,9/2018

Tháng 8/20182. Bồi dưỡng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

3. Bồi dưỡng dạy học ngôn ngữ lập trình Scratch, kỹ năng sử dụng phần mềm đối với Gv dạy môn Tin học ( GV dạy Tin học)

4. Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh Tiểu học đối với GV dạy môn Tiếng Anh ( GV dạy T Anh)


- Học tập trung 5 tiết

- Tự học 5 tiết5. Nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2.

- Học tập trung : 10 tiết.

Nội dung 3

Modul TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học.

1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học.

2. Phương pháp, kỹ thuật tư vấn cho học sinh.


-Học tập trung 7 tiết (lí thuyết 3 tiết, thực hành 4 tiết)

- Tự học 8 tiếtTháng 10/2018 đến 3/2019
Modul TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

1. Phân loại bài học ở Tiểu học, yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập - kiểm tra).

2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
-Học tập trung 5 tiết (thực hành 5 tiết)

- Tự học 10 tiếtTháng 10/2018 đến 3/2019
Modul TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học.

1. Tự luận:

- Các kết quả học tập được xác định qua bài tự luận.

- Các hình thức tự luận.

- Thực hành soạn đề, cách chấm điểm bài tự luận.

2. Bài trắc nghiệm.

- Nguyên tắc và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm.

- Thực hành biên soạn bài trắc nghiệm.
-Học tập trung 5 tiết (lí thuyết 2 tiết, thực hành 3 tiết)

- Tự học 10 tiếtTháng 10/2018 đến 3/2019
Modul TH 31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày.

1. Nguyên tắc tổ chức dạy học.

2. Nội dung dạy học.

3. Hình thức dạy học.

4. Tổ chức dạy học cả ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương

5. Những yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.-Học tập trung 1 tiết.

(lý thuyết 1)

Tự học 14


Tháng 10/2018 đến 3/2019

VI. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

Triển khai bồi dưỡng tập trung qua tập huấn, sinh hoạt chuyên đề tổ, nhóm, trường, cụm trường.

Tự học, tự nghiên cứu qua đồng nghiệp, qua mạng, qua các nguồn tài liệu khác…

VII. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ


  1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:

Cuối năm học, căn cứ vào kết quả học tập của giáo viên ở các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các Modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3, Hiệu trưởng tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên theo 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Không hoàn thành kế hoạch. Đề xuất PGD công nhận và cấp giấy chững nhận.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

2.1. Căn cứ đánh giá xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung BD 2 và các Modunl thuộc nội dung BD 3.

- Xếp loại BDTX của giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi (G), loại Khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KHT).

2.2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:

a. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức đánh giá BDTX của giáo viên: Cuối năm học Giáo viên làm bài thu hoạch do nhà trường ra câu hỏi để trình bày kết quả vận dụng BDTX của cá nhân trong qua trình dạy học, giáo dục học sinh . Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

-Tiếp thu kiến thức, kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5.0 điểm)

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5.0 điểm)

b. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:

Cho theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1,2, mỗi modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần)

c. Điểm trung bình kết quả BDTX:

Điểm trung bình kết quả BDTX được tính theo công thức sau:

ĐTBBDTX =(Điểm nội dung BD 1+ Điểm nội dung BD 2+Điểm trung bình các modun thuộc nội dung BD 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTBBDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

2.3. Xếp loại kết quả BDTX

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kết quả BDTX nếu đã học tập đầy các nội dung của kế hoach BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả BDTX như sau:

- Loại TB: 5-7 điểm (Trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5)

- Loại K:7- dưới 8,5 điểm (Trong đó không có điểm thành phần dưới 6)

- Loại G: 8,5-10 điểm (trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7)

b. Các trường hợp khác được đánh giá không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại của giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

2.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên trình phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX (không gửi hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch BDTX)VIII. HỒ SƠ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1.Cá nhân:

- Sổ học tập BDTX;

- Tài liệu từng nội dung quy định;

- Bài viết thu hoạch;

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX.

2. Trường:

- Kế hoạch bồi dưỡng của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng, không tham gia bồi dưỡng;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

- Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân, tổ chuyên môn; xây dựng kế hoạch BDTX  của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của cá nhân, tập thể theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Chỉ đạo và tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên về Phòng GDĐT theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của hiệu phó, tổ trưởng và giáo viên.

a/ Phó hiệu trưởng: Giúp hiệu trưởng thực hiện hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 đã đề ra, lưu trữ các hồ sơ công tác BDTX của đơn vị và báo cáo cấp trên.

b/ Tổ trưởng tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoach tổ và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch và học tập đạt kết quả tốt nhất

c/ Giáo viên xây dựng kế hoach cá nhân và thường xuyên tham gia học tập vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo có chất lượng từng bước nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội.

Trên đây là kê hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Cẩm Thăng, yêu cầu cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả./.Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c)- BGH;

- Trang Webside, hộp thư NT;- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh TùngПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương