Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích8.94 Kb.

UBND HUYỆN A LƯỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 260/PGDĐT

V/v tập huấn HDV cho tình nguyện viên các câu lạc bộ bóng đá
A Lưới, ngày 23 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: BGH các trường: TH A Roàng, TH Hồng Thượng, TH Sơn Thủy, TH A Ngo, TH Bắc Sơn, TH Kim Đồng, TH Hồng Bắc, TH Hồng Trung, TH Nhâm, TH Hồng Quảng, THCS Hương Lâm, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Lê Lợi, THCS Quang Trung, THCS-DTNT A Lưới.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BQL Dự án bóng đá cộng đồng huyện A Lưới với Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án bóng đá cộng đồng huyện năm 2018;

Nhằm tăng cường sự tham gia của tình nguyện viên vào các hoạt động của CLB bóng đá tại các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới phối hợp với Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam tổ chức tập huấn HDV bóng đá cho TNV năm 2018, cụ thể sau:

1. Đối tượng: Mỗi CLB chọn 02 tình nguyện viên tham gia tập huấn (không chọn cử CBCCVC trong nhà trường tham gia).

2. Nội dung tập huấn: Tập huấn HDV bóng đá cộng đồng.

3. Thời gian: Ngày 17, 18 và 19/8/2018 (thứa Sáu, Bảy và Chủ Nhật).

4. Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới đề nghị BGH các trường chọn cử đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần và đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi; (đã ký)- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: CM, VT. Trần Duy Nguyên


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương