Uỷ ban nhân dâNtải về 48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích48 Kb.
#173


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:377/SGDĐT- ĐANN

V/v: Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

          Thái Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Công văn số 3837/BGDĐT-VP ngày 19/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; Công văn số 3838/BGDĐT-VP ngày 19/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh Tiểu học năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện theo nội dung các Công văn số 3837/BGDĐT-VP và 3838/BGDĐT-VP ngày 19/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lựa chọn và cử giáo viên môn Tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS đã đạt trình độ B1 tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và cập nhật phương pháp dạy học.

+ Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

+ Khai giảng: 8:30 ngày 30/06/2012 tại Hội trường Vũ Đình Liên, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

+ Chỉ tiêu như sau:STT

Tên phòng GD & ĐT

Số lượng GV Tiểu học

Số lượng GV THCSPhòng GD&ĐT Thành phố

7

1Phòng GD&ĐT Vũ Thư

7

2Phòng GD&ĐT Kiến Xương

7

2Phòng GD&ĐT Tiền Hải

7

1Phòng GD&ĐT Đông Hưng

7

1Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ

7

2Phòng GD&ĐT Hưng Hà

7

2Phòng GD&ĐT Thái Thụy

7

1

- Lập danh sách (theo mẫu gửi kèm) và gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Tổ chức cán bộ - Người nhận: đ/c Phạm Thu Hường), đồng thời file dữ liệu tương ứng gửi vào địa chỉ E-mail: thuhuongsgdtb@gmail.com trước ngày 26/06/2012.

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như Kính gửi;- Lưu VP, TCCB.

(Đã ký)
Trần Hồng Sơntải về 48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương