Uỷ ban nhân dân xã thuận lộCtải về 23.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2018
Kích23.25 Kb.
#10476

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC

 

 
Số: 68/QĐ-UBND   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

     Thuận Lộc, ngày 12  tháng 05  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập các Tiểu ban và Tổ trực phóng phục vụ công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc thành lập các Tiểu ban và Tổ trực phóng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017;
Xét yêu cầu nhiệm vụ của công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai xã và Văn phòng UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban và Tổ trực phóng phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 gồm các ông, bà có tên sau đây:

          I. Tiểu ban an toàn giao thông và trật tự xã hội1. Ông: Trần Trung Kiên                  - Trưởng công an           - Trưởng tiểu ban
2. Ông: Bùi Đình Trí               - Phó công an                 - Phó tiểu ban
II. Tiểu ban điều hành lực lượng
1. Ông: Phan Văn Sự               - Chỉ huy trưởng quân sự        - Trưởng tiểu ban
2. Ông: Trần Văn Luyến                   - Chỉ huy phó quân sự   - Phó tiểu ban
          III. Tiểu ban phương tiện và vật tư
1. Ông: Lê Quang Đông           - Công chức địa chính    - Trưởng tiểu ban
2. Ông: Bùi Phan Quỳnh                   - Công chức địa chính    - Phó tiểu ban
          IV. Tiểu ban hậu cần
1. Bà: Trần Thị Thu                - Kế toán NS                  - Trưởng tiểu ban
2. Bà: Phạm Thị Hoa               - Kế toán NS                  - Phó tiểu ban
3. Bà: Kiều Thị Thu Hiền                  - Thủ quỹ                       - Ban viên
          V. Tổ trực phóng
1.  Bà: Nguyễn Thị Hạnh                   - Văn phòng UBND       - Trưởng tiểu ban
          2. Bà: Thái Thị Dung              - Văn phòng UBND       - Phó tiểu ban      
          3. Ông: Bùi Đình Tâm             - Cán bộ truyền thanh xã        - Ban Viên
          4. Ông: Trần Trọng Bình                  - Cán bộ Thú y xã                   - Ban viên
Điều 2. Các Trưởng tiểu ban và Tổ trực phóng chịu sự quản lý và phân công của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN xã, có trách nhiệm xây dựng phương án trình Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tiểu ban an toàn giao thông, an ninh và trật tự xã hội.
- Đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn nhất là nơi công cộng và các điểm giao thông. Tổ chức, chỉ đạo lực lượng tuần tra bảo vệ các mục tiêu quan trọng, ngăn chặn người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm khi có tình huống bão, lụt xảy ra ( chú trọng đoạn đường từ Nền tế đi qua cầu Hồng Nguyệt và cầu Cơn Độ).
- Lập phương án đảm bảo ANCT, TTATXH và an toàn giao thông, đồng thời trực tiếp ký hiệp đồng di dời nhân dân với các đơn vị: P. Nam Hồng, P. Đậu Liêu và xã Thanh Lộc để sơ tán người, tài sản, gia súc, gia cầm lên vùng cao khi có tình huống.
- Kiểm tra phát hiện xử lý các hành động phá hoại các công trình cầu cống....chặn đứng mọi hành vi kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản của tập thể và của Nhân dân, gây rối trật tự trên địa bàn.
2. Tiểu ban điều hành lực lượng
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; Lập phương án điều hành lực lượng cứu người, tài sản của Nhân dân, tuần tra canh gác các mục tiêu, địa điểm quan trọng khi có lệnh của cấp trên.
- Phối hợp với các thôn và các cơ quan, đơn vị để đảm bảo nhân lực theo chỉ tiêu thị xã giao để huy động khi có tính huống.
3. Tiểu ban phương tiện, vật tư
- Lập phương án huy động vật tư, phương tiện trên đị bàn; Phối hợp với Công an xã đảm bảo giao thông trong các tình huống; nắm chắc các loại phương tiện vận tải ( ô tô, thuyền máy) trên địa bàn xã, đồng thời ký hợp đồng với các chủ phương tiện sẵn sàng điều động khi có lệnh.
- Chỉ đạo đôn đốc các công trình đang thi công trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ và có các phương án đối phó với thiên tai.
4. Tiểu ban hậu cần
- Đảm bảo giải quyết kinh phí phục vụ phòng, chống thiên tai khi có lệnh.
- Đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và các yếu tố vật chất khác phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực chỉ huy, tuần tra, canh gác phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
5. Tổ trực phóng
- Trực 24/24 giờ khi có lệnh của BCH phòng, chống thiên tai.
- Chuyển nhanh các thông tin về công tác phòng, chống thiên tai từ xã xuống tận các cơ quan, đơn vị và các thôn xóm; giúp BCH nắm bắt các thông tin kịp thời những diễn biến thiên tai gây ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Văn phòng UBND xã, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thôn xóm và các ông, bà có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- BCH PCLB thị xã;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Như Điều 3;
- Ban chỉ huy PCTT xã;
- Lưu: VP, TT BCHPCTT xã;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
          Bùi Quang Liêm


tải về 23.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương