Uû ban nhn dntải về 200.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích200.5 Kb.
#3862
UBND QUẬN THANH XUÂN

PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 08 /KH-PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân , ngày 15 tháng 5 năm 2013KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh vào trường mầm non,

lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 quận Thanh XuânCăn cứ công văn số 4270/SGD&ĐT-QLT ngày 15/4/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2013-2014;

Căn cứ số liệu điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn của UBND 11 phường trong Quận, báo cáo về cơ sở vật chất và đăng kư số lượng tuyển sinh năm học 2013-2014 của các trường mầm non, tiểu học, THCS và PTDL; Dự thảo kế hoạch tuyển sinh của các trường;

Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy tŕ và nâng cao chất lượng phổ cập một năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh tránh t́nh trạng quá tải ở một số trường.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

4. Tăng số học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp THCS.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1- Nhiệm vụ

- Rà soát, điều tra cơ bản số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn các phường.

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường, pḥng GD&ĐT.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng hướng dẫn.

- Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 32%, mẫu giáo đạt 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đă hoàn thành chương tŕnh tiểu học được vào học lớp 6; thu hút ít nhất 70% trẻ khuyết tật c̣n đủ sức khoẻ vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương tŕnh tiểu học vào lớp 6; tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Tạo điều kiện cho HS dân tộc, con em các gia đ́nh chính sách, gia đ́nh có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.2- Biện pháp

- Pḥng GD&ĐT tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và PTDL trên địa bàn Quận, quán triệt và triển khai các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Pḥng GD&ĐT tham mưu UBND Quận họp giao ban với 11 phường và các trường bàn về công tác tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh. Xây dựng lịch làm việc cụ thể đối với các phường, pḥng ban liên quan và các trường.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của quận. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng pḥng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập.

- Công bố công khai phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh, quy định đối với học sinh đúng tuyến tại các trường học và UBND 11 phường trong Quận trước khi tuyển sinh 15 ngày. Hiệu trưởng các trường phối hợp với UBND các phường để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống Loa phát thanh của các phường, các trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh.

- Đối với cấp học mầm non chia ngày tuyển sinh theo độ tuổi. Đối với cấp tiểu học chia ngày tuyển sinh theo khu vực các cụm dân cư trên địa bàn phường.

- Trong quá tŕnh tổ chức tuyển sinh lănh đạo các nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.- Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND và pḥng GD&ĐT.

- Chế độ báo cáo: + Chậm nhất là 16h30' ngày 15/7/2013 các trường báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về pḥng GD&ĐT và UBND Quận.

+ Ngày 16/7/2013(thứ ba): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1 về pḥng GD&ĐT.

+ Ngày 20/7/2013 (thứ bảy): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 2 về pḥng GD&ĐT.

+ Pḥng GD&ĐT tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường từ ngày 16/7/2013.

+ Ngày 17/7/2013 thứ tư): Pḥng GD&ĐT báo cáo UBND Quận kết quả tuyển sinh đúng tuyến.

+ Ngày 22/7/2013 (thứ ba): Pḥng GD&ĐT nộp báo cáo nhanh về UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội kết quả công tác tuyển sinh.

+ Ngày 30/7/2013: Pḥng GD&ĐT báo cáo chính thức kết quả công tác tuyển sinh với UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội.


III- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


  1. Đối với UBND các phường và các pḥng ban liên quan

- UBND 11 phường:

+ Rà soát điều tra cơ bản số trẻ trên địa bàn báo cáo UBND Quận.

+ Tuyên truyền rộng răi trong nhân dân về kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian và phương thức tuyển sinh của các trường học trên địa bàn.

+ Phối hợp với các trường phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các trường trong thời gian tuyển sinh.- Pḥng Nội Vụ phối hợp với pḥng GD&ĐT rà soát đội ngũ CBQL, GV, NV các trường báo cáo tham UBND quận về luân chuyển cán bộ, giáo viên đảm bảo kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lư trường học, giáo viên, nhân viên các trường học đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013-2014 .

- Pḥng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với pḥng GD&ĐT tham mưu UBND Quận xây dựng thêm trường và pḥng học đối với những các trường chưa đủ pḥng học, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường chuẩn bị năm học mới.

2. Đối với pḥng Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu với UBND Quận chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa UBND các phường với các trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ, số học sinh đến trường với tỷ lệ cao nhất. Phối hợp với các trường đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian tuyển sinh.

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, tŕnh UBND quận phê duyệt và báo cáo Sở GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh đă được UBND quận phê duyệt.

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh đă được UBND quận phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường trên địa bàn.- Trưởng pḥng GD&ĐT ký Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường trên địa bàn phụ trách.

- Chỉ đạo các trường công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian và phương thức tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ HS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại các trường.

- Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Có biện pháp kiểm tra, quản lư chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.

- Phối hợp với các pḥng ban liên quan tham mưu UBND quận kiện toàn về đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất cho các trường.

- Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, xử lư nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh trong đó có việc tổ chức dạy trước chương tŕnh ở các cơ sở giáo dục.

3. Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

- Chủ động phối hợp với UBND các phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường, báo cáo pḥng GD&ĐT.

- Thông báo công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo chỉ tiêu tuyển sinh do UBND quận quy định. Trong đó phải công khai rơ chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và phương thức tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng pḥng GD&ĐT quận, huyện, thị xă ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư kư và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đă kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rơ họ tên, Hiệu trưởng kư và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Trong quá tŕnh tổ chức tuyển sinh lănh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

- Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND và pḥng GD&ĐT.

IV- PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH


Chủ trương của quận: xây dựng 3 phương án phân tuyến TS: Thứ nhất là theo trục giao thông, tránh để HS phải vượt qua các trục đường lớn; Thứ hai là theo phường; thứ ba là phân tuyến với những phường giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS đi học an toàn. Cụ thể như sau:

1- Mầm non


STT


Trường

Chỉ tiêu


Địa bàn

tuyển sinh

Số HS qua điều tra trên địa bàn


Ghi chú


Số lớp mới

Số HS vào lớp mới

Số HS bổ sung vào lớp cũ

1

Tràng An

4

180

0

Phường TXBắc2795

2

Thanh Xuân Bắc

5

196

14

3

TT Bông Hồng

1

32

21

4

Thanh Xuân Nam

2

117

4

Phường TXNam


1049

5

Tuổi Hoa

2

87

8

6

Tuổi Thơ

2

82

0

Phường TXTrung


1550

7

TT Hoa Hồng

1

18
8

Nhân Chính

2

100

14

PhườngNhân Chính
3006


9

Hoạ My

0

0

0

10

Tuổi Thần Tiên

8

345
11

TT Hoa Trà My

2

58

22

12

TTC DToàn Cầu

2

40

8

13

TT Hà Nội Kindlen

1

22
14

Thăng Long

4

195

33

Phường Thượng Đ́nh


1651

15

Hoa Sen

1

40
16

Ánh Sao

2

85
Phường Hạ Đ́nh

1294

17

Kh­ương Trung

3

117
Phường Khương Trung


2565

18

TT Mai Ca

3

57

8

19

Kh­ương Đ́nh

3

125
Phường Khương Đ́nh

1775

20

Sơn Ca

2

82

25

Phường Kim Giang


1280

21

Sao Sáng

2

100
22

Phư­ơng Liệt

2

90

30

Phường Phương Liệt1431

23

Công ty 20

3

105

STT


Trường

Chỉ tiêu


Địa bàn

tuyển sinh

Số HS qua điều tra trên địa bàn

Số lớp mới

Số lớp mới

Số lớp mới

24

TT Hà Anh

0
20

Phường Khương Mai


2237

25

Mùa Xuân

0

0

0

26

Hoa Mai

2

85Tổng cộng

57


2358


207
20575

- Trường MN Thanh Xuân Bắc và MN Tràng An được tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính nằm cùng phía phường Thanh Xuân Bắc theo trục đường Khuất Duy Tiến.

- Trường MN Thanh Xuân Nam được tuyển sinh số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không được nhập khẩu). Trường MN Tuổi Hoa được tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc các tổ dân phố thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phường Hạ Đ́nh và số trẻ thuộc xă Tân Triều giáp ranh với trường.

-Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, các nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.2- Tiểu học 

Stt

Trường

Chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh

Số HS qua điều tra trên địa bàn

Ghi chú

Số lớp

Số hs

1


Đặng Trần Côn A

8

360

Phường Thanh Xuân Bắc

579


2

Đặng Trần Côn B

6

240

Phường Thanh Xuân Nam

284


3

Hạ Đ́nh

4

160

Phường Hạ Đ́nh

208


4

Nhân Chính

4

160

Phường Nhân Chính

512


5

Phan Đ́nh Giót

5

225

Phường Thượng Đ́nh

351


6

Thanh Xuân Trung

5

200

Phường Thanh Xuân Trung

432


7

Nguyễn Trăi

9

405

Phường Kh Trung, Khương Mai

478


8

Khương Đ́nh

5

225

Phường Khương Đ́nh

366


9

Kim Giang

6

240

Phường Kim Giang

222


10

Khương Mai

6

270

Phường Khương Mai

349


11

Phương Liệt

6

270

Phường Phương Liệt

397
Ngoài công lập


12

BreDon

3

60

Không quy định địa bàn tuyển sinh


13

Ngôi SaoHà Nội

4

116

Không quy định địa bàn tuyển sinh


- Tr­ường TH Đặng Trần Côn B tuyển thêm 27 học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phư­ờng Hạ Đ́nh, số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không được nhập khẩu) và một số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc xă Tân Triều ở gần trường theo cam kết đến hết chỉ tiêu Quận giao;

- Trường TH Hạ Đ́nh được tuyển học sinh phường Thượng Đ́nh, phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đường Nguyễn Trăi với trường;

-Trường TH Nguyễn Trăi được tuyển số học sinh thuộc phường Khương Mai giáp ranh với trường và số học sinh có nhập hộ khẩu thường trú về phường Khương Mai năm 2013;

- Trường TH Nhân Chính được tuyển học sinh phường Thượng Đ́nh giáp ranh với trường.3- Trung học cơ sở

Stt

Trường

Chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh

Số HS qua điều tra trên địa bàn

Ghi chú

Số lớp

Số hs

1


Việt - An

8

320

Phường Thanh Xuân Bắc

324


2

Phan Đ́nh Giót

5

200

Thượng Đ́nh

Thanh Xuân Trung

281

Thượng Đ́nh

279


3

Thanh Xuân Nam

4

160

Thanh Xuân Nam

132


4

Kim Giang

4

180

Kim Giang

198


5

Khương Đ́nh

4

180

Khương Đ́nh

278


6

Nhân Chính

4

180

Nhân Chính

185


7

Nguyễn Trăi

7

280

Khương Trung

326


8

Khương Mai

5

200

Phường Khương Mai

225


9

Phương Liệt

4

160

Phường Phương Liệt

203


10

Hạ Đ́nh

2

90

Phường Hạ Đ́nh

123
Ngoài công lập

Stt

Trường

Chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh

Số HS qua điều tra trên địa bàn

Ghi chú

Số lớp

Số hs


11

Marie Curie

7

280

Không quy định địa bàn TS

12

L Thế Vinh

6

200

Không quy định địa bàn TS

13

Alfred Nobel

2

48

Không quy định địa bàn TS

14


Archimedes

4

120

Không quy định địa bàn TS

15


Alpha

2

50

Không quy định địa bàn TS

- Trường THCS Hạ Đ́nh được tuyển học sinh gần địa điểm của trường thuộc phường Thanh Xuân Trung các tổ dân phố: 60, 61, 62, 63 và phường Thượng Đ́nh thuộc các tổ dân phố: 11a, b, c, 12 a, b, c và tổ 3, 14, 18, 19.

-Trường THCS Phan Đ́nh Giót được tuyển sinh học sinh phường Thượng Đ́nh và học sinh phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố: ;

- Trường THCS Việt An sau khi tuyển hết số trẻ em đúng tuyến th́ tuyển số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính; Nếu c̣n chỉ tiêu.

-Trường THCS Khương Đ́nh, Kim Giang, Thanh Xuân Nam được tuyển học sinh phường Thượng Đ́nh, Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đường Nguyễn Trăi với 3 trường;

-Trường THCS Nhân Chính được tuyển học sinh tổ dân phố 1,2,3,4,8 và 39 B của phường Thượng Đ́nh giáp ranh với trường./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

-Lưu VT.

PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN


KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH TT

( Đă kí)


Lưu Tất ThắngTRƯỞNG PHÒNG

( Đă kí)

Nguyễn Thị Thủy

tải về 200.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương