Uû ban nhn dntải về 194 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích194 Kb.
#1587
Ubnd quËn hai bµ tr­ng

Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o


Sè: 13 /KH-PGD&§T
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

QuËn Hai Bµ Tr­ng, ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2015KÕ ho¹ch

C«ng t¸c tuyÓn sinh vµo c¸c tr­êng mÇm non, líp 1, líp 6 n¨m häc 2015-2016

C¨n cø H­íng dÉn sè 4724/SGD&ĐT-QLT ngày 08/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2015-2016;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân tuyến tuyển sinh; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nh©n viªn năm học 2015-2016 của các cơ sở giáo dục thuộc quận Hai Bà Trưng;

Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quËn Hai Bµ Tr­ng x©y dùng KÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn sinh vµo c¸c tr­êng mÇm non, líp 1, líp 6 n¨m häc 2015-2016 nh­ sau:


A. Môc ®Ých, yªu cÇu:


1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

2. §iÒu tra chÝnh x¸c sè trÎ ë tõng ®é tuæi trªn ®Þa bµn, ph©n tuyÕn vµ giao chØ tiªu hîp lý, ®¶m b¶o ®ñ chç häc cho HS, tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ë mét sè tr­êng. Thùc hiÖn c«ng khai KÕ ho¹ch tuyÓn sinh, ®¶m b¶o râ tuyÕn tuyÓn sinh, chØ tiªu tuyÓn sinh, thêi gian tuyÓn sinh vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c tuyÓn sinh.

3. TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng “Ba t¨ng, ba gi¶m”(ba t¨ng: t¨ng quy m« tuyÓn sinh, t¨ng chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn sinh, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr­êng häc; ba gi¶m: gi¶m sè häc sinh tr¸i tuyÕn, gi¶m sè häc sinh trªn mét líp, gi¶m sè líp ®èi víi nh÷ng tr­êng cã sè líp qu¸ lín).

4. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. Tæ chøc thùc hiÖn:


I. X©y dùng kÕ ho¹ch tuyÓn sinh:

1. Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở:

a) C¸c tr­êng phèi hîp víi UBND c¸c ph­êng tæ chøc ®iÒu tra sè trÎ ë tõng ®é tuæi ®i häc trªn ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng, ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c phôc vô ph©n tuyÕn tuyÓn sinh.

b) Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trªn địa bàn; c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vÒ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2015-2016, báo cáo phòng GD&ĐT ®óng thêi gian quy ®Þnh.

1.2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Tham m­u víi UBND QuËn kh«ng ngõng t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr­êng häc.

b) Thùc hiÖn lu©n chuyÓn c¸n bé, gi¸o viªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò cña c¸c tr­êng trªn ®Þa bµn.

c) ChØ ®¹o c¸c tr­êng lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra sè liÖu chÝnh x¸c vÒ sè trÎ ë tõng ®é tuæi ®i häc trªn ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng, c«ng t¸c x©y dùng dù th¶o KÕ ho¹ch tuyÓn sinh n¨m häc 2015-2016.

d) X©y dùng KÕ ho¹ch c«ng t¸c tuyÓn sinh n¨m häc 2015-2016 cña phßng GD&§T tr×nh UBND QuËn phª duyÖt theo c¸c c¨n cø sau:

+ Dù th¶o KÕ ho¹ch tuyÓn sinh cña c¸c tr­êng;

+ Sè trÎ ë tõng ®é tuæi trªn ®Þa bµn;

+ Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của từng trường, chỉ tiêu (số lớp, số HS/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng chức năng và phòng học 2 buổi/ngày;

+ Mức phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 35%, mẫu giáo đạt trªn 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; thu hút ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

+ Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia và chương trình kiên cố hoá trường học của Thành phố.

+ Quy m« nhµ tr­êng: gi¶m dÇn quy m« cña c¸c tr­êng cã sè líp qu¸ lín(v­ît qu¸ §iÒu lÖ cña nhµ tr­êng) nh»m ®¸p øng x©y dùng tr­êng chuÈn Quèc gia.

+ §Çu t­ x©y dùng tr­êng ®èi víi c¸c khu ®« thÞ míi, cÇn quan t©m tíi con em cña c¸c hé d©n thuéc diÖn t¸i ®Þnh c­ do gi¶i phãng mÆt b»ng; t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh d©n téc, con em c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµo c¸c tr­êng c«ng lËp. §èi víi khu ®« thÞ míi ch­a cã tr­êng, phßng GD&§T b¸o c¸o UBND QuËn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt chç häc cho HS vµ thóc ®Èy viÖc x©y thªm tr­êng míi theo quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng häc trªn ®Þa bµn.

+ ViÖc ph©n tuyÕn tuyển sinh vµ giao chỉ tiêu tuyển sinh ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò cña từng trường, ®¶m b¶o ®ñ chç häc cho häc sinh.

+ H¹n chÕ häc sinh tr¸i tuyÕn ë nh÷ng tr­êng cã sè líp qu¸ ®«ng, nÕu sÜ sè häc sinh/líp v­ît so víi quy ®Þnh cña §iÒu lÖ tr­êng häc, phßng GD&§T ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o Së, tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng qu¸ t¶i häc sinh ë c¸c tr­êng häc.

+ Yªu cÇu c¸c tr­êng chuÈn bÞ ®éi ngò gi¸o viªn, bæ sung c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn sinh, thùc hiÖn Quy chÕ c«ng khai t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o (theo mÉu).

+ Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện Quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục và chế độ thông tin báo cáo.

C¸c néi dung: Ph©n chia ®Þa bµn tuyÓn sinh; chØ tiªu tuyÓn sinh ®èi víi tõng tr­êng; quy ®Þnh vÒ sè HS trªn mét líp, sè líp cña tõng tr­êng (cã c¸c biÓu b¶ng kÌm theo)

II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6:

2.1. Tuyển sinh vào các trường mầm non:

a) Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

b) Các trường tham m­u víi UBND phường vÒ công tác tuyển sinh. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trªn ®Þa bµn, d­íi sù chØ ®¹o cña UBND ph­êng, tæ chøc tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu tuyển sinh, thêi gian tuyÓn sinh ở từng độ tuổi để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

c) Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một cháu. C¸c tr­êng mÇm non trùc thuéc Së GD&§T tuyÓn sinh theo ®óng chØ tiªu vµ KÕ ho¹ch Së giao.

d) Hồ sơ:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hîp lÖ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;

e) Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ.

2.2. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

NÕu c¬ së gi¸o dôc cã sè l­îng häc sinh ®¨ng ký vµo häc líp 6 nhiÒu h¬n so víi chØ tiªu tuyÓn sinh, c¸c c¬ së gi¸o dôc c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n tuyÓn sinh phï hîp, tr×nh phßng GD&§T vµ UBND QuËn, b¸o c¸o Së GD&§T, kh«ng tæ chøc thi tuyÓn vµo líp 6.

b) Địa bàn tuyển sinh: Theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định cho các trường.

c) Đối tượng dự tuyển vào lớp 6: Những HS đã hoàn thành chương trình tiểu học.

d) Độ tuổi:

- Lớp 1: Tuæi cña trẻ vµo häc líp 1 lµ 6 tuổi (sinh năm 2009); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

- Lớp 6:

+ Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2004);

+ Những trường hợp đặc biệt:

* Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học;

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

+ HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

e) Hồ sơ:

- Lớp 1:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hîp lÖ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;- Lớp 6:

+ Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

g) Tuỳ theo tình hình thực tế ở một số địa phương, phòng GD&ĐT có thể chỉ đạo cho phép chuyển toàn bộ hồ sơ của những HS đã hoàn thành chương trình tiểu học từ các trường tiểu học sang trường THCS trên cùng địa bàn để tạo thuận lợi cho HS trong việc nộp hồ sơ vào lớp 6.

h) Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập:

- Các trường có thể tuyển HS trên địa bàn và HS từ các địa bàn khác có nguyện vọng vào học tại trường;

- Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường;

- Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS. C¸c tr­êng tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc tuyÓn sinh tr­íc thêi gian quy ®Þnh cña Së.

* TuyÓn sinh vµo tr­êng phæ th«ng c¬ së NguyÔn §×nh ChiÓu: TuyÓn vµo líp 1, líp 6 nh÷ng häc sinh khiÕm thÞ, bao gåm trÎ mï hoµn toµn, trÎ nh×n kÐm (thÞ lùc cã kÝnh d­íi 3/10) trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Thùc hiÖn tuyÓn sinh theo ®óng thêi gian vµ chØ tiªu cña Së giao. Ngoµi HS khuyÕt tËt, viÖc tuyÓn HS hoµ nhËp ph¶i ­u tiªn tuyÓn HS trªn ®Þa bµn n¬i tr­êng ®ãng. Nhµ tr­êng ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p tæ chøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng trÎ khuyÕt tËt ®Õn tr­êng.

III- Ph©n c«ng nhiÖm vô:


1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

1.1. Chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa UBND các phường với các trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ, số học sinh đến trường với tỷ lệ cao nhất, kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng qu¸ t¶i ë mét sè tr­êng.

1.2. Phª duyÖt ph­¬ng ¸n tuyÓn sinh cña c¸c tr­êng, x©y dùng KÕ ho¹ch tuyÓn sinh tr×nh UBND QuËn phª duyÖt vµ b¸o c¸o Së GD&§T vÒ ph­¬ng thøc tuyÓn sinh cña c¸c tr­êng vµ KÕ ho¹ch tuyÓn sinh ®· ®­îc UBND QuËn phª duyÖt.1.3. Triển khai Kế hoạch tuyển sinh, tæ chøc h­íng dÉn c«ng t¸c tuyÓn sinh cho Hiệu trưởng các trường mÇm non, tiÓu häc vµ THCS trên địa bàn.

1.4. Trưởng phòng GD&ĐT ký Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường trên địa bàn phụ trách.

1.5. Phối hợp với UBND các phường công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ HS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại các trường.

1.6. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng Kế hoạch và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT, kh«ng tæ chøc kh¶o s¸t häc sinh ®Çu n¨m häc, kh«ng tæ chøc thi tuyÓn häc sinh vµo líp 6.

1.7. Tiếp tục nghiên cứu và báo cáo UBND Quận về luân chuyển cán bộ, giáo viên, xây dựng thêm trường và phòng học, tăng cường cơ sở vật chất cho những trường khó khăn để điều hoà chất lượng, nâng cao độ đồng đều giữa các trường. Phòng GD&ĐT phải có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, tuyÖt ®èikh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng qu¸ t¶i ë mét sè tr­êng.

1.8. Công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.

1.9. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về c«ng t¸c tuyển sinh.
2. Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở:

2.1. Chủ động phối hợp với UBND các phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia ®Çy ®ñ Héi nghÞ h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh do Së GD&§T, phßng GD&§T tæ chøc h­íng dÉn.

2.2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thêi gian tuyển sinh.

2.3. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chÝnh x¸c, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

2.4. Tổ chức tuyển sinh:

a) Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

b) Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

2.5. Lãnh đạo nhà trường phân công c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trực trong thêi gian tuyÓn sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

2.6. Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh ®· tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.

IV- THỜI GIAN TUYỂN SINH :


Các trường mầm non, tiểu học, THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 01/07/2015 đến ngày 15/07/2015, tuyệt đối c¸c tr­êng không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Ngày 16/7/2015 các trường báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ giao cho trường tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 17/7/2015 đến ngày 20/7/2015


V- LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH:

TT

Thời gian

Nội dung công việc15/4=>29/4/2015

- Các trường hoàn thành và nộp dự thảo Kế hoạch tuyển sinh theo h­íng dÉn cña PGD (Báo cáo số 1).

- Tổng hợp kết quả báo cáo của các CSGD (PGD).

04/5 => 06/5/2015

Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016, trình UBND Quận phê duyệt.07/5=>11/5/2013

- Các trường nộp phòng GD&ĐT Tê tr×nh danh sách Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)

- Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập HĐTS cho các trường.

13/5/2015

Phòng GD&ĐT báo cáo Kế hoạch tuyển sinh với Sở GD&ĐT.20/5=>25/5/2015

Phòng GD&ĐT họp giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016 cho các CSGD ( thông báo lịch sau)01/6=>30/6/2015

Các CSGD tuyên truyền về Kế hoạch tuyển sinh, công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh lớp đầu cấp.01/7 =>15/7/2015

Các CSGD tuyển sinh học sinh theo phân tuyến.16/7/2015

Các trường nộp Báo cáo số 2 về phòng GD&ĐT

(trước 9h sáng). Báo cáo gồm danh sách HS đã tuyển theo phân tuyến, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị trong công tác tuyển sinh.

17/7=>20/7/2015


Ngµy17/7/2015 Phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu để các trường tổ chức tuyển bổ sung ( nếu còn chỉ tiêu).
21/7/2015

Các CSGD nộp Báo cáo số 3 về phòng GD&ĐT ( gồm danh sách HS bổ sung theo phân tuyến, Danh sách HS tuyển ngoài tuyến và những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh.
22/7/2015

Phòng GD&ĐT nộp báo cáo nhanh c«ng t¸c tuyÓn sinh về Sở GD&ĐT29/7/2015

Phòng GD&ĐT kiểm tra c¸c CSGD về công tác tuyển sinh (Từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2015).

Phòng GD&ĐT nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về Sở GD&ĐT, UBND Quận (29/7/2015).


Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng. Phòng GD&ĐT Quận yêu cầu các CSGD trực thuộc Quận thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có những vấn đề vướng mắc, các CSGD cần báo cáo ngay về phòng GD&ĐT để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời.
PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỞNG PHÒNG
(Đã phê duyệt) (Đã ký)

Nguyễn Như Thắng


Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- UBND quận HBT;

- Các CSGD thuộc Quận;- Lưu VT.

IV- Ph©n tuyÕn tuyÓn sinh, chØ tiªu tuyÓn sinh
1- MÇm non

Stt

Tr­êng

ChØ tiªu

§Þa bµn tuyÓn sinh

Ghi chó

Sè líp

Sè hs2- TiÓu häc 

TT

Tên trường

Chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh
( phường)

Ghi chú

Số lớp

Số HS

1

Tiểu học Bà Triệu

3

94

Bà Triệu

 

2

Tiểu học Bạch Mai

4

180

Bạch Mai

 

3

Tiểu học Đoàn Kết

3

105

Phố Huế

 

4

Tiểu học Đồng Tâm

5

230

Đồng Tâm

 

5

Tiểu học Đồng Nhân

3

144

Đống Mác

 

6

Tiểu học Lương Yên

4

200

Bạch Đằng

 

7

Tiểu học Lê Ngọc Hân

7

350

Phạm Đình Hổ

 

8

Tiểu học Lê Văn Tám

7

340

Bách Khoa

 

9

Tiểu Học Minh Khai

3

120

Thanh Nhàn

 

10

Tiểu học Ngô Thì Nhậm

4

160

Ngô Thì Nhậm

 

11

Tiểu học Ngô Quyền

5

250

Quỳnh Lôi

 

12

Tiểu học Quỳnh Lôi

3

105

Minh Khai

 

13

Tiểu học Quỳnh Mai

5

270

Quỳnh Mai

 

14

Tiểu học Tô Hoàng

5

225

Cầu Dền

 

15

Tiểu học Tây Sơn

8

320

Nguyễn Du+Lê Đại Hành

 

16

Tiểu học Thanh Lương

3

120

Thanh Lương

 

17

Tiểu học Trung Hiền

3

120

Trương Định

 

18

Tiểu học Trưng Trắc

6

315

Đồng Nhân

Tiếng Pháp

19

Tiểu học Vĩnh Tuy

4

200

Vĩnh Tuy

 

20

Tiểu học Tư thục Victoria

2

40

 

NCL

21

Tiểu học Nguyễn Khuyến

2

40

 

NCL

22

Tiểu học Tô Hiến Thành

3

90

 

NCL

23

PTCS Nguyễn Đình Chiểu

0

0

Sở GD giao chỉ tiêu

 
Toàn Quận

92

4018

 

 3- Trung häc c¬ së


TT

Tên trường

ChØ tiªu

Địa bàn Tuyển sinh ( phường)

Ghi chú

Sè líp

Sè HS

1

THCS Đoàn Kết

4

120

Phố Huế

 

2

THCS Hà Huy Tập

5

150

Bạch Mai + Minh Khai

 

3

THCS Hai Bà Trưng

3

90

Thanh Lương

 

4

THCS Lê Ngọc Hân

7

315

Phạm Đình Hổ

 

5

THCS Lương Yên

5

225

Đống Mác+Bạch Đằng

 

6

THCS Minh Khai

3

135

Thanh Nhàn

 

7

THCS Ngô Gia Tự

5

250

14 tổ dân phố thuộc phường Bạch Mai ( tæ 1,2,3,4,8,9, 10, 34, 35,36,37,38,39A,39B

Số HS tuyển trong Quận Hai Bà Trưng theo chỉ tiêu của UBND Quận giao

8

THCS Ngô Quyền

5

210

Quỳnh Lôi

 

9

THCS Nguyễn Phong Sắc

8

363

Đồng Tâm+ Trương Định

 

10

THCS Quỳnh Mai

5

227

Quỳnh Mai

 

11

THCS Tây Sơn

6

300

Nguyễn Du

 

12

THCS Tô Hoàng

7

315

Bách Khoa + Cầu Dền

 

13

THCS Trưng Nhị

9

405

Ngô Thì Nhậm+ Đồng Nhân

Lớp Tiếng Pháp

14

THCS Vân Hồ

4

180

Lê Đại Hành+Bùi Thị Xuân

 

15

THCS Vĩnh Tuy

4

150

Vĩnh Tuy

 

16

PTTH Hoàng Diệu

0

0
Ngoài công lập

17

PTTH Hồng Hà

0

0
Ngoài công lập

18

PTCS Nguyễn Đình Chiểu

0

0
Tuyển sinh theo chỉ tiêu của Sở GD*ĐT
Toàn Quận

80

3435
 


Phª duyÖt cña UBND QuËn hai bµ tr­ng


Tr­ëng phßngNguyÔn Nh­ Th¾ng
tải về 194 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương