Uỷ ban nhân dâNtải về 180 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích180 Kb.
#1298

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CÔ TÔ


Số: /KH – UBND(Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 3 năm 2016KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy và chủ đề năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị

và hành chính công trên địa bàn huyện Cô Tô


Căn cứ Kế hoạch số 916/KH - UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 22/12/2015 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề công tác năm của huyện là "Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng văn hóa văn minh du lịch Cô Tô", Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

- Tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của huyện nhằm đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; từng bước nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công từ cơ sở (xã, thị trấn) đến huyện; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ công, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính quyền đối với các doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc nỗ lực cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện, của tỉnh.

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

- Phát huy tính chủ động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính để từ đó đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn huyện, tạo động lực để đẩy mạnh cải cách toàn diện, hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện Cô Tô.

- Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU cần được tiến hành sâu rộng, thiết thực để các cấp Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực.

- Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 03-NQ/HU, các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ các giải pháp; tổ chức thực hiện bằng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, việc làm cụ thể, trong đó xác định rõ lộ trình, chỉ tiêu từng giai đoạn cần thiết thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu; tiến tới xây dựng Cô Tô thành đô thị sinh thái biển có kinh tế năng động, xây dựng xã hội hài hòa, phát triển bền vững, người dân ứng xử văn hóa, môi trường trong lành, an ninh chính trị ổn định, giữ vững chủ quyền quốc gia; là “huyện đảo xanh” vùng tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp chính quyền cần chỉ đạo chặt chẽ, tránh chung chung, hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên nắm bắt và tổng kết thực tiễn từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đề xuất bổ sung những giải pháp mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, phổ biến và thông tin, tuyên truyền

- Các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức chính trị, đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công đối với sự phát triển bề vững theo hướng xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Quảng Ninh trở thành Tỉnh dịch vụ công nghiệp vào năm 2020.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp như phổ biến qua các hội nghị; trang thông tin điện tử; cổng thông tin điện tử; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, cấp thôn và các hình thức khác…cho người dân dễ dàng tiếp cận, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống thường ngày.

- Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, tập huấn trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu, biết cá nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số hiệu quả hành chính công PAPI.

- Tuyên tuyền các quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 05/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đi vào thực chất, đảm bảo đúng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

2. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đối với từng trục nội dung nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

2.1. Tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sơ

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các cơ quan nhà nước phải triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.2.2. Đẩy mạnh công khai, minh bạch

Công khai đầy đủ, kịp thời những chế độ, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của huyện hàng năm cũng như chính sách hỗ trợ đột xuất đối với người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; phương thức bình chọn hộ nghèo, danh sách hộ nghèo đã được xét chọn tại nơi sinh hoạt của thôn, khu dân cư; thực hiện công khai các báo cáo thu, chi ngân sách hàng năm; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, khung giá đất và phương án điều chỉnh; quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã được công khai và có sự tham gia ý kiến của người dân; các dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư; chỉ số mốc địa giới đền bù, số hộ, diện tích.....được công khai đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng như tại nơi làm việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và xã, thị trấn và các hình thức thích hợp khác cho người dân dễ dàng tiếp cận.2.3. Nâng cao trách nhiệm giải trình với nhân dân

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội dung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trước nhân dân.2.4. Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

- Công khai, đưa 100% thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã, thị trấn.

- Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức xã, viên chức.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và phục vụ nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở xã, thị trấn.2.5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để trình cấp có thẩm quyền.

- Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (về thời gian, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính).

- Kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tại Cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3, 4.

- Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, thị trấn.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn.

2.6. Cải thiện cung ứng dịch vụ công

- Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các trường. Giữ vững mục tiêu 9/9 trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non. Nâng cao trình độ chuyên môn của nhà giáo theo chuẩn đào tạo đối với các cấp học, bậc học.

- Đầu tư mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng cấp nước. Tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từng bước thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường ở nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân. Nâng cấp mạng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện. Đảm bảo cung ứng tốt dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm mới; ngăn chặn, giảm thiểu các tệ nạn trộm cắp, cướp giật, lô đề... Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tai nạn giao thông.

3. Triển khai toàn diện, có hiệu quả 06 nội dung của cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thị xã và quy định của pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên thực hiện rà soát và tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cập nhật, niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính đã được công bố; nghiên cứu, sắp xếp, cải tiến quy trình, phương thức, thời gian giải quyết; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, đúng pháp luật và hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, thị trấn theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, thẩm định và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khi có hướng dẫn của các cấp, các ngành. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy sau bầu cử.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

- Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới hiệu quả trong việc thu, chi ngân sách; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị được giao tự chủ.

- Tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức việc kiểm tra, giám sát; gắn việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở với công tác thi đua khen thưởng; tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Khuyến khích sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính; lấy ý kiến của người dân về giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để có những chỉ đạo kịp thời.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị mình xảy ra tham nhũng. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng đối với các trường hợp phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi tham nhũng, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Căn cứ các nội dung của kế hoạch, các chương trình có liên quan và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cơ sở để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Chủ động triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mình; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật có liên quan trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ nhân dân.

2. Phòng Nội vụ

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với các nội dung chỉ số PAPI nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân.

- Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức cấp xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ bố trí nguồn kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện kế hoạch này cho từng năm.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc công khai thu, chi quyết toán ngân sách theo đúng quy định.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý thu, chi tài chính cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân, kế toán, thủ quỹ cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ tài chính ở cấp xã.4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.5. Phòng Tư pháp

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát để kiến nghị hủy bỏ các quy định không còn phù hợp với pháp luật.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Công khai, minh bạch trong luân chuyển, phân công giáo viên.

7. Trung tâm Y tế huyện

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, có hiệu quả; nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở y tế; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành hành chính và quy trình khám chữa bệnh cho nhân dân, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.8. Điện lực Cô Tô:

Tổ chức kiểm tra, rà soát mạng lưới phân phối điện nông thôn. Nâng cấp mạng lưới điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng trên địa bàn huyện.9. Bảo hiểm xã hội huyện:

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trong nhân dân, làm tốt công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện.10. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu cho Ủy ban nhân dânhuyện tăng cường quản lý đất đai. Công khai minh bạch và thực hiện kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...11. Thanh tra huyện

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo.12. Công an huyện:

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chưng trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm và ma túy.13. Đài Truyền thanh- Truyền hình

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này. Đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để nhân dân biết, giám sát.14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội nhằm đảm bảo các chính sách được thực thi; tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Cô Tô, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Công an huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Bảo hiểm xã hội huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị trong toàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn;- Lưu: VT,NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hoàng Bá Nam

NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔ TÔ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 4 năm 2016 của UBND huyện Cô Tô)


STT

Nội dung

Nhiệm vụ cụ thể

Trách nhiệm cụ thể

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợpTrục nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

1

Trí thức công dân

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 quy định thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài TT - TH huyện

UBND các xã, thị trấn

Định kỳ hàng quý
2

Cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trực tiếp bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phốTrước và trong quá trình bầu cử
3

Đóng góp tự nguyện

Công khai các khoản đóng góp tự nguyện tại địa phương

UBND các xã, thị trấn
Định kỳ hàng quý
4

Kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiêm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở

Phòng Nội vụ

Các phòng, ban, đợn vị, UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên


Trục nội dung: Công khai, minh bạch

1

Danh sách hộ nghèo

Công khai đối tượng thuộc diện hộ nghèo, danh sách hộ nghèo và các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo theo quy định hiện hành; đa dạng hóa các hình thức công khai để dân được biết

Phòng Lao động - Thương bình và xã hội; UBND các xã, thị trấn
Tháng 12 hàng năm
2

Ngân sách cấp xã

Công khai, minh bạch, thu, chi ngân sách của xã, thị trấn tại vị trí thuận lợi đề người dân biết

UBND xã, thị trấn
Định kỳ hàng quý
Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, quản lý thu, chi tài chính cho cán bộ xã; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ tài chính ở cấp xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương
Hàng năm
3

Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng chi tiết tại trụ sở UBND cấp xã

UBND xã, thị trấn
Ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt
Lấy ý kiến đóng góp của người dân vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài nguyên

Đăng trên công thông tin điện tử thành phần của huyện; tại UBND xã, thị trấn

Ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt
Công khai bảng giá đất khi được UBND tỉnh ban hành

Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài nguyên

Đăng trên công thông tin điện tử thành phần của huyện; tại UBND xã, thị trấn

Ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt


Trục nội dung: Trách nhiệm giải trình với người dân

1

Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với chính quyền

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết có hiệu quà những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tốt cáo của người dân

Ban tiếp công dân huyện; UBND các xã, thị trấn
Thường xuyên
Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Các cơ quan hành chính nhà nước
Thường xuyên
2

Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư công

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn

UBND huyện; UBND xã, thị trấn

UBMTTQ huyện

Hàng năm


Trục nội dung: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

1

Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương
Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, giám sát và phản ánh những biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; UBND các xã, thị trấn

Các phòng, ban, đơn vị có liên quan

Thường xuyên
Công khai, đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trung tâm HCC; UBND các xã, thị trấn

Thường

xuyên

Công khai đầy đủ hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan; Tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với thái độ phục vụ và chất lượng cung cấp các dịch vụ công.

2

Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức ngành Y tế

Trung tâm Y tế; Phòng Y tế
Thường xuyên
Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về thái độ, ứng xử của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình khám, chữa bệnh

Tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về thái độ của giáo viên đối với các học sinh và chất lượng dạy học của giáo viên; các khoản đóng góp ngoài quy định và việc dạy thêm, học thêm

Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã
Thường xuyên
3

Công bằng cơ hội trong việc làm tại khu vực công

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công cấp xã; Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, đặc biệt là công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Các cơ qua liên quan

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

4

Quyết tâm chống tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là những công việc, vị trí có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị

Thanh tra huyện
Thường xuyên
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định

Phòng Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Định kỳ
Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định

Tháng 12 hàng năm


Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; công tác kiểm tra việc thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Thường xuyên, đột xuất


Trục Nội dung: Thủ tục hành chính công

1

Rà soát, hoàn thiện, công bó kịp thời các TTHC

Thường xuyên rà soát, cập nhập kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các ngành ở các cấp chính quyền để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và tổ chức thực hiện kịp thời; Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC (về thời gian, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện), đặc biệt là tập trung vào các TTHC liên thông

Phòng Tư pháp; Trung tâm HCC

các phòng, ban, đơn vị liên quan

Thường xuyên
2

Thực hiện công khai cách thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và tại nơi giải quyết TTHC.

Trung tâm Hành chính công; UBND các xã, thị trấn
Thường xuyên
Kịp thời cập nhập, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên công thông tin điện tử thành phần của huyện, tại Trung tâm HCC, bộ phận tếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các phòng, ban, đơn vị có liên quan

Theo lộ trình
Triển khai đồng bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, thị trấn theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đến năm 2017 triển khai thực hiện 100% các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ; UBND các xã, thị trấn
Theo lộ trình
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Đánh giá mức hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp, nhất là các dịch vụ: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền

Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, thị trấn

Các phòng, ban, đơn vị có liên quan

Thường xuyên
3

Kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Phòng Nội vụ; Thanh tra huyện

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Thường xuyên


Trục nội dung: Cung ứng dịch vụ công

1

Y tế công

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) tại các Trung tâm Y tế, các cơ sở y tế xã, thị trấn trên địa bàn để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân;

Trung tâm Y tế huyện; Trạm Y tế các xã, thị trấn
Thường xuyên
2

Bảo hiểm y tế

Rà soát cấp thẻ Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện

Phòng Lao động - TBXH

Bảo hiểm y tế huyện

Thường xuyên
3

Giáo dục công lập

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đảm bảo chất lượng cho công tác dạy và học ở các cấp học, bậc học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thường xuyên
4

Cơ sở hạ tầng căn bản

Tiếp tục mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng cấp nước tại khu vực các xã, thị trấn.

Ban quản lý cảng Cô Tô

UBND các xã, thị trán

Thường xuyên


Cung cấp lưới điện tới các khu vực có dân sinh sống trên địa bàn huyện

Điện lực Cô Tô

UBND các xã, thị trấn

Theo quy hoạch, kế hoạch


Triển khai thực hiện có hiệu quả công trình đường xuyên đảo và các công trình XDCB theo tiến độ, kế hoạch đề ra đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi dự án hoàn thành.

Ban quản lý dự án
Theo quy hoạch, kế hoạch
5

An ninh, trật tự

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm mới; ngăn chặn các tệ nạn trộm cắp, cướp giật, lô, đề…Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tai nạn giao thông, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống tội pham, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp.

Công an huyện; công an xã, thị trấn
Thường xuyêntải về 180 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương