Uû ban nhn dn tØnhtải về 78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích78 Kb.
#2549


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3404/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 373/TTr-BTĐKT ngày 21/9/2017,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 89 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được trích từ kinh phí thi đua, khen thưởng của các huyện, thị xã, thành phố.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NC. Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài


DANH SÁCH


(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Mỹ, TP Đồng Hới;

2. Bà Mai Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường THCS Đức Ninh, thành phố Đồng Hới;

3. Ông Lê Chiến Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Nam Lý, thành phố Đồng Hới;

4. Bà Trương Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường THCS Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới;

5. Bà Hoàng Thị Hiền, Giáo viên Trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới;

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới;

7. Bà Trần Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Lý; thành phố Đồng Hới;

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Thành, thành phố Đồng Hới;

9. Bà Lương Thị Hoa Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Đình, thành phố Đồng Hới;

10. Bà Hà Thị Vẽ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Phú, thành phố Đồng Hới;

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới;

12. Bà Nguyễn Thị Cảnh, Giáo viên Trường Mầm non Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới;

13. Bà Trần Thị Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Ninh, thành phố Đồng Hới;

14. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phú, thành phố Đồng Hới;

15. Bà Vũ Thị Mỹ Ninh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Hải, thành phố Đồng Hới;

16. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới;

17. Bà Vũ Thị Nhanh, Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới;

18. Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh;

19. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh;

20. Ông Võ Doãn Duận, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh;

21. Ông Cao Thế Cường, Giáo viên Trường THCS Võ Ninh, huyện Quảng Ninh;

22. Ông Trương Văn Thiện, Giáo viên Trường THCS Trường Xuân, huyện Quảng Ninh;

23. Bà Đỗ Thị Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh;

24. Bà Võ Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Quảng Ninh;

25. Bà Trần Thị Mẫn, Giáo viên Trường Mầm non Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh;

26. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Ninh, huyện Quảng Ninh;

27. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề Minh Hóa;

28. Bà Đinh Thị Bạch Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Hóa, huyện Minh Hóa;

29. Bà Đinh Thị Thái Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hóa, huyện Minh Hóa;

30. Bà Trương Thị Bích Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Minh Hóa, huyện Minh Hóa;

31. Bà Cao Thị Hoa Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Hóa, huyện Minh Hóa;

32. Bà Đinh Thị Hương Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Hóa Tiến, huyện Minh Hóa;

33. Bà Trần Thị Bích Thuyên, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa;

34. Ông Đinh Bá Dương, Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Hóa Sơn, huyện Minh Hóa;

35. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Tân Hóa, huyện Minh Hóa;

36. Ông Hoàng Quốc Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Hóa, huyện Quảng Trạch;

37. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch;

38. Bà Võ Thị Đóa, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Trạch;

39. Bà Lê Thị Hoàn, Tổ trưởng, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch;

40. Bà Phạm Thị Ngọc Biên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch;

41. Bà Mai Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch;

42. Bà Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch;

43. Ông Ngô Sĩ Cường, Giáo viên Trường THCS Mai Hoá, huyện Tuyên Hóa;

44. Bà Đồng Thị Bích Nhung, Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa;

45. Ông Trần Xuân Liệu, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa;

46. Bà Đậu Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Liên Sơn, huyện Tuyên Hóa;

47. Bà Nguyễn Thị Lành, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Thuỷ, xã Tiến hoá, huyện Tuyên Hóa;

48. Bà Trương Thị Kim Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa;

49. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa;

50. Ông Hoàng Thanh Quyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Thuỷ, huyện Tuyên Hóa;

51. Bà Phan Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bố Trạch;

52. Bà Hoàng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch;

53. Bà Võ Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Phú Trạch, huyện Bố Trạch;

54. Bà Hà Thị Lan Phương, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hoàn Lão, huyện Bố Trạch;

55. Ông Phan Văn Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Trạch, huyện Bố Trạch;

56. Bà Hoàng Thị Sâm, Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch;

57. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch;

58. Bà Phan Thị Thuỷ, Giáo viên THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch;

59. Bà Nguyễn Thị Trang, Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Vạn Trạch, huyện Bố Trạch;

60. Ông Nguyễn Xuân Hải, PGĐ Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Bố Trạch;

61. Ông Phan Anh Xuân, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy;

62. Bà Lê Thị Ngọc Nhân, Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

63. Bà Trương Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cam Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

64. Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Lệ Thuỷ;

65. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thuỷ;

66. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

67. Bà Hoàng Thị Hoà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ;

68. Bà Dương Thị Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

69. Ông Trần Văn Duẩn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

70. Ông Lê Văn Bình, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Lệ Thuỷ.

71. Ông Võ Đức Liến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

72. Bà Võ Thị Thu Hà, Giáo viên Trường THCS Dương Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

73. Bà Võ Thị Quý Lam, Giáo viên Trường THCS Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ.

74. Ông Võ Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thuỷ;

75. Ông Trương Như Thuần, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

76. Ông Dương Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Thái Thủy, huyện Lệ Thuỷ;

77. Ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

78. Ông Nguyễn Thành Luật, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn;

79. Ông Nguyễn Minh Đức, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn;

80. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Giáo viên Trường THCS Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn;

81. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường THCS Ba Đồn, thị xã Ba Đồn;

82. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Giáo viên Trường THCS Quảng Phong, thị xã Ba Đồn;

83. Ông Trần Văn Phượng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, thị xã Ba Đồn;

84. Ông Hồ Quang Yên, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Quảng Thuỷ, thị xã Ba Đồn;

85. Bà Nguyễn Thị Thuý Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn;

86. Bà Phan Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn;

87. Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Ba Đồn, thị xã Ba Đồn;

88. Bà Nguyễn Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn;

89. Bà Nguyễn Thị Vẽ, Giáo viên Trường Mầm non Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn./.
tải về 78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương