Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 36.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích36.06 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 135/ TB-UB

Huế, ngày 6 tháng 7 năm 2005THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc họp với chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Bài

Ngày 14 tháng 06 năm 2005, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Lý chủ trì họp với Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế - Chủ đầu tư hạ tầng Khu Công Nghiệp Phú Bài; tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Thúy Hoà, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; UBND huyện Hương Thủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe Phó Ban Quản lý các khu Công nghiệp, Giám đốc Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo việc triển khai các dự án hạ tầng, kế hoạch thời gian tới và các kiến nghị; ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các đơn vị đã đầu tư, chuẩn bị đầu tư và nhất là tạo cơ sở để kêu gọi các Nhà đầu tư vào khu Công nghiệp Phú Bài, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; UBND huyện Hương Thủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế chủ động tập trung giải quyết một số nội dung:1- Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Hương Thuỷ và các đơn vị liên quan rà soát lại việc cắm mốc và giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền để quản lý.

2- Về đền bù giải phóng mặt bằng: trên cơ sở kế hoạch tiến độ xây dựng các công trình của Bộ Chỉ huy quân sự, Hội đồng đền bù có kế hoạch đền bù giải phóng kịp thời, nguyên tắc kế hoạch xây dựng đến đâu giải phóng đến đó. Đối với diện tích đất giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhưng chưa có kế hoạch xây dựng mà hiện dân đang trồng trọt, canh tác thì tiếp tục để dân canh tác nhưng nghiêm cấm việc trồng cây lâu năm và khi có thông báo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sử dụng thì yêu cầu dân trả lại đất cho Quân đội. UBND huyện Hương Thuỷ thống nhất với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thông báo các nội dung trên cho các xã liên quan biết.

3- Về nguồn vốn đầu tư:

a- Đối với khối lượng công trình hạ tầng giai đoạn 1 chủ đầu tư đã thực hiện mà tỉnh nợ theo các văn bản (chủ trương) trước đây được UBND tỉnh thống nhất, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, bố trí vốn trả cho doanh nghiệp.

b- Đối với các khối lượng công trình hạ tầng giai đoạn 2, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, thống nhất với Sở Tài chính cho ứng - đối với các công trình, hạng mục mà ngân sách phải đầu tư, hỗ trợ.

c- Việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 2 ghi đích danh cho các hạng mục công trình: rà phá bom mìn, đền bù, hệ thống thoát nước được phép thanh toán vào các khối lượng có liên quan đến nội dung trên như: chi phí giải phóng đền bù; cắm mốc giao đất; san gạt mặt bằng thoát nước mặt, trong đó có khối lượng kè để san mặt bằng; hệ thống cống thoát nước. Khi quyết toán với Trung ương, yêu cầu chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quan điểm này vì thực chất đây là các hạng mục của công trình trên.

4- Về mở rộng giai đoạn 3: Giao cho Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan đề nghị Trung ương cho triển khai các thủ tục thực hiện giai đoạn 3.

5- Về cơ chế, chính sách đối với chủ đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp Phú Bài: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các sở ngành liên quan tính toán đề xuất chính sách, mức hổ trợ đầu tư công trình hạ tầng, tiền thuê đất, thuế. . . bảo đảm doanh nghiệp có lãi; giá cho các nhà đầu tư thuê hợp lý, đáp ứng khả năng kêu gọi đầu tư. Dự thảo chính sách, tỷ lệ hỗ trợ; hạng mục ngân sách đầu tư hạ tầng, trình UBND tỉnh trước 30 tháng 9/2005.


Nội dung thông báo này đã được đồng chí Chủ tịch UBND tính xem lại và thông qua, UBND tỉnh thông báo để các đơn vị có liên quan biết triển khai thực hiện .


Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- TTTU;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- VP:LĐ; CV: CN, GT, TC, XD ,TH;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

ã ký)

Đoàn Thanh VinhПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương