Uỷ ban nhân dân tỉnh sơn latải về 0.49 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.49 Mb.
#2116
1   2   3   4   5


GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
- Họ và tên: ………...…………………….………………………………..

- Bộ phận công tác:Số

TT

Nội dung

công việc đã làm

Thời gian làm thêm

Ghi chú

Từ giờ

Đến giờ

Tổng số giờ


Người báo làm thêm giờ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05b-HD


Tên đơn vị: ………..…

Bộ phận ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ CHO TẬP THỂ
- Họ và tên: ……………….………….…………………………………..

- Bộ phận công tác: …………………..………………………………….

- Nội dung đề xuất: ……………………………………………………….

- Từ ngày …………………...., đến ngày.………

- Căn cứ lệnh số …………………….., triệu tập: …..… đồng chí.


Số

TT

Họ và tên

Bộ phận, đơn vị

Thời gian làm thêm

Ghi chú

Từ giờ

Đến giờ

Tổng số giờ

12Tổng cộngNgười báo làm thêm giờ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 06 - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…BẢNG CHẨM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng …….năm 201

- Nội dung công việc: …………………………………………….
Số

TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Tổng số ngày làm thêm

Ghi chú

1

2

3..

30

31

Dưới 4 giờ

Từ 4 giờ

Tổng cộngGhi chú:

- Đối với cán bộ công chức: Chấm công hàng ngày, ghi rõ tổng số giờ làm thêm ngày hôm đó, ví dụ: 1, 2. Không đánh dấu X.

- Đối với quần chúng nhân dân: Đánh dấu X


Người chấm công

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 07-HD
Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………,ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG THANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG THÊM GIỜ

Tháng …….năm 201
- Nội dung công việc: ……………………………………………………….


Số

TT

Họ và tên

Tổng số giờ làm thêm

Mức hỗ trợ

50.000 đồng

Mức hỗ trợ

80.000 đồng

Tổng cộng số tiền được lĩnh

Ký nhận

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiềnTổng cộng
Xác nhận của Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 08 - HD
Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG KÊ CHI TIỀN

- Nội dung công việc: ……….………….………………………………….

- Địa điểm: ………………………….……………………………………..

- Thời gian……………………..…..……………………………………….
Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số tiền

(đồng)

Ký nhận


Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 09a - HD

Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHIỆN CẮT CƠN

Tại: ……………………………………

- Nội dung công việc: …………………………………………………….

Số TT

Họ và tên người chữa trị

Địa chỉ

Số ngày chữa trị

Số tiền

(đồng)

Ký nhậnTổng cộng
Đại diện gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

Người chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bí thư chi bộ;

Tổ dân phố

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
Mẫu số 09b - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ

NGƯỜI NGHIỆN CẮT CƠN TẠI TRẠI TAM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ

Tại: ……………………………………

- Nội dung công việc: ………………………………………………….

Số TT

Họ và tên người chữa trị

Địa chỉ

Số ngày chữa trị

Số tiền

(đồng)

Ký nhậnTổng cộngNgười chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Thủ trưởng đơn vị


Mẫu số 10 - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH NGƯỜI NGHIỆNSố TT

Họ và tên người nghiện

Đại diện gia đình

Địa chỉ

Số ngày tham gia

Số tiền

(đồng)

Ký nhận

Ghi chú: Cột ký nhận tiền do Đại diện gia đình người nghiện ký.


Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 11 - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương