Uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 3394/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 46.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích46.77 Kb.
#1654

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 3394/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển đi Trường Trung học phổ thông

Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của HĐNĐ tỉnh Quảng Bình Khóa XVI, kỳ họp thứ 4 về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông (THPT) Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi trường Trung học phổ thông (THPT) Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập;

Tên trường sau khi chuyển đổi: Trường THPT Phan Đình Phùng;

Trường THPT Phan Đình Phùng hoạt động theo Điều lệ trường công lập cùng cấp học và các quy định hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; Trụ sở đặt tại số 14 Đường Xuân Diệu, Tiểu khu 3, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các ban, ngành có liên quan chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện các nội dung chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới và Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban VHXH HĐND tỉnh;

- VP ĐĐBQH &HĐND tỉnh;

- TT CB tỉnh, Website tỉnh;- Lưu VT, VX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Hữu Hoài

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Bộ tiêu chí ĐÁnh giá, CÔng nhận các danh hiệU “gia đÌnh học tậP”, “DÒng họ HỌc tậP”
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 46.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương