Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang số: 778 /2005/QĐ-ubtải về 23.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích23.5 Kb.
#2991

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH AN GIANGSố: 778 /2005/QĐ-UB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo

Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh An Giang từ năm 2004 đến năm 2010UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010;

Căn cứ kế hoạch số 36/KH-UB ngày 26/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh An Giang năm 2004 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UB-NV của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh An Giang từ năm 2004 đến năm 2010.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Tiểu ban chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Tiểu ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận :

- Như điều 3

- VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh

- Ban Tuyên giáo – TU

- Sở Nội vụ

- LĐ VP.UBND tỉnh

- Phòng VHXH, NC

- Lưu

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kýLê Minh Tùng


tải về 23.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương