Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


II. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch giai đoạn 2000 - 2010tải về 1.63 Mb.
trang3/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

II. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch giai đoạn 2000 - 2010

1. Tăng trưởng kinh tế

a. Tổng giá trị sản xuất


Tăng trưởng kinh tế là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình hình phát triển của nền kinh tế. Số liệu đánh giá của 10 năm đã qua là một trong những căn cứ quan trọng để tính toán các phương án phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 15,4%/năm trong toàn giai đoạn 2000-2010. Trong đó nông lâm nghiệp tăng 7,24%/năm; công nghiệp – xây dựng tăng 18,36%/năm và thương mại dịch vụ tăng 22,81%/năm.

- Giai đoạn 2000-2005 đạt 14,91%/năm, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 8,54%; công nghiệp – xây dựng đạt 23,49% và thương mại dịch vụ đạt 20,63%.

- Giai đoạn 2005-2010 đạt 18,85%, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 7,5%; công nghiệp – xây dựng đạt 16,78% và thương mại dịch vụ đạt 28,75%.Bảng 4: biến động về giá trị sản xuất theo ngành giai đoạn 2000 - 2010

(theo giá cố định 1994)

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

Năm

Tốc độ tăng trưởng

2000

2005

DK 2010

2000-2005

2005-2010

2000-2010

I

Giá trị sản xuất

248890

498716

1182877

14.91

18.85

15.40

1

Nông lâm ngư nghiệp

141116

212546

305135

8.54

7.50

7.24
- Nông nghiệp

132691

196889

286596

8.21

7.80

7.20
- Lâm nghiệp

4370

8696

10570

14.75

3.98

8.81
- Thuỷ sản

4055

6961

7969

11.41

2.74

6.54

2

Công nghiệp - xây dựng

34317

98539

214036

23.49

16.78

18.36
- Công nghiệp

16446

28472

57226

11.60

14.98

11.73
- Xây dựng

17871

70068

156810

31.42

17.48

22.44

3

Dịch vụ - thương mại

73457

187630

663706

20.63

28.75

22.81
- Thương mại

26662

34508

65721

5.29

13.75

8.05
- Dịch vụ vận tải

2838

31886

87079

62.23

22.25

38.82
- Dịch vụ khác

12505

26395

75249

16.11

23.31

17.69
- GTSX phi sản xuất vật chất

31452

94841

435657

24.70

35.65

28.17

(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lập Thạch)

b) Tăng trưởng giá trị gia tăng (VA)


Bảng 5: Tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) giai đoạn 2000 - 2010

(giá cố định 1994)

Đơn vị: triệu đồng

Stt

 


Chỉ tiêu

 


Năm

Tốc độ tăng tr­ưởng

2000

2005

DK 2010

2000-2005

2005-2010

2000-2010

I

Giá trị gia tăng

133655

264963

557909

14.67

16.06

15.36

1

Nông lâm ng­ nghiệp

67162

100297

143413

8.35

7.41

7.88

2

Công nghiệp - xây dựng

21212

65812

143404

25.41

16.86

21.06

3

Dịch vụ - th­ương mại

45281

98854

271092

16.90

22.36

19.60

(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lập Thạch)

Trong giai đoạn 2000-2010, tốc độ tăng trưởng VA toàn huyện đạt 15,36%/năm, trong đó Nông lâm ngư nghiệp đạt 7,88%/năm; công nghiệp xây dựng đạt 21,06%/năm và thương mại dịch vụ đạt 19,60%/năm, chia theo giai đoạn:

- Giai đoạn 2000-2005, tốc độ tăng trưởng đạt 14,67%/năm, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 8,35%/năm; công nghiệp xây dựng đạt 25,41%/năm và thương mại dịch vụ đạt 16,90%/năm.

- Giai đoạn 2005-2010, tốc độ tăng trưởng đạt 16,06%/năm, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 7,41%/năm; công nghiệp xây dựng đạt 16,86%/năm và thương mại dịch vụ đạt 22,36%/năm.2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế


a. Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất

Bảng 6: Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất giai đoạn 2000 - 2010

(giá hiện hành)

Stt

Chỉ tiêu

Cơ cấu (%)

2000

2005

DK 2010

1

Nông lâm ng­ nghiệp

60.50

52.63

40.84

2

Công nghiệp - xây dựng

12.77

24.40

28.64

3

Dịch vụ - th­ơng mại

26.73

22.97

30.52

Trong giai đoạn 2000-2010 cơ cấu giá trị sản xuất đã có sự chuyển dịch giảm cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp, tăng cơ cấu ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ. Cụ thể năm 2000 cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp còn chiếm 60,50% thì đến năm 2005 còn 52,63% và đến năm 2010 chỉ tiêu này là 40,84% như vậy cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp đã giảm được trên 19,66% trong giai đoạn vừa qua.

b. Chuyển dịch cơ cấu giá trị gia tăng (VA)

Bảng 7: tình hình chuyển dịch cơ cấu VA giai đoạn 2000 – 2010

(theo giá hiện hành)

Stt

Chỉ tiêu

Cơ cấu (%)

2000

2005

DK 2010

1

Nông lâm ng­ nghiệp

59.21

51.17

41.57

2

Công nghiệp - xây dựng

10.96

15.43

25.86

3

Dịch vụ - th­ơng mại

29.83

33.40

32.57

(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lập Thạch)

Chuyển dịch cơ cấu VA năm 2010 so với năm 2000 như sau:  • Nông lâm ngư nghiệp chiếm 41,57% (giảm 17,64%).

  • Công nghiệp – xây dựng chiếm 25,86% (tăng 14,90%).

  • Thương mại dịch vụ chiếm 32,57% (tăng 2,74%).


3. Chuyển dịch cơ cấu lao độngBảng 8: Chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2000 - 2010

Đơn vị tính: người

Chỉ tiêu

2000

2010

Tăng(+), giảm(-)

A. Tổng lao động trong tuổi có việc làm

56435

63556

 

1. Lao động nông lâm, thuỷ sản

45938

48081

 

2. Lao động công nghiệp - xây dựng

5136

7228

 

3. Lao động th­ương mại - dịch vụ

5361

8247

 

B. Cơ cấu lao động theo ngành (%)

100

100

 

1. Lao động nông lâm, thuỷ sản

81.4

75.65

-5.75

2. Lao động công nghiệp – xây dung

9.1

11.37

2.27

3. Lao động th­ương mại - dịch vụ

9.50

12.98

3.48

(Nguồn: Phòng Nội vụ và niên giám thống kê huyện năm 2000,2010)

Cơ cấu lao động trong giai đoạn 2000-2010 đã có sự chuyển dịch tích cực. Năm 2010 cơ cấu lao động nông nghiệp là 75,65% (giảm so với năm 2000 là 5,75%), lao động công nghiệp là 11,37% (tăng so với năm 2000 là 2,27%) và lao động dịch vụ thương mại là 12,98% (tăng so với năm 2000 là 3,48%). Tuy nhiên sự chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành còn chậm.
tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương