Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


VI. Tổ chức thực hiện quy hoạchtải về 1.63 Mb.
trang22/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

VI. Tổ chức thực hiện quy hoạch


- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tiến hành công khai hoá quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự chú ý của toàn dân, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để huy động tham gia thực hiện quy hoạch. Đồng thời thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Các phòng ban chuyên môn, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quy hoạch kinh tế – xã hội được phê duyệt, xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển của ngành 5 năm và hàng năm; tham mưu cho UBND huyện xây dựng các chỉ tiêu và tổ chức triển khai thực hiên. Kế hoạch hàng năm phải bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được duyệt và tiến độ phải thực hiện trong từng thời kỳ.

- Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, cùng các phòng ban chuyên môn giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch. Cuối mỗi kỳ quy hoạch (năm 2015, năm 2020) phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, tham mưu cho UBND huyện tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Giao phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, xây dựng chương trình hành động và các chương trình phát triển theo từng thời kỳ theo định hướng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020. Phối hợp với các ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và các ngành Trung ương để triển khai các chương trình phát triển và hợp tác cùng phát triển. Tăng cường quan hệ liên vùng để đảm bảo sự thống nhất cùng nhau phát triển.
Phần thứ tư


Triển vọng kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị

I. Triển vọng kết quả đạt được đến năm 2015 và 2020


Nếu thực hiện được phương án tăng trưởng đã chọn thì KTXH Lập Thạch có bước phát triển và thay đổi rõ rệt vị trí trong nền kinh tế tỉnh như sau:

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế rất cao vì có khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng VA đạt 15,8%/năm giai đoạn 2011 – 2015 và đạt 15,5%/năm giai đoạn 2016 – 2020.

- Cơ cấu VA chuyển dịch mạnh mẽ, hợp lý theo hướng tăng mạnh công nghiệp và xây dựng, du lịch thương mại, giảm nông nghiệp. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đạt trên 33% năm 2015 và trên 41% năm 2020; thương mại dịch vụ du lịch đạt trên 36% năm 2015 và đạt trên 37% năm 2020; tỷ trọng nông lâm thuỷ sản giảm dần từ trên 41% năm 2010 xuống trên 30% năm 2015 và trên 20% năm 2020. Đến năm 2015 và 2020 cơ cấu kinh tế là: công nghiệp xây dựng; thương mại du lịch dịch vụ, nông lâm thuỷ sản.

- Năng suất lao động toàn nền kinh tế và từng ngành không ngừng tăng lên, do kết quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang lại. Giá trị sản xuất nông nghiệp/1ha đạt 60 - 70 tr.đ vào năm 2020

- Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, thuỷ lợi, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, công trình công cộng, kiến trúc đô thị cải thiện rõ rệt theo hướng hiện đại. Khoảng cách về mức độ hưởng thụ văn hoá tinh thần giữa đô thị và nông thôn ít chênh lệch.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm ít nhất 2%/năm, tăng số hộ giàu, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Dân số nông thôn giảm dần, tăng dân số đô thị theo xu thế đô thị hoá. Lao động nông nghiệp giảm dần chuyển sang công nghiệp và dịch vụ.


II. Kết luận


- Huyện Lập Thạch có nhiều tiềm năng phát triển nền KTXH toàn diện. Điều kiện tự nhiên và thị trường cho phép phát triển nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Lập Thạchcũng có lợi thế về phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản. Những lợi thế trên cũng là những điều kiện tăng cường khả năng thu hút đầu tư cho huyện trong những năm tới.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là khâu quan trọng trong toàn bộ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Quy hoạch và chuyển đổi cơ cấu kinh tế sẽ giúp cho các cấp chính quyền chỉ đạo điều hành xây dựng thị xã trở thành thành phố văn minh, hiện đại và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của địa phương và thích ứng với điều kiện thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; định hướng phát triển đến năm 2020 của các ngành nông nghiệp, công thương, hạ tầng kinh tế, văn hóa – thông tin, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, dân tộc – tôn giáo, nội vụ.... Do đó quy hoạch vừa đảm bảo phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, vừa đảm bảo phù hợp với thực tế của huyện, mang tính khả thi cao.

- Tuy nhiên, cũng phải thấy Lập Thạch còn không ít khó khăn để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của mình một cách có hiệu quả. Trong giai đoạn 2009 - 2020 Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch cùng nhau phấn đấu vượt bậc, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của trên và nỗ lực thu hút đầu tư từ bên ngoài thì mới có thể đạt được các mục tiêu quy hoạch đề ra.


III. Kiến nghị


Đề nghị UBND tỉnh và các ban ngành xem xét thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để dự án sớm được đưa vào thực hiện. Để huyện có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đề nghị tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương giúp huyện một số nội dung sau:

- Đề nghị tỉnh, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư triển khai xây dựng đề án phát triển khu công nghiệp Lập Thạch, đẩy nhanh tiến độ làm đường cao tốc Xuyên á, cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường quốc lộ 2C, tiếp tục hỗ trợ huyện mở rộng và nâng cấp các đường liên huyện, liên xã.

- Đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp để địa phương có căn cứ tổ chức triển khai phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sở Xây dựng và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước tham gia lập quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp ngoài hàng rào có liên quan.Mục lục

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH 1

Quy ho¹ch ph¸t triÓn Ngµnh TH¦¥NG M¹i tØnh VÜnh phóc §Õn N¡M 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030 1

MỞ ĐẦU 2

2

Huyện Lập Thạch sau điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Sông Lô theo Nghị định số 09/2008/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2009 huyện Lập Thạch có tổng diện tích tự nhiên 173,10 km2, dân số trung bình năm 2010 là 118.772 người, mật độ dân số 686 người/km2.Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính gồm 18 xã và 2 thị trấn. 2Giai đoạn từ nay đến năm 2030, đất nước ta nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Lập Thạch nói riêng sẽ bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới với nhiều cơ hội cũng như phải đối đầu với nhiều thách thức do quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế toàn cầu mang lại. Để chủ động xây dựng các chương trình và lập các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở cân đối các nguồn lực, tính toán các tác động bên trong cũng như bên ngoài. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh hơn, thực hiện cho được những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, việc nghiên cứu xây dựng“ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" là cần thiết và cấp bách làm cơ sở cho huyện đề ra các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển một nền kinh tế - xã hội có hiệu quả và bền vững. 2

1. Mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch phát triển 2

2. Những căn cứ chủ yếu xây dựng quy hoạch 3

3. Phương pháp sử dụng trong xây dựng quy hoạch 4

Phần thứ nhất 5

Phân tích, Đánh giá các yếu tố phát triển và thực trạng 5

phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch giai đoạn 2000 - 2009 5

I. Những yếu tố tự nhiên và xã hội huyện Lập Thạch 5

1. Yếu tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 5

2. Nguồn lực kinh tế - xã hội 12

3. Đánh giá chung về nguồn lực 14II. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch giai đoạn 2000 - 2010 15

1. Tăng trưởng kinh tế 15

2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 18

3. Chuyển dịch cơ cấu lao động 19III. Đánh giá hiện trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực 20

1. Ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản 20

2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 23

3. Ngành thương mại - dịch vụ 26

4. Hoạt động tài chính – ngân sách 28

5. Công tác quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường 30

6. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 31

7. Đánh giá kết cấu hạ tầng cơ sở 32IV. Thực trạng phát triển văn hoá - xã hội 39

1. Giáo dục - đào tạo 39

2. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em 41

3. Văn hoá thông tin- thể dục thể thao 43

- Tuy nhiên trang thiết bị phục vụ cho ngành còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng tăng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. 43

4. Xoá đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội, việc làm 43

5. Công tác quốc phòng an ninh 44

V. Nhận xét chung về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2000 - 2010 45

1. Những thành tựu 45

2. Những yếu kém 46

VI. Đánh giá tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội 48

1. Hệ thống đô thị, điểm dân cư tập trung 48

2. Khu, cụm, điểm công nghiệp và TTCN, làng nghề 48

3. Khu thương mại, hệ thống chợ 48

4. Các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung 49

VII. Đánh giá tác động của các chính sách với phát triển kinh tế - xã hội 49

VIII. Đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được duyệt 50

1. Về kinh tế 50

2. Về xã hội 52

So với phương án quy hoạch được duyệt thì thực tế phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu quy hoạch: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn cao, trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo lại giảm nhanh hơn, số máy điện thoại trên 100 dân cũng cao hơn,... 52IX. Đánh giá nguồn lực, lợi thế và hạn chế 52

1. Những thuận lợi và thời cơ phát triển 52

2. Những khó khăn, thách thức 53

X. Đánh giá chung huyện Lập Thạch trong tổng thể tỉnh Vĩnh Phúc 54

1. Vai trò về kinh tế 54

2. Một số chỉ tiêu xã hội 55

XI. Dự báo những yếu tố trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội huyện đến 2020 55

1. Tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực trong xu thế hội nhập kinh tế 55

2. Tác động của các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 57

3. Dự báo phát triển nguồn nhân lực 2010 - 2020 61Phần thứ hai 62

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội 62

huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 62

I. Quan điểm phát triển 62

II. Các mục tiêu phát triển 63

1. Mục tiêu tổng quát 63

2. Mục tiêu cụ thể 63

III. Luận chứng các phương án phát triển đến năm 2020 64

1. Những căn cứ và cơ sở xây dựng phương án phát triển 64

2. Luận chứng về nguồn vốn 65

3. Luận chứng chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH 65

4. Luận chứng các phương án phát triển theo mục tiêu 66

5. Lựa chọn phương án phát triển giai đoạn 2011-2020 70

+ Phương án 1: Xuất phát từ phân tích phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000 - 2009 và những thành tựu đạt được trong những năm vừa qua, xu thế phát triển kinh tế của huyện và khả năng về vốn đầu tư những năm tới, dự báo phương án 1 mang tính hiện thực cao, phương án này tăng trưởng ở mức thấp, giả định trong điều kiện không có đột biến về đầu tư của dự án các khu công nghiệp hoặc tiến độ đầu tư rất chậm. Tuy nhiên trong phương án này thì khoảng cách kinh tế của huyện sẽ không bắt kịp với nhịp độ phát triển chung của tỉnh. 70

Xuất phát từ những thành tựu đạt được của huyện trong những năm vừa qua, xu thế phát triển kinh tế của huyện và của sức dân trong những năm tới, trong 3 phương án đã trình bày ở trên đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân giai đoạn 2000 – 2010. Trong đó phương án 2 thể hiện được mức phấn đấu có nhiều yếu tố đảm bảo khả thi và thể hiện được những quan điểm, mục tiêu của quy hoạch huyện đến năm 2010 và 2020. Phương án 1 là phương án thấp, với điều kiện như hiện nay và trong trường hợp không có biến động về đầu tư của khu, cụm công nghiệp, huyện có thể thực hiện được. Phương án 2 là phương án tăng trưởng ở mức cao so với hiện tại, trong điều kiện có tác động đầu tư của khu, cụm công nghiệp, tuy nhiên mức độ đầu tư chưa được tối đa như đã nêu trong đề án trình Chính phủ vì có thể có một số khó khăn rào cản trong vấn đề đầu tư hoặc tiến độ đầu tư chậm so với dự kiến. Phương án 3 là phương án đột phá, trong điều kiện khu, cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt, tốc độ đầu tư rất cao, mức độ đầu tư tối đa, cần có những điều kiện phát triển đột biến. 71

6. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phương án chọn 73

IV. Xác định các khâu đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 74

1. Công nghiệp 74

2. Dịch vụ 74

3. Nông nghiệp 75

4. Giao thông 75

V. Định hướng phát triển các ngành đến năm 2020 75

1. Phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng 75

Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện trong những năm tới như sau: 75

2. Phát triển dịch vụ 79

3. Phát triển nông lâm nghiệp - thuỷ sản 82

Từ nay đến 2020 tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá dự kiến diễn ra rất nhanh, đất nông nghiệp tiếp tục bị thu hẹp, do đó định hướng phát triển là: 82

Tập trung phát triển đàn bò sinh sản, bò thịt, đàn bò Sind cái nền có tỷ lệ máu ngoại cao, tăng cường chọn lọc cái lai Sind (tỷ lệ bò lai sind đạt khoảng 25 - 30% từ 2015 - 2020), 88

Đàn trâu ổn định ở mức 5.000 con. 89

4. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội 95

- Để đạt được các mục tiêu nêu ra về phát triển KCN giai đoạn I trên địa bàn huyện Lập Thạch nhu cầu lao động là rất lớn, và đặc biệt là lực lượng lao động có chất lượng cao được đào tạo tốt do phát triển công nghiệp cơ bản hàm lượng kỹ thuật cao, dịch vụ chất lượng cao phù hợp với khu vực phát triển và hiện đại. Cho nên lực lượng cho các hoạt động trong KCN sẽ thiếu hụt. Do vậy, bên cạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho toàn nền kinh tế nói chung, cần có kế hoạch cũng như cơ chế chính sách để đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ cho các khu công nghiệp theo hướng tạo ra sự kết nối giữa các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong KCN và các cơ sở đào tạo phát triển lao động trên địa bàn và các vùng lân cận. 95

- Phát triển các dịch vụ tư vấn cung cấp lao động, đồng thời có biện pháp quản lý tốt hoạt động dịch vụ này: các cơ sở dịch vụ tư vấn sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động cũng như giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo lao động. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp nói riêng. 96

VI. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 106

1. Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông 106

2. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi 109

3. Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 110

4. Quy hoạch phát triển hệ thống điện 111

5. Quy hoạch phát triển chợ, siêu thị và trung tâm thương mại 111

6. Nước sinh hoạt 112

VII. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng xã hội 112

1. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng y tế 112

2. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục 112

3. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao 113

4. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ngành văn hóa 113

VIII. Định hướng phát triển theo không gian lãnh thổ 113

1. Phát triển không gian lãnh thổ 113

Từ nay đến năm 2020 cơ cấu dân số nông thôn sẽ giảm, chuyển sang đô thị. Khu vực nông thôn cùng với sự tác động của đô thị hoá sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, bao gồm công nghiệp sơ chế, dịch vụ sản xuất như khuyến nông, cung ứng hàng hoá phục vụ đời sống... để tạo điều kiện nâng cao thu nhập và mức sống dân cư nông thôn. Huyện có thể phát triển theo 3 tiểu vùng như sau: 113

2. Phát triển không gian đô thị và trung tâm cụm xã 114IX. Định hướng quy hoạch sử dụng quỹ đất của huyện 115

1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 115

2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp 115

X. Các chương trình ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020 115

1. Chương trình phát triển công nghiệp và xây dựng, bảo vệ môi trường 115

2. Chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thủy lợi, thuỷ sản 116

3. Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ 116

4. Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo 116

5. Một số chương trình, dự án khác 116XI. Huyện Lập Thạch tầm nhìn đến năm 2030 116

1.Tư tưởng chỉ đạo 117

2. Một số tiêu chí cơ bản đến năm 2030 117

2.1. Định hướng phát triển không gian lãnh thổ 118

2.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành nông, lâm, thủy sản 119

2.3. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng 119

2.4. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành thương mại - dịch vụ 120

Phần thứ ba 121

Các giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch phát triển 121

kinh tế - xã hội Lập Thạch 121

I. Giải pháp vốn đầu tư 121

1. Nhu cầu vốn đầu tư 121

- Theo tính toán của phương án quy hoạch để đảm bảo được mức tăng trưởng bình quân của nền kinh tế đã đề ra, nhu cầu vốn đầu tư cần khoảng trên 4.300 tỷ đồng thời kỳ 2011 – 2015 và thời kỳ 2016 – 2020 cần trên 12.200 tỷ đồng. 121

- Nhu cầu vốn trên được tính toán từ góc độ vĩ mô và tổng hợp nhu cầu vốn từ các dự án ưu tiên thời kỳ quy hoạch, gồm cả vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển sản xuất để phục vụ chủ yếu cho các khu công nghiệp. 121

- Lập Thạch trong những năm tới có mức tăng trưởng khá, các khu công nghiệp sẽ đáp ứng tốt yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của kinh tế huyện, tỉnh. 121

2. Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư 121

Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư trên cần phải có hệ thống các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ yếu sau: 121

3. Giải pháp về đầu tư cho khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 122II. Giải pháp về cơ chế, chính sách 123

1. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư 123

2. Sử dụng đất 124

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển 125III. ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 125

IV. Giải pháp quản lý điều hành KCN – CCN 126

V. Giải pháp về quỹ đất - Môi trường 126

1. Về bố trí quỹ đất: 126

2. Về môi trường 127

- Quản lý khai thác khoáng sản, tài nguyên đất đồi. 127

- Đề nghị có các giải pháp về môi trường để thực hiện theo dự án quy hoạch môi trường sẽ xây dựng trên địa bàn huyện. 127

VI. Tổ chức thực hiện quy hoạch 128

Phần thứ tư 129

Triển vọng kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị 129

I. Triển vọng kết quả đạt được đến năm 2015 và 2020 129

Nếu thực hiện được phương án tăng trưởng đã chọn thì KTXH Lập Thạch có bước phát triển và thay đổi rõ rệt vị trí trong nền kinh tế tỉnh như sau: 129II. Kết luận 129

III. Kiến nghị 130

Đề nghị UBND tỉnh và các ban ngành xem xét thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để dự án sớm được đưa vào thực hiện. Để huyện có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đề nghị tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương giúp huyện một số nội dung sau: 130Uû ban nh©n d©n huyÖn lËp th¹ch - tØnh vÜnh phóctải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương