Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


X. Các chương trình ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020tải về 1.63 Mb.
trang18/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

X. Các chương trình ưu tiên giai đoạn 2011 - 2020

1. Chương trình phát triển công nghiệp và xây dựng, bảo vệ môi trường


- Quy hoạch xây dựng chi tiết 3 khu công nghiệp (Lập Thạch 1, Lập Thạch 2, khu Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa).

- Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống; du nhập và phát triển các nghề mới có tiềm năng và thị trường.

- Mở rộng và nâng cao năng lực cung cấp của mạng lưới điện.

- Nâng cấp, mở rộng quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

- Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

- Xây dựng các xưởng giết mổ GSGC tập trung, tiến tới xây dựng nhà máy chế biến thịt.

- Xây dựng chương trình bảo vệ môi trưởng trên địa bàn huyện.

2. Chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thủy lợi, thuỷ sản


- Phát triển thủy sản theo cả 2 hình thức: chuyên canh và nuôi kết hợp.

- Phát triển chăn nuôi: tập trung nuôi đại gia súc, chuyển đổi cơ cấu con nuôi. Phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại và chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

- Xây dựng các vùng nông sản hàng hoá tập trung.

- Nâng cấp và nâng cao năng lực hệ thống thủy lợi 2011-2020.


3. Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ


- Dự án xây dựng trung tâm thương mại tại thị trấn Lập Thạch và Hoa Sơn (2011 – 2015), trung tâm mua sắm ở xã Triệu Đề, Hợp Lý, Văn Quán (2016 – 2020) và các chợ nông thôn.

- Xây dựng khu trung tâm văn hóa, TDTT huyện tại thị trấn Lập Thạch.

- Xây dựng và bảo tồn khu di tích đền Trần Nguyên Hãn.

- Dự án quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, tâm linh khu hồ Vân Trục.

- Tăng cường năng lực hệ thống bưu chính – viễn thông huyện;

4. Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo


- Dự án đào tạo nghề cho nông dân.

- Tiếp tục thực hiện Dự án kiên cố hóa trường lớp học.


5. Một số chương trình, dự án khác


- Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới thị trấn Lập Thạch

- Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới thị trấn Hoa Sơn

- Xây dựng khu xử lý rác thải Lập Thạch, Hoa Sơn và một số khu xử lý rác thải các khu công nghiệp.

XI. Huyện Lập Thạch tầm nhìn đến năm 2030


Tầm nhìn đến năm 2030 được xác định dựa trên những định hướng đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như những khả năng phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch trong triển vọng dài hạn đến năm 2030. Bối cảnh tương lai bao gồm nhiều yếu tố bất định, diễn biến khó lường do vậy tầm nhìn đến 2030 cũng được xác định dựa trên cơ sở một số các giả tiết nhất định, không thể bao quát hết tất cả các điều kiện, yếu tố phát triển trong tương lai.

Mục tiêu tổng quát đặt ra cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới là xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một thành phố công nghiệp, dịch vụ, văn minh, hiện đại, môi trường sạch, mức sống dân cư cao, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh. Do vậy xây dựng kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch tầm nhìn đến năm 2030 phải dựa trên nền móng phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc.


1.Tư tưởng chỉ đạo


Phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch tầm nhìn đến năm 2030 dựa trên cơ sở duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững. Khai thác có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở lấy phát triển công nghiệp - xây dựng làm nền tảng. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng thương mại - dịch vụ – du lịch, trong đó phát triển du lịch tâm linh làm mũi nhọn. Bên cạnh đó phải đặc biệt quan tâm đến phát triển nông lâm thủy sản và kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác an ninh quốc phòng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 Lập Thạch là một trong những huyện có vai trò quan trọng trong vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

2. Một số tiêu chí cơ bản đến năm 2030


Với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn tới năm 2030, có thể khái quát một số chỉ tiêu của huyện Lập Thạch như sau:

a. Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2030 dự kiến đạt trên 10%/năm, trong đó:

+ Nông nghiệp tăng trưởng 4-5%/năm.

+ Công nghiệp – xây dựng đạt 12-15%/năm.

+ Dịch vụ đạt từ 10-12%/năm.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 dự kiến là:

+ Nông nghiệp chiếm dưới 8%.

+ Công nghiệp – xây dựng chiếm trên 50%.

+ Dịch vụ chiếm trên 42%.

b. Về xã hội

- Dân số toàn huyện đạt trên 144 ngàn người, trong đó tỷ lệ dân đô thị đạt từ 28-30% tổng số dân.

- Về giáo dục: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng nhân tài. Duy trì phổ cập trung học phổ thông.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2030 trên 70%.

- Về y tế : Đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

- Đến năm 2030 có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới.2.1. Định hướng phát triển không gian lãnh thổ


a. Thị trấn Lập Thạch tương lai sau năm 2020 dự kiến sẽ nâng cấp lên là thị xã Lập Thạch (đô thị loại III - thị xã thuộc tỉnh). Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của huyện Lập Thạch. Do đó thị xã Lập Thạch phải đạt được các tiêu chí:

- Quy mô dân số toàn đô thị từ 50 nghìn người trở lên.

- Mật độ dân số khu vực nội thị từ 4.000 người/km2 trở lên.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị tối thiểu đạt 70% so với tổng số lao động.

- Về hệ thống các công trình hạ tầng đô thị:

+ Khu vực nội thị: đã hoặc đang được xây dựng từng mặt tiến tới đồng bộ và hoàn chỉnh. Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

+ Khu vực ngoại thị: từng mặt được đầu tư tiến tới đồng bộ. Phải bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh sinh thái.

- Kiến trúc, cảnh quan đô thị phải từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

b. Thị trấn Hoa Sơn trong tương lai sau năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại IV và đây là trung tâm kinh tế, dịch vụ của huyện.

- Quy mô dân số toàn đô thị từ 4 nghìn người trở lên.

- Mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km2 trở lên.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 65% so với tổng số lao động.

- Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị từng mặt đã hoặc đang được xây dựng tiến tới đồng bộ. Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

- Kiến trúc, cảnh quan đô thị phải từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

c. Các thị trấn: Triệu Đề, Hợp Lý là các thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp phát triển kết hợp với nút giao thông đường Xuyên á tại xã Văn Quán sẽ hình thành thị trấn Văn Quán đây là khu vực có điều kiện phát triển dịch vụ thương mại.

2.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành nông, lâm, thủy sản


a. Mục tiêu phát triển

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng VA của ngành đạt 4 - 5% và trong cơ cấu kinh tế chung còn dưới 10%.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở ưu tiên đầu tư cho các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp trong phát triển nông nghiệp.

b. Phương hướng phát triển

- Xây dựng phát triển nền nông, lâm, thủy sản toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường.

- Về trồng trọt: giảm một phần diện tích trồng lúa nhưng vẫn đảm bảo được an ninh lương thực. Chú trọng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao để phục vụ nhu cầu thị trường ngày càng tăng. áp dụng các loại giống, TBKHKT đặc biệt là công nghệ sinh học mới vào sản xuất để tăng hiệu quả trị kinh tế/ha đất canh tác.

- Về chăn nuôi: phát triển chăn nuôi hàng hóa. Chăn nuôi bò, lợn vẫn là sản phẩm hàng hóa chủ lực. Chú trọng cải tạo các loại giống chuyên thịt cho năng suất cao. Thúc đẩy chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung.

- Về thủy sản: ứng dụng TBKT trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu giống, loại con nuôi để tăng năng suất, sản lượng tăng giá trị thu nhập cho người nuôi.

- Về lâm nghiệp: phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng. Bảo vệ tốt diện rừng phòng hộ tạo nguồn sinh thủy tốt cho địa phương


2.3. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng


a. Mục tiêu phát triển

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng VA của ngành đạt 14 - 16% và trong cơ cấu kinh tế chung chiếm trên 50%.b. Phương hướng phát triển

- Kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn huyện, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

- Chuyển đổi cơ cấu công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm nhất là các sản phẩm công nghệ cao. Tăng cường kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngoài. Ưu tiên tu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường như điện tử, viễn thông, vật liệu xây dựng (trang thiết bị nội thất), chế biến thực phẩm...

- Phát triển các khu công nghiệp có chiều sâu như chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, trong khu vực cũng như trong cả nước và xuất khẩu.

- Coi trọng công tác quản lý môi trường. Thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt luật, quy định, tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất, ứng dụng phương pháp xử lý chất thải tiên tiến nhằm hạn chế tối đa chất thải ô nhiễm môi trường.

2.4. Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành thương mại - dịch vụ


a. Mục tiêu phát triển

Duy trì tốc độ tăng trưởng VA của ngành đạt trên 10 - 12% và trong cơ cấu kinh tế chung chiếm trên 40%.b. Phương hướng phát triển

- Phát triển ngành dịch vụ - thương mại trên địa bàn phải phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp - xây dựng trên địa bàn.

- Phát triển ngành dựa trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thương mại áp dụng những phương thức công nghệ, thiết bị bán hàng tiên tiến. Phát triển các phương thức lưu thông hiện đại, nâng cao trình độ hiện đại hóa của các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ.

- Đa dạng các loại hình dịch vụ như tài chính ngân hàng, vân tải, vật tư nông nghiệp...tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương