Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCHtải về 1.63 Mb.
trang1/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH
BÁO CÁO TỔNG HỢP
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN LẬP THẠCH

ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Lập Thạch, năm 2010

Quy ho¹ch ph¸t triÓn Ngµnh TH¦¥NG M¹i tØnh VÜnh phóc §Õn N¡M 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030

VÜnh Phóc,11 - 2010


MỞ ĐẦU


Huyện Lập Thạch sau điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Sông Lô theo Nghị định số 09/2008/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2009 huyện Lập Thạch có tổng diện tích tự nhiên 173,10 km2, dân số trung bình năm 2010 là 118.772 người, mật độ dân số 686 người/km2.Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính gồm 18 xã và 2 thị trấn.

Lập Thạch là một trong những huyện còn khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong giai đoạn 2000 - 2010, kinh tế - xã hội Lập Thạch đã có nhiều chuyển biến tích cực:

+ Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2000 - 2010 đạt 15,40%/năm. Trong đó: Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 7,24%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 18,36%/năm; dịch vụ - thương mại tăng 22,81%/năm. Giá trị sản xuất bình quân/người/năm đạt 14,4 triệu đồng/người vào năm 2010 (giá hiện hành).

+ Tốc độ tăng trưởng VA trong giai đoạn 2000-2010 đạt 15,36%/năm, trong đó Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 7,88%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 21,06%/năm; dịch vụ - thương mại tăng 19,60%/năm.

+ Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo h­ư­ớng tích cực. Năm 2010 tỷ trọng ngành Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản còn chiếm 41,57% giảm 17,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 25,86% tăng 14,90%; dịch vụ - thương mại chiếm 32,57% tăng 2,74% so với năm 2000. Tuy nhiên sự chuyển dịch kinh tế còn chậm chưa phù hợp với tiềm năng của huyện.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, đất nước ta nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Lập Thạch nói riêng sẽ bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới với nhiều cơ hội cũng như phải đối đầu với nhiều thách thức do quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế toàn cầu mang lại. Để chủ động xây dựng các chương trình và lập các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở cân đối các nguồn lực, tính toán các tác động bên trong cũng như bên ngoài. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh hơn, thực hiện cho được những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, việc nghiên cứu xây dựng“ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" là cần thiết và cấp bách làm cơ sở cho huyện đề ra các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển một nền kinh tế - xã hội có hiệu quả và bền vững.

1. Mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch phát triển


- Mục tiêu và yêu cầu cơ bản của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Lập Thạch là xây dựng những căn cứ khoa học, thực tiễn dựa trên cơ sở hội nhập kinh tế Quốc tế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Phúc và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong gần 10 năm qua làm cơ sở cho việc hoạch định các chủ trương, định hướng phát triển, các kế hoạch với các chương trình, dự án ưu tiên trọng điểm trong hơn 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế chung của huyện, của từng ngành với các bước đi phù hợp trong từng giai đoạn (2015, 2020). Trên cơ sở công bố quy hoạch cũng nhằm cung cấp các thông tin cho các ngành, các cấp, các nhà đầu tư và nhân dân trong huyện hiểu rõ được tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, chiến lược phát triển những loại sản phẩm chính, những dự án cần ưu tiên đầu tư... để từ đó các ngành, các cấp, các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư... có cơ sở để tham gia đầu tư, hợp tác vào các lĩnh vực có ưu thế nhằm huy động tổng hợp nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


2. Những căn cứ chủ yếu xây dựng quy hoạch


- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Thông tư số 01/2007/TT-BKH, ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.

- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH, ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.

- Thông tư số 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP, ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội và Quyết định số 281/2007/QQĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu.

- Nghị định số 72/2001/NĐ - CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV

- Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Dự thảo quy hoạch các ngành giao thông vận tải, thương mại, .... tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XIX.

- Quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Số liệu thống kê kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch và tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 - 2009.
tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương