Uû ban nh¢n d¢n céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt namtải về 36.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích36.5 Kb.
#1029

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 282 /QĐ-UBND Điện Bàn, ngày 18 tháng 02 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tiểu dự án: Đoạn chống ngập cầu Mộc Nhơn - Tuyến ĐH9

Lý trình: Km 3+508,13 - Km 3+644,87 (Từ cầu Mộc Nhơn về phía Đông).ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 58/2008/NĐ - CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 3928/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục tiểu dự án và mức vốn bố trí từ nguồn vốn Hợp phần 3 - dự án quản lý rủi ro thiên tai Trung ương vay WB;

Căn cứ Quyết định số: 500/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh nội dung đầu tư tái thiết tiểu dự án: Đoạn chống ngập cầu Mộc Nhơn - Tuyến ĐH9;

Xét Tờ trình số: 39/TTr - TCKH ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện về việc đề nghị phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tiểu dự án: Đoạn chống ngập cầu Mộc Nhơn - Tuyến ĐH9, Lý trình: Km 3+508,13 - Km 3+644,87 (Từ cầu Mộc Nhơn về phía Đông),QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Công ty CP Tư vấn xây dựng PQR thực hiện tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tiểu dự án: Đoạn chống ngập cầu Mộc Nhơn - Tuyến ĐH9, Lý trình: Km 3+508,13 - Km 3+644,87 (Từ cầu Mộc Nhơn về phía Đông).

Điều 2. Giao Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện tham mưu Chủ đầu tư thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn nêu trên; đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành đúng thời gian; kiểm tra chất lượng, số lượng hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài Chính - Kế hoạch, Công Thương huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Bàn, Giám đốc Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện, Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng PQR, Chủ đầu tư và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

(Đã ký)


Thân Văn Lào

tải về 36.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương