Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích39.5 Kb.
#783


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5777/UBND-NN Thanh Hoá, ngày 31 tháng 8 năm 2011

V/v chấp thuận địa điểm đầu tư xây

dựng công trình trường Trung học cơ

sở và Tiểu học chất lượng cao tại khu

Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND thành phố Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1522/UBND-BQH ngày 19/7/2011 của UBND thành phố Thanh Hoá về việc đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở và Tiểu học chất lượng cao tại Khu Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2089/SXD-HT ngày 15/8/2011, kèm theo Biên bản Hội nghị liên ngành ngày 09/8/2011 và Hồ sơ đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư của UBND thành phố Thanh Hoá;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận địa điểm để UBND thành phố Thanh Hoá lập Dự án đầu tư x©y dùng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An và Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chất lượng cao tại Khu Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, cụ thể như sau:

- Địa điểm xây dựng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An: Khu đất GD2 - Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số 121/UB-CN ngày 13/11/2003; với diện tích đất khoảng 13.369 m2; vị trí khu đất có giới hạn: Phía Bắc giáp đường Thôi Hữu kéo dài, phía Nam giáp khu đất GD3, phía Đông giáp đường quy hoạch, phía Tây giáp đường Lê Vãn kéo dài.

- Địa điểm xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Khu đất GD3 - Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số 121/UB-CN ngày 13/11/2003; với diện tích đất khoảng 10.459 m2; vị trí khu đất có giới hạn: Phía Bắc giáp khu đất GD2, phía Nam giáp khu đất Chung cư CC2, phía Đông giáp đường quy hoạch, phía Tây giáp đường Lê Vãn kéo dài.

Theo Mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số 121/UB-CN ngày 13/11/2003, hai khu đất trên được quy hoạch là đất giáo dục.

2. UBND thành phố Thanh Hoá lập Dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai, trình cơ quan có thẩm quyền để được giao đất; tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Phương án đầu tư xây dựng 02 Trường phải đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia về quy mô diện tích đất, diện tích xây dựng trường, lớp học; cần nghiên cứu xây dựng các công trình theo hướng cao tầng, liên hoàn, hợp khối giữa nhà ban giám hiệu, nhà lớp học và nhà học bộ môn, đặc biệt là khu giáo dục thể chất để tiết kiệm diện tích đất xây dựng công trình, dành nhiều không gian cho sân trường, khu cây xanh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thành lập Trường học và đầu tư các Dự án xây dựng Trường học của UBND thành phố Thanh Hoá đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (để thực hiện); PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, NN, T15150.


Nguyễn Đức Quyền (đã ký)tải về 39.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương