Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích48.55 Kb.
#3548
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


XÃ HOÀ BẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Hoà Bắc, ngày tháng 9 năm 2017


(Dự thảo)

BÁO CÁO


Kết quả thực hiện chủ đề năm “Nông nghiệp, kỷ cương

hành chính và Thành phố 4 an” 9 tháng đầu năm và

phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017

Thực hiện kế hoạch triển khai chủ đề năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thành phố 4 an” UBND xã Hòa Bắc báo cáo tình hình triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm như sau:I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Trong 9 tháng đầu năm 2017, được sự lãnh đạo của các cấp, các ngành công tác triển khai thực hiện chủ đề năm “Nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thành phố 4 an” của xã được triển khai thực hiện khá tốt từ xã đến cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được đồng bộ. Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và chủ đề năm trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Chỉ đạo thu hoạch lúa Đông xuân, Hè Thu đạt năng suất cao, theo dõi tiến độ triển khai mô hình thôn kiểu mẫu, triển khai thực hiện tốt mô hình “3 chuyên 4 cần” trong cán bộ công chức, tiếp tục duy trì tiếp dân ngày chủ nhật hàng tuần tại các thôn.

Tăng cường công tác vệ sinh ATTP, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT, ATGT, công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn xã. Thường xuyên chú trọng, thực hiện vận động đảm bảo công tác An sinh xã hội.2. Công tác tuyên truyền, phát động, họp chỉ đạo thực hiện

Đã tổ chức phát động thực hiện chủ đề năm “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, Thành phố 4 an và nâng chuẩn nông thôn mới” đến toàn thể cán bộ từ xã đến thôn với hơn 100 lượt người tham dự. Tại lễ phát động đã tổ chức cho các thôn ký kết giao ước thi đua thực hiện năm chủ đề. Chỉ đạo văn hóa thông tin trang trí xe hoa tuyên truyền chủ đề năm, trang trí trực quan bằng pano tại các điểm trên địa bàn, đài truyền thanh tuyên truyền năm chủ đề 3 lần/tuần trọng tâm các chuyên mục: ATGT tìm hiểu các văn bản pháp luật, tuyên truyền ATVSTP, chuyên mục y tế và sức khỏe của bạn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết,Zika, phòng bệnh mùa hè cho trẻ em, đồng thời thông báo các chủ trương, chính sách mới cho người dân thuộc các đối tượng BTXH, người có công cách mạng, mô hình tốt, cách làm hay, cải cách hành chính, năm văn hóa văn minh đô thị Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử xã đã đăng 20 tin để tuyên truyền về tình hình thực hiện chủ đề năm trên địa bàn xã.

Mặt trận và các đoàn thể Mặt trận đoàn thể tham gia tuyên truyền, giám sát, tổ chức cùng chính quyền vận động nhân dân thực hiện chủ đề năm 2017. Mặt trận triển khai mô hình “Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2+1”, trong công tác tuyên tuyền,vận động cán bộ, hội viên tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”

Công đoàn cơ quan xã cũng kịp thời triển khai tuyên truyền chương trình “Thành phố 4 an” bằng hình thức tổ chức nuôi heo đất trong lãnh đạo chủ chốt và đoàn viên công đoàn nhằm gây quỹ “Vì người nghèo”. Ngoài ra, UBND xã thành lập tổ theo dõi thực hiện chủ đề năm và phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về việc thực hiện chủ đề năm.II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  1. Kết quả và tiến độ thực hiện “Năm nông nghiệp”

- Thu hoạch lúa vụ Đông – Xuân năng suất: 68,7 tạ/ha, diện tích 81 ha, tổng sản lượng: 556 tấn. Diện tích cây ngô 10 ha, Năng suất bình quân: 65 tạ/ha, sản lượng: 65 tấn. diện tích cây lạc: 2 ha, Năng suất bình quân: 18 tạ/ha, sản lượng: 3,6 tấn

- Tổ chức cho các thôn đăng ký Cải tạo vườn tạp năm 2017, ưu tiên cho các thôn thực hiện đăng ký thôn kiểu mẫu NTM với số lượng: 11 hộ tham gia, diện tích 33.500 m2 tại thôn An Định và thôn Nam Mỹ.

- Đã triển khai xong các hạng mục từ nguồn vốn Dân vận gồm: Mô hình làm vườn mẫu tại thôn Tà Lang – Giàn Bí với số lượng 5 hộ, số tiền 19,9 triệu đồng. Mô hình nuôi heo đen tại Nam Yên – Phò Nam với số tiền 200 triệu đồng với 13 hộ tham gia, Mô hình khoan giếng và máy nổ phục vụ đất màu tại thôn Nam Yên – Phò Nam với số tiền 130 triệu phục vụ tưới đất màu cho nhân dân triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2017.

- Đăng ký với Trung tâm khuyến ngư nông lâm mô hình trồng keo xen lát hoa tại thôn Nam Yên với diện tích 8 ha, số lượng 02 hộ tại thôn Nam Yên.

- Triển khai mô hình trồng bắp lai VN 10 diện tích 7 ha. Đồng thời triển khai cho BND thôn Lộc Mỹ thành lập các nhóm hộ sử dụng chung máy nổ bơm nước (4-5 hộ/máy), hỗ trợ 10 máy nổ bơm nước phục vụ mô hình trồng bắp lai và đất trồng màu.Theo dõi các mô hình sản xuất như: tổ nuôi bò Nam Yên, Nam Mỹ, tổ nuôi dê thâm canh thôn Nam Mỹ, Giàn Bí. Các mô hình này hoạt động hiệu quả.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng xã gồm: Công an, Xã đội, Đội Chuyên trách QLBVR tăng cường kiểm tra, truy quét các tiểu khu 27, 29, 10, 15, 20, 21 nhằm ngăn chặn tình hình khai thác và vận chuyển lâm khoáng sản trái phép. Trong đó có kiểm tra, hướng dẫn đồng bào dân tộc trong công tác xử lí thực bì, nhất là đốt rừng để trồng cây trên diện tích được Nhà nước cấp quyết định giao đất trồng rừng.

- Phối hợp với các lực lượng khác như Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, Công an, BCHQS huyện Hòa Vang, phòng TNMT nhằm theo dõi tình hình hoạt động của Công ty Bông Sen Vàng và tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại TK 25, 27, 29. Hiện nay đang tạm dừng mọi hoạt động xử lí thực bì và tận thu củi tại khu vực giao đất rừng sản xuất cho đồng bào.

2.Về Kỷ cương hành chính

Thực hiện tốt mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính“3trong1”, gồm: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức thông qua phần mềm đánh giá kết quả làm việc. 100% CBCC đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện theo nội dung công văn 360/UBND-NV ngày13/3/2017 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, phong cách của Bác, chấp hành kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Thành ủy về ‘5 xây, 3 chống”. Triển khai Kế hoạch số 23 ngày 28/02/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; chấn chỉnh giờ giấc, tác phong lề lối làm việc cán bộ, công chức nhất là cán bộ tại Bộ phận và trả kết quả. Triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ của công dân qua tin nhắn SMS và trả kết quả tận nhà đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, tập trung lĩnh vực Hộ tịch, bảo trợ xã hội và người có công, đồng thời đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, công dân được giải quyết đúng và sớm hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn.

Thành lập Tổ công tác theo dõi quy chế làm việc cuả cơ quan. Tổ công tác theo dõi quy chế, nội quy cơ quan cũng phát huy tốt vai trò kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ công chức. Nhìn chung, cán bộ công chức chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc cơ quan. Ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/4/2017 về triển khai mô hình‘3 chuyên, 4 cần” trong cán bộ công chức.

Tiếp tục tiếp công dân tại xã chủ yếu về lĩnh vực đất đai, giải tỏa đền bù. Triển khai chỉ thị 17/CT- HU của huyện ủy về công tác quy hoạch giao nhiệm vụ, phân công địa bàn quản lý đến toàn thể cán bộ công chức, quân dân chính và nhân dân các thôn. Các thôn cũng đã hưởng ứng ký kết giao ước thi đua không xây dựng trái phép tại thôn mình.

Đã tiếp tục tổ chức 10 đợt tiếp công dân của Chủ tịch UBND về vấn đề giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và tư vấn, hướng dẫn Thủ tục hành chính vào ngày chủ nhật hàng tuần tại các thôn trên địa bàn xã, thu hút hơn 100 lượt người tham gia.

3. Về thực hiện đề án “ Thành phố 04 an”

a) Về An ninh trật tự

Tình hình Dân tộc, tôn giáo và nhân dân làm ăn sinh sống bình thường. Không có đơn thư khiếu kiện đông người. Trong 9 tháng, tổ chức tuần tra 542 lượt ; Có 3205 lượt người tham gia. Trong đó: Nhắc nhở, giải tán 61 trường hợp vi phạm như: tụ tập đông người trên đường sau 22h; tuần tra kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền 44 trường hợp hộ dân sống ven đường chủ quan để xe máy không trông giữ, các trường hợp chạy xe quá tốc độ ,02 điểm rung bầu cua và đánh bài ăn tiền. 1 điểm đánh cờ Đomino quá khuya.

Bảo vệ hiện trường vụ đánh nhau tại thôn An Định. Tuần tra phát hiện 02 đối tượng dùng xung điện châm cá đã bỏ chạy để lại 01 bộ xung điện. 01 đối tượng dùng súng săn để săn bắt động vật trái phép lực lượng đã truy đuổi đối tượng đã bỏ chạy vào rừng thu giữ được 01 khẩu súng. Phối hợp bắt giữ trên 1m3 gỗ cất dấu trái phép tại thôn Giàn Bí. Bảo vệ hiện trường vụ TNGT(xe tải tông vào nhà dân) tại thôn Nam Mỹ.

Tổng số vụ xảy ra trên địa bàn: 08 vụ gồm: 16 đối tượng. Trong đó: phạm pháp hình sự: 01 vụ (9 đối tượng); vi phạm hành chính 04 vụ (5 đối tượng); công an xã xử lý 04 vụ; chuyển đồn 01 vụ (02 đối tượng). Hai vụ còn lại hiện nay: 01 vụ trộm hộp đen xe đào đất và 01 vụ trộm bình ắc quy đã báo Đội hình sự Công an Huyện điều tra. Ngoài ra, công an xã đã nhận 04 nguồn tin của nhân dân đã phối hợp với công an huyện để xử lý.

Công tác tuyên truyền nhắc nhở người ngoài đến lưu trú tại địa phương. Lập biên bản vi phạm đối với 01 hộ dân không thông báo lưu trú khi có người lạ mặt ở lại qua đêm. Tổ chức tuần tra cư trú 10 lượt, phát hiện 32 trường hợp vi phạm của láng trại công nhân đóng quân trên địa bàn. Nhắc nhở 11 trường hợp . Phạt tiền: 6, 4 triệu đồng

Phối hợp với Địa chính – Quân sự kiểm tra tàu hút cát tại khu vực sông Cuđê thôn Phò Nam. Qua kiểm tra phát hiện ghe hút cát sai vị trí cho phép. UBND xã tạm giữ phương tiện và xử phạt theo quy định.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham gia 32 đợt truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác Lâm – Khoáng sản trái phép và săn bắn Động vật hoang dã tại các tiểu khu 10,15,18,25,27,29 trên địa bàn.

+ Kết quả: Phát hiện phá hủy 03 máy nổ, 05 cối xay đá, 500m ống dẫn nước, 80 lít dầu Diezen, 07 láng trại; 02 xe rùa và một số dụng cụ phục vụ sinh hoạt và khai thác vàng trái phép. Bắt giữ tổng cộng 5,79 m3 gỗ và phá hủy 20 phách gỗ tại rừng.b) An toàn giao thông : Tổ chức 15 đợt tuần tra an toàn giao thông, xử lý 37 trường hợp vi phạm, xử phạt 550.000đ. Tổ chức 10 đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên ký cam kết không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông.

c) Về Đảm bảo an toàn thực phẩm

Tăng cường tuyên truyền , triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm như rà soát các hộ kinh doanh thực phẩm, các hộ nấu rượu gạo, nấu ăn lưu động, hộ giết mổ nhỏ lẽ, hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẽ cho ký cam kết 158/158 đạt 100 %.

Tổ chức 08 đợt kiểm tra (BCĐLN: 06, chuyên ngành Y tế: 02) với 97/158 cơ sở, (Y tế: 20, công thương: 34, NN:43), đã nhắc nhở: 32 trường hợp, phạt tiền 02 trường hợp: với số tiền 950.000 đồng.

Đã lắp đặt 01 loa tuyên truyền tại chợ tạm, Phò Nam, Hòa Bắc. Xây dựng chương trình tuyên truyền “An toàn thực phẩm”, tuyên truyền 3 lần/tuần tại chợ tạm Phò Nam vào buổi sáng, lúc 6h30’ và phát lại lúc 16h30 phút cùng ngày. Công khai số điện thoại để nhân dân liên hệ. Tiến hành tổ chức giao ban tháng, sơ kết quý về ATTP.  1. Về Chương trình An sinh xã hội

Tổng kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội 9 tháng đầu năm hơn 1,5 tỷ đồng. Triển khai các hoạt động nhân dịp tết cổ truyền đã vận động kinh phí tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, tết nghĩa tình” cho hộ chính sách, cho hộ nghèo, hộ dân tộc, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 135 hộ nghèo còn sức lao động để có cơ sở cho việc năm bắt thông tin cũng như nhu cầu và nguyện vọng của hộ nghèo, thực hiện các giải pháp giúp đỡ hộ chính sách không còn sức lao động, thoát nghèo bền vững. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hoàn thành di dời hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã. Tiếp tục thực hiện Đề án giảm nghèo, giải quyết việc làm, trong 9 tháng đã dự kiến thoát 69/67 hộ nghèo (đạt 103 %), hộ cận nghèo 105 hộ. Hỗ trợ xây mới 4 nhà cho hộ nghèo và sửa chữa 27 nhà cho hộ chính sách và hộ nghèo cho với kinh phí hơn 600 triệu đồng., cấp thẻ BHYT cho 592 hộ nghèo, cấp 718 thẻ BHYT đồng bào dân tộc, 517 thẻ cho hộ Nông lâm ngư nghiệp (nhà nước hỗ trợ 50 %) . Giới thiệu việc làm cho 13 lao động.

- Các lĩnh vực khác có liên quan

+ Lĩnh vực giáo dục-đào tạo: Công tác giáo dục được quan tâm, các trường tổ chức tốt công tác dạy và học, không có tình trạng học sinh bỏ học. Tổ chức thi tuyển sinh ra lớp năm học 2017-2018 đạt kết quả . Rà soát giáo viên và trang thiết bị trường học chuẩn bị cho năm học mới. Triển khai dạy học bơi hè cho học sinh tại bể bơi ở trường tiểu học. Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2017-2018. Hiện nay các trường tổ chức khai giảng và tổ chức dạy và học cho năm học mới.

+ Lĩnh vực Y tế: Tiếp tục duy trì, triển khai đúng tiến độ 10 bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến giai đoạn 2020, giải quyết kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, trong 9 tháng y tế xã đã tổ chức khám bệnh cho 2470 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm từ xã đến thôn, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 03 ca bệnh Tay Chân Miệng, 7 ca Sốt xuất huyết.

+ Lĩnh vực môi trường: Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp được nhân dân hưởng ứng tích cực, môi trường được đảm bảo. Phân bổ 20 thùng rác cho thôn Nam Yên, Phò Nam và Trường Tiểu học. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Tập trung kiến nghị giải quyết các vướng mắt giao đất, cấp GCNQSDĐ Khu dân cư Nam Yên, Nam Mỹ.

+ Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao: Làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đại hội TDTT xã, bầu cử trưởng phó thôn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi.

Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm khá tốt. Chăm lo kêu gọi vận động và giúp đỡ cho hộ tàn tàn tật neo đơn, hộ bị ung thư (20 hộ), bị bệnh hiểm nghèo..

Người Cao tuổi đã thành lập được Câu lạc bộ dưỡng sinh gồm 15 thành viên tham gia, mô hình 3 không+1 trong tang lễ cũng được các thôn nhiệt tình hưởng ứng. Tổ chức mừng thọ cho 44 cụ trong độ tuổi từ 70 đến 100 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi được duy trì thường xuyên và hiệu quả.III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua gần 9 tháng triển khai thực hiện năm chủ đề. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn đã nghiêm túc thực hiện khá tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, được thể hiện qua việc triển khai các quyết định, kế hoạch… , đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền năm chủ đề bằng nhiều hình thức trang trí, trên các phương tiện thông tin của xã, các thôn cũng hưởng ứng rất tốt trong lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, các ban, ngành từ xã đến thôn đã phấn đấu đề ra nhiều giải pháp tích cực và đem lại kết quá đáng khích lệ. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ đề cũng gặp không ít khó khăn, một xã nông lâm nghiệp là chủ yếu nên khó khăn trong công tác quản lý, địa bàn đang có quy hoạch dự án nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như việc kiểm tra lưu trú phát sinh, vệ sinh môi trường.. tình trạng khai thác lâm khoáng sản diễn ra phức tạp, thách thức; xây dựng trái phép vẫn còn; thôn kiểu mẫu chưa đạt, an sinh xã hội cũng là thực trạng đáng quan tâm hiện nay của xã.IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2017

1. Nông nghiệp

- Sơ kết vụ Hè thu năm 2017, triển khai kế hoạch triển khai vụ Đông – Xuân 2017-2018

- Hoàn thành hồ sơ thôn kiểu mẫu NTM tại thôn Nam Yên để BCĐ NTM huyện thẩm định trong tháng 10/2017.

- Theo dõi các mô hình kinh tế đã đầu tư trong các năm qua như mô hình THT nuôi bò thôn Nam Mỹ, tổ nuôi heo đen tạo thôn Nam Yên và Phò Nam, tổ nuôi dê thâm canh tại thôn Nam Mỹ, Giàn Bí, Phò Nam, mô hình cải tạo vườn tạp, mô hình vườn mẫu phát triển kinh tế tại thôn Tà Lang – Giàn Bí.

- Tăng cường công tác quản lí bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã quản lí, đặc biệt tại các TK 29, 27, 10, 15, 25. Tuyên truyền nhân trồng rừng, nhất là tại thôn Tà Lang-Giàn Bí. Bên cạnh đó, đề xuất Sở NNPTNT thành phố hỗ trợ cây keo giống để nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế rừng.

- Triển khai cho nhân dân nắm về tình hình thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và xây dựng thôn Kiểu mẫu NTM tại thôn Nam Yên trong năm 2017.

- Lập phương án thực hiện thôn Kiểu mẫu NTM tại Nam Yên hoàn thành trong năm 2017. Xây dựng kế hoạch triển khai làm 10 vườn mẫu tại thôn Tà Lang và Giàn Bí từ nguồn kinh phí tổ chức AOGWR hỗ trợ.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2017, nhất là chăm sóc cây lúa. Triển khai kế hoạch giám sát các mô hình sản xuất đã triển khai như mô hình 7 ha bắp tại thôn Lộc Mỹ, Mô hình nuôi heo đen tại thôn Nam Yên.

- Khảo sát, đánh giá 9 tiêu chí thôn Kiểu mẫu Nông thôn mới tại thôn Nam Yên nhằm hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng thôn Kiểu mẫu Nông thôn mới trong năm 2017. Triển khai khoan 10 giếng phục vụ đất màu tại thôn An Định.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng xã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện có liên quan tăng cường kiểm tra, truy quét các tiểu khu 27, 29, 10, 15, 20, 21 nhằm ngăn chặn tình hình khai thác và vận chuyển lâm khoáng sản trái phép. Trong đó có kiểm tra, hướng dẫn đồng bào dân tộc trong công tác xử lí thực bì, nhất là đốt rừng để trồng cây trên diện tích được Nhà nước cấp quyết định giao đất trồng rừng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và thôn kiểu mẫu Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 theo nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13/7/2017. Đồng thời đề xuất các hạng mục để cấp trên hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí: Giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng, văn hóa, thủy lợi, trường học, hình thức tổ chức sản xuất.

- Hiện nay đã thu hoạch xong vụ hè thu năm 2017, diện tích lúa 81 ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 486 tấn; diện tích cây ngô 1 ha, năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha, sản lượng đạt 6,5 tấn.

- Đã bàn giao và nghiệm thu 10 giếng tưới đất màu tại thôn An Định trong tháng 9/2017 từ sự hỗ trợ của Chi cục thủy lợi thành phố.

- Tiếp tục triển khai làm 10 vườn mẫu phát triển kinh tế hộ gia đình tại thôn Tà Lang – Giàn Bí từ nguồn kinh phí do tổ chức AOG hỗ trợ.

2. Kỷ cương hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 26/CT – TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Duy trì công tác tiếp công dân vào ngày chủ nhật tại các thôn.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 17/CT – HU của huyện ủy về công tác quy hoạch giao nhiệm vụ, phân công địa bàn quản lý.3. An ninh trật tự - An toàn giao thông

Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm. Phối hợp với mặt trận và đồn Bắc Hòa Vang tổ chức tuyên truyền về chương trình thành phố 4 an, tập trung tuyên truyền ANTT, ATGTGiải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính, đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.4. An toàn giao thông

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tiếp tục duy trì có hiệu quả quyết định 8394 của UBND thành phố. Giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính, đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.5 . An toàn thực phẩm

Tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát ATTP, tháng hành động ATTP.6 . An sinh xã hội

Tiếp tục rà soát hộ chính sách, người có công có nhà ở đề nghị nâng cấp, sửa chữa vào năm 2018.

Vận động hỗ trợ sinh kế giúp đỡ hộ nghèo. Tiếp tục có kế hoạch rà soát giúp đỡ bệnh nhân ung thư, người tàn tật, trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì ra quân dọn vệ sinh môi trường tại địa điểm các thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai.. trên địa bàn.

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác dạy và học, trang thiết bị phục vụ cho học sinh đến trường ra lớp. Duy trì công tác khuyến học khuyến tài, vận động sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ. Duy trì hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn toàn xã.

Trên đây là kết quả thực hiện triển khai chủ đề 9 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Hòa Bắc.Nơi nhận : CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, HĐND xã;

- Tổ theo dõi ĐA 4 an huyện;

- Văn phòng HĐND -UBND huyện;

- Lưu: VT, VP (L).

Lê Thị Thu HàMỘT SỐ KẾT QUẢ CÁC ĐOÀN THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 4 AN

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2017 của UBND xã)

Đoàn thể

Kết quả thực hiện

Hội phụ nữ

a)Ban hành văn bản:

- Ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTV ngày 17/4/2017 về tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề và an toàn giao thông năm 2017

- Ban hành kế hoạch số 08/KH-BTV ngày 21/4/2017 về tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng.

b) Kết quả:

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề và an toàn giao thông thu hút 110 người tham gia.

- Tập huấn kỹ thuật làm vườn, trồng cây hơn 80 (Nam Yên, Phò Nam) người tham gia.

- Chủ công theo dõi mô hình nuôi heo đen tại các thôn trên địa bàn xã.

Mặt trận xã

a) Ban hành văn bản:

- Ban hoành kế hoạch 07/KH-BCTMT về giám sát VSATTP trên địa bàn 7 khu dân cư.b) Kết quả:

- Tổ chức tuyên truyền ATTP trong chương trình “TP 4 an” trên địa bàn khu dân cư từ ngày 8/5/2017 đến 15/5/2017.

- Tổ chức xây mới 4 nhà tạm cho hộ nghèo, với kinh phí 35 triệu/nhà, hoàn thành 90%. Khảo sát 14 nhà hộ nghèo để sửa chữa, nâng cấp với kinh phí 20 triệu đồng/nhà.


Cựu chiến binh

a) Ban hành văn bản:

- Ban hành số 15/KH-CCB ngày 05/4/2017 về ra quân trồng cây cải tạo vườn tạp tại thôn Nam Yên xã Hòa Bắc.

- Ban hành kế hoạch số 16/KH-CCB ngày 24/4/2017 về thành lập, ra mắt câu lạc bộ môi trường chi hội CCB thôn Nam Mỹ

b) Kết quả:

- Tổ chức ra quân trồng 15 cây bưởi da xanh và dọn vệ sinh tại khu tái định cư Nam Yên

- Tổ chức ra mắt câu lạc bộ môi trường chi hội CCB thôn Nam Mỹ với hơn 90 lượt người tham gia.

- Vận động cán bộ hội viên, 2 câu lạc bộ môi trường Nam Yên, Nam Mỹ tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh, ao tù, nước đọng. Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh,sạch,đẹp, phòng chống dịch sốt xuất huyết ( thực hiện theo kế hoạch của UBND xã).Vận động cán bộ hội viên, nhân dân chăm sóc và thu hoạch vụ hè thu. Tổ chức thắp nén tri ân vào ngày 14 và 30 hàng tháng đồng thời tổ chức lể tri ân cho các anh hùng liệt sĩ, tri ân cho liệt sĩ Trần Lể nhân ngày 27/7.Đoàn thanh niên

a) Ban hành văn bản:

- Ban hành kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 1/7/2017 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

- Ban hành kế hoạch số 04/KH-ĐTN ngày 5/7/2017 về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017.

b) Kết quả:

- Thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp.

- Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân về giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ… trên địa bàn.

- Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bắc vào tối ngày 7/7/2017 (tức 14 ÂL)

Phối hợp với UBND, các đoàn thể ra quân kiểm tra, giám sát TVSTP, các bếp ăn tập thể. Phối hợp kêu gọi các đơn vị tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn của xã.
Hội Nông dân

- Tổ chức buổi ra quân trồng cây cải tạo vườn tạp và tổ chức thăm đồng. Thực hiện phòng trào “Hội viên nông dân nói không với việc cắm bao ni lông đuổi chuột trên đồng ruộng” vào ngày 6 tháng 2 năm 2017.

- Tổ chức buổi tuyên truyền về việc không cắm bao ni lông trên đồng ruộng vào ngày 10 tháng 2 năm 2017 tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí.

- Phối hợp với Ban công an xã tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội vào ngày 1 tháng 3 năm 2017.

- Phối hợp với UBND, UBMT và các hội đoàn thể tổ chức hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn xã vào ngày 20 tháng 3 năm 2017

- Tổ chức buổi tuyên truyển đảm bảo ATTP, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại nhà văn hóa thôn Lộc Mỹ vào ngày 9 tháng 5 năm 2017.

- Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền về việc không cắm bao ni lông trên đồng ruộng và phát động phong trào 3 không từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 05 năm 2017 tịa nhà thôn các thôn.

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 tại nhà họp các thôn từ ngày 06 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

- Tổ chức hội thi “ Chi hội giỏi” xã Hòa Bắc lần thứ nhất năm 2017 vào nagỳ 18 tháng 8 trong đó có thực hiện lồng ghép, tuyên truyền những nội dung của của chương trình “ Thành phố 4 an” vào các phần thi.

- Phối hợp với UBND, trạm y tế và BND các thôn ra quân diệt lăng, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết vào ngày 28/8/2017 tại địa bàn thôn Nam Yên.
 Kế hoạch 32-KH/ĐU ngày 12/02/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Bắc về thực hiện chủ đề năm 2017 về tăng cường kỷ cương hành chính. Quyết định số 35-QĐ/ĐU ngày 22/02/2017 về thành lập tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị 29-CT/TU và kế hoạch 32-KH/ĐU.
 Tổng số học sinh ra lớp đầy đủ (THCS: 220 em, Tiểu học: 303 em, Mầm non:223 em), học sinh dân tộc: 186 em. Trường THCS tổ chức cho các em thi bơi lội đạt giải (Thành phố: 01, huyện: 14), học sinh giỏi cấp thành phố: 01, giáo viên dạy giỏi cấp trường: 8. Trường Tiểu học: khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 03, tổ chức cho học sinh tham gia bơi lội tại huyện, thi IOE cấp thành phố. Trường Mầm non: hoàn thành 9 sáng kiến kinh nghiệm gửi PGD, tham gia thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp huyện: 02, tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường: đạt 14/16 giáo viênКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 48.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương