Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích48 Kb.
#1897


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 9305 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Trường tiểu học An Khê (giai đoạn 2)

Địa điểm: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 141/UBND-QLĐTư ngày 03 tháng 12 năm 2015 liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học An Khê (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của UBND quận Thanh Khê tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trường tiểu học An Khê (giai đoạn 2), kèm theo Báo cáo thẩm định số 1343/BCTĐ-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Trường tiểu học An Khê (giai đoạn 2),QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Trường tiểu học An Khê (giai đoạn 2).

2. Địa điểm: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Điều hành dự án: UBND quận Thanh Khê.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 công trình Trường tiểu học An Khê nhằm ổn định cơ sở vật chất, hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu học 02 buổi/ngày cho học sinh tiểu học trên địa bàn phường An Khê và khu vực lân cận.

6. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng khối nhà lớp học: Nhà 02 tầng, bố trí 06 phòng học, khu vệ sinh đi kèm; kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép M250; sàn mái bê tông cốt thép lợp vật liệu chống nóng, chống thấm và xử lý chống gió bão; ốp lát gạch granit, ceramic; tường xây gạch không nung, trát vữa M75, lăn sơn; cửa kính khung sắt, khung gỗ; hệ thống kỹ thuật, cấp điện, thống tin liên lạc, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy đi kèm; diện tích xây dựng 278m2, diện tích sàn xây dựng 556m2.

- Xây dựng khối nhà hiệu bộ: Nhà 02 tầng, bố trí các phòng làm việc hiệu bộ, phòng y tế, phòng hội đồng, phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật, khu vệ sinh đi kèm; kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép M250; sàn mái bê tông cốt thép lợp vật liệu chống nóng, chống thấm và xử lý chống gió bão; ốp lát gạch granit, ceramic; tường xây gạch không nung, trát vữa M75, lăn sơn; cửa nhựa lõi thép - kính, cửa kính khung gỗ; hệ thống kỹ thuật, cấp điện, thống tin liên lạc, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy đi kèm; diện tích xây dựng 310m2, diện tích sàn xây dựng 640m2.

- Xây dựng khối phòng học chức năng: Nhà 02 tầng, bố trí phòng truyền thống, đoàn đội, thư viện, phòng thiết bị giáo dục, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng nghỉ giao viên; kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép M250; sàn mái bê tông cốt thép lợp vật liệu chống nóng, chống thấm và xử lý chống gió bão; ốp lát gạch granit, ceramic; tường xây gạch không nung, trát vữa M75, lăn sơn; cửa kính khung sắt, khung gỗ; hệ thống kỹ thuật, cấp điện, thống tin liên lạc, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy đi kèm; diện tích xây dựng 240m2, diện tích sàn xây dựng 480m2.

- Hành lang nối các khối nhà, diện tích xây dựng 130m2, diện tích sàn xây dựng 260m2.

- Cầu thang bộ giữa khối phòng chức năng và khối lớp học 02 tầng, diện tích xây dựng 40m2, diện tích sàn xây dựng 80m2.7. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III.

8. Tổng mức đầu tư: 11.198.970.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm chín tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 9.135.280.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 580.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 222.922.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 596.803.000 đồng

- Chi phí khác: 130.681.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 533.284.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2015 đã bố trí cho công trình 50 triệu đồng chuẩn bị đầu tư).

10. Thời gian đầu tư:

- Năm 2015: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2016 - 2018: Triển khai thực hiện đầu tư (chỉ triển khai khi được bố trí kế hoạch vốn).

Điều 2. UBND quận Thanh Khê có trách nhiệm: Triển khai công tác quản lý, thực hiện dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; thực hiện việc lập, thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn các đơn vị tư vấn xây dựng,… đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định; hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời triển khai thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1343/BCTĐ-ĐT ngày 01/12/2015 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND quận Thanh Khê; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như điều 4;- Lưu: VT, QLĐTư.


CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

tải về 48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương