Uỷ ban nhẩn dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúctải về 303.5 Kb.
trang36/36
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích303.5 Kb.
#3538
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương mình và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của tỉnh năm 2015, tiến hành xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch… ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện; đồng thời, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tích cực phối hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội Đồng nhân dân tỉnh. Định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng, cả năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổng hợp báo cáo đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của toàn tỉnh và đề xuất các giải pháp thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo qui định./.


Nơi nhận:

- Văn phòng CP I, II;

- Website Chính phủ;

- Quân khu IX;

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh.;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh, các PCVP (NC);

- NC các khối;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cao Văn Trọng
tải về 303.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương