Tuyên Bố Đủtải về 83.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2018
Kích83.41 Kb.

Date

mm/dd/yyTuyên Bố ĐĐiều Kiện cho Giáo Dục Đặc Biệt

(KHIẾM THÍNH 20)

ECSE/Tuổi Đến Trường

 

Tên của Học Sinh __________________________________________________________ Ngày Sinh_______________

Trường __________________________________________________ Ngày Hội Đủ Điều Kiện Ban Đầu______________

 

Nhóm đã thu được các thẩm định sau đây (đính kèm báo cáo đánh giá mô tả và giải thích các kết quả của việc đánh giá được thực hiện):

 

1. Nhóm đã xem xét thông tin hiện có, bao gồm thông tin từ (các) bậc phụ huynh, hồ sơ tích lũy của học sinh, và kế hoạch dịch vụ gia đình được cá nhân hoá. Tài liệu đánh giá bao gồm thông tin xác đáng từ những nguồn này, được sử dụng trong việc xác định đủ điều kiện. 

 

 

 

 

 

Ngày/Xem Xét

                                                                                                                                                                            

2. Một thẩm định thính học. Việc thẩm định thính học bởi một chuyên viên thính học được cấp phép bởi Hội Đồng Giám Định Bệnh Lý Ngôn Ngữ và Thính Học của Tiểu Bang: 

 

 

 

Chuyên Viên Thính Học

Ngày/Tiến Hành

Ngày/Xem Xét

 

3. Chỉ dành cho mất thính giác dẫn truyền, bản thẩm định về y tế hoặc sức khỏe cho thấy mất thính giác được xác định bởi một chuyên viên thính học và được xác định là không thể điều trị bởi một bác sĩ được cấp phép bởi Hội Đồng Giám Định Y Khoa của Tiểu Bang, một y tá được cấp phép bởi Hội Đồng Điều Dưỡng của Tiểu Bang, được chứng nhận đặc biệt như là một y tá hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn của họ; hoặc một trợ lý bác sĩ được cấp phép bởi Hội Đồng Giám Định Y Khoa của Tiểu Bang hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn của họ: 

 

 

 

Bác Sĩ, Y Tá, Trợ Lý Bác Sĩ

Ngày/Tiến Hành

Ngày/Xem Xét

 

4. Chỉ dành cho mất thính giác thần kinh cảm giác, tài liệu cho thấy việc mất thính giác được xác định bởi chuyên viên thính học, được cấp phép bởi Hội Đồng Giám Định Bệnh Lý Ngôn Ngữ và Thính Học của Tiểu Bang, được xác định là do thần kinh cảm giác:

 


 

 

 

 

Chuyên Viên Thính Học

Ngày/Tiến Hành

Ngày/Xem Xét

 

5. Bất kỳ thẩm định bổ sung nào, cần thiết để xác định tác động của tình trạng khuyết tật theo nhận định:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Giám Định

 

Đánh Giá

 

Ngày Tiến Hành

 

Ngày Xem Xét

 

6. Bất kỳ đánh giá hay thẩm định bổ sung nào, cần thiết để xác định các nhu cầu về giáo dục của trẻ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Giám Định

 

Đánh Giá

 

Ngày Tiến Hành

 

Ngày Xem Xét

 

Học sinh đáp ứng các tiêu chí sau:


không


Học sinh mất mức nghe trung bình đối với đơn âm 25 dbHL hoặc cao hơn, trong tai nghe rõ hơn, cho các tần số 500 Hz, 1000 Hz và 2000 Hz; hoặc


không


Học sinh mất mức nghe trung bình đối với đơn âm 35 dbHL hoặc cao hơn, trong tai nghe rõ hơn, cho các tần số 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz; hoặc


không


Học sinh bị khiếm thính một bên tai, kèm theo mất mức nghe trung bình đối với đơn âm 50 dbHL hoặc cao hơn, trong tai bị ảnh hưởng, cho các tần số 500 Hz đến 4000 Hz;


không


Mất thính giác thuộc thần kinh cảm giác hoặc mất thính giác dẫn truyền đã được xác định là hiện không thể điều trị bởi Bác Sĩ, Y Tá, hoặc Trợ Lý Bác Sĩ.

 Nhóm đã xác định rằng:


không


1. Tình trạng khuyết tật của học sinh có một tác động bất lợi đến việc học tập của học sinh;
không

2. Học sinh cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
3. Nhóm đã xem xét tính hội đủ điều kiện được hưởng giáo dục đặc biệt của học sinh, và xác định rằng tính hội đủ điều kiện:

do không do thiếu các hướng dẫn thích hợp về việc đọc sách, bao gồm các thành phần thiết yếu của việc hướng dẫn đọc (nhận thức về âm, phát âm, phát triển vốn từ vựng; đọc trôi chảy/kỹ năng đọc bằng miệng và chiến lược đọc hiểu);

do không do thiếu hướng dẫn thích hợp về toán học; và

do không do trình độ tiếng Anh hạn chế.

Nhóm đồng ý học sinh này đủ không đủ tiêu chuẩn cho giáo dục đặc biệt.

 

Chữ Ký của Thành Viên trong Nhóm

 

 

Chức Vụ

 

 

Đồng Ý

 

 

Không Đồng Ý


 Một bản sao của báo cáo đánh giá và bản tuyên bố đủ điều kiện đã được cung cấp cho (các) bậc phụ huynh.


Form 581-5148f-P (Rev. 10/17) Page ofПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương