[Tuberculosis Fact Sheet]tải về 31.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích31.41 Kb.
#3442

[Document]

[Tuberculosis Fact Sheet]

[English]

[Vietnamese]

Tuberculosis (TB)

Bệnh Lao (TB)

1. What is TB?
“TB” is short for tuberculosis. There are two kinds of TB: TB infection and TB

disease. TB infection means you have “sleeping” (inactive) TB germs in your body and can’t infect anyone. These germs can live in your body without making you sick. TB infection can later become TB disease when these germs “wake up” (become active) and multiply. If you have TB disease, you can infect other people.

1. TB là gì?
"TB" là chữ viết tắt của tuberculosis (lao). Có hai loại TB (Lao): Nhiễm TB bệnh TB. Nhiễm TB có nghĩa là bạn có vi trùng TB "đang ngủ" (không hoạt động) trong cơ thể của bạn và không thể nhiễm bệnh cho bất cứ ai. Các vi trùng này có thể sống trong cơ thể của bạn mà không làm bạn bị bệnh. Nhiễm TB sau này có thể trở thành bệnh TB khi các vi trùng này "thức giấc" (trở nên hoạt động) và nhân bội. Nếu bạn bị bệnh TB, bạn có thể lây sang cho những người khác.

2. Who gets TB?
Anyone can get TB. You are more likely to get TB infection if you spent time with someone with TB disease, recently came to the U.S. from a country with a lot of TB, or if you spent time in a group living situation. You are more likely to get TB disease if you have TB infection and are HIV positive, are a substance abuser, are very young, are elderly, or have a condition that weakens your immune system, like

diabetes or cancer.2. Ai bị bệnh TB?
Bất cứ ai cũng có thể bị bệnh TB. Bạn rất có thể nhiễm TB nếu bạn dành nhiều thời gian ở với những người bị bệnh TB, mới đến Hoa Kỳ từ một nhiều quốc gia có nhiều bệnh TB, hoặc nếu bạn dành nhiều thì giờ trong một tình trạng sống theo nhóm. Bạn rất có thể bị bệnh TB nếu bạn bị nhiễm TB (Lao) và có HIV dương tính, là người lạm dụng ma túy, là người rất trẻ, là người già, hoặc bị một tình trạng làm yếu đi hệ thống miễn nhiễm của bạn, như bệnh tiểu đường hoặc ung thư.

3. How is TB spread?
TB is spread through the air from one person to another. TB germs are passed when someone who is sick with TB disease of the lungs or throat coughs, sneezes, speaks, sings or laughs. Anyone near the sick person can inhale the TB germs. You can’t catch TB from clothes, dishes, food or body contact with someone who has TB.

3. TB lan truyền như thế nào?
TB lan truyền qua không khí từ người nọ sang người kia. Vi trùng TB được truyền sang khi người nào đó bị bệnh TB nơi phổi hoặc ho từ cổ họng, hắt hơi, nói chuyện, ca hát hoặc cười. Bất cứ ai gần người bị bệnh có thể hít vi trùng TB. Bạn không thể nhiễm TB từ quần áo, các món ăn, thực phẩm hoặc tiếp xúc qua cơ thể với người nào đó bị bệnh TB.

4. How do you know if you have TB?
A TB skin test is used to help detect TB infection. A small needle is used to put a liquid testing material under your skin. In 2-3 days, you return to your health care provider who will check to see if there is a reaction to the liquid. In some cases, a special TB blood test is given to test for TB infection.
Other tests are needed to show if you have TB disease. An x-ray of your chest can tell if there is damage to your lungs from TB. The phlegm (“flem”) you cough up can be tested in a lab to see if there are TB germs in your lungs.
If TB disease is in your lungs, you may cough a lot, cough up phlegm, cough up

blood, or have chest pain when you cough. You may also feel weak, lose your appetite, lose weight, have a fever, or sweat a lot at night.4. Làm thế nào bạn biết được là mình bị bệnh TB (Lao)?
Một thử nghiệm trên da để tìm TB được dùng để phát hiện việc nhiễm TB. Một cây kim nhỏ được dùng để chích một chất dịch thử nghiệm dưới da của bạn. Trong từ 2-3 ngày, bạn trở lại với nhân viên y tế để người này kiểm tra xem có phản ứng gì đối với chất dịch này hay không. Trong một số trường hợp, một cuộc thử máu đặc biệt để tìm TB được thực hiện để xem có nhiễm TB hay không.
Cần các thử nghiệm khác để xem bạn có bị bệnh TB hay không. Chụp quang tuyến x nơi ngực có thể cho biết có bị thiệt hại cho phổi của bạn do TB hay không. Đờm ("flem") mà bạn khạc ra có thể được thử trong một phòng thí nghiệm để xem có vi trùng TB trong phổi của bạn hay không.
Nếu bệnh TB có trong phổi của bạn, bạn có thể ho rất nhiều, khạc ra đờm, khạc ra máu, hoặc bị đau ngực khi ho. Bạn cũng có thể cảm thấy suy nhược, ăn mất ngon, sụt cân, lên cơn sốt, hoặc đổ mồ hôi rất nhiều vào ban đêm.

5. How is TB treated?
If you have TB infection, you can take medicine to help prevent getting TB

disease later.
TB disease can be treated by taking several anti-TB medicines. If you have TB disease, it is very important that you finish all of your anti-TB medicines and take the medicines exactly as you are told by your health care provider. It takes at least 6 months to 1 year to kill all the TB germs in your body. If you stop taking the medicines too soon, you can become sick again. If you do not take the medicines correctly, the germs that are still alive may become difficult to treat.


5. TB (Lao) được điều trị như thế nào?
Nếu bạn bị nhiễm TB, bạn có thể dùng thuốc để giúp ngăn ngừa bị bệnh TB sau này.
Bệnh TB có thể được điều trị qua việc dùng một số thuốc chống TB. Nếu bạn bị bệnh TB, điều rất quan trọng là bạn phải dùng hết tất cả thuốc chống TB của mình và dùng thuốc đúng như nhân viên y tế của bạn đã chỉ dẫn. Cần ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm để tiêu diệt mọi vi trùng TB trong cơ thể của bạn. Nếu bạn ngưng dùng thuốc quá sớm, bạn có thể bị bệnh lại. Nếu bạn không dùng thuốc đúng, vi trùng vẫn còn sống có thể trở nên khó điều trị.


6. Should someone with TB infection be restricted from work?
No, people with TB infection are not contagious and can’t spread TB to others.

6. Những người nhiễm TB có nên bị hạn chế trong công việc làm hay không?
Không, những người bị nhiễm TB không có tính lây lan và không thể truyền TB sang cho những người khác.

7. Should someone with TB disease be restricted from work?
If TB disease is in your lungs or throat, you can give TB germs to your family and friends. They may become infected with TB germs and get sick with TB disease. That is why you may have to be separated from other people until you can’t spread TB germs. Taking your medicines as your health care provider instructs will shorten the time you need to be separated from other people.


7. Người bị bệnh TB có nên bị hạn chế trong công việc làm hay không?
Nếu bệnh TB ở trong phổi hoặc cổ họng của bạn, bạn có thể truyền vi trùng TB sang cho gia đình và bạn bè của mình. Họ có thể bị nhiễm vi trùng TB và bị bệnh TB. Đó là lý do tại sao bạn có thể phải bị cách ly khỏi những người khác cho tới khi bạn không thể lan truyền vi trùng TB. Việc dùng thuốc theo như chỉ dẫn của nhân viên y tế của bạn sẽ rút ngắn thời gian mà bạn cần phải bị cách ly khỏi những người khác.


8. What can be done to prevent the spread of TB?
If you have TB disease, you need to take all your medicines as directed by your health care provider. You should always cover your mouth when you cough! Your health care provider may recommend that your family and others with whom you have spent a lot of time have a TB skin test. If these people have a positive reaction to the test, their health care provider will probably order a chest x-ray to see if they have TB infection or TB disease. If they have a negative reaction to the TB skin test, they should have their TB skin test repeated after 2-3 months.


8. Điều gì có thể thực hiện để ngăn ngừa lây lan TB?
Nếu bạn bị bệnh TB, bạn cần dùng hết thuốc của mình như đã được chỉ dẫn bởi nhân viên y tế của bạn. Bạn nên luôn luôn che miệng lại khi ho! Nhân viên y tế của bạn có thể đề nghị gia đình của bạn và những người khác mà bạn dành nhiều thời gian với họ nên đi thử TB trên da. Nếu họ có phản ứng dương tính đối với cuộc thử nghiệm, nhân viên y tế của họ có thể sẽ gửi đi chụp quang tuyến x nơi ngực để xem coi họ có bị nhiễm TB hoặc bệnh TB hay không. Nếu họ có phản ứng âm tính đối với thử nghiệm TB trên da, họ nên làm thử nghiệm TB trên da một lần nữa sau từ 2-3 tháng.

Sources

1. Tuberculosis Facts—TB Can Be Treated. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/cure_eng.pdf.

2. Tuberculosis Facts — You Can Prevent TB. Centers for Disease Control and Prevention.

(CDC). www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/prevention_eng.pdf.

3. Tuberculosis Facts—Exposure to TB. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/exposure_eng.pdf.

For more information, please visit the Los Angeles County Department of Public Health web site:

www.publichealth.lacounty.gov.


Các nguồn tài liệu

1. Tuberculosis Facts—TB Can Be Treated. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/cure_eng.pdf.

2. Tuberculosis Facts — You Can Prevent TB. Centers for Disease Control and Prevention.

(CDC). www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/prevention_eng.pdf.

3. Tuberculosis Facts—Exposure to TB. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

www.cdc.gov/tb/pubs/tbfactsheets/exposure_eng.pdf.

Để biết thêm thông tin, xin đến viếng trang mạng của Ban Y Tế Công Cộng thuộc Quận Los Angeles: www.publichealth.lacounty.gov.
tải về 31.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương