Ttlv: Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hìnhtải về 32.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.12.2017
Kích32.5 Kb.
#4483

TTLV: Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình


   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Huy Hoàng.                                   

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 07/01/1994.  

4. Nơi sinh: Bắc Giang.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV-SĐH. Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                       Mã số: 60.22.01.21

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức, Khoa Văn học, Trường Đại học KXHV&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông.

- Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình phản ánh hiện thực đờì sống.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Làm tư liệu tham khảo cho sinh viên khoa Văn học và những người đam mê nghiên cứu về Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Huy Hoang                 2. Sex: Male.

3. Date of birth: 07/01/1994                           4. Place of  birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV-SĐH. Dated 31/12/2015 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: Evaluating Ngo Tat To’s feuilleton from the angle of type view.

8. Major: Vietnamese literature                       Code: 60.22.01.21

9. Supervisors: Ph.D. Ha Van Duc, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the results of the thesis:

- Confirming Ngo Tat To’s great contribution to the early 20th-century Vietnamese literature as a writer and a journalist: By studying Ngo Tat To’s feuilleton, we contribute to clarify his progressive ideas and conception of journalism and writing, thereby affirming his talents in the field of journalism, and reaffirming the place of feuilleton in his literary career.

- Evaluating Ngo Tat To’s feuilleton from the angle of type view: we can confirm feuilleton is a type of literature born in the media environment. This is also one of the genres that brings together the vivid qualities of literature and the press in the process of reflecting the reality of life

11. Practical applicability:

To make reference materials for students of literature faculty and people who have passion for studying Ngo Tat To’s feuilleton

12. Further research directions, if any: None.13. Thesis-related publications: None.

tải về 32.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương