Ttla: Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986tải về 38.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích38.5 Kb.
#4361

TTLA: Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986


   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Văn Thuần             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1986                                       

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án được điều chỉnh theo Quyết định số 1182/QĐ-SĐH, ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986”.

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học                 Mã số: 62.22.01.20

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Xuân DũngPGS.TS Phạm Xuân Thạch

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết.

Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt.

Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu về Lí luận văn học và Văn học Việt Nam ở bậc trung học phổ thông và đại học.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua các tiểu thuyết tiêu biểu xuất bản sau năm 1986.

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua truyện ngắn Việt Nam sau năm 1986.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đinh Văn Thuần (2015), “Các loại hình thể tài và vai trò xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, tr.662-672.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ sau năm 1986”, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (42), tr.44-51.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong lý thuyết ký hiệu học văn hóa”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (260), tr.24-29.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong tư duy lý luận phương Tây”, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (50), tr.20-26.

                                                         

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dinh Van Thuan                         2. Sex:   Male                                                         

3. Date of birth: 22/10/1986                            4. Place of birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, issued on December 30, 2013 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Ha Noi.  

6. Changes in academic process:  Title of the doctoral thesis was amended according to the Decision No. 1182/QĐ-SĐH, issued on August 25, 2014 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.

7. Official thesis title: “The Relationship between Literature and Reality through Vietnamese Novels after 1986”.

8. Major:   Literature Theory                             Code:  62.22.01.20                        

9. Supervisors: Prof. PhD Dinh Xuan Dung, Asst. Prof. PhD Pham Xuan Thach

10.  Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, the thesis proves that literature is a form of representing reality in the aim of laying the foundation to study forms of representation of reality in the novel genre.

Secondly, the thesis examines two forms of representation in post-1986 Vietnamese novels; these forms include imitation of reality and arrangement of reality.

Thirdly, the thesis demonstrates interactions and relations between different forms of representation of reality in the aim of recognizing moves and reforms of post-1986 Vietnamese novels.

11. Practical applicability, if any:

The thesis can be served as a document for researching, studying and teaching literature theory in high schools and at universities.

12. Further research directions, if any:

- Studying relations between literature and reality through some typical novels published after 1986.

- Studying relations between literature and reality through Vietnamese short stories published after 1986.

13. Thesis-related publications:

- Dinh Van Thuan (2015), “Types of Literary Forms and Roles of post 1986-Vietnamese Novels in Constructing Idealized Vietnamese People in the Reform Era”, Proceeding of the National Conference on Social Morals in Present-day Literature and Arts, National Politics Press, pp. 662-672.

- Dinh Van Thuan (2016), “Relations between Literature and Reality in Literary Theories in Vietnam after 1986”, Journal of Theory and Criticism of Literature and Arts (42), pp. 44-51

- Dinh Van Thuan (2016), “Relations between Literature and Reality in Semiotic Study of Cultures”, Magazine of Forums of Vietnamese Arts and Writings  (260), p. 24-29- Dinh Van Thuan (2016), “Relations between Literature and Reality in Western Theoretical Thinking”, Journal of Theory and Criticism of Literature and Arts (50), pp. 20-26.

tải về 38.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương