Tt mã học phần Tên học phầntải về 88.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích88.79 Kb.
#2403

Danh mục học liệu tham khảo

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Danh mục học liệu tham khảoPHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1

2

Học liệu bắt buộc

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo .(2009). Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia Hà Nội.

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2006). Giáo trình Triết học Mác - Lênin. Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Hà Nội.

 • Đại học Quốc gia Hà Nội. (2009). Đề cương học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”. (soạn theo học chế tín chỉ)PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2

3

Học liệu bắt buộc

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2009). Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia Hà Nội.

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2006). Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin (dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học. cao đẳng). Nhà Xuất bản CTQG HN.

 • Đại học Quốc gia Hà Nội (2009). Đề cương học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Học liệu bắt buộc

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học. cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Nhà Xuất Bản CTQG. Hà NộiHIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

1. Học liệu bắt buộc

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2009). Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học. cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh). Nhà Xuất Bản CTQG. HN.

 • TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, PGS. TS. Trần Khắc Việt, PGS. TS. Lê Ngọc Tòng. (Đồng chủ biên). (2009). Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia Hà Nội.

 • Bộ Giáo dục và đào tạo. (2007). Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. tập I. II. III. Nhà Xuất Bản CTQG Hà Nội.

2. Học liệu tham khảo

 • Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008). Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nxb. CTQG, Hà Nội.

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. CTQG, HN.

 • Đại học Quốc gia Hà Nội (2008): Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.INT1004

Tin học cơ sở 2

3

Học liệu bắt buộc

 • Phạm Hồng Thái, Đào Minh Thư, Lương Việt Nguyên, Dư Phương Hạnh, Nguyễn Việt Tân. (2008). Giáo trình thực hành tin học cơ sở. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Đào Kiến Quốc. Bùi Thế Duy (2006). Giáo trình tin học cơ sở. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.FLF2101

Tiếng Anh cơ sở 1

4

 • Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ tráchFLF2102

Tiếng Anh cơ sở 2

5

 • Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ tráchFLF2103

Tiếng Anh cơ sở 3

5

 • Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ tráchFLF2104

Tiếng Anh cơ sở 4 ***

5

 • Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ trách


Giáo dục thể chất

4

 • Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN


Giáo dục quốc phòng - an ninh

8

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHNBSA2030

Kỹ năng bổ trợ

3

1. Học liệu bắt buộc

 • Vương Thị Kim Thanh - Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản – Nxb. Thống Kê, Năm 2007.

 • Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, Nxb. Thống Kê 2006.

 • Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa, Giao tiếp trong kinh doanh, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

2. Học liệu tham khảo

 • Tim Hindle (Kim Phượng, Lê Ngọc Phương Anh dịch), Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý thời gian, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, 2007.

 • Cẩm năng quản ký hiệu quả, Kỹ năng thuyết trình, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008.

 • Cẩm nang kinh doanh Harvard, Quản lý thời gian, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008.

 • Robert Reardon, Janet Lenz, Jim Sampson, and Gary Peterson (2012), “Career Development and Planning: A Comprehensive Approach (fourth edition)”. Kendall/Hunt Publishing Company.MAT1092

Toán cao cấp

4

Học liệu bắt buộc

 • Trần Văn Cúc . (2006). Toán cao cấp cho ngành kinh tế. Tập 1. Nxb. ĐHQGHN

 • Trần Văn Cúc. (2006). Toán cao cấp cho ngành kinh tế. Tập 2. Nxb. ĐHQGHN.

 • A.C. Chiang. (2005). Fundamental Methods of Mathmatical Economics. 3ed. Mc Graw Hill. Inc.. IRWIN.MAT1101

Xác xuất thống kê

3

Học liệu bắt buộc

 • Đặng Hùng Thắng. (2005). Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục.

 • Đào Hữu Hồ.(2001). Xác suất Thống kê. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội (XB lần thứ 6)MAT1005

Toán Kinh tế

3

Học liệu bắt buộc

 • Mô hình toán kinh tế. (2006). ĐHKTQD Hà Nội.

 • B. Render, R.R. Stair & M.E. Hanna. (2008). Quantitative analysis for management, 10th edition. Prentice Hall.THL1057

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

Học liệu bắt buộc

 • Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên). (2007). Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật. Nxb. ĐHQGHN

 • Trường Đại học Luật Hà Nội . (2009). Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật. Nxb. Công an nhân dânINE1150

Kinh tế vi mô **

4

1.Học liệu bắt buộc:

- Giáo trình Kinh tế học vi mô, chủ biên PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

- David Begg, S. Fisher, R. Dornbush. (2008) Kinh tế học, tập I- NXB Thống kê.

- Paul A. Samuelson &W.D. Nordhaus, Kinh tế học, tập I, Nxb. Tài chính, Hà Nội (2011).2. Học liệu tham khảo:

- Pindyck & Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, (2007). Nxb. khoa học và kỹ thuật, Hà Nội

- Báo cáo Kinh tế Thường niên hàng năm, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
INE1151

Kinh tế vĩ mô **

4

Học liệu bắt buộc:

- David Begg, S. Fisher, R. Dornbush. (2008) Kinh tế học, tập II- NXB Thống kê.- Paul A. Samuelson &W.D. Nordhaus, Kinh tế học, tập II, Nxb. Tài chính, Hà Nội (2011).BSA1053

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu. (2006). Giáo trình Lý thuyết thống kê. Nxb. Thống kê

 • Nguyễn Trần Quế, Vũ Mạnh Hà, Hà Văn Sơn. (2005). Giáo trình Thống kê kinh tế. Nxb. ĐHQG Hà Nội

 • Hà Văn Sơn. (2004). Giáo trình Lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế. Nxb. Thống kê.

 1. Học liệu tham khảo

 • Viện khoa học thống kê, Một số vấn đề phương pháp luận thống kê, Nxb. thống kê, 2005.INE1052

Kinh tế lượng

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Quang Dong, Bài giảng kinh tế lượng, Nxb. Giao thông vận tải, 2008

 • Nguyễn Quang Dong, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, Giáo trình kinh tế lượng, Nxb. ĐHKTQD, 2013

 • Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, niên khoá 2003-2004 (Thục Đoan /Hào Thi)

 1. Học liệu tham khảo

 • Damorda. N. Gujarati. Kinh tế lượng cơ sở. Chương trình Fulbright, dịch 2004

 • R.B. S. Pindyck & D.L. Rubinfeld. Các mô hình kinh tế lượng và dự báo kinh tế. Học liệu do chương trình Fulbright dịch và ấn hành 2003

 • Crystalball. 4.0 Học liệu học tập chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. 2001BSA1054

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

 1. Học liệu bắt buộc

 • Warren Benis và Joan Goldsmith. (2009). Learning to lead, Basic Books (sách dịch). A member of the Perseus Books Group. Nxb. Trẻ.

 1. Học liệu tham khảo

 • Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Go Team – Đưa ê-kíp của bạn lên tầm vóc mới (sách dịch), Nxb. Trẻ, 2006;

 • Tim Hindle, Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ Năng Thuyết Trình (sách dịch), Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006;

 • Tim Hindle, Cẩm nang quản lý hiệu quả - Tổ chức thành công các cuộc họp(sách dịch), Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006;HIS1055

Lịch sử văn minh thế giới

2

Học liệu bắt buộc

 • Vũ Dương Ninh (chủ biên). (2010). Lịch sử văn minh thế giới. Nxb. Giáo dục

 • Lương Ninh (chủ biên). (2002). Lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại. Nxb. Giáo dụcSOC1050

Xã hội học đại cương

2

Học liệu bắt buộc

 • Tony Bilton, Kenvin Bonnett và các tác giả khác. (2008). Nhập môn xã hội học. Nxb. Chính trị quốc gia.

 • G.Endrweit và G.Trommsdorff. (2001). Từ điển xã hội học. Nxb. Thế giới

 • Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh. (2001). Phương pháp nghiên cứu xã hội họ. Nxb. ĐHQGHNPHI1051

Lô gíc học

2

1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn. (2007). Giáo trình Lô gíc học đại cương.

 • Tập bài tập môn lô gíc học đại cương do tổ lô gích biên soạn.

Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn. (2003). Lôgíc học đại cương.

2. Học liệu tham khảo

 • TS. Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà. (2006). Phương pháp giải các bài tập của lô gích học; Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội.

 • Nguyễn Đức Dân, (2003), Nhập môn lôgíc hình thức, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí MinhBSL2050

Luật kinh tế

2

Học liệu bắt buộc

 • Trường Đại học Luật Hà Nội. (2006). Giáo trình luật thương mại (tập 1 và tập 2), Nxb. CAND. Hà Nội.

 • Khoa Luật ĐHQGHN. (2006). Giáo trình Luật kinh tế (tập 1: Luật doanh nghiệp. Nxb. ĐHQGHN.

 • Phạm Duy Nghĩa. (2004). Chuyên khảo luật kinh tế. Nxb. ĐHQGHN.

 • Nguyễn Như Phát (đồng tác giả). (2002). Luật Kinh tế Việt Nam. Nxb. CTQG, Hà Nội.INE1016

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Đồng Thanh Phương và Nguyễn Thị Ngọc An. 2010. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb. Lao động xã hội.

 • Vũ Cao Đàm. 2006. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần thứ 10. Nxb. khoa học Kỹ thuật.

 • Nguyễn Thị Cành. 2004. Phương pháp và Phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế. Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Học liệu tham khảo

 • Don Ethiridge. 2004. Research Methodology in applied economics: organizing, planning and conducting economic research. Blackwell publishing.

 • Trung Nguyên. 2008. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội.

 • Nguyễn Văn Lê. 2006. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb. văn hóa thông tin, Hà Nội.INE2101

Kinh tế vi mô chuyên sâu **

4

 1. Học liệu bắt buộc

 • Varian, Hal. 2005. .Intermediate Microeconomics: a Modern Approach. W.W. Norton and Company Publisher, 7th edition

 • Perloff, Jeffrey. 2008. Microeconomics: Theory and Applications with Calculus. Pearson Education Publisher.

 • Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. 2009. Microeconomics. Prentice-Hall Publisher. newest version is 7th edition.

 1. Học liệu tham khảo

 • Nicholson, W. and C. Snyder. 2010. “Intermediate Microeconomics and Its Applications,”. South-Western Publisher. (newest version is 11th edition 2010)

 • Current economic and business periodicals and journals.INE2102

Kinh tế vĩ mô chuyên sâu **

4

 1. Học liệu bắt buộc

 • Mankiw, Gregory. 2002. Macroeconomics, 5th edition, Worth Publishers

 • Blanchard, Olivier.2005. Macroeconomics, Pearson Prentice Hall

 • Jones, Charles. 2008. Macroeconomics, W. W. Norton & Company

 1. Học liệu tham khảo

 • Rudiger Dornbusch. 2000. Stanley Fischer, Richard Startz. Macroeconomics. 8th edition, Irwin/McGraw-Hill

 • Current economic and business periodicals and journals.INE2003

Kinh tế phát triển

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Lê Danh Tốn & Vũ Minh Viêng. 2006. Kinh tế học phát triển. Nxb. ĐHQG HN.

 • GS.TS. Ngô Thắng Lợi (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 1. Học liệu tham khảo

 • Michael P.Todaro and  Stephen C. Smith (2008), Economic Development (10th Edition).INE2020

Kinh tế quốc tế ***

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Dominick Salvatore. 2013. International Economics. John Wiley & Sons, Inc.

 • Khu Thị Tuyết Mai & Vũ Dũng. 2009. Giáo trình Kinh tế học quốc tế. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Học liệu tham khảo

 • Krugman, P. R., & Obstfeld, M. 2012. International economics: theory and policy (9th ed.). Boston, MA: Addison-Wesley.

 • Robert J. Carbaugh. 2004. International Economics. Southwestern. Thomson Learning: Ohio USA.PEC1050

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên). 2010. Lịch sử tư tưởng kinh tế. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

 1. Học liệu tham khảo

 • ĐHKTQD. 2003. Lịch sử học thuyết kinh tế. Nxb. Thống kê.

 • Lịch sử học thuyết kinh tế. 2004. Nxb. Thống kê.

 • 141 câu hỏi về Lịch sử tư tưởng kinh tế. 2003. Nxb. ĐHQGHN

 • Học viện Chính trị quốc gia HCM. 2003. Lịch sử học thuyết kinh tế. Nxb. CTQGBSA2001

Nguyên lý kế toán

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phan Đức Dũng, Trần Phước 2006. Giáo trình Nguyên lý kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM, Nxb. Văn Hoá Sài Gòn.

 • Nguyễn Thị Minh Tâm. 2003. Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2003.

 • Phan Đức Dũng. 2006. Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và Bài tập), Nxb. Thống kê

2. Học liệu tham khảo

 • Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long (Chủ biên). 2007. Nguyên lý kế toán. Nxb. Tài chính.BSA2103

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Hải Sản, Quản trị doanh nghiệp. 2006. Nxb. thống kê.

 • Robert F. Bruner, Mark R. Eaker, R. Edward Freeman, Robert E. Spekman, Elizabeth Olmsted Teisberg, S. Venkataraman. MBA trong tầm tay – Tổng quan, Trường Quản trị Kinh doanh Darden Đại học Virgnia. Nxb. thống kê.

 • Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền. Quản trị Kinh doanh. Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Bộ môn QT Kinh doanh tổng hợp, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân.

 1. Học liệu tham khảo

 • Ngô Thị Cúc, Giáo trình Quản lý doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Nxb. chính trị Quốc gia, trung tâm pháp việt đào tạo về quản lý.

 • Dương Hữu Hạnh, Quản trị doanh nghiệp, Nxb. thống kê.

 • Đổng Thị thanh Phương, Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nxb. thống kê.BSA2002

Nguyên lý Marketing

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • G. Armstrong & P. Kotler, Marketing an introduction, Pearson Education Limited, 2011.

 • W. D. Perreault, Jr. and E. J. McCarthy, Basic Marketing: A Global-Managerial Approach, 15th edition, Irwin/McGraw-Hill, 2005.

 • P. Kotler, Marketing management, Millennium Edition, Pearson Custom Publishing, 2002.

 1. Học liệu tham khảo

 • W. M. Pride and O.C. Ferrell, Marketing: concepts and strategies, 12th edition, Houghton Mifflin Company, New York, 2003.

 • Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. 2007. Nguyên lý Marketing. Nxb. ĐHQG thành phố Hồ Chí MinhBSA2004

Quản trị học

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Trần Anh Tài. 2013. Giáo trình Quản trị học

 • Certo, Samuel C. & Certo, Trevis S., Modern Management: Concepts and Skills, 11th ed., Pearson Prentice Hall, 2009.

 • Robbins, S. P., & Decenzo, D. A., Fundamentals of management, 6th ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall., 2008.

 1. Học liệu tham khảo

 • . Dessler, Gary, Management: Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3th ed., Pearson Prentice Hall, 2004.

 • Hill, Charles W.L. and McShane, Steven L., Principles of Management, New York, McGraw-Hill, 2008.INE3001

Thương mại quốc tế *

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Krugman, P. R., & Obstfeld, M. 2012. International economics: theory and policy (9th ed.). Boston, MA: Addison-Wesley

 1. Học liệu tham khảo

 • WTO. World Trade Report 2012, 2013, 2014 và 2015.

 • WTO issues 2016 Annural Report

 • Nguyễn Xuân Thiên (chủ biên). (2011). Giáo trình thương mại quốc tế. NXB ĐHQGHN.

 • Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tự, & Nguyễn Hữu Lộc. 2007. Giáo trình Kinh tế quốc tế. Nxb. Thống Kê.INE4002

Đầu tư quốc tế *

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Kavaljit Singh. 2007. Why Investment Matters: The political Economics of International Investment, The Corner House

 • Phùng Xuân Nhạ. 2013. Foreign Direct Investment in Vietnam: Argument and practice (in Vietnamese), VNU HN Publishing House.

 • Phùng Xuân Nhạ. 2010. Adjustment of policies on foreign direct investment in Vietnam in the process of international economic integration (in Vietnamese), VNU HN Publishing House.

 1. Học liệu tham khảo

 • M. Sornarajah (3th edition). 2010. International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press.

 • Imad A. Moosa. 2002. Foreign direct investment: Theory, practice and evidence, Palgrave.

 • Phùng Xuân Nhạ (Editor). 2007. Forms of Foreign Direct Investment in Vietnam (in Vietnamese), VNU HN Publishing House.INE3003

Tài chính quốc tế *

3

1. Học liệu bắt buộc

 • P. Krugman and M. Obstfeld. 2006. International Economics, 7th edition. Pearson Addison-Wesley.

 • Khu Thị Tuyết Mai & Vũ Dũng. 2009. Giáo trình Kinh tế học quốc tế. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Thúy Vinh. 2014. The pass-through of exchange rates and antidumping duties into tradables goods’s prices, Nhà Xuất Bản ĐHQGHN,

2. Học liệu tham khảo

 • Đỗ Đức Bình & Nguyễn Thường Lạng. 2008. Giáo trình Kinh tế quốc tế. National Economic University: Hanoi.INE3223

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia *

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Lufthan, F and Doh, J.P. 2009. International Management: Cultures, Strategy and Behaviors; 7th Edition, Mac-Grawhill Irvill

 • Charlene M. Solomon, ichael S. Schell. Người dịch: TS. Nguyễn Thọ Nhân. 2010. Quản lý xuyên văn hoá: Managing Across Cultures, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Học liệu tham khảo

 • Hill, Charles W.L. 2009. Global Business Today. 6th Edition. The Mac GrawhillINE2028

Kinh doanh quốc tế *

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Charles W. L. Hill. 2011. International Business-Competing in the Global Marketplace, 8th Edition. McGraw Hill. Irwin

 • Luthans, F and Doh. 2011. International Business. 8th Edition. McGraw Hill

 • Vũ Anh Dũng & Đặng Xuân Minh. 2012. Vietnam M&A Review 2011-2012: Đi tìm giá trị cộng hưởng. Nxb. Khoa học Kỹ thuật.

 1. Học liệu tham khảo

 • Donal A. Ball, Wendell H. McCulloch, Jr., Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor. (2004). International Business-the Challenge of Global Competition. 9th Edition, McGraw Hill, Irwin.

 • Charles W. L. Hill. 2005. International Business-Competing in the Global Marketplace, 5th Edition. McGraw Hill. IrwinINE2010

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phan Huy Đường: Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội-2007.

 • Nguyễn Trần Quế, Phạm Đình Phùng: Kinh tế đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội – 2008

 1. Học liệu tham khảo

 • Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Quốc Việt (Đồng chủ biên). 2013. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội

 • Nguyễn Mại, Việt Nam-Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển. Nxb. Hà Nội -2011INE3008

Công ty xuyên quốc gia

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phùng Xuân Nhạ (2007), Transnational Corporation- Theory and Practice (in Vietnamese), VNU HN Publishing House.

 • John H. Dunning and Sarianna M. Lundan, 2008, Multinational Enterprises and the global Economy (2nd Ed.), Edward Elgar Publishing Ltd.

 1. Học liệu tham khảo

 • Hoàng Thị Bích Loan (2002). Transational Corporation of Newly Industrial Economies in Asia (in Vietnamese). National Political Publishing House, Hanoi.

 • Yeaple,Stephen R. (2003a), The Complex Integration Strategies of Multinationals and cross Country Dependencies in the Structure of Foreign Direct Investment, Journal of International Economics, Vol.60 (2), pp. 293-314.INE3074

Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế thế giới.

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phùng Xuân Nhạ (Chủ biên). 2010. Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb. ĐHQG Hà Nội

 • Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2012). International economics: theory and policy (9th edition). Boston, MA: Addison-Wesley

 1. Học liệu tham khảo

 • Bộ Thương mại. 2007. Học liệu bồi dưỡng: Các cam kết gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam. Hà Nội.

 • Đỗ Lộc Diệp (Chủ biên). 2003. Chủ nghĩa tư bản ngày nay- Mâu thuẫn nội tại, xu thế, triển vọng, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.INE3109

Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới

3

1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Xuân Thắng. 2009. Giáo trình Toàn cầu hóa và Hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb ĐHQGHN.

 • Nguyễn Mại, Việt Nam-Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển. Nxb. Hà Nội -2011

 • Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên). 2009. Cộng đồng ASEAN (AEC) Nội dung và lộ trình. Nxb. Khoa học Xã hội.

2. Học liệu tham khảo

 • PGS.TS Lê Văn Sang (chủ biên). 2005. Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Nxb Thế giới, Hà Nội.

 • PGS.TS Kim Ngọc. 2005. Triển vọng Kinh tế thế giới 2020, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội 2005

 • TS. Trương Duy Hòa (Chủ biên): Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN-Bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội-2013INE3060

Thương mại điện tử 1. Học liệu bắt buộc

 • Ao Thu Hoài, Nguyễn Viết Khôi, 2015, Thương mại điện tử NXB Thông tin và Truyền Thông

 • Nguyễn Việt Khôi. 2015. Giáo trình Thương mại điện tử Khoa Kinh tế Quốc tế. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 • Kenneth C. Laudon , Carol Guercio Traver  E-Commerce 2015 (11th Edition) Pearson, 2015

 1. Học liệu tham khảo

 • Dave Chaffey Digital Business and E-Commerce Management Pearson 2014

 • Kenneth C. Laudon E-Commerce Essentials Prentice Hall; 1 edition (October 11, 2013)INE3056

Logistics

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phạm Thị Thanh Bình. 2009. Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội

 • Đoàn Thị Hồng Vân. 2010. Logistics những vấn đề cơ bản, Nxb. Lao động xã hội, Hà Nội

 • Đặng Đình Đào. 2011. Logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội

 • Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn (cb). 2011. Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật. Hà Nội

 1. Học liệu tham khảo

 •  Gianpaolo Ghiani  , Gilbert Laporte , Roberto Musmanno Introduction to Logistics Systems Management Wiley; 2 edition (April 1, 2013)INE3066

Quản trị tài chính quốc tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Jeff Madura. 2015. International Finacial Management (12ed). Thompson, South Western.

 • Ngô Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Hồng Thu. 2009. Quản trị Tài chính Quốc tế. Nxb Thống kê, TP. HCM.

 • Eun, C. S. and Resnick, B. G. 2014. International Financial Management (7ed). McGraw-Hill Education.

 1. Học liệu tham khảo

 • Nguyễn Văn Tiến. 2005. Cẩm nang thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối. Nxb. Thống kê. Hà Nội.INE3106

Thanh toán quốc tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Văn Tiến. 2009. Giáo trình Thanh toán quốc tế. Nxb. Thống kê .

 • Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn 2012, Giáo trình thanh toán quốc tế. Nxb. Khoa học kỹ thuật - Hà Nội.

 • Hà Văn Hội, 2012. Giáo trình thanh toán quốc tế. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Học liệu tham khảo

 • Cẩm nang sử dụng – L/C – Tuân thủ UCP600 và ISBP 681 2007 ICC, 2008.

 • Bộ Tập quán quốc tế về thanh toán L/C 2007.

 • Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn 2013, ISBP 745 2013.BSA3001

Kế toán quốc tế ***
 1. Học liệu bắt buộc

 • TS. Nguyễn Thị Minh Tâm. 2004. Giáo trình Kế toán quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,

 • Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân, TS. Nguyễn Thị Đông - TS. Nguyễn Minh Phương (Chủ biên). 2002. Giáo trình Kế toán quốc tế, Nxb. Thống kê.

 • Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 2003. TS. Nguyễn Văn Thơm - TS. Trần Văn Thảo (Chủ biên), Kế toán Mỹ, Nxb. Thống kê.

 1. Học liệu tham khảo:

 • Belverd E. Neddles Jr, Henry R. Anderson, James C. Caldwell (Mai Thanh Tòng, Văn Khương dịch). 2003. Nguyên tắc kế toán, Nxb. Thống kê.

 • ThS. Trần Văn Thuận - ThS. Phạm Thành Long (Chủ biên). 2006. Nguyên lý kế toán, Nxb. Tài chính.INE3107

Giao dịch thương mại quốc tế ***

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Phạm Duy Liên 2012, Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế, Nxb. Thống kê

 • ICC, Incoterms 2010, Nxb. giáo dục, Hà Nội-2010, bằng tiếng Anh.

 • Nguyễn Thanh Thu, 2011, Hỏi đáp về Incoterms 2010 Nxb. Tổng hợp TpHCM.

 1. Học liệu tham khảo

 • Bộ Nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004, Nxb. Từ điển Bách khoa 2010.INE3025

Quản lý nợ nước ngoài

3

 1. Học liệu bắt buộc

 •  Đinh Trọng Thịnh, Nguyễn Thị Minh Tâm. 2011. Giáo trình Quản trị vay và nợ quốc tế, Nxb Tài chính. Hà Nội.

 • Hạ Thị Thiều Dao. 2012. Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam, Nxb Tài chính. Hà Nội.

 • Bộ Tài chính. 2014. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công tại Việt Nam, Nxb Tài chính. Hà Nội.

 1. Học liệu tham khảo

 • Chính phủ: Quyết định 958/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2012 phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030, Hà Nội.

 • Chính phủ: Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN) không được Chính phủ bảo lãnh do Chính phủ đã ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013, Hà Nội.INE2018

Phân tích chi phí và lợi ích

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Kinh tế học công cộng. 2012. Giáo trình ĐHKTQD.

 • M. Trebilcock et.al, 2007., Overview of cost-benefit analysis and its application in public policy decisions, Prepared for the Market Evolution Analysis and Research Group, IESO

 1. Học liệu bắt buộc

 • PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt. 2008. Giáo trình lập dự án đầu tư. Nxb. ĐHKTQD.INE3081

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Kim Anh. 2006. Quản lý chuỗi cung ứng, Giáo trình trường Đại học mở bán công Tp. Hồ Chí Minh

 • Phạm Thị Thanh Bình. 2009. Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội

 • Michael Hugo. 2010. Quản trị chuỗi cung ứng. Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

 1. Học liệu tham khảo

 • Donald J. Browersox, David J. Closs. 1996. Logistics Management: The Intergrate supply Chain Process, McGraw-Hill

 • Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M.Ellram (2002): Fundamentals of Logisstics Management, McGraw-HillINE2004

Kinh tế môi trường

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Thị Kim Nga. 2005. Giáo trình kinh tế học tài nguyên và môi trường. Hà Nội. Nxb. ĐHQG Hà Nội.

 • Nguyễn Thị Kim Nga, 2005. Giáo trình kinh tế học tài nguyên và môi trường. Nxb. ĐHQG Hà Nội.

 • Hoàng Xuân Cơ. 2003. Giáo trình kinh tế môi trường. Nxb. giáo dục.

 1. Học liệu tham khảo

 • Trần Võ Hùng Sơn, 2001. Nhập môn phân tích lợi ích – chi phí. TP Hồ Chí Minh: Nxb. ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

 • Nguyễn Thế Chinh, 2003. Giáo trình Kinh tế và Quản lý Môi trường. Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.BSA3001

Marketing quốc tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Vũ Phương Thảo, Marketing quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

 • P. Cateora, M. Gilly, & J. Graham, International marketing, McGraw-Hill Irwin, 2011.

 • Richky W. Griffin and Michael W. Pustay, International business: A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, 2005.

 1. Học liệu tham khảo

 • Richky W. Griffin and Michael W. Pustay, 2005. International business: A managerial perspective, Pearson Prentice Hall.

 • P.G. Quester, R.L. McGuiggan, W.D. Perreault, et al., Marketing: creating and delivering value, McGraw Hill Australia, 2004.INE3010

Quản trị dự án quốc tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Georges Hirsch, International Project Management Wiley; 1 edition (December 9, 2009)

 • Joseph Heagney 2014 Quản Trị Dự Án NXB Lao Động Xã Hội

 • Kathrin Koster 2009 International Project Management SAGE Publications Ltd

2. Học liệu tham khảo

 • Harold R. Kerzner.2013 Project Management: Case Studies Wiley; 4 edition

 • Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge  Project Management Institute; 5 edition

 • H. Craig Pertersen, W Cris Lewis. 2008. Managerial Economics (Kinh tế học quản trị). Prentice Hall of India LTD, New Delhi – 11000INE3114

Phân tích rủi ro quốc gia

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Country Risk and Foreign Direct Investment, Duncan H. Meldrum (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 • ICRG. 2008. The International Country Risk Guide (ICRG). (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 • Coplin, William D. and & O'Leary, Michael K., editors, East Syracuse. The Handbook of Country and Political Risk Analysis. New York. (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 1. Học liệu tham khảo

 • CIEM, SIDA. 2003. Hội nhập kinh tế - áp lực cạnh tranh trên thị trường và kinh nghiệm của một số nước, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội

 • CIEM, UNDP, 2000 Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội,

 • IMF Country Report No. 06/421, November 2006.

 • IMF Executive Board Concludes 2007 Article IV Consultation with Vietnam, Public Information Notice (PIN) No. 07/136, Source: IMF website, November 21, 2007FBI2001

Kinh tế tiền tệ ngân hàng
 1. Học liệu bắt buộc

 • Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên). 2015. Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng. Tái bản lần 1. Nxb. ĐHQG. Hà Nội.

 • Nguyễn Văn Ngọc. 2011. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb. Đại học kinh tế quốc dân.

 • Fredric S. Mishkin. 2010. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Ninth Edition. Addison-Wesley Series in economics. Pearson Education, Inc. NewYork.

 1. Học liệu tham khảo

 • Trần Việt Hoàn và Cung Trần Việt (chủ biên). 2007. Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Nxb. ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

 • Peter S. Rose. 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Nxb. Tài chính.

 • N.Gregory Mankiw. 2012. Macroeconomics. Eight Edition. Worth Publishers. NewYork.

 • Tạp chí Ngân hàng; Đầu tư chứng khoán; Chứng khoán Việt Nam hàng năm.INE4013

Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Nguyễn Thị Quy. 2008 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, Nxb. Văn hóa – Thông tin, Hà Nội

 • Đoàn Thị Hồng Vân. 2009. Quản trị rủi ro & khủng hoảng, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội

 • Carl L. Pritchard. 2014. Risk Management: Concepts and Guidance. Auerbach Publications; 5 edition

 1. Học liệu tham khảo

 • Dương Hữu Hạnh. 2009. Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu, Nguyên tắc và Thực hành, Nxb. Tài Chính, TP. Hồ Chí Minh.

 • Project Management Institute 2009. Practice Standard for Project Risk Management Project Management Inst.INE3105

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • Trịnh Thị Thu Hương (chủ biên), 2011, Giáo trình Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương - Nxb. Thông tin và Truyền thông.

 • Hoàng Văn Châu (chủ biên). 2006. Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh – Nxb. Lao động xã hội.

 • Triệu Hồng Cẩm, 2007, Vận tải và bảo hiểm quốc tế, Nxb. Văn hóa Sài gòn

 1. Học liệu tham khảo

 • INCORTERM 2010-ICC- Official rules for the interpretation of trade terms.

 • UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents.

 • Bộ Điều khoản bảo hiểm Anh (1982) ICC(A), ICC(B), ICC(C).INE3207

Hệ thống thông tin kinh tế

3

 1. Học liệu bắt buộc

 • TS.Trần Thị Song Minh. 2012. Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 • R. Kelly Rainer  , Brad Prince  , Hugh J. Watson. 2015. Management Information Systems. Wiley; 3 edition (July 13, 2015).

 • Kenneth C. Laudon  , Jane Laudon 2014. Essentials of MIS. Prentice Hall; 11 edition

2. Học liệu tham khảo

 • Laudon, K C and Laudon, J.P. 2014. Management Information Systems, Managing the Digital Firm. 14th edition. Prentice Hall,

 •  Ken J. Sousa , Effy Oz 2014. Management Information Systems.Course Technology; 7 edition (January 9, 2014)INE4056

Thực tập, thực tế **

3


INE4050

Niên luận **

4


INE4051

Khóa luận tốt nghiệp **

7


Каталог: Uploads -> Article
Article -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
Article -> Danh sách điều chỉnh tạm thời các tuyến xe buýt qua đường Hàm Nghi
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phần I: MỞ ĐẦu sự cần thiết của việc xây dựng Đề án
Article -> Thuyết minh dự thảO ĐIỀu lệ SỬA ĐỔI (Dựa trên ý kiến tư vấn của Công ty Luật tnhh quốc tế Việt Nam (vilaf))
Article -> Viện nghiên cứU ĐIỆn tử, tin họC, TỰ ĐỘng hóa têN ĐỀ CƯƠng dự ĐỊnh nghiên cứU
Article -> Bản mô TẢ chưƠng trình đÀo tạO ĐẠi họC (Bachelor program specification) ngàNH: TÀi chính – ngân hàng
Article -> TrưỜng đẠi học kinh tế o0o LÊ thị việt hà VĂn hóa doanh nhân hàn quốC

tải về 88.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương