TröÔØng ñh spkt tp Hồ Chí Minhtải về 22.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2019
Kích22.77 Kb.
#69474
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM

KHOA: CKM

BỘ MÔN: CNTĐ

ÑEÀ THI MOÂN: CN CAD/CAM_CNC CB


Maõ moân hoïc: CACC320224

ÑEÀ SỐ: 01. Đề thi có 01 trang.

Thôøi gian: 70 phuùt

Ñöôïc söû duïng taøi lieäu


C

aâu 1(2 điểm): Choïn moät caâu traû lôøi ñuùng döôùi ñaây (Ghi vào giấy bài làm)Các câu hỏi sau đây sử dụng phôi có kích thước: 150x100x20 mm.

Chuẩn lập trình đặt tại góc trái, trên mặt phôi. Chuẩn gia công trùng với chuẩn lập trình.

 1. Sử dụng dao phay ngón Ø16.08 để gia công đoạn chương trình sau:

N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3

N25 G1 Z-5. F200

N30 G2 G91 X0 Y0 I7.5 J0

N35 G1 G90 Z2.

Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, chi tiết sẽ gia công được lỗ trụ có đường kính là:

a. 30.92 b. 31.16

c. 31.08 d.30.96 1. Sử dụng dao phay ngón Ø16.08 để gia công đoạn chương trình sau:

N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3

N25 G1 Z-5. F200

N30 G2 G91 X0 Y0 I__ J0

N35 G1 G90 Z2.

Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, yêu cầu gia công được lỗ trụ có đường kính làØ30±0.02 thì giá trị I trong câu lệnh N30 phải là:

a. 7.5 b. 6.96

c. 31. d. 7.06 1. Sử dụng dao phay ngón Ø16.08 (D02=8.01) để gia công đoạn chương trình sau:

N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3

G1 Z-5. F200

G41 D02 G1 G91 X14.02

G2 G91 X0 Y0 I-14.02 J0

G40 G1 G90 X67.5

N35 G1 G90 Z2.

Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, chi tiết sẽ gia công được lỗ trụ có đường kính là:

a. 15.04 b. 30.04

c. 31.04 d. 28.04


 1. Nếu sau khi lập trình sử dụng hiệu chỉnh bán kính dao phay ngón Ø12 mà muốn gia công với dao phay ngón Ø11 thì phải?

a. Nhập lại ô nhớ chứa giá trị bán kính bù dao b. Nhập lại chương trình.

c. Lập trình lại từ đầu. d. Không cần chỉnh sửa gì. 1. Cho đoạn chương trình sau:

N5 G81 G98 G90 Z-10. R3. F200

N10 G80 G91 X30. Y25.

N20 M99

Trước khi gọi chương trình, dao ở vị trí X20. Y20. Phôi có kích thước 120x80x20. Chuẩn lập trình tại góc trái, trên mặt của phôi. Gọi đoạn chương trình trên lặp 6 lần thì máy sẽ gia công được số lỗ là?a. 2 b. 3

c. 6 d. 12 1. Nếu không lập trình giá trị Q của chu trình khoan thì?

a. Máy sẽ báo lỗi. b. Bộ điều khiển tự phát sinh giá trị Q mặc định.

c. Máy sẽ gia công một lần xuống dao. d. Giá trị Q sẽ tự phát sinh phụ thuộc vào giá trị Z. 1. Nếu không lập trình giá trị P của chu trình khoan thì?

a. Máy sẽ báo lỗi. b. Bộ điều khiển tự phát sinh giá trị P mặc định.

c. Máy sẽ gia công một lần xuống dao. d. Giá trị P sẽ tự phát sinh phụ thuộc vào giá trị Z và R. 1. . Leänh G78 X23.56 Z-15 P1220 Q100 F2 ñeå tieän ren ngoaøi:

  1. M23 c. M24

  2. M25 d. M26

 1. . Doøng leänh G78 P030060 Q100 R0.1, coù Q laø:

  1. Chieàu saâu moãi laùt caét c. Löôïng dö gia coâng tình

  2. Löôïng dòch dao ngang d. Chieàu saâu lôùp caét ñaàu tieân

Cho ñoaïn chöông trình sau:

N5 G82 G98 Z-10 R3 f200

N10 G91 G0 X20

N20 G80 G90

N25 M99

10. Neáu goïi ñoaïn chöông trình treân 6 laàn thì maùy seõ thöïc hieän ñöôïc toång soá chu trình khoan laø:  1. 7 c. 10

  2. 12 d. 6

Câu 2 (4 điểm): Viết chương trình NC gia công chi tiết hình 1.

Hình 1

Hình 2


Câu 3 (4 điểm): Viết chương trình NC gia công chi tiết hình 2.

Ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2014

Tröôûng boä moân


Ghi chú:

Caùn boä coi thi khoâng ñöôïc giaûi thích ñeà thiSoá hieäu: BM1/QT-KÑ-RÑTV/00.

tải về 22.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương