Trình bày theo trình tự như sau: Font chữ sử dụng trong toàn đồ án là font Times New Roman, Unicodetải về 348 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích348 Kb.
#4778

A. Hình thức và nội dung đồ án

 

Để thống nhất cách trình bày đồ án tốt nghiệp, bộ môn hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày theo trình tự như sau:


Font chữ sử dụng trong toàn đồ án là font Times New Roman, Unicode
1. Trang bìa

    a. Hình thức

-        không đánh số trang

-        bìa cứng.

-        nền xanh da trời.

-        in chữ nhũ vàng.

    b. Nội dung: xem phụ lục 1

 

2.     Trang bìa trong

    a. Hình thức

-    không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b.   Nội dung: trình bày giống trang bìa.

 

3.     Trang “Nhiệm vụ đồ án”

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b. Nội dung:

    - đây là trang yêu cầu về nội dung của đồ án (xem phụ lục 2).

 

4.     Trang “Lời mở đầu”

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b. Nội dung

    - viết ngắn gọn, nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và  phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài… (xem phụ lục 3)

 

5.     Trang “Lời cảm ơn”:

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b. Nội dung

-        nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định (xem phụ lục 4).

 

6.     Trang “Nhận xét của cơ quan thực tập” (nếu có)

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b.   Nội dung: (xem phụ lục 5)

 

7.     Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b. Nội dung: (xem phụ lục 6)

    Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:

-        Kết cấu, phương pháp trình bày.

-        Cơ sở lý luận.

-        Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đồ án.

-        Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.

-        Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt). Không cho điểm vào trang nhận xét này.

 

 

8.     Trang “Mục lục”    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

    b.   Nội dung: (xem phụ lục 7)

-        Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang.

-        Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ  mức thứ 3. 

-        Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và          trang được in đậm.

-        Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…

 

9. Trang “Danh sách các bảng biểu, hình vẽ và sơ đồ” và “Danh sách các từ viết tắt”

    a. Hình thức

-        không đánh số trang.

-        giấy trắng khổ A 4.

-        Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục, bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu

-        Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng  nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần.

-        Phải đánh số thứ tự hình vẽ, bảng biểu và công thức trong đồ án và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung đồ án.

-        Thứ tự của hình vẽ, bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.

    Ví dụ:

    + Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2.

    + Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2.

    + Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3.

-        Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng, cỡ chữ 12 in đậm. Nếu cần ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.

-        Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình, cỡ chữ 12 in nghiêng.

-        Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.

    b.   Nội dung: (xem phụ lục 8 & 9 )

 

10. Các trang thể hiện đồ án

    a. Hình thức

-        Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1.

-        Đồ án được viết và in trên khổ giấy A4, giấy trắng, một mặt, dày không quá 150 trang (khoảng 45.000 chữ) không kể phụ lục. Riêng đối với những đề tài nghiên cứu sâu thì đồ án có thể lên đến 200 trang.

-        Cỡ chữ viết ở các trang của đồ án là 13 của hệ soạn thảo WinWord hay tương đương.

-        Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

-        Khoảng cách giữa các dòng (line spacing) là 1,5.

-        Canh lề: lề trên 25 mm; lề dưới 25m; lề trái 35 mm; lề phải 20 mm.

-        Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu.

-        Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương,  mục, tiểu mục,…) Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định.

-        Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

-        Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào trang “Danh sách các bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ và các từ viết tắt”

-        Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi vào trang “Tài liệu tham khảo”

-        Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…, 

-        Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ.

     b. Nội dung: (xem phụ lục 10)

    Tên các chương, số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:

    * Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài.  Phần này thường dài từ 2-5 trang.

    * Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết, các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài)

    * Phương pháp luận: Phương pháp giải quyết vấn đề của tác giả, những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình... (độ dài tùy nội dung đề tài)

    * Kết quả và phân tích: Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả, phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này (độ dài tùy nội dung đề tài)

    * Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến

 

11. Trang “Tài liệu tham khảo”: (xem phụ lục 11)

    Trong đồ án, nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x,y,z] trong đó x,y, z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.

 12. Trang “Phụ lục”: (xem phụ lục 12)

-        đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đồ án.

 

PHỤ LỤC 1


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CHUYÊN NGÀNH)

{Bold, size 16}

TÊN ĐỀ TÀI {Bold, size 20-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài}

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. NGUYỄN VĂN A{Bold, size 14, in hoa}

Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ B{Bold, size 14, in hoa}

Lớp: ………{Bold, size 14, in hoa}
Thông tin liên lạc: ĐT:

Email:
TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm …(Bold, size 13)
PHỤ LỤC 2

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CƠ KHÍ

-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------
Tp.HCM, ngày tháng năm 2013
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Họ tên SV 1: MSSV: Lớp:

Họ tên SV 2: MSSV: Lớp:

1. Tên đề tài:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao nhiệm vụ luận văn:

4. Ngày kiểm tra giữa kỳ (50%):15/05/2013

5.Ngày hòan thành: 15/07/2013

6. Giáo viên hướng dẫn: Phần hướng dẫn:

1

2.3.


Ngày tháng năm 2013

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


TRƯỞNG KHOA

GV HƯỚNG DẪN


ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CƠ KHÍ

-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------
Tp.HCM, ngày tháng năm 2013
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Họ tên SV 1: MSSV: Lớp:

Họ tên SV 2: MSSV: Lớp:

1. Tên đề tài:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao nhiệm vụ ĐACN:

4. Ngày kiểm tra giữa kỳ (50%):

5.Ngày hòan thành:

6. Giáo viên hướng dẫn: Phần hướng dẫn:

1

2.3.


Ngày tháng năm 2013

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


TRƯỞNG KHOA

GV HƯỚNG DẪNPHỤ LỤC 3LỜI MỞ ĐẦU

{bold, size 14}
{Size 13}

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
PHỤ LỤC 4

LỜI CẢM ƠN

{bold, size 14}
{Size 13}

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

PHỤ LỤC 5NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

{bold, size 14}

{Size 13}

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


PHỤ LỤC 6NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

{bold, size 14}
{Size 13}

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC 7MỤC LỤC

{Bold, size 14}

{size 13}

Nhiệm vụ luận văn.

Lời mở đầu.

Lời cảm ơn.

Nhận xét của cơ quan thực tập {nếu có}

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn.

Mục lục

Danh sách các bảng biểu, hình vẽ và sơ đồ

Danh sách các cụm từ viết tắt

Trang


Chương 1...................................................

1.1................................................................ 1

1.1.1


1.1.2

1.1.3............................................................1.2 7

1.2.1


1.2.2….................................

1.3........................................ 22

Chương 2.......................................................

2.1…..

2.1.1….


2.1.2…..

2.2

…..


…..

Chương 3 50

3.1…..

3.1.1….


3.1.2….

3.2

………………


TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

PHỤ LỤC 131
Ghi chú:

  • In đậm và in hoa tiêu đề của các chương, mục lớn

  • Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương

  • Chữ số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương

  • Chữ số thứ 3,…,chỉ thứ tự các tiểu mục

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ

{bold, size 14}
BẢNG 1.1 (size 13)...................................................................................................

BẢNG 1.2.................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

SƠ ĐỒ 1.1

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

HÌNH 1.1

…….........................................................................................................................

…….........................................................................................................................Ghi chú:

- Xếp sau trang Mục lục

  • Chữ số thứ nhất chỉ tên chương

  • Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương

  • Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,…

PHỤ LỤC 9DANH SÁCH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

{bold, size 14}

SXKD: (size 13) Sản xuất kinh doanh

CTM : Chế tạo máy

QTKD………. Quản trị kinh doanh

……….


Ghi chú:

Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận.

PHỤ LỤC 10

Trình bày mỗi trang của đồ án

- Bắt đầu đánh số trang từ chương 1, in đậm tiêu đề các chương, các mục

- Mục Header: đánh tên đề tài, size 10, Italic.

- Mục Footer: đánh số trang, tên GVHD chính và SVTH (nếu số SVTH lớn hơn 2 SV thi không cần thiết ghi mục này) lớn hơn 2 SV, size 10

Chương 1: TỔNG QUAN {Chử hoa, size 14 }

(CÁCH 1 HÀNG)1.1 Giới thiệu về … 1

Size 13, 1.5 line, Sau mỗi tiêu đề cách thêm 6 pt , Size 13, 1.5 line, Sau mỗi tiêu đề cách thêm 6 pt , Size 13, 1.5 line, Sau mỗi tiêu đề cách thêm 6 pt

Size 13, 1.5 line, Sau mỗi tiêu đề cách thêm 6 pt

...........................................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................


PHỤ LỤC 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO

{bold, size 14}
Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau:
1. Đối với các tham khảo là sách ghi theo dạng:

Tên Tác Giả ( năm xuất bản). Tên Sách. Nhà Xuất Bản


Ví dụ:

[1] Arthur P. Riley (2005). Food policy, control and research. Nova Science Publishers, Inc, New York.

[2] Brian A. Wandell (1996). The Foundations of Color Measurement and Color Perception. Department of Psychology, Stanford University.
2. Đối với các tham khảo là bài báo trong tạp chí ghi theo dạng:

Tên Tác Giả, năm xuất bản, Tên bài báo. Tên tạp chí số báo, trang bắt đầu – trang kết thúc.


Ví dụ:

[1] Marit Bjornevik, Viktor Solbakken and Choi Seung-Bok, 2010, Preslaughter stress and subsequent effect on flesh quality in farmed cod. Aquaculture Research 41, 467 - 474.3. Đối với tham khảo là bài báo trong kỷ yếu hội nghị ghi theo dạng:

Tên Tác Giả, Tên bài báo. Tên Hội nghị, pp. trang bắt đầu – trang kết thúc, Nơi tổ chức, năm tổ chức


Ví dụ:

[1] Marit Bjornevik, Viktor Solbakken and Choi Seung-Bok, On optimal game-tree search using rational meta-reasoning. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 334-340, Tokyo, 2010.


[2] Tùng N.T., Phân tích sự phụ thuộc dữ liệu. Trong Kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu Khoa Học Trẻ lần 3, pp. 18-22, tp HCM, 2012
4. Đối với các tài liệu tham khảo là luận văn tốt nghiệp, ghi theo dạng:

Tên Tác Giả (năm xuất bản). Tên Luận Văn. Cấp luận văn, Tên Trường.


Ví dụ:

[1] Minsky, M.L. (1954). Neural Nets and the Brain-Model Problem. PhD thesis, Princeton University.

[2] Vinh, N.P.T & Tùng, N.T (2001). Xây dựng Transducer. Luận văn đại học, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

Tài liệu có 2 hoặc 3 tên tác giả thì ghi tên tất cả các tác giả. Nếu nhiều hơn thì ghi tên người đầu tiên kèm theo cụm từ “et al.” .

PHỤ LỤC 12

PHỤ LỤC

{bold, size 14}
{Size 13}

- Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm mimh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung luận văn như: số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh…- Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn

tải về 348 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương