TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giátải về 0.77 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích0.77 Mb.
#27
  1   2   3   4   5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG


BÁO CÁO T ÐÁNH GIÁ

BẮC GIANG - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN DŨNGTRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG


BÁO CÁO T ÐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Nguyễn Ngọc Quý

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐTĐG
2

Nguyễn Việt Hồng

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐTĐG
3

Hoàng Văn Khoa

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐTĐG
4

Phan Văn Vinh

Chủ tich công đoàn

Ủy viên
5

Vũ Thị Vân Anh

Tổ trưởng

Ủy viên
6

Hoàng Thị Tới

Tổ trưởng

Ủy viên
7

Nguyễn Văn Bắc

TPT

Ủy viên
8

Đặng Thị Hằng

Tổ trưởng

Ủy viên
9

Nguyễn Thị Huyền Hảo

Giáo viên

Thư kýBẮC GIANG - 2016MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lụcDanh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Error: Reference source not found

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Error: Reference source not found

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

Error: Reference source not found

1. Số lớp

Error: Reference source not found

2. Số phòng học

Error: Reference source not found

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Error: Reference source not found

4. Học sinh

Error: Reference source not found

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Error: Reference source not found

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.

Error: Reference source not found

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

Error: Reference source not found

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 8: Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 9: Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 10: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 12: Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường.

Error: Reference source not found

III. KẾT LUẬN CHUNG

57

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TT

Viết tắt

Chú thích

1

BCH

Ban chấp hành

2

BĐD CMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh

3

BGH

Ban giám hiệu

4

CB

Cán bộ

5

CLB

Câu lạc bộ

6

CNTT

Công nghệ thông tin

7

CSVC

Cở sở vật chất

8

ĐU

Đảng ủy

9

GD

Giáo dục

10

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

11

GDCD

Giáo dục công dân

12

GV

Giáo viên

13

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

14

GVDG

Giáo viên dạy giỏi

15

HĐND

Hội đồng nhân dân

16

HĐNGLL

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

17

HS

Học sinh

18

HSG

Học sinh giỏi

19

NV

Nhân viên

20

PCGD

Phổ cập giáo dục

21

PHHS

Phụ huynh học sinh

22

SGK

Sách giáo khoa

23

TDTT

Thể dục thể thao

24

TĐG

Tự đánh giá

25

THCS

Trung học cơ sở

26

THPT

Trung học phổ thông

27

TKB

Thời khóa biểu

28

TN

Tốt nghiệp

29

TPT

Tổng phụ trách

30

UBND

Ủy ban nhân dân

tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương