TrưỜng thcs thúc kháng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCStải về 99.77 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích99.77 Kb.
#2832
1   2   3   4

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS.

1. Duy trì ổn định và tiếp tục phát triển kết quả PCGD dục PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD cấp xã, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục.

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

Thực hiện và duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, kỷ cương trong nhà trường, phân công trách nhiệm các thành viên trong nhà trường một cách công khai, cụ thể theo đúng điều lệ nhà trường; xác định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho từng thành viên phát huy sở trường, tính chủ động, năng lực sáng tạo của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đảm bảo thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; kịp thời động viên những nhân tố tích cực và kiên quyết chấn chỉnh các hiện tượng bê trễ, tiêu cực.

Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra và dự giờ đột xuất giáo viên trong các giờ dạy chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu.

Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Các loại kế hoạch của cá nhân, tổ nhóm chuyên môn, các loại kế hoạch hoạt động của nhà trường, các đoàn thể, hội,... phải cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi tránh hình thức, chung chung. Trước khi triển khai thực hiện phải được đưa ra tổ/ nhóm chuyên môn, hội nghị cán bộ viên chức thảo luận góp ý.

2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011;

3. Tổ chức triển khai và hướng dẫn GV thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Tỉnh Hải Dương, công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2013.

4. Thực hiện tốt công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GD-ĐT, Công văn số 123/SGDĐT-GDTrH ngày 17/01/2014 của Sở GD-ĐT về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Công văn số 1024/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2014 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015.

Giáo án giảng dạy thực hiện như quy định năm học 2013-2014, giáo án không cần kèm theo Bảng mô tả và câu hỏi của các chủ đề kiến thức, BGH phân công cụ thể việc ký duyệt giáo án của GV, tổ trưởng chuyên môn ký duyệt giáo án 2 tuần 01 lần, nếu cùng chuyên môn thì ghi đầy đủ nhận xét ưu điểm, hạn chế về giáo án trong mỗi lần kiểm tra.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai văn bản chuyên môn hoặc báo cáo qua Email, website. Nâng cao hiệu quả sử dụng website nhà trường (http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn). Sử dụng sổ điểm điện tử theo công văn số 1186/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 04/9/2014.

6. Thực hiện chủ trương“3 công khai” theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD, để người học và xã hội giám sát, đánh giá..VII. Công tác thi đua, khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục, chấp hành quy định về chế độ thông tin báo cáo.

1. Cần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tránh hình thức. Tích cực tham gia các hoạt động do Bộ GDĐT, Sở GDĐT, huyện, Phòng GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Chú trọng đánh giá kết quả của từng hoạt động nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ năm học. Coi trọng đánh giá thông qua đối chiếu, so sánh quá trình, sự tiến bộ.

3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, các đ/c nhóm trưởng tiếp tục đôn đốc các thành viên trong nhóm thu thập minh chứng. Căn cứ vào bảng minh chứng các bộ phận có trách nhiệm thực hiện các loại hồ sơ theo đúng các nội dung đã quy định.

4. Giao đ/c Văn thư kiểm tra gmail và website của nhà trường ít nhất 3 lần/ ngày và tham mưu cho Ban giám hiệu để thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .

Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến đề xuất góp ý cho dự thảo kế hoạch, đồng thời trình hội nghị CBCC-VC đầu năm;

Hiệu trưởng căn cứ vào kế hoạch năm học chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận và CBGV- CNV theo từng tháng và theo tính chất cấp bách của công việc;

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những công việc mới, Hiệu trưởng được điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở ý kiến của Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng (thành phần HT, Phó HT, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Bí thư chi đoàn, Thanh tra, Công đoàn) và ra văn bản ban hành hoặc thông báo trong các buổi họp Hội đồng.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch ở các tập thể, cá nhân. Cuối mỗi học kỳ, chỉ đạo các bộ phận rà soát lại các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện.V. KẾT LUẬN

Năm học 2014- 2015 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra, đề nghị hai tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân xây dựng kế họach và triển khai thực hiện cụ thể chi tiết hơn. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thầy và trò trường THCS Thúc Kháng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương./
Nơi nhận:

-Phòng Giáo dục (để b/c)

-HT, PHT,

-Các tổ,


-Lưu VT.

Thúc Kháng, ngày 09 tháng 9 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Chương


tải về 99.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương