TrưỜng thcs quảng thọ Số: /kh-thcs cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Thực hiện nội dung đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn của trườngtải về 317.35 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích317.35 Kb.
1   2   3   4

3. Thực hiện nội dung đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn của trường.

3.1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới PPDH theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột", Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá.

Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, cho GV đăng ký chất lượng các lớp. Tiếp tục mở và nâng cao chất lượng các lớp học phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập như: “Đôi bạn cùng tiến, hoa điểm tốt,... trong học sinh, tổ chức các hội giao lưu với hình thức là sân chơi nhằm bổ sung kiến thức cho các em như: “ hội vui học tập, ..Phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: “ Gia đình, nhà trường và xã hội” trong dạy học và giáo dục học sinh. Làm tốt công tác dân vận, vận động học sinh đi học chuyên cần để góp phần nâng dần chất lượng.

Đẩy mạnh việc sử dụng hợp lý TBDH hiện đại và ứng dụng CNTT trong các bài giảng, khai thác tối đa các thiết bị dạy học hiện có, coi trọng thực hành thí nghiệm.

Tăng cường khai thác website “trường học kết nối” trong sinh hoạt chuyên môn và tạo các bài học để học sinh tham gia trao đổi và thảo luận.

Thực hiện đánh giá giờ dạy theo các tiêu chí mà Sở đã cụ thể hóa (Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy họcĐa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở các cơ sở sản xuất ngoài nhà trường. Các hoạt động trên phải được đưa vào kế hoạch của các tổ chuyên môn.

Trường chủ động triển khai công tác NCKH trong giáo viên và học sinh, phát động phong trào NCKH và khai thác các ý tưởng của học sinh ngay từ đầu năm học. Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi KHKT theo Công văn số 228/PGDĐT-THCS của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc Hướng dẫn NCKH và tổ chức Hội thi KHKT học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018. Khai thác tất cả các lĩnh vực nghiên cứu KHKT đặc biệt là các lĩnh vực lâu nay ít khai thác như: lĩnh vực Hóa - Sinh, lĩnh vực KHXH - Hành vi, lĩnh vực KH trái đất và Môi trường, năng lượng: Hóa học…Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành cho học sinh.Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường.Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các GVBM; các tổ chức đoàn thể, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Triển khai đưa vào giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh" tích hợp trong môn Giáo dục công dân, các môn học liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, Hội…Đảm bảo cho các em học sinh có đầy đủ tài liệu để học, giáo viên đủ tài liệu để dạy ở mỗi khối lớp trong năm học mới và những năm tiếp theo.

3.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá.

Giao quyền chủ động cho các giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập…; qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kì theo kế hoạch của Phòng, xây dựng đề kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/ tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và chuyên môn nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao (không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ).

Chuyên môn tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối". Cử đ/c Võ Văn Linh quản trị theo giỏi và đánh giá việc tham gia trang mạng trường học kết nối tại trường.

Đối với môn Tiếng Anh, triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh THCS và THPT từ năm học 2015 - 2016 (áp dụng cho tất cả các khối lớp ở cấp THCS từ năm học 2017 - 2018) và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016. Tăng cường kiểm tra kĩ năng nói thông qua các tiết dạy nói và kiểm tra miệng. Mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra 15 phút kĩ năng nghe; các bài kiểm tra 1 tiết và học kì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015.

Giao cho tổ liên môn lập kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra bậc 2 đối với học sinh lớp 9 theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình 10 năm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016.

3.4.Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học tại đơn vị, xây dựng Quy chế và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong năm học thực hiện được ít nhất 04 chuyên đề (học kì 1 thực hiện 02 chuyên đề, học kì 2 thực hiện 02 chuyên đề) theo qui định tại Công văn 5555 của Bộ. Quy trình thực hiện (lựa chọn chuyên đề, xây dựng nội dung, thực nghiệm chuyên đề…) theo hướng dẫn của Công văn số 220 của Sở. Các chuyên đề sau khi xây dựng và triển khai phải được tải lên “trường học kết nối” để Bộ kiểm tra và chỉ đạo.

Tổ chức thao giảng liên trường cho giáo viên các môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên trong học kì I gồm GV dạy các môn: Hóa học; Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, GDCD.

Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.4. Xây dựng các điều kiện đảm bảo dạy và học

4.1. Củng cố và hoàn thiện CSVC của trường chuẩn QG

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang cấp cho các phòng học bộ môn, thư viện; trang trí phòng Hội đồng sư phạm; quy hoạch tôn tạo khuôn viên trường đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, mang tính ổn định lâu dài; trang trí phòng học đúng quy chuẩn tạo môi trường thân thiện, gần gũi với học sinh; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009, Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

4.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, thiết bị phục vụ dạy học.

Công tác thư viện thực hiện theo công văn số 1650/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2017 về việc đánh giá hoạt động TV năm 2016-2017 và hướng dẫn công tác TV trường THCS, THPT năm học 2017-2018.

Huy động nguồn kinh phí để tăng trưởng sách tham khảo: 11 765 bản, lựa chọn và định hướng bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo phục tốt cho công tác dạy và học, đáp ứng nhu cầu phong phú của HS và GV. Để tránh lãng phí và đạt hiệu quả cao trong việc bổ sung tài liệu cho thư viện cần phải nghiên cứu kỹ nguồn cung ứng tài liệu; danh mục sách cần phải tổ chức đăng ký từ các tổ chuyên môn; thư viện rà soát danh mục sách hiện có để tránh trùng lặp gây lãng phí, phải xây dựng kế hoạch tăng trưởng đầu sách hợp lý, tổ chức quyên góp sách từ HS và GV, huy động XHHGD, đầu tư nguồn kinh phí tăng trưởng đầu sách của thư viện.

Chỉ đạo cán bộ thư viện thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, sắp xếp sách, tủ mục lục khoa học, có kỷ năng tìm sách nhanh; thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tuyên truyền để thu hút học sinh tham gia đọc sách như tổ chức "ngày hội đọc", "hội thi kể chuyện theo sách"... Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện thật cụ thể, đưa tỷ lệ học sinh tham gia đọc sách vào tiêu chí thi đua của các lớp, nâng cao tỉ lệ HS mượn sách về nhà để tham khảo. Xây dựng các mô hình hoạt động thư viện như "thư viện xanh", "thư viện lưu động"...Cần phải tạo văn hóa đọc trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Phụ trách thư viện phải có kế hoạch cụ thể để phấn đấu xây dựng thư viện đạt thư viện tiên tiến. Phải đưa toàn bộ số sách hiện có vào tủ mục lục và sắp xếp sách theo đúng nghiệp vụ thư viện. Phải tập cho HS cách tra cứu mục lục để tìm sách,

Đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền thúc đẩy XHH giáo dục, tham mưu, tranh thủ, kịp thời sự ủng hộ của ĐU, HĐND, UBND, Ban ĐDCMHS, PHHS cùng nhân dân trên địa bàn phường. Xây dựng được niềm tin trong PHHS, nhân dân về công tác XHH giáo dục.

Vận động CB-GV-NV và cha mẹ học sinh gây quỹ và ủng hộ sách báo, tạp chí cho thư viện.

Khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học. Tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học, phát động mỗi GV làm từ 1- 2 đồ dùng dạy học / năm học.

Vân động cán bộ- giáo viên- nhân viên tình nguyện tham gia làm công tác xã hội hóa giáo dục đóng góp xây dựng CSVC. Sử dụng các khoản PHHS đóng góp hiệu quả đúng mục đích, công khai dân chủ.

4.3. Kế hoạch hoạt động y tế học đường:

Kiện toàn Ban chỉ đạo y tế học đường: TB đ/c Đinh Sơn Trường; PB đ/c Lê Diệu Linh, BV đ/c Võ Văn Linh.

Tạo điều kiện cho đ/c CB y tế tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ.

Làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CB, GV, NV và HS; Tuyên truyền gáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động 100% HS tham gia BHYT.

Dùng kinh phí trích lại của BHYT để mua đủ các loại thuốc thông dụng và dụng cụ theo quy định;

Tổ chức vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời.theo dỏi công tác vệ sinh trực nhật, chấm điểm thi đua hàng tuần về công tác trực nhật của các lớp; sắp xếp vệ sinh phòng HP.

4.4. Công tác văn phòng:

Thực hiện tốt chế độ báo cáo, chuyển tải, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

Thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo mật thông tin, in ấn phát hành kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cùng với đ/c PHT hoàn thành tốt công tác phổ cập năm 2017; chuẩn bị hồ sơ KĐCL để Sở KĐCL ngoài năm 2018.

Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của điều lệ trường phổ thông

4.5. Công tác an ninh trật tự trường học :

Thành lập Ban an ninh trường học: đ/c Trương Đình Lễ TB; đ/c Võ Văn Linh PB và GVCN các lớp BV.

Xây dựng kế hoạch hoạt động và  triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác , tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA  giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANNT trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4.6. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, BDTX:

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt đối với các môn chỉ có từ 1 đến 2 GV; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy và học.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ nhau trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ để tư vấn thúc đẩy các hoạt động đạt hiệu quả. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Động viên tạo điều kiện để CB,GV,NV đi học nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lí luận. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

Tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm cho GV quan tâm đến GV mới, GV sở tại, GV năng lực hạn chế, khuyến khích GV đi dự giờ đồng nghiệp, dự giờ trường bạn để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức Hội giảng ít nhất 2 lần/ năm học. Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức.

Gắn chặt chất lượng GD với công tác bình xét thi đua hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm để phát huy tính năng động sáng tạo và sức trẻ của giáo viên.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

4.7. Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra nội bộ trường học

+ Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, quản lý thiết bị dạy học, công khai kết quả học tập của học sinh trên website của trường. Quản lý hồ sơ theo công văn số 199/PGDĐT ngày 21/8/2017 về việc quy định quản lý các loại hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2017-2018, tránh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, không đề ra nhiều loại hồ sơ gây sức ép cho giáo viên. Khuyến khích cán bộ, giáo viên áp dụng thành quả của CNTT vào việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu.

Ban giám hiệu có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên. Đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn. Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp. Nghiên cứu quán triệt học tập chỉ thị nghị quyết của các cấp; cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết vào xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng; đạo đức ý thức trách nhiệm của nhà giáo theo chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác gắn với việc thực hiện pháp lệnh công chức, Điều lệ trường Trung học, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể hội đồng nhà trường. Thực sự đổi mới công tác quản lý trên mọi lĩnh vực. Phân công công việc đúng người, đúng việc, hợp tình, hợp lý tạo sự phấn khởi tự tin, tích cực, tự giác trong đội ngũ CB,GV,NV.

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; Tổ chức các hội thi cấp trường thiết thực hiệu quả. Thực hiện bàn giao chất lượng cuối năm học trong nhà trường và các cấp học.

- Làm tốt 3 công khai trong tập thể nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo điều tra bổ sung phổ cập kịp thời.

+ Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Thực hiện công văn số 235/GDĐT ngày 11/9/2017 của phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn vế việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ; Hội đồng thẩm định chất lượng. Xây dựng kế hoạch cụ thể; kiểm tra với tinh thần giúp đỡ tổ chức, giúp đỡ đồng nghiệp để phát huy những ưu điểm và khắc phục nhược điểm, hạn chế.

- Kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 lượt/học kỳ/1 người. Tổ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, trường tổ chức kiểm tra đột xuất không báo trước.

- Kiểm tra toàn diện 100% số GV, NV của trường 1 lượt/1 người/ 1 năm học.

- Hồ sơ kiểm tra gồm: Kế hoạch KTNB kèm hồ sơ theo dỏi kết quả và Sổ thanh tra chuyên môn của GV.

4.8. Công tác đánh giá XL, thi đua khen thưởng.

Tăng cường tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng, khen đúng người đúng việc, tránh bệnh thành tích. Tuyên truyền vận động nhân dân về phong trào thi đua “ XD trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Tăng cường giáo dục Pháp luật trong nhà trường như: Luật ATGT, luật phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, luật hôn nhân gia đình,., truyên truyền kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cho đoàn viên lao động kí cam kết không sinh con thứ 3; không vi phạm bạo lực gia đình.VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm ( có bảng phân công kèm theo)

2. Lề lối làm việc:

          Lề lối làm việc của trường được dựa trên cơ sở Luật lao động, Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học và các quy chế, quy định của ngành, của trường:

          - Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, đảm bảo giờ công, ngày công, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành công việc.

          - Thực hiện nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, chấp hành sự phân công, điều hành của lãnh đạo trường, tổ.

- Thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy chế, quy định của ngành, trường.

- Giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn và các phần hành. Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, có tác dụng kích thích, động viên đội ngũ tham gia.

- Xây dựng Quy chế hoạt động; quy chế phối hợp Công đoàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc.  

          Trên đây là những chỉ tiêu và biện pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018, nhà trư­ờng yêu cầu toàn thể CBGV - nhân viên nhà tr­ường, cùng toàn thể học sinh phát huy tinh thần làm chủ tập thể dư­ới sự quản lý của nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra.                                                                  Nơi nhận

- Phòng GD-ĐT;

- UBND xã (phường);

- Công đoàn;

- Lưu: VP


HIỆU TRƯỞNG


CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG

GD- ĐT
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương