TrưỜng thcs hồng thái tây số: 02 kh/Trthcs cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 93.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích93.98 Kb.

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

Số: 02 KH/TrTHCSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐông Triều, ngày 15 tháng 07 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên

giáo viên trung học - Năm học 2014-2015
Thực hiện công văn 371/PGD&ĐT ngày 20/6/2014 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;

Trường THCS Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2014-2015 như sau:

I. Mục đích yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên:

I.1. Mục đích:

1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Cán bộ quản lí nắm bắt và chỉ đạo hiệu quả các hoạt động: bồi dưỡng về tổ chức nghiên cứu khoa học cho HS trung học, về công tác xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề liên môn cấp trung học; đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, học sinh; …I.2. Yêu cầu:

            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

4. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua cho cán bộ, giáo viên cuối năm học.

II. Đối tượng bồi dưỡng

1. Cán bộ quản lý: 02

2. Giáo viên: 17

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng, hình thức triển khai thực hiện

Tổng thời lượng mỗi giáo viên phải tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là 120 tiết/năm học với 3 nội dung. Cụ thể:1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/năm học/giáo viên.

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

- Bồi dưỡng về tổ chức nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học;

- Bồi dưỡng về công tác xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề liên môn ở cấp trung học.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

1.2.1. Theo hình thức tự học: 20 tiết

- Chủ đề 1: Nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình dạy học theo hướng giảm tải được thực hiện từ năm học 2011-2012;

- Chủ đề 2: Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên Trung học theo Chuẩn (hướng dẫn tại công văn số 879/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/3/2012 về việc thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng và giáo viên Trung học theo Chuẩn từ năm học 2011 – 2012);

- Chủ đề 3: Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.

1.2.2.Theo hình thức tập trung (sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn): 10 tiết

- Nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Biên soạn câu hỏi, bài tập và xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học;

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường thông qua dự giờ.

2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/năm học/giáo viên.

- Phương thức bồi dưỡng: Tự học.

- Theo quy định của Phòng GD&ĐT Đông Triều, nội dung bồi dưỡng cụ thể cho toàn huyện theo các module trong chương trình BDTX giáo viên trung học cơ sở năm học 2014-2015 (Theo TT 31/2011/TT-BGDĐT), cụ thể:

+ Module 8: Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS (15 tiết).

+ Module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp (15 tiết).

+ Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học (15 tiết).

+ Module 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các HĐGD (15 tiết).

* Tài liệu sử dụng nghiên cứu bồi dưỡng:

- Tài liệu được phát khi cán bộ quản lý, GV tham gia các đợt tập huấn của

Phòng GD, Sở GD&ĐT;

- Thông tư 31/2011/TT-BGD&ĐT.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.


Nội dung, yêu cầu cụ thể của các môđun cần thực hiện:


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡngmô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học/

tiết

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

THCS

8


Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn

2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinhThực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

10

2

3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

THCS

14


Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp10


2


3


VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

THCS

22Sử dụng một số phần mềm dạy học

1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học

2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học

Sử dụng được một số phần mềm dạy học10

2

3

X. Tăng cường năng lực giáo dụcTHCS

29


Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục

2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dụcXây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường

10


2


3


- Đối với những nội dung BDTX do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hàng năm, nhà trường sẽ tổ chức cho giáo viên tham gia theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Tài liệu: Theo tài liệu được phát khi tham gia các đợt tập huấn của Phòng, Sở GD&ĐT; nghiên cứu mục tiêu, nội dung cụ thể của các mô đun trong Thông tư 31/2011/TT-BGD&ĐT.

- Ghi chú: Có thể bồi dưỡng bằng tự học của giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ vào kêt quả kiểm tra hồ sơ sổ sách và việc thực hiện quy chế chuyen môn của giáo vien trong năm học.

- Kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên dựa trên kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của cán bộ, giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

(Theo công văn 371/PGD&ĐT ngày 20/6/014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học năm học 2014 – 2015)

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên và báo cáo về Phòng GD&ĐT theo thời gian quy định để Phòng GD&ĐT làm căn cứ cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên đã hoàn thành kế hoạch chương trình bồi dưỡng trong năm học.V. Khung thời gian thực hiện BDTX:
Nội dung công việc

Thời gian (tháng/năm )

7

8

9

10

11

12

01/

2015

02

3

4

5

6

1. Xây dựng kế hoạch: Nhà trường, giáo viên.

x

x2. Bồi dưỡng tập trung
x

x

x

x

x

x

x

x


3. Bồi dưỡng tự chọn
x

x

x

x

x

x

x

x


4. Kiểm tra, đánh giá
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhậnx

x

x

x

x

x

6. Tổng hợp kết quả, báo cáo
x

x

x

7. Tổ chức sơ kết, tổng kếtx

x

Nhà trường yêu cầu các cá nhân, tổ chuyên môn triển khai thực hiện theo đúng khung thời gian với mỗi công việc cụ thể trên.VI. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

- Trước 20/7/2014: Xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường, tổ chức triển khai và nộp kế hoạch BDTX của nhà trường về Phòng GD- bộ phận CM THCS.

- Trước 05/8/2014: Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên (cần có khung mẫu kế hoạch chung cho giáo viên).

- Tháng 4/2015: Chỉ đạo các tổ bộ môn trong nhà trường chủ động thời gian tổ chức buổi báo cáo kết quả BDTX của giáo viên

- Trước 20/5/2015: Tổng hợp, báo cáo kết quả xếp loại BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định; hoàn thiện hồ sơ lưu tại trường.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX. Đề nghị Phòng GD&ĐT khen thưởng hoặc xử lý đối với các tổ, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên năm học 2014 – 2015 của đơn vị đạt kết quả. Tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng giáo viên để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng giáo viên của đơn vị. Thường xuyên rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các đợt bồi dưỡng giáo viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX đối với giáo viên trong nhà trường

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò cốt cán của đơn vị trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX theo kế hoạch. Tăng cường việc BDTX giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo Quy chế, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Đặc biệt là phải làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

- Xây dựng hồ sơ BDTX của cán bộ, giáo viên trong nhà trường theo đúng các nội dung đã hướng dẫn và lưu trữ cẩn thận tại các nhà trường.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn:

- Tổ chức BDTX theo hình thức tập trung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: 10 tiết với các nội dung theo quy định

- Theo dõi đôn đốc việc thực hiện BDTX giáo viên của các thành viên trong tổ, tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo

viên trung học cơ sở theo quy định.

- Tổ chức buổi báo cáo kết quả cho giáo viên (theo lịch sinh hoạt tổ chuyên môn vào đầu tháng 5/2014).

3. Trách nhiệm của giáo viên

- Trước 05/8/2014: Xây dựng chi tiết cụ thể và duyệt KH BDTX của cá nhân với phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Kế hoạch BDTX của giáo viên khi xây dựng phải thật cụ thể: Nội dung bồi dưỡng 2; 3 về thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành nội dung bồi dưỡng và các biện pháp bồi dưỡng.

- Tháng 5/2015: Báo cáo trước tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX theo từng nội dung vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của giáo viên cần nêu rõ các nội dung cụ thể sau đây:

+ Nhận thức của cá nhân về từng nội dung bồi dưỡng và mô đun bồi dưỡng theo quy định.

+ Việc vận dụng kiến thức, kĩ năng trong công tác: Tư tưởng, lối sống; đạo đức nhà giáo; công tác giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp dạy học-đánh giá học sinh; Việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực, việc sử dụng trang thiết bị vào dạy học hiệu quả như thế nào; việc đổi mới phương pháp dạy học; công tác soạn giảng, cập nhật kiến thức mới, quy định mới; học tập nâng cao trình độ…

+ Mỗi nội dung vận dụng cần có hoạt động cụ thể (vận dụng, triển khai, kết quả, rút kinh nghiệm thời gian tới).

VII. Về công tác thi đua, khen thưởng

Cuối năm, nhà trường sẽ tổ chức sơ kết công tác BDTX và đưa nội dung BDTX vào tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học của mỗi giáo viên, các tổ chuyên môn.


Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong tổ theo nội dung hướng dẫn trong kế hoạch và xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện BDTX theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp về bộ phận chuyên môn của nhà trường (Đ/c Nguyễn Thị Thương) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.


Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, các tổ CM (t/h);

- Lưu: VT.DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)Lê Thị Thuý Liễu


NGƯỜI XD KẾ HOẠCH

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)


Nguyễn Thị Thương

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương