TrưỜng thcs hưng bình phân phối chương trình Trung học cơ sởtải về 371.76 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích371.76 Kb.
1   2   3   4


HỌC KÌ II


Tuần

Tiết PPCT

15P, 1 tiết, CĐ, NCBH, TH


Nội dung

Ghi chú

1937

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm; Học: Nhảy bước bộ trên không.

- Cầu lông: Ôn cách di chuyển lên lưới (Bước xoạc, bước đệm, bước nhảy). Ôn cách cầm vợt, cầm cầu, đánh cầu qua lại tự do.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
38

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không; Học: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” (trọng tâm: giai đoạn giậm nhảy và trên không)

- Cầu lông: Ôn cách di chuyển lên lưới (Bước xoạc, bước đệm, bước nhảy). Ôn giao cầu cao sâu thuận tay và giao cầu gần lưới bằng tay thuận kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2039

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”.

- Cầu lông: - Ôn cách di chuyển lên lưới (Bước xoạc, bước đệm, bước nhảy). Ôn giao cầu cao sâu thuận tay và giao cầu gần lưới bằng tay thuận kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
40

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Như nội dung tiết 39; Học: Bật nhảy bằng hai chân- tay với vào vật trên cao.

- Cầu lông: Ôn di chuyển sang hai bên (Bước đệm, bước chéo, bước nhảy). Ôn giao cầu cao sâu thuận tay và giao cầu gần lưới bằng tay thuận kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
21


41

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Luyện tập bật nhảy bằng hai chân - tay với vào vật trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiều “Ngồi”.

- Cầu lông: Ôn di chuyển sang hai bên (Bước đệm, bước chéo,bước nhảy). Học giao cầu trái tay gần lưới.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.42

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao; Học: Bật nhảy bằng một chân, tay với vào vật trên cao.

- Cầu lông: Ôn di chuyển sang hai bên (Bước đệm, bước chéo, bước nhảy). Ôn giao cầu trái tay gần lưới.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
22


43

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, bật nhảy bằng một chân, tay với vào vật trên cao; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
44

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.23
45

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện co chân qua xà; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới, giao cầu trái tay gần lưới kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.


46

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn: Chạy đà giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới, giao cầu trái tay gần lưới kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: trò chơi (do GV chọn).


24


47

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn: Như nội dung tiết 46.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới, giao cầu trái tay gần lưới kết hợp đánh trả quả giao cầu.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
48

BẬT NHẢY – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Cầu lông: Ôn giao cầu trái tay gần lưới, giao cầu trái tay gần lưới kết hợp đánh trả quả giao cầu (Chuẩn bị kiểm tra)

2549


KT 15’


KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đánh giá: Cầu lông50

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Luyện tập: Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2651

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Luyện tập chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không.

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

52

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà (chuẩn bị kiểm tra đánh giá)

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.27
53

KT 1 Tiết
Kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra đánh giá: Bật nhảy.
54

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).

2855
THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).


56

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).29
57

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).58

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).

30
59
.

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).60
.

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).


31
61

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).62

THỂ THAO TỰ CHỌN(TTTC) – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền (theo kế hoạch của GV).3263


KT 1 tiết


Kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra đánh giá: Chạy bền


64KT 15’


KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đánh giá: Môn TTTC (Đá cầu)33
65

ÔN TẬP HỌC KỲ II

- Ôn tập cuối năm (nội dung do GV chọn một trong các môn đã học trong học kỳ II)
66

ÔN TẬP HỌC KỲ II34


67

ÔN TẬP HỌC KỲ II


68


KT HỌC KỲ


KIỂM TRA HỌC KỲ II


35
69Không lấy điểm

Kiểm tra: Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT

(2 nội dung còn lại).Chú ý: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh.


70Không lấy điểm


Ngày 26 tháng 8 năm 2017

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


Nhóm Thể dục

Phan Hồng SơnПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương