TrưỜng pt dtnt h. LỤc ngạn báo cáo tự ÐÁnh giátải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANGTRƯỜNG PT DTNT H. LỤC NGẠN


BÁO CÁO TỰ ÐÁNH GIÁ

BẮC GIANG - 2018
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG PT DTNT LỤC NGẠN

Số: 58/BC- DTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lục Ngạn, ngày 1 tháng 6 năm 2018


BÁO CÁO TỰ ÐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Lê Thị Hoài Lan

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng ĐG
2

Hoàng Ngọc Chức

Phó hiệu trưởng

Phó CTHĐ tự đánh giá
3

Phạm Văn Mến

Giáo viên

Ủy viên
4

Chu Văn Tượm

Phó hiệu trưởng

Ủy viên
5

Vi thị Thanh Giang

Giáo viên

Ủy viên
6

Bùi Đình Đàm

TTCM

Ủy viên
7

Lê Thị Minh Tâm

TTCM

Ủy viên
8

Lương Thị Hòe

Giáo viên

Ủy viên
9

Hoàng Thị Hiếu

Giáo viên

Ủy viên
10

Nguyễn Hồng Ninh

Giáo viên

Ủy viên
11

Trần Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên
12

Đỗ Thị Tâm

Giáo viên

Ủy viên
13

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên

Ủy viên
14

Đỗ Thị Tâm

Giáo viên

Ủy viên
15

Đặng Thị Hiền

Giáo viên

Ủy viên
16

Nguyễn Thị Hường

Giáo viên

Ủy viên
17

Hỷ Văn Ba

TTCM

Ủy viên
18

Nguyễn Quốc Hưng

Nhân viên

Ủy viên
19

Trần Thị Thu Hiền

Giáo viên

Ủy viên
20

Phùng Thị Hoàn

Giáo viên

Ủy viên
21

Đặng Thị Hiên

Giáo viên

Ủy viên
22

Cao Thị Nhàn

Giáo viên

Ủy viên
23

Phạm Thị Hạnh

TTCM

Thư ký
BẮC GIANG - 2018
Mục lục

NỘI DUNG

Trang

Mục lụcDanh mục các chữ viết tắt (nếu có)

6

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

7

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

9

1. Số lớp

9

2. Số phòng học

10

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

10

4. Học sinh

11

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

15

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

15

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

21

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

21

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

21

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.

23

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

24

Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

25

Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

27

Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

29

Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

30

Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

32

Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

33

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

34

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

36

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

36

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học.

37

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

38

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

39

Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.

41

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

42

Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học.

43

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

44

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.

45

Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

46

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

47

Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

48

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

50

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

51

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

52

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

53

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

55

Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

55

Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

67

Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

58

Tiêu chí 4: Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.

59

Tiêu chí 5: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

60

Tiêu chí 6: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

60

Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

61

Tiêu chí 8: Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.

63

Tiêu chí 9: Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

64

Tiêu chí 10: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

65

Tiêu chí 11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.

67

Tiêu chí 12: Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường.

67

III. KẾT LUẬN CHUNGPhần III. PHỤ LỤC 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TT

Viết tắt

Chú thíchПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương