TrưỜng đẠi học tôN ĐỨc thắng khoa công nghệ thông tin đỀ thi cuối kì – hk II năm họC 2011-2012tải về 16.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích16.36 Kb.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI CUỐI KÌ – HK II NĂM HỌC 2011-2012

Mã hóa: TT/7.5.3/KCNTT-TUD-02


Lần ban hành:01Hiệu lực từ ngày…/…Trang/ tổng số trang: /…

ĐỀ MÔN THI: NGÔN NGỮ LẬP TRINH

MÃ MÔN HỌC: 504017

THỜI GIAN: 90 phút

ĐƯỢC được sử dụng tài liệu.

Câu 1 (2.0đ): Cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn mã giả sau đây trong bốn trường hợp truyền tham số: (i) truyền bằng trị; (ii) truyền bằng tham chiếu (reference); (iii) truyền bằng trị/kết quả; và (iv) truyền bằng tên.

x : integer /* global declaration with initial value */

procedure inc(y : integer)

x := 1


y := y+x

begin /* main program */

x := -1


inc(x)

write integer(x)end
Câu 2 (4.0đ): Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ tựa PASCAL như sau:

procedure P1(A1 : integer)

var X : integer;

var Y : integer;

procedure P2(A2 : integer)

var X : integer;

procedure P3(A3 : integer)

begin /* P3 */

...  (*)

end /* P3 */

begin /* P2 */

P3(X); /* call P3 */

end /* P2 */

begin /* P1 */

P2(X); /* call P2 */

end /* P1 *)begin /* main program */

P1(0); /* call P1 */end

Cho biết môi trường tham khảo tại vị trí  (*). [Hướng dẫn: Cho biết các kết hợp khả biến (visible) của các biến, đối số, hàm tại vị trí đã cho].  1. Cho biết thứ tự gọi giữa các chương trình con là: Main-P1-P2-P3-P2. Giả sử ngôn ngữ tuân theo qui tắc tầm vực động. Hãy vẽ chồng trung tâm sau mỗi lần gọi hàm và cho thấy dây xích động.


Câu 3 (4.0đ): Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ cấu trúc khối tựa PASCAL như sau:
Program Final;

Type T = array [1…2] of integer;

var a: T;

procedure sub_1(var b: T);

begin

b[1] := b[1] + 1; b[2] := b[2]+1;sub_2 (b[1], b[2])

end;


procedure sub_2(x: integer; var y: integer);

var a: T;

procedure sub_3(var a: T);

begin


a[1] := a[1] +1; a[2] := a[2] +1

end;


begin

a[1] := x; a[2] := y;

sub_3(a)

end;


begin

a[1] := 10; a[2] := 20;

sub_1(a)

end.
Hãy vẽ chồng trung tâm ở những giai đoạn thực thi sau đây của chương trình:
  1. Ngay sau khi các lệnh gán trong chương trình chính được thực hiện.

  2. Ngay sau khi các lệnh gán trong sub_1 được thực hiện.

  3. Ngay sau khi các lệnh gán trong sub_2 được thực hiện.

  4. Ngay sau khi các lệnh gán trong sub_3 được thực hiện.

Mỗi hình vẽ cho thấy các dây xích tĩnh và giá trị của tất cả các biến (nếu giá trị thuộc kiểu chỉ điểm – pointer - thì vẽ mũi tên đến ô nhớ tương ứng).


---Hết---
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương