TrưỜng đẠi học thủy lợi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 237.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích237.33 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)
Chương I

       NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy thực hiện theo hệ thống tín chỉ đang học tại Trường Đại học Thủy Lợi

Điều 2. Chương trình giáo dục đại học

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện ràng buộc học phần: tiên quyết, học trước, song hành (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ban hành chương trình đào tạo thực hiện tại trường. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo thiết kế cho các chương trình đào tạo tại trường Đại học Thủy lợi như Khoản 1 Điều 6.

Điều 3. Học phần và tín chỉ học tập

1. Khái niệm:

- Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của học phần hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều học phần. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định.

- Tín chỉ là đơn vị được sử dụng để tính khối lượng học tập, tích lũy của sinh viên.

2. Các loại học phần

a. Học phần bắt buộc, học phần tự chọn

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.

- Học phần tự chọn: là học phần chứa đựng những nội dung cần thiết nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của Trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc tự chọn tự do để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình. Có hai loại học phần tự chọn:

+ Học phần tự chọn bắt buộc theo hướng chuyên ngành: là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết của chuyên ngành bắt buộc sinh viên phải chọn để tích lũy. Sinh viên chọn các học phần này theo chương trình được thiết kế cho phù hợp theo ý muốn và hướng công tác sau này.

+ Học phần chọn tự do là học phần sinh viên tự do lựa chọn để tích lũy theo khối lượng tín chỉ yêu cầu của chương trình.

b. Học phần thay thế, học phần tương đương

- Học phần thay thế là học phần được sử dụng để thay thế một học phần khác trước đây có trong chương trình nhưng nay không còn sử dụng nữa.

- Học phần tương đương là học phần có trong chương trình của ngành khác cho phép sinh viên tích lũy để thay thế học phần trong chương trình của ngành đó

c. Học phần tiên quyết, học trước, song hành và học phần cấp chứng chỉ

- Học phần tiên quyết: Học phần A được gọi là học phần tiên quyết của học phần B khi muốn đăng ký học phần B thì trước đó phải học và đạt học phần A.

- Học phần học trước: Học phần A được gọi là học phần học trước của học phần B khi muốn đăng ký học phần B thì trước đó phải học xong học phần A (có thể chưa đạt).

- Học phần song hành: Học phần A được gọi là học phần song hành của học phần B khi học phần B có thể đăng ký học đồng thời với học phần A hoặc đăng ký sau khi học xong học phần A.

- Học phần cấp chứng chỉ: là học phần không tính tín chỉ tích lũy, sinh viên hoàn thành các học phần này sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định

3. Hoạt động giảng dạy và học tập của học phần

Hoạt động giảng dạy và học tập của học phần có thể bao gồm một hay nhiều nội dung sau:

- Giảng dạy lý thuyết;

- Hướng dẫn thảo luận, thực hành, bài tập, thí nghiệm;

- Hướng dẫn đồ án, bài tập lớn;

- Hướng dẫn tham quan, thực tập;

- Thực hiện học phần tốt nghiệp.

4. Hiệu trưởng quy định việc tính số giờ giảng dạy của giảng viên cho các học phần trên cơ sở số giờ giảng dạy trên lớp, số giờ thực hành, thực tập, số giờ chuẩn bị khối lượng tự học cho sinh viên, đánh giá kết quả tự học của sinh viên và số giờ tiếp xúc sinh viên ngoài giờ lên lớp.

           5. Một tiết học được tính bằng 50 phút.Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường được tính từ 7h00 đến 21h30 hàng ngày. Phòng Đào tạo ĐH&SĐH căn cứ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường để sắp xếp thời khóa biểu học tập hàng ngày cho các lớp.

Thời gian học tập chi tiết tại Trường Đại học Thủy lợi được quy định như sau:


Buổi

Tiết học

Thời gian

Buổi sáng

Tiết 1

07:00 - 07:50

Tiết 2

07:55 - 08:45

Tiết 3

08:50 - 09:40

Tiết 4

09:45 - 10:35

Tiết 5

10:40 - 11:30

Tiết 6

11:35 - 12:25

Buổi chiều

Tiết 7

12:55 - 13:45

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:45 - 15:35

Tiết 10

15:40 - 16:30

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:30 - 18:20

Buổi tối

Tiết 13

18:50 - 19:40

Tiết 14

19:45 - 20:35

Tiết 15

20:40 - 21:30

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (gồm học kỳ chính và học kỳ song song mở trong học kỳ chính đó, học kỳ hè được tính vào học kỳ 2 của năm học), với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần.

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ. 


Chương II


TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo

            1. Trường Đại học Thủy lợi tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ.

            a) Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Thời gian của một khoá học, được quy định tuỳ thuộc vào trình độ, ngành đào tạo.

 Thời gian thực hiện các chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi được qui định như sau:Trình độ đào tạo

Khối ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

thiết kế (năm)

Thời gian học tập

tối đa (năm)

Đại học

Kỹ thuật,

Công nghệ thông tin4,5 năm ÷ 5 năm

8,5 năm ÷ 9,5 năm

Kinh tế

4 năm ÷ 4,5 năm

7,5 năm ÷ 8,5 năm

Cao đẳng

Kỹ thuật

3 năm

5,5 năm

Liên thông cao đẳng lên đại học

Kỹ thuật

2,5 năm ÷ 3 năm

4,5 năm ÷ 5,5 năm

Kinh tế

1,5 năm ÷ 2 năm

2,5 năm ÷ 3,5 năm

Quá thời gian học tập tối đa tại bảng trên sinh viên sẽ bị xoá tên khỏi danh sách.

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình nếu không vi phạm khoản a, c, d mục 2.1 Điều 16.

            b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có khoảng 20 tuần thường được chia thành 02 giai đoạn (mỗi giai đoạn có 8 tuần học và 2 tuần thi). Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm các học kỳ song song với học kỳ chính (tổ chức ngoài giờ và cuối tuần) và học kỳ hè để sinh viên có điều kiện được học lại hoặc học vượt.

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.Điều 7. Đăng ký nhập học

1. Khi đăng ký nhập học tại trường, sinh viên phải nộp các giấy tờ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Tất cả giấy tờ khi sinh viên nhập học được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân do phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên của trường quản lý.

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận người đến học là sinh viên chính thức của trường và cấp cho sinh viên:

- Thẻ sinh viên;

- Kế hoạch đào tạo;

- Niên giám nhà trường;

- Những điều cần biết đối với sinh viên hệ chính quy;

- Tài khoản truy cập vào website “đăng ký học” của nhà trường.

3. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

4. Sinh viên nhập học được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo

            Nhà trường xác định điểm trúng tuyển theo ngành và điểm sàn vào trường trong kỳ thi tuyển sinh, những thí sinh đạt yêu cầu trúng tuyển được trường sắp xếp vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo) đã đăng ký (nếu đủ điểm chuẩn theo ngành đã đăng ký) hoặc vào các chương trình (ngành đào tạo) được nhà trường sắp xếp (nếu không đủ điểm chuẩn theo ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm chuẩn vào trường).Điều 9. Tổ chức lớp học phần môn học

Lớp học phần môn học là lớp của các sinh viên cùng đăng ký một học phần với thời khóa biểu xếp học chung trong một học kỳ. Mỗi lớp học phần được gắn một mã số riêng. Số lượng sinh viên trong một lớp học phần được xếp tùy thuộc vào sức chứa phòng học hay phòng thí nghiệm, tính chất của học phần và điều kiện cụ thể khác.Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu mỗi năm học, nhà trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết của các học phần tương ứng

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, nhà trường sẽ thông báo tới sinh viên kế hoạch đăng ký nguyện vọng học, đăng ký học chính thức, đăng ký học bổ sung, sinh viên căn cứ theo kế hoạch nhà trường thông báo để thực hiện

a, Đăng ký nguyện vọng học: là hình thức đăng ký qua mạng nguyện vọng học tập những học phần mà sinh viên muốn học tại học kỳ đó (không tính các học phần chính khóa mà nhà trường đã thông báo từ đầu năm học). Việc đăng ký nguyện vọng học này giúp cho nhà trường có thông tin để tổ chức các lớp học phần phù hợp với nhu cầu học của sinh viên.

b) Đăng ký học chính thức: là hình thức đăng ký qua mạng trong thời gian quy định mà Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo trước mỗi học kỳ (thường là trước khi bắt đầu học kỳ chính 2 tuần; học kỳ song song, học kỳ hè 1 tuần).

c) Đăng ký học bổ sung: là hình thức đăng ký thêm vào các lớp học phần (nếu còn chỗ) cho những sinh viên có nhu cầu bổ sung hoặc cho sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác để đảm bảo đủ quy định về số lượng tín chỉ học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ. Việc đăng ký này theo kế hoạch chi tiết do Phòng Đào tạo ĐH&SĐH quy định.

3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh báo học tập;

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ song song, học kỳ hè.

4. Sinh viên đang trong thời gian bị cảnh báo học tập (lấy theo kết quả học tập của học kỳ trước liền kề với học kỳ chính đang học) chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 17 tín chỉ cho mỗi học kỳ (kỳ chính và kỳ song song với kỳ chính đó, trong đó kỳ chính không quá 14 tín chỉ) và không quá 14 tín chỉ cho học kỳ hè. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường.

5. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện ràng buộc của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

6. Các bước đăng ký học được thực hiện thông qua mạng Internet. Quy trình đăng ký học tập được thực hiện theo hướng dẫn của phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

7. Sinh viên đang thực hiện học phần tốt nghiệp không được phép đăng ký học các môn học nào khác trừ các môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký

1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện trong tuần đầu tiên của mỗi giai đoạn tại học kỳ chính; học kỳ song song và học kỳ hè. Ngoài thời hạn quy định, kết quả đăng ký học của sinh viên được công nhận chính thức và nếu sinh viên không đi học các học phần đã được công nhận chính thức sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm Không (điểm 0).

2. Việc rút học phần đăng ký học được thực hiện qua tài khoản đăng ký học của sinh viên và không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.

Điều 12. Đăng ký học lại

1. Sinh viên có học phần bắt buộc hoặc học phần tự chọn bắt buộc bị điểm F: phải đăng ký học lại học phần đó cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên có học phần tự chọn tự do bị điểm F: đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tự do khác.

3. Đăng ký học nâng điểm: Chỉ áp dụng cho những sinh viên đã đạt điểm C, D tại lần học trước đó đăng ký học lại để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên học đồng thời 2 văn bằng khi đã tốt nghiệp văn bằng thứ nhất thì không được phép học nâng điểm các môn học chung của cả 2 văn bằng

4. Điểm của lần học sau cùng được tính là điểm chính thức của học phần.

Điều 13. Nghỉ ốm

Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép (kèm theo giấy chứng nhận của Y tế trường, hoặc Y tế địa phương hoặc Bệnh viện) gửi Khoa chủ quản có ý kiến trong vòng 5 ngày kể từ ngày ốm.

Sau đó, sinh viên nộp đơn xin phép (đã có ý kiến Trưởng khoa) trong vòng một tuần kể từ ngày ốm cho giáo viên giảng dạy các học phần (nếu xin nghỉ học); hoặc cho phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nếu xin hoãn thi).

Điều 14. Nghỉ học tạm thời

1. Sinh viên viết đơn gửi Hiệu trưởng (qua phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên) xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

          a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

          b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

          c) Vì lý do cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

            2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng (qua phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên) ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .Điều 15. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

1. Sau mỗi học kỳ, mỗi năm học, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng năm đào tạo như sau:- Sinh viên năm thứ nhất:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 35 tín chỉ;

- Sinh viên năm thứ hai:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 35 đến dưới 70 tín chỉ;

- Sinh viên năm thứ ba:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 70 đến dưới 105 tín chỉ;

- Sinh viên năm thứ tư:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 105 đến dưới 135 tín chỉ;

- Sinh viên năm thứ năm:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 135 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học kỳ, mỗi năm học, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

Cụ thể, theo bảng sau:Hạng học lực

Xếp loại

Điểm trung bình chung tích lũy

Bình thường

Xuất sắc

từ 3,60 đến 4,00

Giỏi

từ 3,20 đến 3,59

Khá

từ 2,50 đến 3,19

Trung bình khá

từ 2,30 đến 2,49

Trung bình

từ 2,00 đến 2,29

Yếu

Trung bình yếu

từ 1,50 đến 1,99

Yếu

từ 1,00 đến 1,49

Kém

Dưới 1,00

3. Kết quả học tập trong học kỳ song song được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính tổ chức đồng thời, kết quả học tập kỳ hè được gộp vào học kỳ 2 của năm học để xếp hạng sinh viên về học lực.

            Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học1. Cảnh báo kết quả học tập:

Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ (trừ kỳ sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp), nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

1.1. Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu phạm một trong các điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung học kỳ (học kỳ chính và học kỳ song song, học kỳ hè tổ chức tại học kỳ chính đó) đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1.00 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét (trừ tín chỉ môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) vượt quá 24 tín chỉ.

1.2. Cảnh báo kết quả học tập có 3 mức sau:+ Cảnh báo kết quả học tập mức 1: Là mức cảnh báo đối với sinh viên lần đầu tiên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1

+ Cảnh báo kết quả học tập mức 2: Là mức cảnh báo đối với sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 1 ở học kỳ trước liền kề.

+ Cảnh báo kết quả học tập mức 3: Là mức cảnh báo đối với sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 2 ở học kỳ trước liền kề.

Sinh viên đã bị cảnh báo học tập ở mức 1 hoặc mức 2, nếu trong lần xử lý học tập ở học kỳ liền sau được cải thiện thì mức cảnh báo sẽ được hạ xuống một mức.2. Xử lý buộc thôi học:

2.1. Sinh viên bị buộc thôi học, nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a/ Nhận cảnh báo học tập ở mức 3.

b/ Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường (được quy định tại khoản 1 điều 6 của quy chế này).

c/ Không đăng ký học tập, tự ý bỏ học không có lý do trong học kỳ.

d/ Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

2.2. Chậm nhất một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, nhà trường thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Riêng trường hợp sinh viên đại học chính quy (K56 trở về trước) thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b, c mục 2.1 khoản 2 của Điều này, trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định buộc thôi học, nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét chuyển xuống học hệ cao đẳng của trường và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình đại học khi học ở chương trình cao đẳng. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

            Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình

1. Học cùng lúc hai chương trình (2 văn bằng) dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Khi chưa tốt nghiệp chương trình thứ nhất và còn đủ thời gian theo quy định để hoàn thành chương trình đào tạo thứ hai;

d) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ (gồm các môn của chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai đăng ký học trong học kỳ chính; học kỳ song song và học kỳ hè tổ chức trong học kỳ chính đó) đạt dưới 2,00 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên không đăng ký học các môn ở chương trình thứ hai ít nhất 1 học kỳ kể từ khi tốt nghiệp chương trình thứ nhất (nếu không có lý do chính đáng) sẽ bị xóa tên khỏi danh sách học chương trình thứ hai.

Sinh viên đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất, không được dừng học vì lý do cá nhân (trừ những trường hợp đặc biệt) trong thời gian đang tiếp tục theo học các môn học để hoàn thành chương trình thứ hai.

5. Sinh viên chỉ được xét làm tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu đã hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất và chỉ được tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất. Trong thời gian thực hiện Học phần tốt nghiệp của chương trình thứ nhất thì sinh viên không được đăng ký học các môn học của chương trình thứ hai (trừ các môn học Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất)

6. Quy trình đăng ký học chương trình thứ hai: Sinh viên làm đơn nộp cho phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên trước mỗi học kỳ ít nhất 1 tháng.

7. Ngoài trường hợp xin học chương trình thứ hai, sinh viên có thể đăng ký học thêm các học phần của chuyên ngành khác thuộc cùng ngành đang học hoặc của các ngành khác để bổ sung kiến thức. Kết quả của những học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy trong quá trình học và khi tốt nghiệp nhưng sẽ được ghi trong bảng điểm nếu kết quả học phần đó đạt từ điểm D trở lên.

            Điều 18. Chuyển trường

            1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

            a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

            b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

            c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

            d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.

            2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa (năm cuối khoá được hiểu là năm cuối cùng của thời gian quy định cho phép ở mục 1 điều 6 quy chế này)

d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Chương III

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

         

   Điều 19.  Đánh giá học phần

            1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%.

          Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do Bộ môn phụ trách học phần đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

            2. Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành, thí nghiệm.

            3. Giảng viên phụ trách lớp học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận. Riêng đề thi kết thúc học phần phải được trưởng bộ môn lấy từ ngân hàng đề thi của bộ môn.

            Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần  1. Cuối mỗi giai đoạn học, mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức một kỳ thi duy nhất để thi kết thúc học phần (không tổ chức thi lại).

  2. Thời gian ôn thi của mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 0.5 ngày (một buổi sáng/chiều) cho một tín chỉ (kỳ thi của học kỳ song song, học kỳ hè không tính thời gian nghỉ ôn thi). Đối với những học phần mà sinh viên theo học tại chương trình thứ 2 hoặc học lại, học vượt chỉ được sắp xếp không trùng lịch các môn thi với nhau chứ không đảm bảo nghỉ ôn thi 0.5 ngày cho một tín chỉ.

3. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

Căn cứ điều kiện thực tế của môn học, Bộ môn xem xét điều kiện dự thi kết thúc học phần của sinh viên dựa theo các tiêu chí sau:

a. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi có đủ các điều kiện sau:

- Có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần đó trừ những sinh viên được Hiệu trưởng cho phép nghỉ học do tham gia các hoạt động của Nhà trường.

- Sinh viên phải dự ít nhất 50% số lần kiểm tra theo quy định cho mỗi học phần và đạt yêu cầu.

b. Đối với các học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm

Sinh viên phải tham dự đầy đủ thời gian và thực hiện đúng các qui định của học phần thực hành, thí nghiệm mới được tính điểm học phần.

c. Đối với các học phần có cả lý thuyết và bài tập/thí nghiệm/thực hành

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi có đủ các điều kiện sau:

- Phần lý thuyết: Sinh viên có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho phần lý thuyết đó trừ những sinh viên được Hiệu trưởng cho phép nghỉ học do tham gia các hoạt động của Nhà trường.

- Phần bài tập/thí nghiệm/thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ qui định cho phần bài tập và dự ít nhất 50% số lần kiểm tra theo quy định và đạt yêu cầu.

d. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần thì phải nhận điểm Không (điểm 0) và phải đăng ký học lại.

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần

            1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng.

            2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, thi trên máy tính (đối với những môn tin học) hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

            3. Việc chấm thi kết thúc các học phần thi tự luận, chấm tiểu luận, bài tập lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm. Thời gian công bố điểm thi chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn. Việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ các bài thi sau khi chấm thực hiện theo quy trình khảo thí do Hiệu trưởng phê duyệt. Thời gian lưu giữ các bài thi, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn.

            Thi vấn đáp, thi trên máy tính kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn quyết định.

Thi kết thúc học phần theo hình thức trắc nghiệm do phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thực hiện theo quy định của Nhà trường. Thời gian lưu giữ các bài thi ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi. Thời gian công bố điểm thi chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày thi.

            Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và làm thành hai bản. Một bản lưu tại bộ môn và một bản gửi về phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng của trường,

            5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi và phải nhận điểm 0 (điểm Không) cho môn thi mà sinh viên vắng thi ở kỳ thi đó.

            6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng (được hoãn thi theo quy định tại điều 13 hoặc được điều động theo Quyết định của Nhà trường), được Nhà trường bố trí cho thi ở đợt thi khác và được coi là điểm thi lần đầu. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được kỳ thi đó, nếu:

- Không có lý do chính đáng: sinh viên sẽ nhận điểm 0 (điểm Không) cho môn thi đó và phải đăng ký học lại ở các học kỳ sau.

- Có lý do chính đáng (có đơn kèm theo hồ sơ nộp cho Phòng CTCT & Quản lý sinh viên): được xem xét không tính học phần đó vào điểm trung bình chung học kỳ nhưng phải đăng ký học lại ở các học kỳ sau.

            Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

            1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

a) Loại đạt:                 

A (8,5 ÷ 10)     Giỏi

                                                B (7,0 ÷ 8,4)                Khá

                                                C (5,5 ÷ 6,9)               Trung bình

                                                D (4,0 ÷ 5,4)           Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0)                 Kém

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

        I           Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

          X           Chưa nhận được kết quả thi.

d) Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

           a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

           b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

          c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

          5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho trường hợp sau đây:

Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, chậm nhất 1 tuần khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên chuyển lên.

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

          a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

          b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình hoặc được thưởng điểm do thi Olympic cấp quốc gia.

            Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung1. Việc quy đổi điểm giữa các thang điểm được thực hiện như bảng dưới đây:

Thang điểm 10

Điểm chữ

Thang điểm 4

8.5 điểm ÷ 10.0 điểm

A

4.0 điểm

7.0 điểm ÷ 8.4 điểm

B

3.0 điểm

5.5 điểm ÷ 6.9 điểm

C

2.0 điểm

4.0 điểm ÷ 5.4 điểm

D

1.0 điểm

0.0 điểm ÷ 3.9 điểm

F

0.0 điểm

2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:      

    


Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

            ai  là điểm của học phần thứ i

            ni  là số tín chỉ của học phần thứ i

            n  là tổng số học phần.

            - Điểm trung bình chung học kỳ dùng để xét học bổng, xét cảnh báo học tập, thôi học sau mỗi học kỳ, xét khen thưởng sau mỗi năm học.

- Điểm trung bình chung tích lũy dùng để xét cảnh báo học tập, thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp.

- Không tính kết quả thi các học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, tiếng Anh trình độ A2 vào điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy. Việc đánh giá kết quả và điều kiện cấp chứng chỉ đối với học phần này theo quy định riêng của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp, thi khoá luận tốt nghiệp (gọi chung là học phần tốt nghiệp)

Điều kiện, hình thức và thời gian làm tốt nghiệp hoặc thi khóa luận tốt nghiệp thực hiện theo quy định riêng của nhà trường.

            Điều 25. Chấm học phần tốt nghiệp

1. Việc đánh giá học phần tốt nghiệp thực hiện theo quy định riêng của nhà trường.

2. Điểm của học phần tốt nghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo quy định tại các mục a và b, khoản 2, Điều 22 của Quy chế này. Điểm học phần tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.

Điều 26. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Vào cuối mỗi học kỳ chính, Nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên có đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

           b) Tích lũy đủ số học phần quy định của chương trình đào tạo;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định;

          đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

e) Đạt chuẩn tiếng Anh (trình độ A2 theo tiêu chuẩn châu Âu) đầu ra theo quy định của Trường (đối với K54 hệ đại học chính quy trở về sau, trừ Lưu học sinh và sinh viên cử tuyển).

2. Cuối mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp trường căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

            Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên làm Thư ký và các thành viên là các Trưởng khoa chuyên môn và Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

            3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

            Điều 27. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo           

           1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

           a) Loại xuất sắc:          Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi:          Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:           Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình khá:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,30 đến 2,49;

đ) Loại trung bình:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,29.

           2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

            a) Có khối lượng của các học phần phải học lại (bao gồm các tín chỉ có điểm dưới điểm D ở một trong các lần học của học phần môn học tính điểm tốt nghiệp) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định của toàn chương trình;

            b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

           3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi tên ngành và chuyên ngành mà sinh viên theo học.

          4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 26 của Quy chế này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với các ngành đào tạo đó.     

            5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, chưa đạt chuẩn tiếng Anh (trình độ A2 theo tiêu chuẩn châu Âu) đầu ra theo quy định của Trường nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, phải trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

            6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường. Riêng sinh viên đại học chính quy nếu có nguyện vọng, được làm đơn xin chuyển xuống học chương trình cao đẳng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này.  

 

Chương VXỬ LÝ VI PHẠM

            Điều 28. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra    

            1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị học phần tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

            2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.           3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.  
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

GS.TS. TRỊNH MINH THỤ
- -Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương