TrưỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.27 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích2.27 Mb.
#1855
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Ứng dụng trong Nông nghiệp – Dược liệu – Môi trường)

Tên tiếng Anh ngành đào tạo: Bachelor of Biotechnology

Mã ngành đào tạo: 52420201

Trình độ đào tạo: Đại học Hệ: Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 500/QĐ-ĐT ngày 18-10-2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Ứng dụng trong Nông nghiệp-Dược liệu-Môi trường) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, say mê nghề nghiệp; Nắm vững những kiến thức và nguyên lí cơ bản của các quá trình sinh học có liên quan đến Công nghệ sinh học cũng như có khả năng nghiên cứu và ứng dụng thành tựu Công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất; Có kỹ năng làm việc thích ứng trong môi trường hội nhập, năng động, sáng tạo và tính cạnh tranh cao.1.2. Mục tiêu cụ thể

+ Về phẩm chất đạo đức

Chương trình nhằm đào tạo Cử nhân Công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, say mê nghề nghiệp.+ Về kiến thức

Trang bị kiến thức cơ bản về những nguyên lí và ứng dụng của các quá trình sinh học có liên quan đến công nghệ sinh học cũng như phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và đủ năng lực để tiếp tục học tập nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức trong phạm vi ngành học.+ Về kỹ năng

Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu và thực hành sản xuất trong các lĩnh vực công nghệ sinh học động, thực vật; công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường; có khả năng tư duy sáng tạo, tính chủ động cao, có phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành học.+ Công việc sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Ứng dụng trong Nông nghiệp-Dược liệu-Môi trường), sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Đảm nhận về kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, khoa học môi trường...;

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, kỹ thuật sinh học và công nghệ Sinh học ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng...;

- Tham gia giảng dạy sinh học và công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông;

- Xây dựng, tạo lập và tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học;

- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp, Dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học trong các chuyên ngành: khoa học sự sống, khoa học môi trường...

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (chưa kể phần nội dung chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Căn cứ theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-08-2007 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn hướng dẫn thực hiện số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18-01-2013 của Đại học Đà Nẵng.- Điều kiện tốt nghiệp: ngoài những điểm quy định trong Quy chế, sinh viên phải tích lũy được ít nhất 135 tín chỉ (trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc), đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học.

6. Thang điểm: Thang điểm chữ A,B,C,D,F được quy định theo Quy chế 43.

7. Nội dung chương trình:

TT

Tên học phần

Số

TC

Trong đó

LT

TH
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1)

2

2

0

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2)

3

3

0

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

5

Tiếng Anh 1

3

3

0

6

Tiếng Anh 2

2

2

0

7

Tiếng Anh 3

2

2

0

8

Tin học đại cương

3

2

1

9

Đại số tuyến tính và giải tích

4

4

0

10

Xác suất thống kê

2

2

0

11

Vật lý đại cương 1

2

2

0

12

Vật lý đại cương 2

3

3

0

13

Thực hành vật lý đại cương

1

0

1

14

Hóa đại cương

3

3

0

15

Khoa học môi trường đại cương

2

2

0

16

Giáo dục thể chất 1

(1)

0

1

17

Giáo dục thể chất 2

(1)

0

1

18

Giáo dục thể chất 3

(1)

0

1

19

Giáo dục thể chất 4

(1)

0

1

20

Giáo dục thể chất 5

(1)

0

1

21

Giáo dục quốc phòng

 4tTổng số tín chỉ của khối (không tính 2 CC GDTC&GDQP)

37


KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

22

Hóa phân tích

2

2

0

23

Thực hành hóa học phân tích

1

0

1

24

Hóa học hữu cơ

2

2

0

25

Tế bào học

2

2

0

26

Thực hành tế bào học

1

0

1

27

Sinh học phân tử

2

2

0

28

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên

2

2

0

29

Miễn dịch học

2

2

0

31

Tiếng Anh chuyên ngành

2

2

0

32

Nhập môn công nghệ sinh học

2

2

0

33

Thực hành nhập môn công nghệ sinh học

2

0

2

34

Vi sinh vật đại cương

2

2

0

35

Thực hành vi sinh vật đại cương

2

0

2

36

Vi sinh ứng dụng

2

2

0

37

Thực hành vi sinh ứng dụng

2

0

2

38

Hóa sinh

3

3

0

39

Thực hành hóa sinh

2

0

2

40

Di truyền học

2

2

0

41

Thực hành di truyền học

1

0

1

42

Sinh lý học thực vật

3

3

0

43

Thực hành sinh lý học thực vật 

2

0

2

44

Sinh lý học động vật

2

2

0

45

Thực hành sinh lý học động vật 

1

0

1

46

Công nghệ ADN tái tổ hợp

2

2

0

47

Thực hành công nghệ ADN tái tổ hợp

2

2

2

48

Công nghệ sinh học động vật

2

2

0

49

Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

2

2

0

50

Thực hành quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

1

0

1

52

Ứng dụng tin học trong sinh học

2

1

1

53

Công nghệ protein-enzyme

2

2

0

54

Thực hành công nghệ protein-enzyme

2

0

2

55

Công nghệ sinh học môi trường

2

2

0

56

Thực hành công nghệ sinh học môi trường

2

2

2

57

An toàn sinh học trong công nghệ sinh học

2

2

0

58

Phương pháp NCKH công nghệ sinh học

2

2

0

59

Thực tập nhận thức tại cở sản sản xuất và nghiên cứu

1

0

1

60

Thực tập kỹ năng tại cở sản sản xuất và nghiên cứu

2

0

2

61

Thực tập tốt nghiệp

3

0

3

Số tín chỉ phải tích lũy

73


KIẾN THỨC TỰ CHỌN

(Chọn 1 trong 2 hướng, mỗi hướng 25/34 tín chỉ)
Hướng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp và dược liệu

62

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

2

0

63

Thực hành nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

0

2

64

Công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp

2

2

0

65

Thưc hành công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp

2

0

2

66

Sinh học và kỹ thuật trồng nấm

2

2

0

67

Thực hành sinh học và kỹ thuật trồng nấm

2

0

2

68

Công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch

2

2

0

69

Thực hành công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch

2

0

2

70

Công nghệ sinh học dược liệu

2

2

0

71

Thực hành công nghệ sinh học dược liệu

2

0

2

72

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

2

2

0

73

Thực hành hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

2

0

2

74

Tiểu luận chuyên ngành

3

0

3

75

Chuyên đề công nghệ sinh học 1

2

2

0

76

Chuyên đề công nghệ sinh học 2

2

2

0

77

Khóa luận tốt nghiệp

7

0

7
Hướng công nghệ sinh học phục vụ môi trường và phát triển bền vững

78

Kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm

2

2

0

79

Thực hành kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm

2

0

2

80

Độc học môi trường

2

2

0

81

Công nghệ sản xuất sạch hơn

2

2

0

82

Công nghệ thực vật xử lý môi trường

2

2

0

83

Thực hành công nghệ thực vật xử lý môi trường

2

0

2

84

Công nghệ vi sinh vật xử lý môi trường

2

2

0

85

Thực hành công nghệ vi sinh vật xử lý môi trường

2

0

2

86

Giám sát môi trường bằng sinh vật chỉ thị

2

2

0

87

Thực hành giám sát môi trường bằng sinh vật chỉ thị

2

0

2

88

Công nghệ sinh học tảo trong sản xuất nhiên liệu

2

2

0

89

Thực hành công nghệ sinh học tảo trong sản xuất nhiên liệu

2

0

2

90

Tiểu luận chuyên ngành

3

0

3

91

Chuyên đề công nghệ sinh học 1

2

2

0

92

Chuyên đề công nghệ sinh học 2

2

2

0

93

Khóa luận tốt nghiệp

7

0

7

Tổng số tín chỉ của khối

98Tổng số tín chỉ toàn khóa

1358. Kế hoạch giảng dạy:

Học kỳ

Tên học phần

Số TC

Trong đó

LT

TH

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1)

2

2

0

Tin học đại cương

3

2

1

Đại số tuyến tính và giải tích

4

4

0

Vật lý đại cương 1

2

2

0

Hóa đại cương

3

3

0

Tế bào học

2

2

0

Thực hành tế bào học

1

0

1

Giáo dục thể chất 1

(1)

0

1

Tổng số tín chỉ của học kỳ

172

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2)

3

3

0

Tiếng Anh 1

3

3

0

Vật lý đại cương 2

3

3

0

Thực hành vật lý đại cương

1

0

1

Hóa hữu cơ

2

2

0

Di truyền học

2

2

0

Thực hành di truyền học

1

0

1

Tài nguyên và đa dạng sinh học

2

2

0

Giáo dục thể chất 2

(1)

0

1

Giáo dục quốc phòng

4t 

 
Tổng số tín chỉ của học kỳ

173

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

Tiếng Anh 2

2

2

0

Nhập môn công nghệ sinh học

2

2

0

Thực hành nhập môn công nghệ sinh học

2

0

2

Hóa phân tích

2

2

0

Thực hành hóa phân tích

1

0

1

Hóa sinh

3

3

0

Thực hành hóa sinh

2

0

2

Khoa học môi trường đại cương

2

2

0

Giáo dục thể chất 3

(1)

0

1

Tổng số tín chỉ của học kỳ

184

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

Tiếng Anh 3

2

2

0

Sinh lý học thực vật

3

3

0

Thực hành sinh lý học thực vật

2

0

2

Sinh lý học động vật

2

2

0

Thực hành sinh lý học động vật

1

0

1

Vi sinh vật đại cương

2

2

0

Thực hành vi sinh vật đại cương

2

0

2

Sinh học phân tử

2

2

0

Giáo dục thể chất 4

(1)

0

1

Tổng số tín chỉ của học kỳ

195

Xác suất thống kê

2

2

0

Tiếng Anh chuyên ngành

2

2

0

Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

2

2

0

Thực hành quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

1

0

1

Ứng dụng tin học trong sinh học

2

2

0

Miễn dịch học

2

2

0

Công nghệ ADN tái tổ hợp

2

2

0

Thực hành công nghệ ADN tái tổ hợp

2

0

2

Phương pháp NCKH công nghệ sinh học

2

2

0

Thực tập nhận thức cơ sở nghiên cứu và sản xuất

1

0

1

Giáo dục thể chất 5

(1)

0

1

Tổng số tín chỉ học kỳ

186


Công nghệ protein-enzym

2

2

0

Thực hành công nghệ protein-enzym

2

2

0

An toàn sinh học trong công nghệ sinh học

2

2

0

Vi sinh ứng dụng

2

2

0

Thực hành vi sinh ứng dụng

2

0

2

Công nghệ sinh học động vật

2

2

0

Công nghệ sinh học môi trường

2

2

0

Thực hành công nghệ sinh học môi trường

2

0

2

Thực tập kỹ năng cơ sở nghiên cứu và sản xuất

2

0

2

Tổng số tín chỉ học kỳ

187

Sinh viên tự chọn 01 trong 02 hướng sau:

* Hướng công nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và dược liệu (chọn 18/24 tín chỉ)


Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

2

0

Thực hành nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

0

2

Công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp

2

2

0

Thực hành công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp

2

0

2

Sinh học và kỹ thuật trồng nấm

2

2

0

Thực hành sinh học và kỹ thuật trồng nấm

2

0

2

Công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch

2

2

0

Thực hành công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch

2

0

2

Công nghệ sinh học dược liệu

2

2

0

Thực hành công nghệ sinh học dược liệu

2

0

2

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

2

2

0

Thực hành hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

2

0

2

* Hướng công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường và phát triển bền vững (chọn 18/24 tín chỉ)


Kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm

2

2

0

Thực hành kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm

2

0

2

Độc học môi trường

2

2

0

Công nghệ sản xuất sạch hơn

2

2

0

Công nghệ thực vật xử lý môi trường

2

2

0

Thực hành công nghệ thực vật xử lý môi trường

2

0

2

Công nghệ vi sinh vật xử lý môi trường

2

2

0

Thực hành công nghệ vi sinh vật xử lý môi trường

2

0

2
Giám sát môi trường bằng sinh vật chỉ thị

2

2

0

Thực hành giám sát môi trường bằng sinh vật chỉ thị

2

0

2

Công nghệ sinh học tảo trong sản xuất nhiên liệu

2

2

0

Thực hành công nghệ sinh học tảo trong sản xuất nhiên liệu

2

0

2

Tổng số tín chỉ trong học kỳ

188

Thực tập tốt nghiệp

3

0

3

Học phần tự chọn


Khóa luận tốt nghiệp

7

0

7

Tiểu luận chuyên ngành

3

0

3

Chuyên đề công nghệ sinh học 1

2

2

0

Chuyên đề công nghệ sinh học 2

2

2

0

Tổng số tín chỉ trong học kỳ

10


tải về 2.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương