TrưỜng đẠi học nha trang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 187 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích187 Kb.
#4006

ƠTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Khoa học chính trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBộ môn Lý luận chính trị

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

Mã học phần: 45009

Số tín chỉ: 2

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng

Giảng dạy cho ngành: Chuyên ngành: Kinh tế Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán và các ngành kinh tế khác

Cho sinh viên năm thứ: Học kỳ I năm thứ nhất

Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- lênin

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 21

- Làm bài tập trên lớp: 0

- Thảo luận: 9

- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, studio, điền giã…): 0

- Tự nghiên cứu: Theo Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ: đối với học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Vì vậy, với môn học này sinh viên phải dành ít nhất là 90 tiết để tự học2. Tóm tắt nội dung học phần Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống các quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp khác nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định. Tổng hợp những tư tưởng kinh tế, giải thích thực chất các hiện tượng kinh tế nhất định, và những tư tưởng kinh tế đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý thức.

3. Nội dung chi tiết học phần

3.1 Danh mục vấn đề học phần

 1. Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

 2. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị tư sản cổ điển

 3. Kinh tế chính trị tiểu tư sản

 4. Học thuyết kinh tế của những người XHCN không tưởng thế kỷ XIX

 5. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Marx - Lênin

 6. Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại

3.2 Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng vấn đề của học thuyết

Vấn đề 1: Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

Nội dung

Mức độ

Kiến thức: Hiểu

 1. Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế.

 2. Phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Kỹ năng: Giáo viên giúp cho sinh viên:

 • Nắm được đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, từ đó phân tích, so sánh sự tiến bộ cũng như hạn chế của các học thuyết kinh tế.

 • Vận dụng một cách có hệ thống lôgic và lịch sử cho các môn học đặc biệt môn kinh tế học.

3


Vấn đề 2: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

Nội dung

Mức độ

Kiến thưc:

 1. Học thuyết kinh tế trọng thương

 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa trọng thương

 2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của thuyết trọng thương

 3. Đặc điểm thuyết trọng thương Anh và Pháp

 4. Những nhận xét rút ta từ nghiên cứu thuyết trọng thương

 1. Học thuyết kinh tế trọng nông

 1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện chủ nghĩa trọng nông

 2. Những quan điểm, lý luận học thuyết kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng nông và Đại biểu của chủ nghĩa trọng nông:

 1. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

 1. Hoàn cảnh xuất hiện trường phái kinh tế chính trị cổ điển Anh

 2. Đặc điểm phương pháp luận của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh

3. Wiliam Petty (1623-1687)

 1. Ađam Smith (1723-1790)

5. David Ricardo (1772-1823)

IV. Sự suy đồi của kinh tế chính trị tư sản cổ điển

1.Nguyên nhân dẫn đến sự suy đồi của kinh tế chính trị cổ điển

2.Học thuyết kinh tế của Thomas Robert Manlthus (1766-1834)

3.Học thuyết kinh tế của Jean Baptiste Say (1766-183222222

2

33

2


Kỹ năng: Giáo viên giúp cho sinh viên

 • Nắm vững những vấn đề cơ bản của các thuyết, từ đóp phân tích so sánh để thấy được thuyết sau hoàn thiện hơn vì luôn gắn với các điều kiện lịch sử hơn vì CNTB.

 • Vận dụng được những kiến thức đã học trong lịch sử học thuyết kinh tế để thấy được kinh tế - xã hội luôn gắn với điều kiện lịch sử.

3

Vấn đề 3: Kinh tế chính trị tiểu tư sản

Nội dung

Mức độ

Kiến thức:

 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời và phương pháp luận

 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của kinh tế chính trị tiểu tư sản

 2. Đặc điểm phương pháp luận của kinh tế chính trị tiểu tư sản

 1. Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Simondi

 1. Simondi phê phán CNTB theo lập trường tiểu tư sản

 2. Lý luận về giá trị, lợi nhuận, tiền công và khủng hoảng kinh tế của Simondi.

III. Những quan điểm kinh tế của Proudhon (1809-1865)

 1. Đặc trưng phương pháp luận của Proudhon.

 2. Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Proudhon.2

3


3


Kỹ năng:

 • Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị tiểu tư sản trên cơ sở đó phân tích, đánh giá đúng đắn trường phái kinh tế tiểu tư sản và rút ra những hạn chế.

 • Vận dụng những kiến thức đã học vào trong quá trình học tập cũng nhưng công tác. Việc phát triển kinh tế luôn gắn với tầm nhìn.

3

3Vấn đề 4: Học thuyết kinh tế của những người, XHCN không tưởng thế kỷ XIX.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức:

 1. Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của CNXH không tưởng ở Tây âu đầu thế kỷ XIX

 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của CNXH không tưởng ở Tây âu.

 2. Đóng góp chủ yếu của CNXH không tưởng.

 1. Học thuyết kinh tế của SaintSimon (1761-1825)

 1. Quan điểm lịch sử của SaintSimon.

 2. Sự phê phán CNTB của SaintSimon.

 3. Dự án về xã hội tương lai, hay dự án về thế giới công nghiệp mới.

 1. Học thuyết kinh tế của Charles Fourier (1772-1839)

 1. Lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội.

 2. Sự phê phán CNTB.

 3. Dự đoán xã hội tương lai.

2


3

Kỹ năng:

 • Sinh viên nắm được những đóng góp của trường phái XHCN không tưởng, cũng như những dự đoán xã hội tương lai, từ đó phân tích, đánh giá đúng đắn những hạn chế của họ do hoàn cảnh lịch sử có ảnh hưởng đến cách nhìn của họ còn phiến diện.

3

Vấn đề 5: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Mác-Lênin

Nội dung

Mức độ

Kiến thức:

 1. Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Marx.

 2. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị Macxit.

 1. Giai đoạn hình thành cơ sở triết học và phương pháp luận của kinh tế chính trị (1843-1848)

 2. Giai đoạn xây dựng hệ thống các phạm trù và quy luật kinh tế của kinh tế chính trị Macxit (1867-1895).

 1. Những đóng góp chủ yếu của Marx và Engles trong kinh tế chính trị học.

 1. Marx đưa ra quan niệm về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị.

 2. Marx đưa ra những quan điểm lịch sử về sự phát triển kinh tế và việc phân tích các phạm trù, các quy luật kinh tế.

 3. Marx thực hiện một cuộc cách mạng về học thuyết giá trị lao động.

 4. Công lao to lớn của Marx là xây dựng học thuyết giá trị thặng dư.

 5. Marx chỉ ra bản chất của tiền lương là giá cả sức lao động.

 6. Marx là người đầu tiên phân chia tư bản thành c và v.

 7. Phân tích tích lũy tư bản trong điều kiện c tăng v giảm, tất yếu dẫn đến xuất khẩu thừa.

 8. Marx đã chỉ ra cơ cấu chuyển hóa m đến p và giá trị hàng hóa đến giá cả sản xuất trong điều kiện tự do cạnh tranh. Điều này có ý nghĩa cách mạng và khoa học.

 1. Lênin tiếp tục sự phát triển kinh tế chính trị Macxit.

 1. Tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

 2. Quan điểm của Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2

Kỹ năng:

 • Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị Macxit, từ đó phân tích đánh giá đúng đắn lý luận của chủ nghĩa Marx và rút ra chỉ có chủ nghĩa Marx mới bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

 • Vận dụng trong nhân thức thực tiễn vào quá trình học tập và nghiên cứu, chỉ có chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kể cả trong kinh tế thị trường.

3

Vấn đề 6: Các học thuyết kinh tế hiện đại.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức:

 1. Các học thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”

 1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái “cổ điển mới”

 2. Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái “giới hạn”.

 3. Trường phái thành Lausanne (Thụy sĩ)

 4. Trường phái Cambridge (Anh)

 1. Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes

 1. Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chủ yếu của học thuyết Keynes.

 2. Lý thuyết chung về “việc làm” của Keynes:

 3. Lý thuyết Keynes về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế.

 4. Những đóng góp và hạn chế của lý thuyết Keynes.

2
 1. Lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại.

 1. Sự xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của kinh tế học trường phái chính hiện đại.

 2. Lý thuyết về “kinh tế hỗn hợp”

 3. Lý thuyết lạm phát.Kỹ năng:

 • Nắm bắt được những nội dung cơ bản của các lý thuyết kinh tế của các trường phái kinh tế hiện đại, từ đó phân tích, đánh giá đúng đắn những đóng góp và hạn chế của các trường phái, trên cơ sở đó thấy được các lý thuyết sau luôn tiến bộ hơn, gắn với thực tiễn hơn lý thuyết trước.

 • Vận dụng trong các môn học vĩ mô, vi mô các kinh tế cụ thể khác.

3

4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

Vấn đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Vấn đề 1

2

0
0

4

6

Vấn đề 2

6

0

2

0

12

20

Vấn đề 3

3

0

1

0

8

12

Vấn đề 4

4

0

0

0

8

12

Vấn đề 5

1

0

3

0

8

12

Vấn đề 6

5

0

3

0

16

24

Tổng số:

21

0

9

0

56

86

5. Tài liệu

(Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế)

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội

Giáo trình

Lịch sử các học thuyết kinh tế2004

Thống Kê

Thư viện

*
2

Mai Quế Anh – Trần Văn Chiến

Lịch sử các tư tưởng kinh tế

1991

Giáo dục

Thư viện
*

3

K.Marx

Tư bản Quyển IV

1979

Tiến Bộ

Thư viện
*

4

Samuelson

Kinh tế học

1989

KH XH

Thư viện
*

6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình, đọc tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

Tham dự các buổi lên lớp, các buổi thảo luận theo qui định; nộp bài đúng qui định của giảng viên; bài kiểm tra phải hiểu, biết vận dụng thực tiễn, không chép nguyên trong sách.

Gian dối sẽ bị điểm khôngNếu đau, bệnh xin phép sẽ được nghỉ học.
7. Đánh giá quá trình trong dạy và học

7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: 10

Loại

Thang điểm số

Thang điểm chữ

Đạt

Giỏi

9 – 10

A

8,5 – 8,9

A-

Khá

8,0 – 8,4

B+

7,0 – 7,9

B

Trung bình

6,5 – 6,9

B-

6,0 – 6,4

C+

5,5 – 5,9

C

Trung bình yếu

5,0 – 5,4

C-

4,5 – 4,9

D+

4,0 – 4,4

D

Không đạt

Kém

3,0 – 3,9

D-

0 - 2,9

F

7.2. Các hoạt động đánh giá

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

15

2

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

10

3

Hoạt động nhóm (HĐN)

Trình bày báo cáo

5

4

Kiểm tra giữa kỳ (KT)

Viết, vấn đáp

10

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)

Viết, vấn đáp, thực hành

10

6

Thi kết thúc học phần (THP)

Viết, vấn đáp, tiểu luận….

50

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


3. Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể (chỉ sau khi GV nhận được lịch giảng dạy)

Vấn đề 1: Đối tượng và phương pháp nghiên của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

……………… Tuần 1/ Thời gian từ: …….. đến: …………


Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

1.Đối tượng nghiên cứu …….

2. Phương pháp nghiên cứu …….- Đọc Q.1 tr. 9-13

Thảo luận
1. …..

2. …..


- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

Vấn đề 2: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

……………… Tuần 1,2/ Thời gian từ: …….. đến: …………Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

1.Học thuyết kinh tế trọng thương và trọng nông

2. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh…- Đọc Q.1 tr. 14-77

Thảo luận
Sự suy đồi của kinh tế chính trị …..

- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

Vấn đề 3: Kinh tế chính trị tiểu tư sản

……………… Tuần 3,4/ Thời gian từ: …….. đến: …………Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

.Những quan điểm kinh tế của Símondi ……

- Đọc Q.1 tr. 86-95

Thảo luận
1. Những quan điểm kinh tế chủ yếu Proudhon…..

- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

Vấn đề 4: Học thuyết kinh tế của những người, XHCN không tưởng thế kỷ XIX.

……………… Tuần 5/ Thời gian từ: …….. đến: …………Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

.Học thuyết kinh tế của Charlesfourier……

- Đọc Q.1 tr. 96-106

Thảo luận
Những quan điểm kinh tế chủ yếu Robert Owen…..

- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

Vấn đề 5: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Mác-Lênin

……………… Tuần 6/ Thời gian từ: …….. đến: …………Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

1.Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Mác

2, Những đóng góp chủ yếu của Mác và Ăng ghen…..- Đọc Q.1 tr.106-124

Thảo luận
Quá trình xây dựng và phát triển KTCT học Mác.

- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

Vấn đề 6: Các học thuyết kinh tế hiện đại.

……………… Tuần 7,8/ Thời gian từ: …….. đến: …………Hình thức day- học

Thời gian, địa điểm

Nội dung dạy - học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Lý thuyết

Theo thời khoá biểu

1..Học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới

2, Học thuyết kinh tế trường phái Keynes

3, Hoc thuyết kinh tế trường phái chính hiện đại…


- Đọc Q.1 tr.125-189

Thảo luận
Học thuyets kinh tế của “ chủ nghĩa tự do mới…..

- Theo phân công của nhóm
Kiểm tra

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA

1. TS.GVC. Tô Thị Hiền Vinh Tô Thị Hiền Vinh

2. ThS GV. Trần Thị Lệ Hằng

3. ThS. GVC. Phạm Quang Huy

3. GV. Đỗ Văn Đạo

Thông tin về giảng viên giảng dạy học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế

1- Họ và tên: Tô Thị Hiền Vinh – DĐ: 0935315877

Chức danh, học vị: Trưởng Bộ môn, TS - GVC

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn:

Email: tothihienvinh@yahoo.com

2- Họ và tên: Trần Thị Lệ Hằng – DĐ: 0905852319

Chức danh, học vị: GV - Ths

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn:

Email: trtlehang@gmail.com

3- Họ và tên: Phạm Quang Huy – DĐ: 0909395627

Chức danh, học vị: GVC - Ths

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn và Văn phòng Đảng ủy:

Email: huy27ltp@yahoo.com

4- Họ và tên: Đỗ Văn Đạo – DĐ: 0948225558

Chức danh, học vị: GV- Cử nhân

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn:

Email: vandao3377@gmail.com

5- Họ và tên: Vũ Thị Bích Hạnh – DĐ: 0975249540

Chức danh, học vị: GV-Cử nhân

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn:Điện thoại, email: bhanh204@yahoo.com

tải về 187 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương