TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang4/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học

Mã học phần : NAA3850

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Lý thuyết tàu thủy, Kết cấu tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy.

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy.

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 15 tiết

- Thực hành, thực tập : 15 tiết

- Tự nghiên cứu : 120 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về tính toán, thiết kế các loại tàu thông dụng và hướng dẫn người học thực hiện đồ án môn học thiết kế sơ bộ một con tàu cụ thể với các nội dung xác định đặc điểm hình học, thiết kế tuyến hình, bố trí chung tàu phù hợp yêu cầu Quy phạm, giúp người học hình thành kiến thức và kỹ năng thiết kế sơ bộ các loại tàu thông dụng.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Phương pháp thiết kế tàu thủy

 2. Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy

 3. Thiết kế đường hình tàu thủy

 4. Thiết kế bố trí chung tàu thuỷ

 5. Thiết kế sơ bộ một loại tàu thông dụng (Đồ án môn học)

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Phương pháp thiết kế tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các giai đoạn thiết kế tàu thủy

 2. Các phương pháp thiết kế tàu thủy

 3. Một số khái niệm cơ bản

1

11

Thái độ

 1. Thiết kế là chuyên môn chính của kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy nói chung và ngành Thiết kế tàu thủy nói riêng.

 2. Chất lượng quá trình thiết kế quyết định chất lượng của tàu đóng mới.
Kỹ năng

 1. Nắm vững nội dung các công việc trong quá trình thiết kế tàu thủy.

 2. Phân tích và lựa chọn phương pháp thiết kế tàu thủy phù hợp.

2

2Chủ đề 2 : Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các đặc điểm hình học tàu thủy (Sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp giải tích

 3. Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp thống kê

 4. Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp tối ưu

2

22

Thái độ

 1. Đặc điểm hình học có ảnh hưởng trực tiếp đên các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của tàu thiết kế.

 2. Việc xác định đặc điểm hình học hợp lý sẽ đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiên tiến của tàu thiết kế.
Kỹ năng

 1. Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy theo yêu cầu của nhiệm vụ thư.

 2. Lập và giải bài toán xác định đặc điểm hình học tối ưu của tàu thiết kế.

3

3Chủ đề 3 : Thiết kế đường hình tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ đường hình tàu thủy (sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Các yếu tố cần xét khi thiết kế đường hình tàu thủy

 3. Các phương pháp thiết kế đường hình tàu thủy

 4. Trình tự thiết kế bản vẽ đường hình tàu thủy

2

22

2


Thái độ

 1. Bản vẽ đường hình quyết định các tính năng hàng hải của tàu đi biển.

 2. Bản vẽ đường hình liên quan đến hầu hết các công việc chuyên môn của kỹ sư ngành kỹ thuật tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Kiếm tra, xét duyệt bản vẽ đường hình tàu thủy

 2. Thiết kế đường hình theo các đặc điểm hình học đã xác định

2

3Chủ đề 4 : Thiết kế bố trí chung tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ bố trí chung và các yêu cầu khi bố trí chung toàn tàu

 2. Bố trí và phân khoang tàu thủy

 3. Bố trí và phân chia buồng trên tàu

 4. Kiến trúc tàu thủy

2

22

2


Thái độ

 1. Bố trí chung có ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu về mặt sử dụng, các tính năng hàng hải và tính kinh tế của con tàu.

 2. Bố trí chung hợp lý sẽ đảm bảo tàu thiết kế thuận lợi về sử dụng, tính năng hàng hải tốt và tính kinh tế cao.
Kỹ năng

 1. Kiếm tra, xét duyệt bản vẽ bố trí chung toàn tàu.

 2. Thiết kế bố trí chung toàn tàu hợp lý và đảm bảo các yêu cầu Quy phạm và các công ước quốc tế liên quan.

2

3Chủ đề 5 : Thiết kế sơ bộ một loại tàu thông dụng (Đồ án môn học)

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Xây dựng nhiệm vụ thư

 2. Xác định đặc điểm hình học của tàu thiết kế.

 3. Thiết kế đường hình tàu thiết kế

 4. Thiết kế kết cấu tàu thiết kế.

 5. Thiết kế bố trí chung tàu thiết kế.

 6. Tính toán, kiểm tra các tính năng hàng hải chính của tàu thiết kế theo yêu cầu của Quy phạm.

1

22

2

22

Thái độ

 1. Thiết kế sơ bộ là chuyên môn chính của kỹ sư Thiết kế tàu thủy.

 2. Thiết kế liên quan đến hầu hết các lĩnh vực chuyên môn khác của kỹ sư ngành kỹ thuật tàu thủy như xét duyệt thiết kế, tổ chức đóng mới v..v...
Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế sơ bộ một loại tàu thông dụng

 2. Xét duyệt thiết kế, kiểm tra, giám sát quá trình đóng mới tàu thủy.

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3


6

9

2

10
5
30

45

3

10
5
30

45

4

5
5
20

30

5

215

34

51

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Thiết kế tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Thiết kế tàu thủy

2004

ĐHQG tp HCM

Thư viện

3

Phạm Tiến Tĩnh

Lý thuyết thiết kế tàu thủy

2006

KH&KT

Thư viện

5

Thomas Lamb


Ship Design and Construction, 1, 2

2003

SNAME


Giảng viên cung cấp

6

H.Schneekluth and V.Bertram

Ship Design for Efficiency and Economy

2009

Butterworth-Heinemann

Giảng viên cung cấp

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Hàn tàu thủy

Mã học phần : NAA3855

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Vật liệu kỹ thuật, Kết cấu tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 03 tiết

- Thảo luận : 08 tiết

- Thực hành, thực tập : 04 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về điều kiện, trạng thái ứng suất biến dạng hàn thân tàu và kỹ thuật hàn các kết cấu thân tàu thủy, giúp người học giải quyết vấn đề chống biến dạng hàn và lập quy trình hàn kết cấu các loại tàu khác nhau.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy

 2. Các phương pháp hàn trong công nghệ đóng tàu thủy

 3. Ứng suất và biến dạng khi hàn kết cấu thân tàu thủy

 4. Khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra

 5. Quy trình hàn kết cấu tàu thủy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm hàn kết cấu thân tàu thủy

 2. Những quy định chung về hàn kết cấu thân tàu thủy

 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn kết cấu thân tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Kỹ thuật hàn tàu thủy có nhiều điểm khác biệt so với kỹ thuật hàn những kết cấu cơ khí khác

 2. Kỹ thuật hàn ảnh hưởng đến chất lượng và mức độ an toàn tàu đóng mới
Kỹ năng

 1. Nắm vững đặc điểm, điều kiện về kỹ thuật hàn kết cấu tàu thủy so với kết cấu cơ khí khác.

 2. Áp dụng những quy định chung về hàn kết cấu tàu thủy cho tàu cụ thể

2
2


Chủ đề 2: Các phương pháp hàn trong công nghệ đóng tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương pháp hàn hồ quang tay

 2. Phương pháp hàn hồ quang dưới lớp thuốc trợ dung

 3. Phương pháp hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.

 4. Phương pháp hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.

 5. Các phương pháp hàn khác ứng dụng trong công nghệ đóng tàu thủy.

2

22
2
2

Thái độ

 1. Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp với đặc điểm kết cấu tàu thủy có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và độ bền kết cấu thân tàu thủy.

 2. Cơ sở quan trọng khi lập quy trình hàn.
Kỹ năng

 1. Lựa chọn phương pháp hàn cho mối hàn kết cấu thân tàu thủy cụ thể

 2. Kỹ thuật hàn kết cấu tàu thủy

3

3Chủ đề 3: Ứng suất và biến dạng khi hàn kết cấu thân tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nguyên nhân và các dạng ứng suất, biến dạng khi hàn kết cấu tàu thủy.

 2. Phương pháp tính toán biến dạng và ứng suất khi hàn.

 3. Tính mối ghép hàn

 4. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục biến dạng khi hàn kết cấu tàu thủy.

1

22

2


Thái độ

 1. Ứng suất và biến dạng hàn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và độ bền mối hàn kết cấu thân tàu thủy.

 2. Cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng mối hàn kết cấu tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Tính toán ứng suất và biến dạng khi hàn kết cấu tàu thủy

 2. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và khắc phục biến dạng cho kết cấu thân tàu cụ thể.

3

3Chủ đề 4 : Khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các dạng khuyết tật trong mối hàn kết cấu tàu thủy

 2. Phương pháp kiểm tra khuyết tật mối hàn

3

3Thái độ

 1. Khuyết tật hàn là một trong các nguyên nhân gây ra sự phá hủy kết cấu tàu thủy, dẫn đến tai nạn của tàu.

 2. Yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền kết cấu tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, giám sát chất lượng mối hàn kết cấu thân tàu.

 2. Đề xuất các giải pháp khắc phục khuyết tật mối hàn kết cấu tàu thủy.

3

3Chủ đề 5 : Quy trình hàn kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Trình tự thực hiện quy trình hàn kết cấu tàu thủy

 2. Những nội dung cơ bản của quy trình hàn kết cấu thân tàu thủy

 3. Lập quy trình hàn đối với một tàu cụ thể

2

23

Thái độ

 1. Quy trình hàn ảnh hưởng lớn đến các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của quá trình hàn kết cấu tàu thủy.

 2. Quy trình hàn ảnh hưởng lớn đến chất lượng của quá trình hàn kết cấu tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Kiếm tra, giám sát quá trình hàn kết cấu thân tàu.

 2. Lập quy trình hàn cho kết cấu thân tàu cụ thể

3

3
tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương