TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang2/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Chủ đề 7 : Sức cản tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lý thuyết đồng đạng thứ nguyên, lý thuyết lớp biên, lý thuyết cánh (sinh viên tự nghiên cứu).

 2. Các thành phần sức cản tàu thủy

 3. Tính sức cản tàu thủy

 4. Tính chọn thiết bị năng lượng

2

22

Thái độ

 1. Tính sức cản là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn như tính chọn thiết bị năng lượng, thiết kế đường hình tàu v..v...

 2. Cơ sở thiết kế thiết bị đẩy tàu.
Kỹ năng

 1. Tính chọn sức cản và thiết bị năng lượng các loại tàu khác nhau.

 2. Thử nghiệm mô hình tàu trong bể thử.

2

3Chủ đề 8 : Thiết bị đẩy tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm và phân loại thiết bị đẩy tàu thủy.

 2. Đặc điểm kết cấu và đặc điểm hình học cánh chân vịt tàu thủy

 3. Đặc điểm thủy động lực học chân vịt tàu thủy

 4. Tính toán, thiết kế chân vịt tàu thủy

 5. Xây dựng bản vẽ chế tạo chân vịt tàu thủy

 6. Hiện tượng xâm thực mặt cánh chân vịt tàu thủy

 7. Sự làm việc phù hợp giữa động cơ – chân vịt

1

22

3

32

2


Thái độ

 1. Thiết bị đẩy là bộ phận chuyển đổi công suất động cơ thành lực đẩy để đẩy tàu chuyển động

 2. Thiết bị đẩy là một trong các yếu tố quyết định tốc độ tàu
Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế chân vịt tàu thủy.

 2. Kiểm tra chân vịt chế tạo.

 3. Đọc, hiểu và xây dựng bản vẽ chế tạo chân vịt tàu thủy.

 4. Đề xuất các giải pháp hạn chế hiện tượng xâm thực mặt cánh chân vịt tàu thủy.

3

33

2


4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

4
3

3

20

30

2

4
2

4

20

30

3

5
3

2

20

30

4

3
1
8

12

5

2
1
6

9

6

4
1
10

15

7

3
2

3

16

24

8

5
2

3

20

30

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Lý thuyết tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Lý thuyết tàu thủy

2006

ĐHQG tp HCM

Thư viện

3

Ng.Cảnh Thanh

Lý thuyết tàu thủy

2008

KH&KT

Thư viện

4

K.J.Rawson

Basic Ship Theory-Vol 1,2

2001


Butterworth

HeinemannThư viện

5

E.C.Tupper

Introduction to NavalArchitecture

2004

Butterworth Heinemann

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Kết cấu tàu thủy và Đồ án môn học

Mã học phần : NAA3844

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Sức bền vật liệu, Lý thuyết tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải.

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy.

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 15 tiết

- Thực hành, thực tập : 15 tiết

- Tự nghiên cứu : 90 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về kết cấu tàu thủy, nhất là điều kiện làm việc và đặc điểm của các chi tiết, kết cấu, cụm kết cấu điển hình đối với một số loại tàu thông dụng giúp người học tính toán, thiết kế và lựa chọn công nghệ chế tạo kết cấu các loại tàu khác nhau. Trên cơ sở đó giúp người học thực hiện Đồ án môn học Kết cấu tàu thủy gồm nội dung tính toán, thiết kế kết cấu một tàu cụ thể theo yêu cầu Quy phạm đóng tàu hiện hành và dựa trên cơ sở đó xây dựng các bản vẽ kết cấu tàu như bản vẽ kết cấu cơ bản, mặt cắt ngang, các nút kết cấu v..v…3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Đặc điểm chung kết cấu tàu thủy

 2. Kết cấu tàu vỏ kim loại

 3. Kết cấu tàu vỏ phi kim loại

 4. Tính kết cấu theo yêu cầu Quy phạm (Đồ án môn học)

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Đặc điểm chung kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phân loại tàu thủy

 2. Hệ thống kết cấu tàu thủy

 3. Các yêu cầu khi thiết kế và bố trí kết cấu tàu thủy

 4. Đặc điểm các kết cấu khung dàn tàu

 5. Bản vẽ kết cấu tàu thủy

1

12

2

2Thái độ

 1. Thiết kế, chế tạo kết cấu là chuyên môn quan trọng đối với các kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy.

 2. Tất cả các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế và chế tạo tàu đều dựa trên cơ sở đặc điểm làm việc và đặc điểm kết cấu thân tàu.
Kỹ năng

 1. Đọc, hiểu bản vẽ kết cấu tàu thủy

 2. Kiểm tra, giám sát, tổ chức thi công chế tạo kết cấu tàu thủy.

3

3Chủ đề 2 : Kết cấu tàu vỏ kim loại

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Vật liệu kim loại dùng trong đóng tàu

 2. Đặc điểm các kết cấu điển hình tàu vỏ kim loại.

 3. Đặc điểm liên kết và biện pháp gia cường kết cấu tàu kim loại

 4. Kết cấu các khu vực đặc biệt

 5. Kết cấu một số loại tàu vỏ kim loại thông dụng : tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu Container, tàu chở khí hóa lỏng v..v…

2

22

2

2
Thái độ

 1. Thiết kế, chế tạo kết cấu tàu vỏ kim loại là chuyên môn chính của các kỹ sư ngành Đóng tàu.

 2. Cơ sở để thiết kế, xét duyệt thiết kế và chế tạo kết cấu các loại tàu vỏ thép thông dụng.
Kỹ năng

 1. Kiếm tra, xét duyệt bản vẽ kết cấu các loại tàu vỏ thép.

 2. Tổ chức thi công chế tạo kết cấu các loại tàu vỏ thép thông dụng

3

3Chủ đề 3 : Kết cấu tàu vỏ phi kim loại

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu

 2. Đặc điểm kết cấu và biện pháp gia cường kết cấu tàu phi kim loại

 3. Kết cấu tàu vỏ gỗ

 4. Kết cấu tàu vỏ Composite

2

22

2


Thái độ

 1. Thiết kế, chế tạo kết cấu tàu vỏ phi kim loại là chuyên môn chính của các kỹ sư ngành Đóng tàu.

 2. Cơ sở để thiết kế, xét duyệt thiết kế và chế tạo kết cấu các loại tàu vỏ phi kim loại.
Kỹ năng

 1. Kiếm tra, xét duyệt bản vẽ kết cấu các loại tàu vỏ phi kim loại.

 2. Thi công chế tạo kết cấu các loại tàu vỏ phi kim loại thông dụng

3

3Chủ đề 4 : Tính kết cấu theo yêu cầu Quy phạm (Đồ án môn học)

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đăng kiểm và Quy phạm đóng tàu

 2. Cơ sở các công thức lý thuyết của Quy phạm

 3. Hướng dẫn tính kết cấu tàu theo yêu cầu Quy phạm

1

22

Thái độ

 1. Tính toán, thiết kế kết cấu tàu là chuyên môn chính của các kỹ sư ngành Đóng tàu.

 2. Quy phạm chính là cơ sở để tính toán, thiết kế, xét duyệt thiết kế và chế tạo kết cấu tàu
Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế kết cấu theo yêu cầu Quy phạm

 2. Sử dụng Quy phạm trong thiết kế, xét duyệt thiết kế và tổ chức thi công chế tạo kết cấu tàu thủy.

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

5
5

5

30

60

2

4
5
18

27

3

4
5
18

27

4

210

24

36

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Kết cấu tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Kết cấu thân tàu

2007

ĐHQG tp HCM

Thư viện

3

Trần Gia Thái

Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy

2010

KH&KINH Tế

Thư viện

4

Đăng kiểm

Việt nam


Quy phạm phân cấp và đóng tàu

2008

GTVT

Thư viện

5

D.J.Eyres

Ship Construction

2007

Elsevier

Thư viện

6

Yasuhisa Okumoto

Design of Ship Hull Structures

2009

Springer


Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần : Kỹ thuật vẽ tàu

Mã học phần : NAA3736

Số tín chỉ : 4

Học phần tiên quyết : Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật, Lý thuyết tàu thủy, Kết cấu tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 16 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 11 tiết

- Thảo luận : 3 tiết

- Thực hành, thực tập : 30 tiết

- Tự nghiên cứu : 120 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cần thiết trong đọc hiểu và xây dựng các bản vẽ kỹ thuật nói chung và bản vẽ kỹ thuật tàu thủy nói riêng bằng các phần mềm CAD thông dụng, giúp người học phân tích và xây dựng các bản vẽ trong ngành Kỹ thuật tàu thủy như bản vẽ đường hình, kết cấu, biểu diễn các nút kết cấu, các chi tiết và cụm chi tiết riêng biệt, bản vẽ bố trí chung và bố trí các thiết bị trên tàu thủy, bản vẽ công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu v..v…3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương