TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang1/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY

CHUYÊN NGÀNH ĐÓNG TÀU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Cơ học kết cấu tàu thủy

Mã học phần: : NAA3733

Số tín chỉ : 3 TC

Học phần tiên quyết : Sức bền vật liệu, Kết cấu tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 33 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 12 tiết

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 90 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về cơ học kết cấu tàu thủy gồm các nội dung tính toán cơ học các kết cấu tàu như thanh, dầm, hệ thanh, khung phẳng, khung dàn tàu v..v…, giúp người học xác định giá trị ứng suất, biến dạng xuất hiện trong các sơ đồ kết cấu tàu thực tế dưới tác dụng của hệ thống ngoại lực, phục vụ bài toán tính toán độ bền kết cấu tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Dầm và hệ dầm chịu uốn.

 2. Dầm trên nền đàn hồi.

 3. Khung phẳng.

 4. Khung giàn phẳng.

 5. Tấm hình chữ nhật

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Dầm và hệ dầm chịu uốn

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Mô hình tính dầm chịu uốn

 2. Mô hình hóa kết cấu dọc thân tàu thủy thành kết cấu dầm chịu uốn.

 3. Dầm siêu tĩnh

 4. Dầm liên tục

1

23

3


Thái độ

 1. Dầm và hệ dầm chịu uốn là kết cấu thường gặp trong kết cấu tàu thủy.

 2. Phân tích độ bền dầm là cơ sở để phân tích độ bền các kết cấu dọc tàu.
Kỹ năng

 1. Phân tích độ bền kết cấu dầm và hệ dầm chịu uốn.

 2. Phân tích độ bền kết cấu dầm và hệ dầm kết cấu tàu thủy.

3

3Chủ đề 2 : Dầm trên nền đàn hồi.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Mô hình tính dầm trên nền đàn hồi

 2. Mô hình hóa kết cấu dọc thân tàu thành kết cấu dầm trên nền đàn hồi.

 3. Dầm đơn nhịp trên nền đàn hồi

 4. Dầm nhiều nhịp trên nền đàn hồi

2

33

2


Thái độ

 1. Kết cấu dầm trên nền đàn hồi thường gặp khi phân tích độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy.

 2. Phân tích độ bền kết cấu dầm trên nền đàn hồi là cơ sở để phân tích độ bền các kết cấu dọc tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích độ bền kết cấu dầm trên nền đàn hồi

 2. Phân tích độ bền kết cấu dọc tàu thủy.

3

3Chủ đề 3 : Khung phẳng.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm khung phẳng.

 2. Mô hình hoá kết cấu khung sườn tàu thành khung phẳng tương đương.

 3. Giải bài toán khung phẳng bằng phương pháp lực

 4. Giải bài toán khung phẳng bằng phương pháp chuyển vị.

1

33

3


Thái độ

 1. Khung phẳng là dạng kết cấu thường gặp trong kết cấu tàu thủy.

 2. Phân tích độ bền kết cấu khung phẳng là cơ sở để phân tích độ bền kết cấu khung sườn tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích độ bền kết cấu khung phẳng.

 2. Phân tích độ bền kết cấu khung sườn tàu thủy

3

3Chủ đề 4 : Khung giàn phẳng

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Mô hình tính khung giàn phẳng

 2. Mô hình hóa kết cấu các khung giàn tàu thủy thành khung giàn phẳng tương đương.

 3. Quy luật phân bố tải trọng tác dụng lên khung giàn

 4. Giải bài toán khung giàn phẳng.

1

33

3

3Thái độ

 1. Khung giàn phẳng là dạng kết cấu thường gặp trong kết cấu tàu thủy.

 2. Phân tích độ bền kết cấu khung giàn phẳng là cơ sở để phân tích độ bền kết cấu khung giàn tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích độ bền kết cấu khung giàn phẳng.

 2. Phân tích độ bền các kết cấu khung giàn tàu thủy gồm khung giàn đáy, khung giàn mạn, khung giàn boong và khung giàn vách.

3

3Chủ đề 5 : Tấm hình chữ nhật

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tấm tựa bốn cạnh trên gối cứng

 2. Tấm ngàm bốn cạnh.

 3. Tấm tựa trên bốn cạnh và chịu áp lực thủy tính

1

33

Thái độ

 1. Tấm phẳng là dạng kết cấu thường gặp trong tấm vỏ tàu thủy.

 2. Phân tích độ bền tấm phẳng là cơ sở để phân tích độ bền kết cấu tấm vỏ tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích độ bền kết cấu tấm phẳng.

 2. Phân tích độ bền các kết cấu tấm phẳng tàu thủy.

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

7

218

27

2

7

218

27

3

6

318

27

4

6

318

27

5

6

318

27

Tổng

32

1390

135

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Công Nghị

Cơ học kết cấu tàu thuỷ

2002

GTVT

Thư viện

2

Trần Gia Thái

Sức bền tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Lều Thọ Trình

Cơ học kết cấu

2000

KHKT

Thư viện

3

Lều Thọ Trình

Bài tập Cơ học kết cấu

2006

KHKT

Thư viện

4

Huỳnh Văn Nhu

Bài giảng

2009

LHNB

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Lý thuyết tàu thủy

Mã học phần : NAA3843

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Giải tích, Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Cơ lưu chất.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải.

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy.

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 15 tiết

- Thực hành, thực tập : 15 tiết

- Tự nghiên cứu : 120 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về tĩnh học và động học tàu thủy, bao gồm các nội dung như đặc điểm hình học, tính nổi, ổn định, chống chìm, điều khiển, tính lắc và tốc độ, giúp người học thực hiện tính toán, kiểm tra các tính năng hàng hải chính của tàu thủy, cơ sở để tiếp thu các học phần liên quan và giải quyết các bài toán chuyên môn trong lĩnh vực tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Hình dáng hình học tàu thủy

 2. Tính nổi tàu thủy.

 3. Ổn định tàu thủy

 4. Chống chìm tàu thủy

 5. Tính điều khiển tàu thuỷ

 6. Dao động lắc tàu thủy

 7. Sức cản tàu thủy

 8. Thiết bị đẩy tàu thuỷ

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Hình dáng hình học tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương pháp biểu diễn vật thể hình học trong vẽ kỹ thuật cơ khí (SV tự nghiên cứu).

 2. Bản vẽ đường hình tàu thủy.

 3. Đặc điểm hình học tàu thủy

3

3Thái độ

 1. Đặc điểm hình học ảnh hưởng đến tính năng kinh tế - kỹ thuật của tàu thiết kế.

 2. Đường hình quyết định và là cơ sở để tính toán các tính năng hàng hải của tàu đi biển.
Kỹ năng

 1. Đọc, hiểu và kiểm tra bản vẽ đường hình các loại tàu làm bằng các loại vật liệu khác nhau.

 2. Xây dựng được bản vẽ đường hình tàu thủy.

 3. Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy.

2
3


2

Chủ đề 2 : Tính nổi tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương pháp tính tích phân gần đúng (Sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Khái niệm và cách tính các đại lượng đặc trưng tính nổi tàu thủy.

 3. Lập bảng tính trọng lượng và trọng tâm tàu thủy.

 4. Xây dựng và sử dụng các đồ thị đặc trưng cho tính nổi tàu thủy

 5. Giải các bài toán về tính nổi trong thực tế sử dụng tàu thủy

 6. Đảm bảo tính nổi tàu đi biển trong thiết kế, chế tạo và sử dụng

1

22

2

2Thái độ

 1. Tính nổi là một trong những tính năng đi biển quan trọng, đảm bảo khả năng nổi trên mặt nước của tàu.

 2. Tính toán, kiểm tra và đảm bảo tính nổi là bài toán chuyên môn quan trọng trong quá trình thiết kế, chế tạo và sử dụng tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra tính nổi trong thiết kế, chế tạo và sử dụng tàu thủy.

 2. Đề xuất các giải pháp đảm bảo tính nổi tàu thủy trong thiết kế, chế tạo và sử dụng.

3

3Chủ đề 3 : Ổn định tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm và các đại lượng đặc trưng cho ổn định tàu thủy.

 2. Tính toán và kiểm tra tính ổn định tàu thủy.

 3. Giải các bài toán ổn định trong thực tế sử dụng tàu thủy.

 4. Đảm bảo ổn định cho tàu đi biển trong thiết kế, chế tạo và sử dụng

1

23

3


Thái độ

 1. Ổn định là một trong những tính năng hàng hải rất quan trọng, đảm bảo khả năng tàu không bị lật khi chịu tác dụng ngoại lực.

 2. Nắm vững kiến thức về ổn định để thực hiện tính toán, kiểm tra ổn định trong thiết kế, chế tạo, sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho tàu đi biển về phương diện ổn định.
Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra tính ổn định trong thiết kế và sử dụng tàu thủy.

 2. Đề xuất các giải pháp đảm bảo ổn định trong thiết kế, sử dụng tàu thủy.

 3. Thử nghiêng tàu trên biển

 4. Lập thông báo ổn định cho tàu đi biển.

3

33

3


Chủ đề 4 : Chống chìm tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm và các đại lượng đặc trưng cho tính chống chìm tàu thủy.

 2. Tính toán, kiểm tra và đánh giá tính chống chìm tàu thủy.

 3. Phân khoang tàu thủy.

 4. Đảm bảo tính chống chìm cho tàu đi biển trong thiết kế, chế tạo và sử dụng.

1

23

3


Thái độ

 1. Chống chìm là một trong những tính năng hàng hải quan trọng, đảm bảo an toàn cho tàu khi có một hoặc nhiều khoang trên tàu bị tai nạn.

 2. Đảm bảo chống chìm là nhiệm vụ chuyên môn quan trọng thường gặp trong thiết kế, chế tạo và sử dụng tàu đi biển.
Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra chống chìm trong thiết kế, chế tạo, sử dụng tàu thủy.

 2. Phân khoang cho tàu đi biển.

 3. Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn chống chìm trong thiết kế, chế tạo và sử dụng, nhất là sau tai nạn thủng các khoang trên tàu.

3

33

Chủ đề 5 : Tính điều khiển tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hệ thống lái tàu.

 2. Quá trình quay vòng tàu trên biển.

 3. Tính toán các thông số của quá trình quay vòng tàu trên biển.

 4. Thử quay vòng tàu trên biển

1

22

Thái độ

 1. Tính điều khiển là một trong những tính năng đi biển quan trọng, đảm bảo khả năng hoạt động của tàu trên biển.

 2. Tính toán tính điều khiển là nhiệm vụ chuyên môn quan trọng trong thiết kế và sử dụng tàu đi biển.
Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra và đánh giá tính điều khiển tàu thủy.

 2. Cơ sở để tính toán, thiết kế hệ thống lái tàu

 3. Kiểm tra tính điều khiển khi thử tàu chạy biển.

3

33

Chủ đề 6 : Dao động lắc tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương trình vi phân (sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Khái niệm và các đại lượng đặc trưng cho dao động lắc tàu thủy.

 3. Tính toán dao động lắc tàu trên nước tĩnh và trên sóng biển

 4. Các biện pháp giảm dao động lắc tàu

1

22

Thái độ

 1. Dao động lắc ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả hoạt động của tàu.

 2. Đảm bảo lắc êm, tránh sự cộng hưởng gây lật tàu trên sóng là bài toán chuyên môn quan trọng trong thiết kế và sử dụng tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Tính toán dao động lắc tàu.

 2. Đề xuất các giải pháp hạn chế tác hại của dao động lắc tàu trong thiết kế, chế tạo và sử dụng tàu

 3. Điều khiển tránh hiện tượng cộng hưởng khi tàu chạy trên sóng.

2

2


2tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương