TrưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văNtải về 75.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích75.5 Kb.
#447

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘIQUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Kết cấu luận văn

 • Trang bìa ( đóng bìa cứng, in chữ nhũ)

 • Trang phụ bìa

 • Mục lục

 • Danh mục các chữ viết tắt

 • Danh mục các bảng biểu

 • Danh mục hình vẽ

 • Mở đầu

 • Chương 1: …

 • Chương 2:

2.1. …

2.2. …


 • Chương 3:

 • Kết luận

 • Tài liệu tham khảo

 • Phụ lục

2. Soạn thảo văn bản

 • Giấy A4, nội dung lượng không ít hơn 80 trang và không quá 100 trang;

 • Font chữ Times New Roman, cỡ 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường;

 • Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm;

 • Số trang đánh ở giữa, bên trên (Từ phần mục lục cho đến hết phần danh mục hình vẽ đánh số trang theo ký hiệu la mã, từ phần mở đầu cho đến hết luận văn đánh số trang theo ký hiệu số);

 • Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái.

3. Viết tắt

 • Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn;

 • Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế;

 • Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn;

 • Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt.

Mẫu bảng chữ viết tắt:
AFTA ASEAN Free Trade Area

Khu vực thương mại tự do ASEAN4. Đánh số thứ tự bảng biểu

 • Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2);

 • Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có);

 • Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.
Mẫu: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc


5. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

 • Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã;

 • Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số;

 • Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục.
Mẫu:
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG
1.1. ...........................

1.1.1. ..............................

1.1.2. ..............................

1.2. ...........................

1.2.1. .............................

1.2.2. .............................6. Tài liệu tham khảo

 • Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

 • Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, Ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T


 • Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo

 • Cách trình bày tài liệu tham khảo:

Sách tham khảo: STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Mẫu:
5. Lưu Văn Lợi (1996), Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà NộiBài viết trong tạp chí hay sách: Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết

Mẫu:
8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), 25 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Thái Lan và triển vọng, Những vấn đề kinh tế thế giới, tập 72 (số 4), tr. 26-31Tài liệu tiếng Anh

Mẫu:
10. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quaota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp.178-90.Tài liệu online: Ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật.
7. Trích dẫn tài liệu

 • Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông.

Mẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)


8. Tóm tắt luận văn:

Tóm tắt luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in kích thước 140 mm x 210 mm (khổ giấy A5) trên 2 mặt giấy; sử dụng Font chữ Times New Roman cỡ chứ 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm.


Mẫu 1: Trang bìa cứng:
NGUYỄN TUẤN ANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

NGUYỄN TUẤN ANH

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM HÀI HÒA

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGLUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2013LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Hà Nội 2013


Mẫu 2:Trang bìa phụ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

NGUYỄN TUẤN ANH

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM HÀI HÒA

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Mã số: 60340404LUẬN VĂN THẠC SĨ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Thanh Hà

HÀ NỘI - 2013


Mẫu 3: Mụclục:

MỤC LỤC

Trang


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT III

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ IV

DANH MỤC HÌNH VẼ VI

MỞ ĐẦU 1


Chương 1. 5

1.1. 5


1.2. 15

Chương 2.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1.

Bảng 1.2.

Bảng 2.1.

Bảng 2.2.

Bảng 2.3.
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1.

Hình 1.2.

Hình 2.1.

Mẫu 4: Tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

1. Bộ Nội vụ (2004), Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án điều tra thực trạng cán bộ chuyên trách cơ sở, Hà Nội.

2. Bùi Xuân Đính (2003), “Việc tuyển chọn và sử dụng quan lại thời phong kiến Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật, số 7 (183), tr. 46-53.

.......................

11. .................
Tiếng Anh

12. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quaota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp.178-90.

13. Bolding K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamiltion, London.

Mẫu 5: Bìa quyển tóm tắt luận văn:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

NGUYỄN TUẤN ANH

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM HÀI HÒA

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Mã số: 60340404

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

HÀ NỘI - 2013Mẫu 5: Bìa phụ quyển tóm tắt luận văn:


C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh t¹i: ........................................................................

Ng­êi h­íng dÉn khoa häc:

Ph¶n biÖn 1:…………………………………….

…………………………………….

Ph¶n biÖn 2:…………………………………….


LuËn văn sÏ ®­îc b¶o vÖ tr­íc Héi ®ång chÊm luËn th¹c sÜ t¹i:...................................................................................................................

...........giê...........ngµy..............th¸ng ........... n¨m ..........


Cã thÓ t×m hiÓu luËn v¨n t¹i:

- Trung t©m th«ng tin - th­ viÖn §¹i häc Lao ®éng – X· héi- Khoa sau ®¹i häc, Tr­êng §¹i häc Lao ®éng – X· héitải về 75.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương