TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 68.61 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích68.61 Kb.
#100583
1   2   3   4   5   6

CHƯƠNG 5

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Điều 31. Cách tính học phí


1. Học phí thu theo số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ.

2. Số học phí sinh viên cần nộp được tính theo công thức:

trong đó:

- k : Tổng số học phần đăng ký trong học kỳ,

- ni : Số tín chỉ của học phần thứ i,

- αi: Đơn giá học phí trên 1 tín chỉ của học phần thứ i.

3. Cách tính học phí như trên được áp dụng cả đối với các học phần học lại, và học cải thiện.

Điều 32. Đóng học phí


Sinh viên đóng học phí ngay sau khi có kết quả đăng ký môn học. Sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí trước khi học kỳ bắt đầu, nếu nộp học phí không đúng thời hạn quy định của nhà trường thì việc đăng ký môn học được xem như không thành công và sinh viên sẽ không có tên trong danh sách sinh viên của lớp học tín chỉ trong học kỳ đó.

Điều 33. Học bổng


1. Học bổng được xét cấp cho sinh viên của tất cả các khóa theo từng ngành trong các học kỳ, bắt đầu từ học kỳ thứ 2.

2. Điều kiện để được xét, cấp học bổng cho sinh viên:

a. Đã hoàn thành các học phần theo chương trình đào tạo chuẩn của học kỳ được xét.

b. Có điểm trung bình chung học kỳ được xét đó từ 2,50 trở lên, không có điểm học phần dưới điểm D tính theo kết quả thi kết thúc học phần lần thứ nhất.

c. Không bị xử lý kỷ luật.

d. Đạt điểm rèn luyện từ loại khá trở lên.

3 Các trường hợp dưới đây không thuộc diện xét học bổng

a. Các sinh viên bị kéo dài thời gian khóa học (trừ trường hợp được bảo lưu)

b. Các sinh viên học lấy văn bằng hai.

4. Quỹ học bổng, chỉ tiêu học bổng, mức học bổng được xác định theo các quy định hiện hành.

CHƯƠNG 6

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 34. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cuối khóa


1. Đầu kỳ học cuối khoá, sinh viên được xét làm đồ án (ĐA), khoá luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, được qui định cụ thể như sau:

2. Điều kiện thi tốt nghiệp: Tính đến thời điểm thi tốt nghiệp, sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được dự thi tốt nghiệp:

a. Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Đã học đủ các học phần quy định cho chương trình và không có học phần bị điểm F. Những trường hợp đặc biệt (sinh viên nước ngoài, sinh viên bị ốm đau nằm viện v,v), sinh viên phải có đơn trình bày lý do gửi Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng xem xét, đề nghị Hiệu trưởng quyết định.

c. Đóng đầy đủ học phí và các khoản lệ phí theo quy định của Trường Đại học Điện lực.

3. Điều kiện được làm ĐA/KLTN: Sinh viên hệ đại học chính quy (4 năm ) thuộc khối Kinh tế, sinh viên hệ đại học chính qui học (4,5 năm) thuộc khối Công nghệ được duyệt làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp khi có điểm trung bình chung tích luỹ không nhỏ hơn 1.60 tính đến hết học kỳ 7 của hệ đại học 4 năm, tính đến hết học kỳ 8 đối với hệ đại học 4.5 năm. Trong trường hợp cụ thể Hiệu trưởng sẽ quyết định cụ thể điều kiện thi tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp đối với từng khóa đào tạo.

Các hệ đào tạo còn lại của nhà trường sinh viên sẽ thi tốt 2 môn cơ sở ngành, chuyên ngành thay cho việc ĐA/KLTN nếu đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại khoản 1 điều này có điểm trung bình chung học tập (ĐTBCHT) đạt mức quy định trở lên. Mức ĐTBCHT để được làm ĐA/KLTN sẽ xác định cụ thể cho từng khóa học, từng loại hình đào tạo và do Hội đồng thi và xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng đề nghị Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Khi có đủ điểm học phần, điểm thực tập tốt nghiệp của mỗi khóa học thuộc một hoặc nhiều hình thức đào tạo khác nhau, Phòng Đào tạo tổng hợp báo cáo để Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp họp xét điều kiện dự thi cho sinh viên; lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi hoặc làm ĐA/KLTN đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

4. Các môn thi tốt nghiệp:

a. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh áp dụng đối với sinh viên tất cả các hệ và tất cả các loại hình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức thi: Trắc nghiệm, tự luận

Thời gian thi: không ít hơn 120 phút và không quá 180 phút đối với hình thức thi tự luận; không ít hơn 60 phút và không quá 90 phút đối với hình thức thi trắc nghiệm.

b. Đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp: là học phần kiến thức có khối lượng tương ứng với 12 ĐVHT đối với hệ đại học,.

c. Môn thực hành tổng hợp: Là môn thi bắt buộc đối với tất cả sinh viên (bao gồm cả sinh viên làm ĐATN/KLTN và sinh viên thi tốt nghiệp). Nội dung thi được tổng hợp từ các nội dung thuộc kỹ năng thực hành. Các khoa chuyên môn phối hợp với Xưởng thực hành đề xuất nội dung thi thực hành cho từng khóa học. Khối lượng các nội dung ôn tập tương ứng với 3 ĐVHT đối với hệ Đại học, 2 ĐVHT đối với hệ cao đẳng.

d. Môncơ sở ngành: Nội dung thi là những kiến thức được tổng hợp từ một số các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Các khoa chuyên môn căn cứ vào chương trình đào tạo xây dựng đề cương thi tốt nghiệp cho từng khóa học. Khối lượng các nội dung ôn tập tương ứng với 6 ĐVHT đối với hệ đại học, 3 ĐVHT đối với hệ cao đẳng.

e. Môn chuyên ngành: Nội dung thi là những kiến thức được tổng hợp từ một số các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Các khoa chuyên môn căn cứ vào chương trình đào tạo xây dựng đề cương thi tốt nghiệp cho từng khóa học. Khối lượng các nội dung ôn tập tương ứng với 6 ĐVHT đối với hệ đại học, 3 ĐVHT đối với hệ cao đẳng.

6. Đối với chuyên ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án, khoá luận tốt nghiệp, Trưởng khoa có thể đề nghị bố trí thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khoá trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 35. Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp

1. Tùy theo từng chương trình, Hiệu trưởng quy định cách thức đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Việc đánh giá mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do ít nhất 2 giảng viên đảm nhiệm.

2. Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo quy định tại khoản 3, Điều 23 của Quy chế này. Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
tải về 68.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương