TrưỜng đẠi học gtvt đỀ CƯƠng học phầNtải về 98.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2019
Kích98.5 Kb.
#100337

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần:

KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG

Tên tiếng Anh:

Airport Operations

Số tín chỉ:

03 tín chỉ

Mã học phần:

KVD 30.3

Kết cấu học phần:

2.2.0 (30.30.0)

Ngành đào tạo:

Kinh tế vận tải


1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần:Khai thác cảng hàng không

 • Mã học phần: KVD30.3

 • Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải/Kinh tế vận tải hàng không

 • Bậc đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

 • Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: VTKT/KTVT&DL

 • Loại học phần: Bắt buộc

 • Yêu cầu của học phần:

  • Các học phần tiên quyết: Tên học phần:…….. Mã học phần: ……

  • Các học phần học trước: Tên học phần: Cơ sở vật chất VTHK. Mã học phần: KVD 27.2

  • Các học phần học song hành: Tên học phần:…….. Mã học phần: ……

  • Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Cơ sở vật chất: projector, loa,…)

 • Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):

Lý thuyết

Thảo luận

Bài tập

Bài tập lớn

Thực hành

Thí nghiệm

Tự học

30

30

90

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)

Sau khi kết thúc khoá học học viên nắm được những đặc thù của hoạt động khai thác cảng hàng không; dây chuyền công nghệ khai thác cảng phục vụ các chuyến bay qua cảng; nắm được các nguyên tắc khai thác và đánh giá năng lực phục vụ tại từng khu vực chức năng của cảng; Hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác cảng.2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể xây dựng kế hoạch khai thác phục vụ các chuyên sbay qua cảng. Học viên có khả năng để điều chỉnh các phương án phục vụ các chuyên bay trong trường hợp không bình thường (ùn tắc sân bay, trường hợp mất an toàn mất an ninh…). Linh hoạt xử lý các tình huống nhằm nâng cao chất lwowngjdichj vụ tại sân bay và naangc ao hiệu quả khai thác sân bay.2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học;

Luôn tìm hiểu khoa học và thực tiễn liên quan đến hoạt độngcủa cảng để nâng cao hiểu biết về chuyên môn củng cố kiến thức được học.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Bằng tiếng Việt: Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về tổ chức khai thác cảng hàng không sân bay. Thông qua kiến thức trang bị, sinh viên nắm bắt được kiến thức về tổ chức điều hành khai thác từng khu chức năng của cảng hàng không. Các kiến thức cần nắm được của môn học: Tổng quan chung về khai thác cảng hàng không sân bay; Xu thế phát triển cảng hàng không; Tổ chức khai thác khu bay và khu nhà ga cảng hàng không; Đánh giá mức dịch vụ, năng lực và hiệu quả khai thác cảng hàng không.

- Bằng tiếng Anh: This module aims at general knowledge of airport operation. Relying on that, students can gain knowledge of operation and control at airport, especially functional areas of airport. The knowledge needs to be gained from this module: general overview of airport operation; development tendency of the airport in the future; running airside and landside of the airports; the measurement of service quality, performance and efficiency of airport operation.

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Tổng quan chung và xu thế phát triển của cảng hàng không trong tương lai

Chương 2 Khai thác ga hành khách và hàng hóa …

Chương 3 Mức dịch vụ phục vụ hành khách tại khu vực nhà ga

Chương 4. Khai thác khu bay

Chương 5. Kinh tế khai thác cảng hàng không5. Thông tin về giảng viên

 • Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất:

  • Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS Nguyễn Thị Phương

  • Thời gian, địa điểm làm việc: Tại trường ĐHGTVT

  • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế VT&DL

  • Điện thoại: 0904707469 email:

 • Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai:

  • Chức danh, học hàm, học vị: Ths Hoàng Hải Sơn

  • Thời gian, địa điểm làm việc: Tại trường ĐHGTVT

  • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế VT&DL

  • Điện thoại: email:

6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)

6.1. Giáo trình/Bài giảng

 1. Bài giảng: Khai thác cảng hàng không. TS Nguyễn Thị Phương (2010)

Tối thiểu là một học liệu bắt buộc (Bài giảng, Giáo trình hiện hành).

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

-Các tạp chí “Viet Nam Aviation”, báo “Aviation information”...

- Sổ tay điều hành cảng

- Annec 14

- Airpot Administration

- Airpot Operations

- Airpot Operation Managment

- Measuring Airport

- Airport Planing & Managment

- Airport Operations Management Course for Northern Airport VietNam

- Airport business

7. Hình tổ chức và dạy họcThứ tự chương mục

Nội dung

Số giờ (1 giờ tín chỉ = 50 phút)

Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chương 1

Tổng quan chung và xu thế phát triển của cảng hàng không trong tương lai

4

4

12

Muc 1.1

Chức năng, vai trò của cảng hàng không


Mục 1.2

Tổng quan chung về khai thác cảng hàng không


Mục 1.3

Xu hướng phát triển của các cảng hàng không


Chương 2

Khai thác ga hành khách và hàng hóa

8

8

24

Mục 2.1

Tổng quan chung về ga hành khách


Mục 2.2

Phục vụ hành khách và hành lý tại nhà ga


Mục 2.3

Khai thác ga hành hóa


Chương 3

Mức dịch vụ phục vụ hành khách tại khu vực nhà ga

6

6

18

Mục 3.1

Mức dịch vụ tại khu cổng và sân đỗ


Mục 3.2

Mức dịch vụ tại các khu thủ tục


Mục 3.3

Mức dịch vụ tại các khu vực khác


Chương 4

Khai thác khu bay

6

6

18

Mục 4.1

Tổng quan chung về khu bay


Mục 4.2

Khai thác dịch vụ kỹ thuật sân đỗ


Mục 4.3

Công suất khai thác đường cất hạ cánh


Chương 5

Kinh tế khai thác cảng hàng không

6

6

18

Mục 5.1

Chi phí khai thác cảng hàng không


Mục 5.2

Thu nhập và lợi nhận khai thác cảng hàng không


Mục 5.3

Đánh giá hiệu suất khai thác cảng hàng không

Tổng

30

30

90

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 15%

 • Đi học đầy đủ, đúng giờ 10….%

 • Chuẩn bị tốt phần tự học 5….%

8.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)

 1. Kiểm tra giữa kỳ

  1. Hình thức: ….. Bài kiểm tra)

  2. Điểm và tỷ trọng: Thang điểm: 10 Tỷ trọng 5… %

 2. Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành

  1. Hình thức: ….. thảo luận

  2. Điểm và tỷ trọng: Tỷ trọng …10 %

  1. Thi kết thúc học phần ( 70%)

  1. Hình thức: Thi viết…… (Tiểu luận, thi viết hoặc thi vấn đáp )

  2. Điểm và tỷ trọng: Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70…. %

Duyệt

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn

(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)
tải về 98.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương