Trường Đại Học Cần Thơtải về 47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích47 Kb.
#1575

Trường Đại Học Cần Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Khoa Công Nghệ Thông Tin & TT Độc lập Tự do Hạnh phúcBộ môn Công nghệ phần mềm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NIÊN LUẬN III - TIN HỌC


(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Tin Học hệ đại học, năm học 2007-2008)
NƠI NHẬN:

 • Lớp Tin học K30, lớp liên thông

 • Công bố trên Website Khoa CNTT

 • Lưu tại Bộ môn CNPM và Khoa CNTT &TT


MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành máy tính vào việc thiết kế một chương trình ứng dụng cho một lĩnh vực liên quan trong thực tế.

 • Sử dụng một ngôn ngữ lập trình để lập trình và đóng gói ứng dụng.

 • Trình bày một báo cáo khoa học đúng.

 • Kết quả niên luận này tương đương 1 tín chỉ.


PHẠM VI YÊU CẦU:

 • Tìm hiểu bài toán và xác định các yêu cầu của đề tài.

 • Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.

 • Thiết kế các lưu đồ hệ thống.

 • Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.

 • Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:


STT

Thời gian

Công viỆc


Thực hiện

1

10/01 - 31/01/08

Ra đề tài NL3

Giảng viên

2

15/02/08

Triển khai NL3 cho SV, công bố trên website Khoa CNTT&TT

Bộ môn CNPM

3

18/02 –23/02/08

Sinh viên K30 đăng ký đề tài theo lớp, các sinh viên khác đăng ký tại Bộ môn CNPM

Sinh viên thực hiện NL3

4

25/02/08

Nộp danh sách sinh viên đăng ký đề tài cho Bộ môn CNPM

BCS lớp Tin học K30, các sinh viên khác

5

28/02/08

Duyệt và công bố danh sách sinh viên thực hiện đề tài

Bộ môn CNPM

6

03/03 – 13/04/08

Làm Niên luận 3

Sinh viên

7

15/04 -19/04/08

Nộp NL3

GVHD & Sinh viên

8

22/04 - 03/05/08

Demo & chấm NL3

GVHD & Sinh viên

9

05/05 - 10/05/08

Thông báo kết quả & giải quyết mọi khiếu nại của SV (nếu có).

GVHD

10

15/05/08

Nộp kết quả về Giáo vụ khoa

Bộ môn CNPM


YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 • Mỗi sinh viên hoặc nhóm sinh viên lựa chọn 1 đề tài trong danh sách các đề tài. Không quá 6 sinh viên đăng ký cùng một đề tài (mỗi lớp được chọn tối đa 2 sinh viên / 1 đề tài)

(Lưu ý : - Sinh viên lớp Tin học K30 và lớp liên thông đăng ký theo lớp

- Các sinh viên khác liên hệ giáo viên hướng dẫn và đăng ký vào Bảng danh sách đặt tại Văn phòng Bộ môn CNPM trong thời hạn quy định)

Giáo viên phụ trách đăng ký: Cô Võ Huỳnh Trâm (vhtram@cit.ctu.edu.vn)

 • Mỗi sinh viên viết một báo cáo kết quả niên luận. Nội dung và hình thức của báo cáo niên luận theo các mục được nêu trong trang 4. Mẫu chấm niên luận (xem trang 3) phải được đóng chung trong báo cáo niên luận, thay cho phần nhận xét của giáo viên chấm.

(Lưu ý : Quyển báo cáo niên luận không cần phải đóng bìa kiếng)

 • Sinh viên phải nộp một đĩa chứa: tập tin văn bản in báo cáo niên luận, chương trình (và dữ liệu) để DEMO và 01 quyển báo cáo niên luận.

(Lưu ý : ngoài đĩa phải ghi rõ: Tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn, tên sinh viên thực hiện. Đĩa nộp phải đảm bảo không bị nhiễm VIRUS )

 • Sinh viên phải sắp xếp lịch để demo chương trình và trả lời vấn đáp với giáo viên hướng dẫn. Nếu sinh viên demo chương trình và trả lời vấn đáp không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì xem như sinh viên không đạt học phần này.


DỰ KIẾN TIÊN TRÌNH THỰC HIỆN:

Từ


Đến

Công việc

Đầu tuần 1

Cuối tuần 1

Gặp giáo viên ra đề tài để biết yêu cầu cụ thể và tài liệu tham khảo khác (nếu có).

Đầu tuần 2

Cuối tuần 2

Tìm phương pháp giải quyết vấn đề, trao đổi với giáo viên hướng dẫn.

Đầu tuần 3

Cuối tuần 4

Viết và thử chương trình DEMO

Đầu tuần 5

Cuối tuần 5

Viết báo cáo niên luận.

Đầu tuần 6

Cuối tuần 6

Nộp niên luận, chạy chương trình DEMO cho giáo viên hướng dẫn kiểm tra.

Cần Thơ, ngày 09-01-2008


P.Trưởng Bộ môn CNPM
Võ Huỳnh TrâmTÊN ĐỀ TÀI: --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: -------------------------------------------------------------------

CÁC SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT


HỌ TÊN

MÃ SỐ

12
I HÌNH THỨC:

 • Bìa: ……………………………………………………………

Các tiêu đề:

Loại đồ án, Tên đề tài, Giáo viên hướng dẫn, Thông tin về sinh viên thực hiên, Năm thực hiện.

 • Bố cục: …………………………………………………………

Trang nhận xét của GVHD và GV chấm. Mục lục: (cấu trúc chương. Mục, tiểu mục), Phụ lục: (nếu có), Tài liệu tham khảo.
II. NỘI DUNG:

II. 1 Giới thiệu ……………. ………………………………………. • Giới thiệu tổng quan

 • Mục tiêu cần đạt:

II. 2 Lý thuyết: ………………………………………………………

Các khái niệm sử dụng trong đề tài:

 • Kết quả vận dụng lý thuyết vào đề tài:

II. 3 Ứng dụng: …………………………………………………….

 • Kết quả/Lưu đồ

 • Giới thiệu chương trình:

II. 4 Kết luận: ……………………………………………………

 • Nhận xét kết quả đạt được:

 • Hạn chế

 • Hướng phát triển:


III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO: …………………………………..

 • Giao diện:

 • Hướng dẫn sử dụng:

 • Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ừng dụng


IV. THƯỞNG: (cho những sáng tạo trong giải quyết vấn đề hoặc đóng góp mới về mặt lý thuyết) ……………………………………………………….…

TỔNG CỘNG: …………………
Cần Thơ, ngày tháng năm 200

GV CHẤM

QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA NIÊN LUẬN:


 • Hình thức: (Niên luận phải được soạn bằng hệ soạn thảo văn bản WINWORD với font Times New Roman, cở chữ 13)

Trang bìa: Trình bày nghiêm chỉnh, đầy đủ các thông tin:

 • Tên trường (kèm theo logo nếu có).

 • Tên lớp (ngành, khóa, đơn vị đào tạo).

 • Loại: Niên luận 3.

 • Tên đề tài.

 • Họ tên đầy đủ của người ra đề tài.

 • Học vị hay chức danh, họ tên đầy đủ của giáo viên hướng dẫn.

 • Mã số sinh viên, họ tên đầy đủ và chính xác của các sinh viên thực hiện.

 • Học kỳ (1 hoặc 2), niên khóa thực hiện.
 • Nội dung:

 • 01 trang dành cho nhận xét giáo viên hướng dẫn chuyên môn và giáo viên chấm.

 • Mục lục.

 • Bố cục đầy đủ: có cấu trúc từng phần, từng chương, từng mục rõ ràng.

 • Nêu vấn đề và phạm vi của đề tài, đề xuất hướng giải quyết.

 • Xây dựng các lưu đồ giải thuật giải quyết vấn đề, hình thức và các ứng xử trên các màn hình nhập liệu, hình thức các kết xuất kết quả,…

 • Kết luận - đánh giá (các kết quả đạt được: giải quyết được vấn đề gì, tới mức nào, những thu hoạch về mặt chuyên môn, kinh nghiệm..., ưu điểm, hạn chế - nguyên nhân), hướng phát triển.

 • Lưu ý: không trình bày lý thuyết.
 • Phần phụ lục:

 • Hướng dẫn sử dụng chương trình DEMO cùng dữ liệu nếu cần (thật cụ thể để có thể cài đặt và kiểm chứng).

 • Chương trình nguồn (không bắt buộc).
 • Các tài liệu tham khảo (viết theo đúng quy cách)


tải về 47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương