TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Danh mục tài liệu tham khảo (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)tải về 0.87 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.87 Mb.
#4808
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Danh mục tài liệu tham khảo (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)

TT

Mã MH

Tên môn học

Số TC

Danh mục tài liệu

I

 

Khối kiến thức cơ bản

45

 

I.1

 

Các môn bắt buộc

39

 

1

2112007

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Fundamental principles of Marxism - Leninism

5(5,0,10)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Tài liệu tham khảo

 1. Giáo trình môn học Triết học Mác - Lênin, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội từ năm 2007 đến nay

 2. Giáo trình môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội từ năm 2007 đến nay

 3. Giáo trình môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội từ năm 2007 đến nay

2

2112005

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hochiminh Ideology

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

 1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên sọan.

 2. Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên Giáo TW.

 3. Hồ Chí Minh: toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập.

 4. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng

3

2112006

Pháp luật đại cương
Introduction to Vietnamese Law

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. ThS. Lê Thị Kim Dung - ThS. Lê Ngọc Đức - Lg. Lê Thị Quỳnh: Giáo trình pháp luật (2010), Nxb. Lao động – Xã hội.

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014): Pháp luật Đại cương. Nxb. Sư phạm Hà Nội.

 2. PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan (2010): Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 3. Trường Đại học Luật Hà Nội (2012): Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật. Nxb. Công an nhân dân.

 4. PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa (2011): Pháp luật đại cương. Nxb. Công an nhân dân (Khoa Luật Kinh tế và Fulbright – ĐHKT Tp.HCM).

4

2112008

Đường lối cách mạng Việt Nam
Revolutionary lines of the Vietnam communist party

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

 1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn.

 2. Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 3. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5

2113420

Toán A1
Calculus A1

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Phú Vinh, Toán cao cấp A1-C1(Khối Công nghệ và Kinh tế), ĐHCN TP HCM, 2010.

Tài liệu tham khảo

 1. Ngô Thành Phong . Giáo trình toán cao cấp . ĐHKHTN 2003.

 2. Nguyễn Đình Trí và nhiều tác giả khác, Toán cao cấp tập 2 . NXB ĐH và THCN. 1984

 3. Phan Văn Hạp, Đào Huy Bích, Phạm Thị Oanh - Giáo trình Toán cao cấp cho nhóm ngành II - NXB ĐHQGHN, 1998.

 4. Howard Antor - Calculus with analytic geometry - NewYork, 1990.

 5. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh - Toán học cao cấp - NXB Giáo dục, 2001.

 6. Ngô Thành Phong - Toán học cao cấp - NXB ĐHKHTN, 2004.

6

2113440

Toán A2
Calculus A2

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Phú Vinh, Toán cao cấp A2-C2(Khối Công nghệ và Kinh tế), ĐHCN TP HCM, 2009.

Tài liệu tham khảo

 1. GSTS. Lê Văn Hốt , Đại số tuyến tính, Trường ĐHKT TP.HCM.

 2. Nguyễn Đình Trí và nhiều tác giả khác, Toán cao cấp, NXB ĐH và THCN, 1984

 3. Phan Văn Hạp, Đào Huy Bích, Phạm Thị Oanh , Giáo trình Toán cao cấp cho nhóm ngành II - NXB ĐHQGHN, 1998.

 4. Howard Antor , Calculus with analytic geometry ,NewYork, 1990.

 5. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh , Toán học cao cấp, NXB Giáo dục, 2001.

 6. Ngô Thành Phong , Toán học cao cấp,NXB ĐHKHTN, 2004

7

2113450

Toán A3
Calculus A3

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Phú Vinh, Toán cao cấp A3, ĐHCN TP HCM, 2010.

Tài liệu tham khảo

 1. Ngô Thành Phong , Giáo trình toán cao cấp , ĐHKHTN, 2003.

 2. Nguyễn Đình Trí và nhiều tác giả khác,Toán cao cấp, NXB ĐH và THCN, 1984

 3. Phan Văn Hạp, Đào Huy Bích, Phạm Thị Oanh , Giáo trình Toán cao cấp cho nhóm ngành II - NXB ĐHQGHN, 1998.

 4. Howard Antor , Calculus with analytic geometry ,NewYork, 1990.

 5. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh , Toán học cao cấp, NXB Giáo dục, 2001.

 6. Ngô Thành Phong , Toán học cao cấp,NXB ĐHKHTN, 2004.

8

2113483

Toán chuyên đề ngành điện
Electrical topic-math

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Phú Vinh, Phương pháp tính ( Computational Mathematics), Bậc đại học và cao đẳng , ĐHCN TP. HCM, 2009.

Tài liệu tham khảo

 1. Dương Thủy Vỹ - Giáo trình phương pháp tính, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

 2. Carl-Erik Freberg- Introduction to Numberical Analysis, Adion- Weley publishing company 1970.

 3. Đặng Văn Liệt - Giải tích số, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh.

 4. Jaan Kiusalaas , Numerical methods in Engineering with Matlab®, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2005.

9

2113490

Vật lí A2
General Physics 2

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Hữu Thọ (chủ biên),Vật lý đại cương tập 2: Điện- Từ , NXB ĐHCN TPHCM,(2013).

Tài liệu tham khảo

 1. Lương Duyên Bình (chủ biên),Vật lý đại cương tập 2, , NXBGD (1999).

 2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Cơ sở vật lý tập 4,5 (dịch giả: Ngô Quốc Quýnh, Đào

 3. Kim Ngọc, Phạm Văn Thích, Hoàng Hữu Thư, Nguyễn Viết Kính) NXBGD, (1996).

 4. I. V.Xaveliev, Giáo trình vật lý đại cương tập 2, NXB Mir, (1998).

 5. A.B Migdal, Từ điển bách khoa nhà vật lý trẻ, NXBGD, (2000).

 6. R.Jones, L.Childres, Contemporaty College Physics, Addison – Wesley Publising Companny, (1993).

 7. Nguyễn Hữu Thọ, Điện học đại cương, NXB ĐHQG TpHCM, (2009).

 8. Nguyễn Hữu Thọ, Bài tập vật lý đại cương tập 2, NXB ĐHQG TpHCM, (2007).

10

2111480

Anh văn
English

4(4,0,8)

Tài liệu bắt buộc

 1. Harding, K. & Appleby, R (2014). International Express, Pre- Intermediate, Student’s Book, 3rd Edition, Oxford: Oxford University Press.

Tài liệu tham khảo

 1. 1.Murphy, R. (1998). English Grammar In Use. Nhà xuất bản Thanh Niên.

 2. Taylor, A. & Byrne, G. (2013). Very Easy TOEIC. Second Edition. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TPHCM.

11

2120401

Giáo dục thể chất
P.E physical education

4(0,8,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tài liệu hướng dẫn môn giáo dục thể chất

 2. Luật bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh…

 3. Hố nhảy xa, Nệm nhảy cao, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ chương trình GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG (Ban hành theo quyết định số 3244/ GD và ĐT ngày 12 / 09 / 1995 của Bộ giáo dục và Đào tạo )

 2. Chương trình GIÁO DỤC THỂ CHẤT dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề ( Ban hành theo quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 )

 3. Điền kinh ( sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học TDTT )

Tác giả : PGS-TS Dương Nghiệp Chí;PGS-TS Nguyễn Kim Thanh; PGS-TS Nguyễn Khắc Ngọc; TS Võ Đức Phùng; TS Võ Đại Cương; Giảng viên Nguyễn Văn Quảng; Giảng viên Nguyễn Quang Hưng

 1. Giáo trình Điền kinh (Trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố HCM ) NXB TDTT Hà Nội 2007

 2. Luật bóng đá

Tác giả : UBTDTT - NXB TDTT Hà Nội 2008

 1. Luật bóng rổ

Tác giả : UBTDTT - NXB TDTT Hà Nội 2008

 1. Luật bóng chuyền

Tác giả : UBTDTT - NXB TDTT Hà Nội 2009

 1. Huấn luyện bóng đá hiện đại

Tác giả : Richard Alagich

Người dịch : Nguyễn Duy Bích – Phạm Anh Thiện . NXB TDTT Hà Nội 1998 1. Điền kinh trong trường Phổ thông

Tác giả : P.N.GOIKHOMAN; O. N.TOROPHIMO

12

2120402

Giáo dục quốc phòng 1
Military education 1

4(1,6,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình GDQP-AN hệ Đại học, Cao đẳng tập 1+ 2

Tài liệu tham khảo

 1. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cùng tập thể tác giả. Mại dâm ma túy cờ bạc tội phạm thời hiện đại, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 .

 2. Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1 NXBGD Đào Duy Hiệp.

 3. Giáo trình Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Học viện Cảnh sát nhân dân, 2007

 4. Lênin, Toàn tập, tập 17, về Thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo, NXB Tiến bộ, Mátxcơva,1979

 5. Bộ Tổng Tham mưu, Công tác động viên quân đội, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001

 6. Tạp chí Khoa học quân sự, Phòng thủ dân sự trong phòng chống vũ khí công nghệ cao, 7/2003

 7. Phạm Quang Định, “ Diễn biến hòa bình”và cuộc đấu tranh chống “ Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005

 8. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức-Lí luận dạy học đại học,NXB Đại học Quốc gia,Hà Nội, 2005.

 9. Bộ Quốc phòng, Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, 1990

13

2120403

Giáo dục quốc phòng 2
Military education 2

4(2,4,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình GDQP-AN hệ Đại học, Cao đẳng tập 1+ 2

Tài liệu tham khảo

 1. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cùng tập thể tác giả. Mại dâm ma túy cờ bạc tội phạm thời hiện đại, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 .

 2. Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1 NXBGD Đào Duy Hiệp.

 3. Giáo trình Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Học viện Cảnh sát nhân dân, 2007

 4. Lênin, Toàn tập, tập 17, về Thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo, NXB Tiến bộ, Mátxcơva,1979

 5. Bộ Tổng Tham mưu, Công tác động viên quân đội, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001

 6. Tạp chí Khoa học quân sự, Phòng thủ dân sự trong phòng chống vũ khí công nghệ cao, 7/2003

 7. Phạm Quang Định, “ Diễn biến hòa bình”và cuộc đấu tranh chống “ Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005

 8. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức-Lí luận dạy học đại học,NXB Đại học Quốc gia,Hà Nội, 2005.

 9. Bộ Quốc phòng, Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, 1990

I. 2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 6 TC trong các môn học sau)

6

 

1

2113480

Vật lý A1
General Physics 1

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Đỗ Quốc Huy (chủ biên), Vật lý đại cương tập 1 : Cơ – Nhiệt, NXB ĐHCN TPHCM, (2013).

Tài liệu tham khảo

 1. Lương Duyên Bình (chủ biên), Vật lý đại cương tập I: Cơ – Nhiệt, NXBGD, (1999).

 2. Lương Duyên Bình, Bài tập vật lý đại cương tập I, NXBGD, (1999).

 3. Phạm Viết Chinh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn, Bài tập vật lý đại cương tập I, NXBGD, (1982)

 4. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Cơ sở vật lý tập 1,2,3 (dịch giả: Ngô Quốc Quýnh, Đào

 5. Kim Ngọc, Phạm Văn Thích, Hoàng Hữu Thư, Nguyễn Viết Kính) NXBGD, (1996).

 6. I.V.Xaveliev, Giáo trình vật lý đại cương tập I (dịch giả: Vũ Quang, Nguyễn Quang Hậu) NXB Mir, (1988).

 7. R.Jones, L.Childers, Contemporary College Physics, Addison – Wesley Publishing Company (1993).

 8. W. Sears, W.Zecmansky, D.Young, College Physics, Addison – Wesley Publishing Company (1991).

2

2104601

Hoá học đại cương
General chemistry

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Đình Soa, Hóa Đại cương, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Đức Chung. Hóa đại cương, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002.

 2. Nguyễn Đức Chung. Bài tập hóa học đại cương NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003.

 3. Martin S. Silberberg, Principle of general chemistry, McGraw-Hill Higher Education, 2007.

3

2107463

Quản trị doanh nghiệp
Enterprise Administration

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống Kê, 2006.

 2. PGS TS Đồng Thị Thanh Phương, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê.

Tài liệu tham khảo

 1. TS Trương Đức Lực, TS Nguyễn Đình Trung, Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

 2. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn; Ths.Phạm Đình Tịnh, Giáo trình Quản trị học, NXB Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM, 2012.

4

2114484

Nhập môn công nghệ Kỹ Thuật Điện
Introduction to engineering technology

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Saeed Moaveni, Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering, 4th Edition, Cengage Learning, 2011

 2. TS Dương Thanh Long, Bài giảng nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Điện, ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh, 2014.

 3. Sổ tay sinh viên, ĐHCN TPHCM

Tài liệu tham khảo

 1. Elizabeth A. Stephan et al., Thinking Like An Engineer: An Active Learning Approach, Pearson, 2011

5

2107465

Tổ chức quản lý sản xuất
Production management

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. GS.TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất và dịch vụ, NXB LĐ - XH, 2011.

Tài liệu tham khảo

 1. Trương Đực Lực & Nguyễn Đình Trung, Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học KTQD, 2011.

 2. PGS.TS Hồ Tiến Dũng, Quản trị điều hành, NXB Lao động, 2009

 3. S.Anil Kumar & N. Suresh, Production and Operations Mangement, New Age International (P) imited, 2006.

 4. Russell, Roberta S., and Bernard W. Taylor III. Operations Management. 3rd Edition: Prentice Hall, 2000.

6

2107467

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Professional development skills

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, TS. Nguyễn Nam Hà, Th.S. Nguyễn Thị Ngọc Bình, Th.S. Nguyễn Thái Bình, Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, NXB Thống Kê, 2014.

Tài liệu tham khảo:

 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, NXB Thống Kê, 2011.

 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Lam, Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Thống Kê, 2011.

 3. TS. Thái Trí Dũng, Giao tiếp kinh doanh, NXB Thống Kê, 2010.

 4. John Mac.Cel, Phát triển kỹ năng lãnh đạo, NXB Trẻ dịch, 2012

II

 

Khối kiến thức cơ sở ngành

47
II.1

 

Các môn bắt buộc

43
1

2114464

Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện
Based Practice for Electrical Engineering

3(0,6,3)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Stephen L. Herman, Industrial Motor Control, 2012

 2. TS.Nguyễn Bê, Giáo trình Điện Công Nghiệp, 2013

 3. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh, Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung 1999

 4. Dương Hữu Phước, Giáo trình Thực Hành Điều Khiển Máy Điện, 2013

 5. Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện và tự động hoá cần trục, 2006.

 6. Mitsubishi FR-A700 Basic Manual

 7. Mitsubishi-FR-A700-Programming

 8. CADe-SIMU Software

2

2114485

Đồ án cơ sở
Based Project

2(0,4,2)

Tài liệu tham khảo

 1. Frank D. Petruzella, “Programmable_logic_controllers”, Third Edition, Thomos E. Cosson/David T. Cu/vern·ell

 2. W_Bolton, “Programmable_logic_controllers” Fourth_Edition, Elsevier Newnes

 3. Giáo trình PLC – Bộ môn Tự Động, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM.

 4. Giáo trình Thiết bị & Hệ thống tự động, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

 5. Jonathan Love, “Process Automation Handbook”, Springer, 2007.

 6. Hugh Jack , “Automating manufacturing system with PLCs”, 2005

3

2114428

Khí cụ điện
Electrical Devices

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Khí Cụ Điện, Khoa Điện, Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, 2012

 2. Giáo Trình Thí Nghiệm Khí Cụ Điện – Tổ Thiết Bị – Khoa Điện – Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, 2007

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Khí cụ điện, NXB KHKT, 2001.

 2. Nguyễn Chu Hùng, Kỹ thuật điện 1, NXB ĐHQG, 2003.

 3. Electrotechnique Automatique et Informatique Industrielle, Foucher, Paris, 1997

 4. Một số catalog của các hang sản xuất thiết bị như: Mitsu, Fuji, MG, GE và Delixi

4

2102415

Mạch điện tử
Electronic Circuits

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Donald L. Schilling & Charles Belove, Electronic Circuits: Discrete and Integrated, McGraw-Hill, 1998

 2. Lê Tiến Thường, Giáo trình Mạch điện tử 1, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2003.

 3. Giáo trình Thí nghiệm Mạch điện tử 1. ĐH Công nghiệp Tp. HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Floyd, Thomas L. Electronic devices: conventional current version. Prentice Hall, 2012

 2. Lê Tiến Thường, Bài tập điện tử tương tự, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2003.

 3. Millman & Halkias, Electronic Circuits and Devices, Prentice Hal


tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương