TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 160.56 Kb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích160.56 Kb.
#4183
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5

2102414

Kỹ thuật xung số
Digital and Pulse technique

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kĩ thuật số, ĐH Công nghiệp Tp. HCM

 2. Giáo trình Kĩ thuật xung, ĐH Công nghiệp Tp. HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Như Anh, Kĩ thuật số 1, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, 2002.

 2. Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Cơ sở kĩ thuật điện tử số, NXB Giáo dục, 1996.

 3. Nguyễn Thúy Vân, Kĩ thuật số, NXB Khoa học và kĩ thuật, 1994.

 4. Nguyễn Như Anh, Kĩ thuật xung, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007.

 5. Nguyễn Hữu Phương, Giáo trình mạch số, Nxb. Thống kê, 2000.

 6. Nguyễn Việt Hùng, Kĩ thuật xung và số.

 7. Richard F.Tinder, Prentice Hall, Digital Engineering Design, 1991.

 8. Ronald J. Tocci, Digital System, 10th Ed., Prentice Hall, 2009.

 9. Jacob Millman, Pulse Digital and Switching Waveforms, McGraw-Hill.

 10. Sổ tay tra cứu IC số 2006

6

2114472

Trường điện từ
Electromagnetic field

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình chính: Giáo trình Trường Điện từ, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

 2. Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Thành Vấn, Trường điện từ, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2010.

Tài liệu tham khảo

 1. Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Trường điện từ, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2004.

 2. Basic Electromagnetics with Applications, Nannapaneni Narayana Rao, Prentice Hall Inc 1972.

 3. L.D. Golstein & N.V. Zernov (người dịch Phan Anh), Trường và Sóng Điện Từ, NXB Đại Học và trung học chuyên nghiệp 1982.

 4. William H. Hayt, Jr & John A. Buck, Engineering Electromagnetics, Eighth Edition, McGraw-Hill, 2011.

 5. Fawwaz T. Ulaby, Eric Michielssen, Umberto Ravaioli, Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2010.

 6. Rajeev Bansal, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, CRC Press, 2006

7

2114439

Mạch điện nâng cao
Advanced Electrical Circuits

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Mạch Điện nâng cao, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường, Mạch điện 2, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2005.

 3. Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường, Bài tập Mạch Điện 2, trường Đại Học Bách khoa. NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM. 2005.

Tài liệu tham khảo

 1. J. David Irwin, R. Mark Nelms, basic engineering circuit analysis, Tenth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2011.

 2. Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 5th edition, McGraw-Hill, 2013.

 3. Jimmie Cathey, Schaum's Outline of Electronic Devices and Circuits, Second Edition, McGraw-Hill, 2002.

 4. William H. Hayt. Jr, Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, eighth edition, McGraw-Hill, 2012.

8

2114445

Máy điện
Electrical machines

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Lý thuyết máy điện – Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.

 2. Giáo trình thí nghiệm Máy điện – Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Máy điện và mạch điều khiển - Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng, NXB KHKT, 2000.

 2. Máy điện 1,2 -Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, NXB Hà Nội, 2000.

 3. Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện - Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, NXB KHKT, 2000.

 4. Electric Circuits and machines- Eugenec Lister, Mc.Graw Hill, 1992.

9

2114408

Anh văn chuyên ngành ngành điện
Engineering English

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Oxford English in Electrical Engineering and Electronics

 2. Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện, ĐH Công Nghiệp TP. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

 2. English in Electrical Engineering and Computing

 3. Cambridge English for Engineering

 4. English for Electrical Engineering – Nguyễn Quốc Tân, Nguyễn Minh Tâm

10

2114438

Mạch điện
Electrical Circuits

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

 2. Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường, Mạch điện 1, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2005.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Kim Đính, Kỹ thuật điện, NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM, 2003.

 2. Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường, Bài tập Mạch Điện 1, trường Đại Học Bách khoa. NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM. 2005.

 3. Lê Tiến Thường, Giáo trình điện tử 1, NXB ĐHQG TP. HCM, 2003.

 4. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật Mạch điện tử, NXB KHKT, 2000.

 5. Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng, Máy điện và mạch điều khiển, NXB KHKT, 2000.      

 6. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1,2, NXB Hà Nội, 2000.

 7. J. David Irwin, R. Mark Nelms, basic engineering circuit analysis, Tenth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2011.

 8. Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 5th edition, McGraw-Hill, 2013.

 9. Theodore F. Bogart, Jr. Electronic devices and circuits, 6 edition, Prentice Hall, 2003.

 10. Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic Devices And Circuit Theory, 10 edition, Prentice Hall, 2008.

 11. Eugenec. Lister, Electric Circuits and machines, Mc.Graw Hill, 1992.

 12. John Bird, Electrical and Electronic Principles and Technology, Elsevier, Third edition, 2007.

11

2114433

Kỹ thuật đo
Measurement Technique

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kỹ Thuật Đo, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình Thực hành Kỹ Thuật Đo, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 3. Máy tính cá nhân.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky, Kỹ Thuật Đo, NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2005.

 2. A.V.Bakshi U.A.Bakshi, Electronic Measurements and Instrumentation, Technical Publications, 1st edition 2005.

 3. V. Bopov, Electrical Measurements, Mir Publisher Moscow, 1982

 4. Larry D.Jones A.Foster Chin, Electronic Instruments and Measurements, Prentice – Hall International, second edition, 1990

 5. R.K.Rajput, Electronic measurements and Instrumentation, S.Chand, 2009

12

2101463

Ngôn ngữ lập trình C
C programming language

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Slides/Kịch bản Bài giảng

 2. [2] Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. The C Programming Language (Second Edition). Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.

 3. Bản dịch tiếng Việt: Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

 4. Bài tập Ngôn ngữ C

 5. Bài thực hành

Tài liệu tham khảo

 1. Phạm Văn Ất. Kỹ thuật lập trình C. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995

 2. Randal E.Bryant and David R.O’Hallaron. Computer’s Perspective, 2001

 3. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, AT&T Labs Murray Hill, New Jersey Addison-Wesley, 1997.

 4. Andy Oram and Greg Wilson, Beautiful Code, 2007

 5. G. J. Bronson, Program Development and Design Using C++, Brooks/COLE Thompson Learning, 2nd Edition 2000

 6. H. M Deitel and P. J. Deitel, C++ How to Program, Prentice-Hall, 3rd Edition, 2001.

13

2114407

An toàn điện
Electrical Safety

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình An toàn lao động, Khoa CN kỹ thuật điện, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

 2. Phan Thị Thu Vân, Giáo trình An Toàn Điện, Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis Neitzel, Electrical Safety Handbook, 4th Edition, Mcgraw-Hill, 2012

 2. Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm, Kỹ Thuật An Toàn Trong Cung Cấp Và Sử Dụng Điện, Nhà xuất bản KHKT, 2001.

14

2114477

Kỹ thuật điều khiển tự động
Automatic Control Engineering

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Thị Phương Hà - Huỳnh Thái Hoàng, “Lý thuyết điều khiển tự động” Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH.

 2. Nguyễn Thị Phương Hà “Bài tập Lý thuyết điều khiển tự động” Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH, 2009

 3. Katsuhiko Ogata “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall 2010

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Sum, “Lý thuyết điều khiển tự động,” Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM.

 2. Benjamin C. Kuo, “ Automatic Control Systems,”, Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition 1995

 3. Stanley M. Shinners, “ Modern Control System Theory and Design,” New York 1992

 4. John Van De Vegte, “Feedback Control Systems,”, Prentice-Hall 1991.

II.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 4 TC trong các môn học sau)

4
1

2114475

Vật liệu điện
Electrical Materials

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Vật Liệu Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

 2. Máy tính cá nhân có chức năng tính số phức.

Tài liệu tham khảo

 1. William D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, 8th ed., New York: John Wiley & Sons, 2010

 2. Giáo trình vật liệu kỹ thuật điện, ĐHBK Hà Nội.

 3. Giáo trình vật liệu điện-điện tử, ĐHSP kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

 4. B.M.Tareev. Vật lý điện môi (Nhà suất bản năng lượng Moskva. 1973).

 5. V.V.Pasưnkov, B.C.Sorokin. Vật liệu kỹ thuật điện-điện tử (Nhà suất bản trường học cao cấp Moskva 1986).

 6. N.P.Bogorogisku, V.V.Pasakov, B.M.Tareev. Vật liệu kỹ thuật điện (Nhà suất bản năng luợng Leningrat. 1985)

2

2114471

Toán ứng dụng trong điều khiển
Applied mathematics for control

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Mathematical control theory, Jerzy Zabczyk, 1995

 2. Máy tính cá nhân có chức năng tính số phức

Tài liệu tham khảo

 1. Advanced Engineering Mathematics, Dean G. Duffy, CRC Press LLC 1998

 2. Lê Bá Long, 2006. Tài liệu hướng dẫn học tập toán chuyên ngành (dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa chuyên ngành điện tử viễn thông). Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông

 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng, 1999. Các hàm và xác suất ứng dụng trong viễn thông. Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông 1.

 4. Nguyễn Duy Tiến (và tập thể), 2000. Các mô hình xác suất và ứng dụng, tập 1, 2, 3. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 5. S. Karlin, 1966. A first Course in Stochastic Processes. Academic Press, New York and London.

 6. D. L. (Paul) Minh, 2001. Applied Probability Models. Duxbury, Thomson Learning.

 7. E. Shannon, 1948. Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379 - 423, 623 - 656.

3

2114489

Lập trình LabVIEW
LabVIEW Programming

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. ‘LabVIEWTM Core 1Course Manual’, Course Software Version 2013, August 2013 Edition.

 2. ‘LabVIEWTM Core 1 Exercises’, Course Software Version 2013, August 2013 Edition.

 3. Nguyễn Bá Hải, ‘Lập trình LabVIEW’, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013.

Tài liệu tham khảo

 1. John Essick ‘Hands-On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers’, Oxford University Press, 2008

 2. Kevin D. Dahm, ‘Intelligent Control Systems with LabVIEWTM’, Springer, 2014.

 3. Gary Johnson,Richard Jennings, ‘LabVIEW Graphical Programming’ McGraw-Hill Professional; 4th edition, 2006.

 4. Pearson, ‘Learning with LabVIEW 8 & LabVIEW 8.6 Student Edition Software’, Pearson, 2009.

4

2114468

Tín hiệu và hệ thống
Signals and Systems

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Luis F.chaparro, “Signals and Systems USING MATLAB®” Elsevier, 2011

 2. Đặng Quang Hiếu, “Tín hiệu và hệ thống”, Đai Học Bách Khoa Hà Nội

 3. Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, “ Xử lý tín hiệu số I Đại Học Thái Nguyên” (DSP – DIGITAL SINGNAL PROCESSING I)

Tài liệu tham khảo

 1. Bhattacharyya, S.S., Deprettere, E.F., Leupers, R., Takala, J. “Handbook of Signal Processing Systems”, 2nd ed. 2013, XXI, 1399 p. 708 illus. In 2 volumes

 2. Shuvra S. Bhattacharyya, Jarmo Takala, Ed F. Deprettere, Rainer Leupers “Handbook of Signal Processing Systems” October 6, 2010

 3. Signals and Systems, 3rd ed., Oxford Univ. Press, 2004

 4. Digital Signal Processing: Spectral Computation and Filter Design, Oxford Univ. Press, 2001

 5. Department of Electrical and Computer Engineering University of Pittsburgh Signals and Systems Using MATLAB

5

2103454

Vẽ Kỹ thuật
Engineering drawings

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài giảng Vẽ Kỹ Thuật của Khoa Công nghệ Cơ khí Trường ĐHCN TpHCM ( GV Nguyễn thị Mỵ)

 2. Bài tập Vẽ Kỹ Thuật của Khoa Công nghệ Cơ khí Trường ĐHCN TpHCM ( GV Nguyễn thị Mỵ)

Tài liệu tham khảo

 1. Vẽ Kỹ thuật cơ khí của Trần hữu Quế và Nguyễn văn Tuấn- NXB Giáo dục

 2. Bài tập Vẽ Kỹ thuật cơ khí - Trần hữu Quế và Nguyễn văn Tuấn- NXB Giáo dục

 3. Technical drawing - David L . Goetsch – 2004

III

 

Khối kiến thức chuyên ngành

40
III.1

 

Phần bắt buộc

28

 

1

2114423

Đồ án chuyên ngành Tự động hóa và Điều khiển
Automation and control project

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng đề tài cụ thể

Tài liệu tham khảo

 1. Ranjit Kumar,2010, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Third Edition edition , SAGE Publications Ltd

 2. VŨ CAO ĐÀM. 2003. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất bản lần thứ IX). Nhà xuất bản KH & KT. Hà Nội.

2

2114457

Thiết bị và hệ thống tự động
Equipment & Automated systems

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Thiết bị & Hệ thống tự động, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

 2. Jonathan Love, “Process Automation Handbook”, Springer, 2007.

 3. Hugh Jack , “Automating manufacturing system with PLCs”, 2005

Tài liệu tham khảo

 1. Hồ Viết Bình, Trần Thế San, “Tự động hóa quá trình sản xuất”, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2009

 2. Nguyễn Trọng Thuần, “Điều Khiển Logic và Ứng Dụng”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2000.

 3. Hoàng Minh Công, “Cảm biến công nghiệp”, Trường ĐHBK Đà Nẵng, 2004.

 4. David W.Pessen, “Industrial Automation”, Willey (USA), 1998.

 5. Carlos A.Smith, “Automated continuous process control”, Willey (USA), 2002

 6. John A.Shaw, “The PID Control Algorithm – How it works, how to tune it, and how to use it”, 2nd Edition 2003

3

2102423

Vi xử lý
Microprocessors

5(3,4,8)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Vi xử lý, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

 2. Giáo trình Thí nghiệm Vi xử lí PIC, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB KHKT, 1997

 2. Đỗ Xuân Tiến, Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý. NXB KHKT, 2006

 3. Barry B. Brey, The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium and Pentium Pro Processor: Architecture, Programming, and Interfacing, Fourth Edition, Prentice Hall, 1997.

 4. PICmicro® MCU Mid-Range Family Reference Manual (DS33023A) Microchip Technology

 5. Programming and Customizing PICmicro Microcontrollers by Myke Predko

 6. Design with PIC® Microcontrollers by John B. Peatman

 7. 123 PIC® Microcontroller Experiments for the Evil Genius by Myke Predko

 8. Datasheet PIC16F877A, PIC16F887.

 9. Một số tài liệu của hãng Microchip.

4

2103414

Hệ thống khí nén thủy lực
Pneumatic - Hydraulic systems

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài giảng Hệ thống khí nén – thủy lực, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2012

 2. Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nguyễn Ngọc Phương, NXB GD, 2000.

 3. Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực, Nguyễn Ngọc Phương, NXB GD, 2000

Tài liệu tham khảo

 1. Fluid Power with Applications, Anthony Esposito, Miami University, Oxford Ohio.

 2. Pneumatics, Peter Croser, Frank Ebel - Festo Didactic GmbH & Co.,

 3. Proportional Hydraulics - Festo Didactic GmbH & Co.,

 4. Modern Hydraulics, William Wolansky & Arthur Akers – Iowa State University of Science and Technology, San Diego, California 92107.

5

2102483

Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Computer Measurement and Control Systems

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài giảng: Đo lường và điều khiển bằng máy tính, ĐHCN Tp. HCM

 2. Nguyễn Đức Thành, Đo lường điều khiển bằng máy tính, NXB ĐH Quốc gia, 2005 .

 3. Bài giảng: Thực hành Đo lường và điều khiển bằng máy tính, ĐHCN Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo:

 1. Gustaf Olsson and Gianguido Piani, Computer systems for automation and control, Prentice Hall ,1992

 2. K.J.Astrom, B.J Wittenmark, Computer Controlled Systems - Theory and Design, Prentice Hall, 3rd ed., 1997

 3. George C. Barney, Intelligent Instrumentation, Prentice Hall 1988 .

 4. Hans B. Kief, T. Frederick Waters, Computer numerical control, Glencoe, McGraw-Hill, International Editions 1992.

 5. Willis J. Tompkins, John G. Webster, Interfacing sensors to the PC, Prentice Hall, 1990.

 6. Ioan D. Landau and Gianluca Zito, Digital Control Systems, Springer, 1st ed., 2006.

 7. Mike Tooley,PC based Instrumentation and control, 3rd edition, Newnes.

 1. Thomas A. Hughes, Measurement and control basics, 3rd edition, ISA Press, 2002.

 2. Dogan Ibrahim, Microcontroller projects in C for the 8051, Newnes, 2000.

 3. Martin P. Bates,Programming 8 bit PIC Microcontrollers in C, Newnes,2008.

 4. Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB KHKT, Hà nội, 1999.

 5. Hoàng Minh Sơn, Mạng truyền thông công nghiệp, NXB KHKT, Hà nội, 2001.

 6. Zoran Milivojević, Djordje Šaponjić, Programming dsPIC Microcontrollers in C, MikroElektronika Publication.

 7. Jan Axelson, Parallel port complete.

 8. .Jan Axelson, Serial port complete.

 9. .Jan Axelson, USB port complete.
6

2114419

Điện tử công suất
Power electronics

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Điện tử công suất, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM

 2. Giáo trình Thí nghiệm Điện tử công suất, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Tài liệu tham khảo

 1. RASHID, M. H, Power Electronics Handbook, Ecademic Press, 2001.

 2. Marian K. Kazimierczuk, Pulse-width Modulated DC-DC Power Converters, Wiley, 2008.

 3. Adrian Ioinovici, Power Electronics and Energy Conversion Systems, Fundamentals and Hard-switching Converters, Wiley, 2013.

 4. Muhammad H. Rashid, Power Electronics Handbook, Academic Press, 2009

 5. J. David Irwin, The Handbook Power Electronics, CRC Press, 2002.

 6. Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, nxb Đại Học QG Tp HCM, 2003

 7. Nguyễn Bính, Điện tử công suất, nxb khoa học – kỹ thuật, 1982

7

2114473

Truyền động điện
Electric Drives

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Ned Mohan, Electric Drives: An Integrative Approach, Mnpere Press, 2003

Tài liệu tham khảo

 1. Bimal K. Bose, Power Electronics and Motor Drives: Advances and Trends, Academic Press, 2010

 2. Jens Weidauer, Electrical Drives: Principles, Planning, Applications, Solutions, July 2014, Wiley Press

 3. Werner Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer Press, 2001

 4. Edwin Kiel, Drive Solutions: Mechatronics for Production and Logistics, Springer Press, 2008

 5. Bill Drury, Control Techniques Drives and Controls Handbook, Second edition, IET Press, 2009

8

2114462

Kỹ thuật lập trình PLC
PLC Program

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Frank D. Petruzella, “Programmable_logic_controllers”, Third Edition, Thomos E. Cosson/David T. Cu/vern·ell

 2. W_Bolton, “Programmable_logic_controllers” Fourth_Edition, Elsevier Newnes

 3. Giáo trình PLC – Bộ môn Tự Động, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Thiết bị điều khiển khả trình PLC, Nhà xuất bản Việt Nam.

 2. Mitsubishi FX Programmable Logic Controllers, Second Edition Applications and Programming.

 3. PROGRAMMING_MANUAL__FX0__FX.

 4. Programmable Logic Controllers Programming Methods, by John R. Hackworth And Frederick D. Hackworth, Jr.

9

2114455

SCADA và mạng truyền thông công nghiệp
SCADA & Industrial communication network

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình SCADA & mạng truyền thông công nghiệp, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2005

 2. Giáo trình Thực hành SCADA & mạng truyền thông công nghiệp, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2014.

 3. SCADA Supervisory control and data acquisition ,4 th Edition,by stuart A Boyer. Copy right 2010 (ISA- Internatial Society of automation) .

Tài liệu tham khảo

 1. SCADA Supervisory control and data acquisition ,4 th Edition,by stuart A Boyer.copy right 2010 (ISA- Internatial Society of automation) .

 2. Practical SCADA for inductry (David Bailey ,Edwin Wright)First published 2003

 3. Practical TCP/IP and Ethernet Networking (Deon Reynders, Edwin Wright).

 4. Practical Variable Speed Drives and Power Electronics (Malcolm Barnes)

 5. Practical Radio Engineering and Telemetry for Industry (David Bailey)

 6. Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, 60870.5 and Related Systems (Gordon


tải về 160.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương