TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.99 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.99 Mb.
#4177
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tài liệu bắt buộc

 1. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2012.

 2. Trần Quang Khánh, Bài tập hệ thống cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2006.

 3. Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 2006.

Tài liệu tham khảo

 1. M. E. El-Hawary, Electrical energy systems, 2nd Edition, CRC Press, 2008.

 2. Phan Thị Thanh Bình và các tác giả, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC, nxb KHKT Hà nội, 2009.

 3. Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện, Tập 1, Tập 2, nxb KHKT Hà nội, 2006.

 4. Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 1998.

 5. Bùi Ngọc Thư, Mạng phân phối và cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2002.

 6. Nguyễn Văn Đạm, Mạng điện, nxb KHKT Hà nội, 1999.

 7. Quyền Huy Ánh, Giáo trình cung cấp điện, Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM, 2006.

 8. Nguyễn Công Hiền, Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 1974.

9

2114450

Nhà máy điện và trạm biến áp
Transformer station and power plant

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình NMĐ&TBA, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình thực hành vận hành nhà máy điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 3. Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc, Trạm và nhà máy, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2013.

Tài liệu tham khảo

 1. Huỳnh Nhơn, Thiết kế NMĐ&TBA, NXB ĐHQG TPHCM 2014.

 2. Hoàng Minh Sơn, Nhà máy điện và trạm biến áp, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2000.

 3. Đào Quang Thạch, Bài tập phần điện trong NMĐ, NXM Khoa học và Kỹ thuật 2008.

10

2114473

Truyền động điện
Electric Drives

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Ned Mohan, Electric Drives: An Integrative Approach, Mnpere Press, 2003.

Tài liệu tham khảo

 1. Bimal K. Bose, Power Electronics and Motor Drives: Advances and Trends, Academic Press, 2010.

 2. Jens Weidauer, Electrical Drives: Principles, Planning, Applications, Solutions, July 2014, Wiley Press.

 3. Werner Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer Press, 2001.

 4. Edwin Kiel, Drive Solutions: Mechatronics for Production and Logistics, Springer Press, 2008.

 5. Bill Drury, Control Techniques Drives and Controls Handbook, Second edition, IET Press, 2009.

III.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 11 TC trong các môn học sau)

11

 

1

2114409

Bảo vệ rơ le
Power System Protection

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Bảo vệ rơle, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình thực hành bảo vệ rơle, khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Hoàng Việt, Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện, nxb ĐHQG TPHCM.

 2. Trần Quang Khánh, vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện, nxb KHKT Hà nội, 2004.

 3. International standard- IEC 255 Electrical relays, Geneve-1977.

 4. J. Lewis Blacburn, Protective relaying. Principles and applications. Electrical Engineering anh Electronic. Marcel Dekker, inc. NewYork and Basel- 1987.

 5. Hoàng Hữu Thận, Tính toán ngắn mạch và chỉnh định rơle và trang bị tự động trên hệ thống điện. nxb KHKT Hà Nội, 2003.

2

2114454

Scada trong hệ thống điện
Scada for Electric Power Systems

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi, Hệ thống Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, NXB Xây dựng, 2013.

 2. James Northcote-Green, Robert Wilson, Control and Automation of Electrical Power Distribution Systems, Taylor & Francis, 2007.

Tài liệu tham khảo

 1. Mohammad Shahidehpour, Yaoyu Wang, Communication and Control in Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2003.

 2. Allen J. Wood, Bruce F.Wollenberg, Power Generation, Operation, and Control, Second Edition, John Wiley & Sons, 1996.

 3. Tài liệu tập huấn SCADA, Trung tâm Điều độ - Tổng Công ty Điện lực Tp HCM, 2014.

3

2114452

Ổn định hệ thống điện
Power System Stability

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Ngắn mạch và ổn định hệ thống, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Nguyễn Hoàng Việt, Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện, NXB Đại học QG. Tp HCM, 2013.

 3. Glover J. Duncan, S. Sarma Mulukutla, J. Overbye Thomas, Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Cengage Learning, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Đỗ Xuân Khôi, Tính toán phân tích hệ thống điện, NXB KHKT Hà Nội, 2010.

 2. Hadi Saadat, Power system analysis, WCB/McGraw Hill 1999.

 3. John J. Grainger, W.D. Stevenson, Power system analysis, Mc Graw-Hill,Inc. 1994.

 4. Prabha Kundur, Power system stability and control, McGraw-Hill, Inc.1994.

4

2114458

Thiết kế cung cấp điện
Power Supply Design

3(0,6,3)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình thực hành thiết kế cung cấp điện, Khoa CN Điện, Đại học Công nghiệp TP.HCM.

 2. Phan Thị Thanh Bình và các tác giả, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC, nxb KHKT Hà nội, 2009.

 3. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2012.

 4. Trần Quang Khánh, Bài tập hệ thống cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2006.

 5. Giáo trình AutoCAD, Khoa CN Kỹ thuật điện, ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Schneider Electric - Electrical installation guide 2010.

 2. Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện, Tập 1, Tập 2, nxb KHKT Hà nội, 2006.

 3. Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 1998.

 4. Bùi Ngọc Thư, Mạng phân phối và cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2002.

 5. Nguyễn Văn Đạm, Mạng điện, nxb KHKT Hànội, 1999.

 6. Quyền Huy Ánh, Giáo trình cung cấp điện, Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM, 2006.

 7. Nguyễn Công Hiền, Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 1974.

 8. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD 2006 Tập 1, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2006.

 9. Lưu Triều Nguyên, Tự học AutoCAD - Thiết kế 2D, NXB Lao động xã hội, 2001.

 10. VNGuide, Hiệu chỉnh bản vẽ AutoCAD, NXB Thống kê, 2005.

 11. Nguyễn Khánh Hùng, Hướng dẫn học nhanh AutoCAD 2006, NXB Thống Kê, 2004.

5

2114470

Thiết kế hệ thống điện
Power System Design

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Hoàng Việt, Thiết kế Hệ thống điện, NXB Đại học QG. Tp HCM, 2012.

 2. J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye, Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Global Engineering, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Văn Đạm, Thiết kế các mạng và Hệ thống điện, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 2. Hossein Seifi, Mohammad Sadegh Sepasian, Electric Power System Planning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

 3. EL-Hawary, Mohamed E., Electrical power systems: design and analysis, John Wiley & Sons, 1995.

 4. Leon Freris, David Infield, Renewable Energy in Power Systems, John Wiley & Sons, 2008.

6

2114467

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và dân dụng Energy Saving

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Australian Goverment, Department of Resources, Energy and Tourism. Energy Savings Measurement Guide How To Estimate, Measure, Evaluate And Track Energy Efficiency Opportunities, Version 1.0. 2004.

 2. Giáo trình Tiết kiệm năng lượng trong Công nghiệp và dân dụng, Khoa Điện, Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM, Lưu hành nội bộ, 2014.

Tài liệu tham khảo

 1. Energy Management and Conservation Handbook, D. Yogi Goswami,Frank Kreith, CRC Press, 2007.

 2. Enegy magnetment, Kenedy William.JPrentice Hall, Inc 1984.

 3. Energy Management Handbook, Wayne C. Turner, Steve Doty, Taylor & Francis, 2001.

7

2114430

Kỹ thuật cao áp
High Voltage Engineering

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Hoàng Việt, Kỹ thuật điện Cao áp (Tập một), NXB Đại học QG. Tp HCM, 2010.

 2. Hoàng Việt, Kỹ thuật điện Cao áp (Tập hai), NXB Đại học QG. Tp HCM, 2010.

 3. Hugh M. Ryan, High voltage engineering and testing, Second edition, The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 2001.

Tài liệu tham khảo

 1. Hồ Văn Nhật Chương, Bài tập Kỹ thuật điện Cao áp, NXB Đại học QG. Tp HCM, 2012.

 2. E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals, Second edition, Butterworth-Heinemann, 2000.

 3. Steven W. Blume, High Voltage Protection for Telecommunications, Wiley-IEEE Press, 2011.

 4. Anthony J. Pansini, Guide to Electrical Power Distribution Systems, Sixth Edition, The Fairmont Press, Inc. 2005.

 5. G. F. Moore, Electric Cables Handbook, Third Edition, Blackwell Science Ltd. 1997.

8

2114456

Thiết bị điều khiển lập trình thiết bị điện
The Mini Programmable Control Devives

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Thiết bị điều khiển lập trình thiết bị điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Đồng hồ V.O.M.

Tài liệu tham khảo

 1. LOGO! InnovativeSwitching & Control _ Siemen AG 2006.

 2. Thiết bị lập trình điều khiển thiết bị điện _ Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

 3. LOGO! Manual A5E00046684 _ Siemen.

9

2114459

Thiết kế máy điện
Electrical Machines Design

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Design of rotating electrical machines, Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen and Valéria Hrabovcová, nxb John Wiley & Sons, 2008.

 2. Phần mềm thiết kế máy điện Maxwell version 12.

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh,Thiết kế máy điện, nxb KHKT Hà Nội, 2001.

 2. Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Thiết kết máy biến áp, nxb KHKT Hà Nội, 1999.

 3. Stephan J. Chapman, Electric machinary fundamentals, nxb Mc Graw Hill, 2004.

 4. Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Thành Vấn, Trường điện từ, nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí minh, 2010.

 5. William H. Hayt Jr. & John A. Buck, Engineering electromagnetics, nxb Mc GRAW-HILL, 2012.

 6. Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa máy điện 1,2, nxb Giao thông vận tải , 2004.

 7. Jimmie J. Cathey, Electric machines Analysis and design using Matlab, nxb McGRAW-HILL, 2001.

10

2114448

Matlab và ứng dụng trong Kỹ Thuật Điện
Matlab in electrical engineering

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật điện, Khoa CN Kỹ thuật điện, ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Phùng Quang, Matlab và simulink, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2004.

 2. Getting Started with MATLAB COPYRIGHT 1984 - 2004 by The MathWorks, Inc.

11

2114469

Tính toán và sửa chữa máy điện
Calculation and Repair for Electrical Machines

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Tính toán sửa chữa máy điện – Khoa Điện – Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh.

 2. Giáo trình lý thuyết Máy điện – Khoa Điện – Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện – ThS. Nguyễn Trọng Thắng.

 2. Giáo trình máy điện 1,2 NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001.

 3. Electric Machinery - A.E. Fitzgerald - Mc. Graw Hill 1990.

 4. Analysis of Electric Machinery - P.C. Krause, O. Wasynczuk, S.D. Sudhoff - Inc., New York 1994.

 5. Electrical Machines, Drives, and Power Systems- T. Wildi - Prentice-Hall, Inc 2000.

12

2118426

Kỹ thuật lạnh cơ sở
Refrigeration Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kỹ thuật lạnh, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

 2. Giáo trình thí nghiệm KTL-ĐHKK – Nguyễn Thị Tâm Thanh – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính - Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007.

 2. Nguyễn Đức Lợi Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ, NXB Giáo dục, 2007.

 3. Trần Thanh Kỳ - Máy lạnh, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, 2004.

 4. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ - Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, 2002.

 5. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy - Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, 2002.

 6. Nguyễn Đức Lợi, Phạm văn Tùy, Đinh Văn Thuận - Kỹ thuật lạnh ứng dụng NXB Giáo dục, 2002.

 7. Nguyễn Đức Lợi, Phạm văn Tùy - Bài tập Kỹ thuật lạnh, NXB Giáo dục, 2002.

 8. Refrigeration study unit with mass/Energy balance model T108/2D - Didacta Italia Srl.

 9. Automatic data acquisition system for T108/2D model SAD/T108/2 - Didacta Italia Srl.

 10. Computer air condition stydy unit heat pump model T108/3D/C - Didacta Italia Srl.

13

2114432

Kỹ thuật chiếu sáng
Lighting Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Dương Lan Hương, Kỹ Thuật Chiếu Sáng, NXB Đại Học quốc gia TP.HCM, 2004.

Tài liệu tham khảo

 1. Lê Văn Doanh, Kỹ thuật chiếu sáng, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2010.

 2. Các tiêu chuẩn trong chiếu sáng, TCVN 2008.

 3. Patrica Van Deplanque, Kỹ Thuật Chiếu sáng, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2000.

 4. Nguyễn Viễn Sum, Sổ tay thiết kế chiếu sáng, NXB KHKT, 2000.

 5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chiếu sáng Luxicon, Dialux.

14

2114410

Điện công nghệ
Technology of electricity

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Quân, Điện công nghệ, NXB ĐH Công nghiệp TP.HCM, 2010.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Chu Hùng , Điện công nghệ, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM, 2005.

 2. Haynes, Basic Welding, McGraw Hill Ryerson Limited, 1987.

 3. Bolotov A.B, Equipments of electrotechnology, Visha Schola,1988.

15

2114446

Máy điện trong điều khiển tự động
Electrical Machines in Automation Control

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài giảng được cung cấp bởi giáo viên phụ trách.

 2. Giáo trình Máy điện trong điều khiển tự động, Khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM.

 3. Dụng cụ học tập cá nhân.

Tài liệu tham khảo

 1. Eugenec. Lister, Electric Circuits and machines, Mc.Graw Hill, 1992.

 2. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill.

 3. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1,2, NXB Hà Nội, 2000.

 4. Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện, NXB KHKT, 2000.

IV

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

10

 

1

2114466

Thực tập tốt nghiệp
Practice for graduation

5(0,10,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng vị trí thực tập cụ thể.

Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu của đơn vị thực tập.

2

2114424

Đồ án tốt nghiệp
Project for graduation

5(2,6,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng đề tài cụ thể.

Tài liệu tham khảo

 1. Ranjit Kumar,2010, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Third Edition edition , SAGE Publications Ltd

 2. Vũ Cao Đàm. 2003. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất bản lần thứ IX). Nhà xuất bản KH & KT. Hà Nội.

V

 

Tổng

142

 


tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương
Application form